1.
غفورنیام, حاج‌نوروزعلی تهرانیم, صمیمیپ, صوابیا, رضایی‌فرم, Ghafoornia M, Hajnorooz Ali Tehrani M, Samimi P, Savabi O, Rezaeifar M. بررسی اثر کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات بر اتریشن مینا در محیط اسیدی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 10جولای2020];5(4):216-24. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/174