1.
قريشيانسم, رضويسم, مؤمنيش, Ghoreishian SM, Razavi SM, Momeni S. بررسي بافت‌شناسي اثر تزريق خون اتولوگ بر مفصل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 13جولای2020];5(4):225-30. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/175