1.
مهسا عباسیMA, بهناز عبادیانBE, نگین امینیان پورNA. مروری بر اسکنرهای داخل و خارج دهانی در سیستم قالب‌گیری دیجیتال در دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27ژوئن2021 [ارجاع شده 24اکتبر2021];:206-15. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1805