1.
مسیح مجلسیMM, هاجر عطارزادهHA, آرش قدوسیAG, لیلا نجف‌زادهLN. بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27ژوئن2021 [ارجاع شده 24اکتبر2021];:198-05. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1808