1.
زهرا گلستان‌نژادZG, فائزه خزیمهFK, نوید مجتهدیNM, فاطمه عباسیFA, زهرا سیدمعلمیZS. مقایسه‌ی ملیسا آفیسینالیس با آسیکلوویرو (دارونما) بر هرپس لبیالیس (مرور نظام‌مند). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27ژوئن2021 [ارجاع شده 24اکتبر2021];:216-24. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1812