1.
نگین کریمیNK, بهنام خرمیBK, رضا نژادنصرالهRN, یامین حقانیYH. تأثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 24اکتبر2021];:183-90. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1854