1.
علی حافظ قرآنAHQ, رودابه کودریانRK, وحید حسن‌زادهVH, الناز عمرانی‌رادEOR. ارتباط بین پروتروژن اسکلتی و تمایل لبیولینگوالی دندان‌ها با ضخامت استخوان آلوئولار قدامی در تصاویر Computed Beam Computed Tomography. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 12آگوست2022];:1-. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1861