1.
فرشته سیدهFS, رضا دارابیRD, منیره نیلیMN, پویا آشتی جوPA. مقایسه‌ی تطابق لبه‌ای روکش‌های کامل خارج تاجی Heat press ساخته شده با دو روش پرینت سه بعدی و دستی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 12آگوست2022];:33-1. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1868