1.
قهنویهح, رسولی آزادم, باب الحوائجیف, حریرین. شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11سپتامبر2021 [ارجاع شده 24اکتبر2021];. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1870