1.
شیرین پژوهندهSP, حسن مؤمنیHM, شهاب اعتمادیSE, آرمان ابراهیمیAE. بررسی فراوانی تنوعات آناتومیک کانال مندیبولار با استفاده از تصاویر Cone Beam Computed Tomography. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 12آگوست2022];:98-06. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1894