1.
فرزانه آقاخانیFA, امیرمنصور شیرانیAMS, نیما امینیNA. بررسی تأثیر مدت زمان تابش لیزر در دوز یکسان در درمان آفت عودکننده‌ی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 12آگوست2022];:10-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1895