1.
محمدصادق شيراني‌زادهMSS, آزاده ترك‌زادهAT, افشين يادگاري نائينيAYN, Seyed Sasan Arianezhadسسآن. ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار باکال و پالاتال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر Cone Beam Computed Tomography. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 12آگوست2022];:79-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1899