1.
عرفان اصغرزادهEA, مریم زارع جهرمیMZJ, امین مرتهبAM, رومینا حاجی پورRH. بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24سپتامبر2022 [ارجاع شده 30نوامبر2023];. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1945