1.
عبدالرحیم داوریAD, فرزاد ضیائیFZ. کاربرد لیزر CO2 در درمان فیبرومای تحریکی دهان در مجاورت با ایمپلنت: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 12آگوست2022];:107-12. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1948