1.
کوزه کنانیم, بهمنیم, Kuzekanani M, Bahmani M. فراوانی کانال C- شکل در دندان‌های آسیای دوم فک پایین مردم شهر کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2011 [ارجاع شده 10دسامبر2019];7(1):53-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/305