1.
پاکپور حاجی آقاا, نوروزیس, یکانی نژادمس, منصوریآ, چای بخشس, Pakpour Haji Agha A, Nourozi S, Yekaninejad MS, Mansouri A, Chaibakhsh S. بررسی تأثیر چارچوب‌بندی پیام بر رفتار‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش‌آموزان شهر قزوین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2012 [ارجاع شده 22اکتبر2019];8(6):512-21. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/391