1.
کاویانیآ, قاری زادهدن, شینی پورب, Gharizadeh N, Kaviani A, Sheini Pour B. بررسی مقایسه ای اثر روشهای مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیر مستقیم در محیط آزمایشگاه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 10دسامبر2012 [ارجاع شده 24اکتبر2019];8(6):522-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/392