1.
رئیسیانش, غلیانیپ, بابادیف, Reiesian S, Ghalyani P, Babadi F. بررسی بافت‌شناسی اثر تزریق داخل صفاقی دگزامتازون و هیدروکورتیزون بر التهاب مفصل گیجگاهی- فکی در موش آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2012 [ارجاع شده 24اکتبر2019];8(6):552-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/556