1.
گل پرورم, زارع جهرمیم, کرباسی خیرم, Golparvar M, Zarea Jahromi M, Karbasi Khayer M. بررسی وضعیت استرس ناشی از مراحل درمان ریشه دندان در متخصصین معالجه ریشه، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی: یک مطالعه مقدماتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2012 [ارجاع شده 22اکتبر2019];8(6):540-51. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/557