1.
وحدتم, آل هوزع, نوری بیاتش, Vahdat M, Allehovvaz A, Noori Bayat S. تهیه پروتز کامل بالا در بیمار میکروستومیا: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2012 [ارجاع شده 22اکتبر2019];8(6):587-92. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/559