1.
صادقیانس, شیروانیا, فخارین, Sadeghian S, Shirvani A, Fakhari N. تحلیل مورفومتریک پروفایل بینی در بیماران با مال‌اکلوژن اسکلتی Cl II. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31دسامبر2012 [ارجاع شده 22اکتبر2019];8(6):503-11. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/566