1.
امین زادهآ, متقیا, محمدیا, Aminzadeh A, Motaghi A, Mohammadi E. بررسی فراوانی بدخیمی‌های حفره دهان و بافت‌های اطراف در یک مرکز درماني شهر اصفهان در يك دوره پنج ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31دسامبر2012 [ارجاع شده 24اکتبر2019];8(6):560-6. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/568