1.
حكمتيانا, جلاليا, Hekmatian E, Jalali E. بررسی ارتباط مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی در افراد 14 تا 21 سال در یک جمعیت انتخابی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28مارس2013 [ارجاع شده 4آگوست2020];9(1):50-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/613