1.
فرهادع, برکتینب, صادقیح, خزایی زادهآ, Farhad A, Barekatain B, Sadeghi H, Khazaei Zadeh A. بررسی تغییرات pH و غلظت یون کلسیم در محیط اطراف ریشه دندان در موارد استفاده از ناقل های مختلف هیدروکسید کلسیم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 7جولای2020];11(1):1-3. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/872