1.
افتخارب, یزدی زادهم, جلالیس, پوراکبر جهان دیدهپ, سلیمانزادهپ, Eftekhar B, Yazdizadeh M, Jalali S, Pourakbar Jahandideh P, Soleimanzade P. بررسی نقایص سطحی ایجاد شده در عاج کانال ریشه به دنبال آماده‌سازی با دو نوع فایل چرخشی نیکل تیتانیوم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 31می2020];11(2):119-26. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/893