1.
فیض بخشم, زارع جهرمیم, جهانبخشیم, طهماسبیش, Feizbakhsh M, Zare Jahromi M, Jahanbakhshi MR, Tahmasebi S. میزان تغییرات حرارت اتاقک پالپ به دنبال حذف بقایای مواد چسباننده براکت‌های ارتودنسی با استفاده از توربین در شرایط خشک و مرطوب. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 7جولای2020];11(2):127-33. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/894