1.
مکی نژادسع, کاویانیر, رخشانو, خبیرف, Mackinejad SA, Kaviani R, Rakhshan V, Khabir F. بررسی نقطه برش افتراقی ابعاد مزیودیستال و باکولینگوال دندان‌های دایمی در تشخیص و تعیین جنسیت افراد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 7جولای2020];11(2):153-62. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/897