1.
حکمتیانا, شکرگزارع, ملکیو, Hekmatian E, Shokrgozar A, Maleki V. فراوانی پالپ استون در نگاره رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 31می2020];11(2):163-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/898