1.
احمدین, فرهادشز, تیموریف, حقایقین, رفیعیا, قائد رحمتیف, برکتینم, Ahmadi N, Farhad SZ, Teymouri F, Haghayegh N, Rafiei E, Ghaedrahmati F, Barekatain M. ارتباط پوسيدگي‌هاي دندان های شیری و دائمی با دود سيگار محيطي در کودکان 8 تا 12 سال در منطقه شرق اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2015 [ارجاع شده 12آگوست2022];11(3):216-22. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/908