http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/issue/feed مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2022-06-25T11:52:53+0430 Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف jids@dnt.mui.ac.ir Open Journal Systems <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1918 شیوع و تحلیل سطح دیستال ریشه‌های مولر دوم مجاور مولر سوم نهفته در روش توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی 2022-06-25T11:52:51+0430 Zeynab Arefifard زینب عارفی فرد dr.sm860@yahoo.com Maryam Zareh Jahromi مریم زارع جهرمی dr.sm860@yahoo.com Roshnak Ghaffari غفاری dr.sm860@yahoo.com Sanaz Mirsattari ساناز میرستاری dr.sm860@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> دندان مولر سوم نهفته، سطح استخوان را در سطح دیستال دندان مولر دوم مجاور، کاهش داده که می‌تواند منجر به تحلیل خارجی ریشه‌ی دندان مولر دوم مجاور نیز گردد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان و چگونگی شیوع این نوع از تحلیل با استفاده از روش (Cone-beam computed tomography) CBCT بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی، از 60 کلیشه‌ی‌ CBCT (شامل 107 دندان مولر سوم نهفته‌ی ماگزیلا و مندیبل) بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در سال 96-1395، استفاده شد. تصاویر در مقاطع آگزیال، کرونال و ساژیتال، جهت تشخیص تحلیل خارجی ریشه در تصاویر CBCT، (هر کلیشه دوبار و به فاصله‌‌ی یک هفته) بررسی و اطلاعات هر دندان ثبت گردید. داده‌ها با آمارهای توصیفی، شامل جداول توافقی و فراوانی نسبی بررسی گردید.</p> <p><strong>یافته ها</strong>: میزان شیوع تحلیل خارجی ریشه‌ی دندان مولر دو<strong>م</strong>، مجاور مولر سوم نهفته، 43/25 درصد بود. بیشترین نوع نهفتگی دندان مولر سوم، به صورت مزیوانگولار (41/1 درصد) و بعد به ترتیب عمودی (28/1 درصد)، دیستوانگولار (18/7 درصد) و مولرهای سوم افقی (12/1 درصد) بودند. شایع‌ترین محل تحلیل در دندان‌های مولر دوم مندیبل در 1/3 سرویکالی (62/5 درصد) و بعد به ترتیب 1/3 اپیکالی (20/8 درصد) و 1/3 میانی (12/5 درصد) بود. شایع‌ترین محل تحلیل در دندان‌های مولر دوم در ماگزیلا در 1/3 اپیکالی (68/45 درصد) و بعد به ترتیب 1/3 میانی (17/35 درصد) و 1/3 سرویکالی (8/7 درصد) بود، همچنین در 1 دندان (5/55 درصد)، تحلیل در محل 1/3 میانی و اپیکالی قرار گرفته بود. از لحاظ شدت تحلیل، 78/96 درصد تحلیل‌ها، خفیف، 12/03 درصد، شدید و 9/03 درصد، متوسط بودند.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>شیوع تحلیل در سطح ریشه‌ی مولر دوم، تقریباً بالا بود و بیشترین پوزیشن دندان سوم نهفته که باعث این تحلیل می‌شود، پوزیشن مزیوانگولار و افقی می‌باشد. در ماگزیلا، 1/3 اپیکالی و در مندیبل، 1/3 سرویکالی ریشه بیشتر دچار تحلیل شدند که غالباً به شکل تحلیل خفیف بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong><strong>:</strong> توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی، تحلیل ریشه، دندان نهفته، مولر سوم</p> 2022-06-24T20:43:17+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1859 فراوانی و خصوصیات بالینی ضایعات داخل فکی در یک دوره‌ی 7 ساله 2022-06-25T11:52:52+0430 Amir Dehghanzadeh امیر دهقان‌زاده Dehghanzadehamir01@gmail.com Atousa Aminzadeh آتوسا امین‌زاده a.aminzadeh@khuisf.ac.ir Mohammad Javad Khodarahmi خدارحمی dr_mj@yahoo.com Mohammad Hossein Shafazand محمد حسین شفازند mohammadhosseinshafazand@gmail.com <p><strong>مقدمه</strong>: استخوان فکین می‌تواند در معرض انواع بیماری‌های ژنتیکی، متابولیک، التهابی تومورال و کیستیک قرار گیرد. آگاهی از فراوانی، خصوصیات بالینی، دموگرافیک این ضایعات می‌تواند در تشخیص صحیح این ضایعات و درمان مناسب آن‌ها مفید باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین خصوصیات بالینی و دموگرافیک ضایعات فکین در یک دوره‌ی هفت ساله در اصفهان انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی گذشته‌نگر بر روی 370 پرونده‌ی موجود در آرشیو بخش پاتولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طی سال‌های 97-1390 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، بالینی و تشخیص هیستوپاتولوژی ضایعات از پرونده استخراج و در چک‌لیست ثبت گردید. سپس داده‌ها به صورت توصیفی بیان و با آزمون آماری ANOVA و &nbsp;Chi- Squareتجزیه و تحلیل شد (0/05 = α)<strong>.</strong></p> <p><strong>&nbsp;یافته‌ها:</strong> فراوانی نسبی ضایعات داخل استخوانی 28/6 درصد&nbsp; (106 مورد) 41/5 درصد در زنان و 58/4 درصد در مردان به دست آمد (0/05 &gt; p value). میانگین سنی 35/96 در آقایان و 33/70 در خانم‌ها بود (0/05 &lt; p value). تورم به عنوان تنها نشانه‌ی بالینی گزارش شده ( در ۱۵ درصد موارد) بود. ضایعات بیشتر در فک پایین (0/05 &gt; p value) و در سمت راست دیده شد. از 106 پرونده مورد بررسی به طور کلی 73 مورد کیست ادونتوژنیک، 19 مورد، ضایعات التهابی و فیبرواسئوس، 9 مورد، تومور ادونتوژنیک، 2 مورد تومور خوش‌خیم غیر ادونتوژنیک و 3 مورد کیست غیرادونتوژنیک بود. کیست پری‌اپیکال و کیست دانتی‌ژور، شایع‌ترین بودند.</p> <p>&nbsp;<strong>بحث و نتیجه‌گیری:</strong> نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد، ضایعات داخل استخوانی، بیشتر در آقایان و در سمت راست فک پایین دیده شد .تفاوت توزیع این ضایعات با مطالعات مشابه بیانگر تفاوت جغرافیایی در بروز ضایعات بود که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد.&nbsp;</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: فک، تومور ادونتوژنیک، کیست ادنتوژنیک</p> 2022-06-24T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1813 بررسی توزیع فراوانی شکایات از دندان‌پزشکان بر حسب اصول رعایت اخلاق حرفه‌ای در شهرستان اصفهان در بین سال‌های 1388 تا 1398 2022-06-25T11:52:52+0430 Fahimeh Pakravan فهیمه پاکروان pakravan@dnt.mui.ac.ir Zohreh Gholami زهره غلامی Gholamizohreh71@gmail.com Fatemeh Abbasi فاطمه عباسی f.abbasi@dnt.mui.ac.ir <p><strong>مقدمه:</strong> یکی از مشکلات وچالش‌های مطرح در زمینه‌ی دندان‌پزشکی، مسأله‌ی شکایات بیمار است که سبب نارضایتی، اتلاف وقت، هزینه و انرژی برای طرفین می‌شود. انجام این مطالعه می‌تواند برای دانشجویان ودندان‌پزشکان مفید باشد؛ زیرا آن‌ها را قادر خواهد کرد تا مواردی را که منجر به شکایت می‌شود، شناخته و در درمان و برخورد با بیماران اصول اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمایند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌ی میان پایبندی به اخلاق حرفه‌ای با شکایات دندان‌پزشکی در شهرستان اصفهان در بین سال‌های 1388 تا 1398 بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 706 پرونده‌ی شکایت از دندان‌پزشکان در سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان شهرستان اصفهان در بین سال‌های 1388 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات مورد نیاز استخراج گردید. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون‌های آماری توصیفی- تحلیلی استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یک روند کلی افزایش در شکایات از دندان‌پزشکان مشاهده شد. بیشترین علت شکایت‌ها مربوط به برخورداری از دانش، مهارت، تجربه‌ی کافی (صلاحیت داشتن)، مشاوره و ارجاع به دندان‌پزشک ذی‌صلاح دیگر، دریافت هزینه‌های اضافی، رفتارهای مخرب و خلاف شئون در محیط کار بود. فراوانی دندان‌پزشکان مذکر و عمومی در پرونده‌ها بیشتر بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> شکایات دندان‌پزشکی، روند صعودی داشتند و بیشترین علت شکایت از دندان‌پزشکان، برخورداری از دانش، مهارت، تجربه‌ی کافی (صلاحیت داشتن)، مشاوره و ارجاع به دندان‌پزشک ذی‌صلاح دیگر بود.</p> <p><strong>کلید واژه ها:</strong> اخلاق حرفه‌‌ای، دندان‌پزشک، شکایت</p> 2022-06-24T21:57:47+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1937 صحت جایگذاری ایمپلنت در روش NAVIGATION در سیستم DIO Navi پیش‌بینی اولیه و بعد از جراحی 2022-06-25T11:52:52+0430 Mitra Johari میترا جوهری hedayatianmaryam@gmail.com Mohammad Ghasabzadeh Naeini محمد قصاب زاده نائینی hedayatianmaryam@gmail.com Mohammad Aminkavoosi محمد امین کاووسی hedayatianmaryam@gmail.com Maryam Hedayatian مریم هدایتیان hedayatianmaryam@gmail.com <p><strong>مقدمه</strong>: دقت در جراحی هدایت شده‌ی ایمپلنت به معنای تطابق موقعیت از پیش تعیین شده‌ی ایمپلنت توسط نرم‌افزار با موقعیت ایمپلنت در دهان بیمار است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر انجام پیش‌بینی اولیه توسط NAVIGATION در سیستم DIOnavi در دقت جایگذاری ایمپلنت بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها: </strong>در این مطالعه‌ی مداخله‌ای، دو نمونه به حجم 25 و 17 نفر (در مجموع 42 بیمار) از بیماران متقاضی روش Navigation برای جایگذاری ایمپلنت، انتخاب شدند. ابتدا از هر بیمار یک (cone beam Computed tomography)CBCT &nbsp;گرفته شد و سپس مدل مجازی آن با استفاده از سیستم DIO NAVI (شرکت DIO کره جنوبی) تهیه گردید. بعد از جایگذاری ایمپلنت توسط جراح دو تا سه ماه بعد، دوباره از بیمار از همان مقطع CBCT گرفته و ضخامت استخوان باکالی روی ایمپلنت، ضخامت استخوان لینگوالی روی ایمپلنت، فاصله‌ی آپکس ایمپلنت تا نواحی آناتومیک اپیکالی (حفره‌ی بینی، سینوس ماگزیلاری و منتال فورامن)، میزان عمق ایمپلنت از لبه‌ی کرست، فاصله‌ی ایمپلنت از دندان‌های مجاور در صورت وجود در دو تصویر به‌ دست ‌آمده باهم مقایسه شد. داده‌ها با آزمون آماری Paired t-test و Pearson تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α)<strong>.</strong></p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین‌های کل اندازه‌گیری‌ها در هر دو گروه در پیش‌بینی اولیه با بعد از جراحی به‌ طور معنی‌داری در ارتباط بود (0/99 = r، 0/001 &gt; p value) و در گروه ‌ تایی، 98 درصد و در گروه 25‌ تایی، 97/4 درصد واریانس‌های میانگین‌های کل اندازه‌گیری‌ها توسط پیش‌بینی اولیه تبیین می‌شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: صحت قرار‌گیری ایمپلنت با کمک سیستم DIOnavi بیش از 97 درصد برآورد گردید.</p> <p><strong>کلمات کلیدی: </strong>ایمپلنت دندان، سیستم Navigation، جراحی دهان</p> 2022-06-24T22:19:31+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1938 بررسی تاثیر نوع و mode دستگاه لایت بر درجه تبدیل کامپوزیتهای بالک فیل 2022-06-25T11:52:52+0430 Razieh Hoseinifar راضیه حسینی‌فر r_hoseiniffar@yahoo.com Lida Lashkarizadeh لیدا لشکری‌زاده drlidalashkarizadeh@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> پلیمریزاسیون کافی کامپوزیت‌ها یکی از فاکتورهای کلیدی جهت حصول خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و عملکرد کلینیکی مطلوب می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر نوع و Mode دستگاه لایت‌کیور بر میزان درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌های بالک‌فیل (Xtra-fill, Tetric N-Ceram Bulk Fill) در مقایسه با کامپوزیت معمول Tetric N-Ceram می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی که در دانشکد‌ه‌ی‌ دندان‌پزشکی کرمان و تهران در سال 1398 انجام شد، 15 نمونه‌ی کامپوزیتی کیور نشده و تعداد 45 دیسک کامپوزیتی به قطر 10 میلی‌متر و ضخامت 4 میلی‌متر تهیه شد و سپس توسط دستگاه‌های لایت‌کیور QTH، LED وLED ramp &nbsp;به مدت 20 ثانیه کیور شدند. کامپوزیت‌های بالک‌فیل (Xtra-fill, Tetric N-Ceram Bulk Fill) به صورت توده‌ای با ضخامت 4 میلی‌متر قرار داده شدند و کامپوزیت معمولی (Tetric N-Ceram) به صورت لایه لایه با ضخامت 2 میلی‌متر قرار داده شد. میزان درجه‌ی پلیمریزاسیون سطح فوقانی و تحتانی نمونه‌ها با دستگاه (Fourier transform infrared spectroscopy) FTIR اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با آزمون‌های Two-way ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شدند. 05/0 &gt; p value به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در تمام نمونه‌ها، درجه‌ی تبدیل در سطح، به صورت معنی‌داری بیشتر از عمق 4 میلی‌متر بود (0/05 &gt; p value). به صورت کلی، درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌ها باهم تفاوت معنی‌داری نداشتند (0/05 &lt; p value)، اما تفاوت بین LED ramp با QTH و LED معنی‌دار بود (0/05 &gt; p value). نوع و Mode دستگاه لایت‌کیور بر میزان درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌های بالک‌فیل تأثیر معنی‌داری نداشت (0/05 &lt; p value)؛ اما درجه‌ی تبدیل کامپوزیت معمولی با QTH و LED ramp به صورت معنی‌داری بیشتر از LED بود (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌های بالک‌فیل مورد مطالعه تحت تأثیر نوع دستگاه لایت نبود و کامپوزیت‌های بالک‌فیل مورد مطالعه، میزان درجه‌ی تبدیل قابل قبول از نظر کلینیکی را هم در سطح و هم در عمق 4 میلی‌متر ایجاد کردند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>رزین کامپوزیت، پلیمریزاسیون طیف‌سنجی تبدیل مادون قرمز.</p> 2022-06-25T09:09:46+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1926 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی 14 شهر ایران پیرامون ضایعات اندودنتیک- پریودنتال 2022-06-25T11:52:52+0430 Samineh Massah ثمینه مساح dr_ehsanrafiei@yahoo.com Ehsan Rafiei احسان رفیعی dr_ehsanrafiei@yahoo.com Parisa Ranjbarian پریسا رنجبریان dr_ehsanrafiei@yahoo.com <p><strong>مقدمه</strong>: التهاب و عفونت، از پالپ دندان به بافت پریودنشیوم و از پریودنشیوم به پالپ منتقل می‌شود. با توجه به چالش‌بر‌انگیز بودن تشخیص ضایعات اندودنتیک- پریودنتال و اهمیت درمان مناسب به جهت بهبود پروگنوز دندان، این مطالعه با هدف ارزيابي میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکی پیرامون تشخیص ضایعات پالپ و پریودنتال انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی مشاهده‌ای تحلیلی، پرسش‌نامه‌ای جهت بررسی آگاهی پیرامون ضایعات پالپ و پری‌اپیکال در سه حیطه‌ی آگاهی نظری، آگاهی در زمینه‌ی تشخیص و آگاهی در زمینه‌ی درمان در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1400-1399 طراحی و توسط 400 نفر از دانشجویان دندان‌پزشکی به عنوان نماینده از 15 شهر ایران تکمیل شد. آنالیز داده‌ها با آزمون‌های Friedman، Wilcoxon، Mann-Whitney انجام شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> درصد پاسخگویی صحیح دانشجویان دندان‌پزشکی به سؤالات مربوط به آگاهی نظری 18/39 ± 65/70، درصد پاسخگویی صحیح به سؤالات آگاهی تشخیص دانشجویان 33/28 ± 50/75، درصد پاسخگویی صحیح به سؤالات آگاهی درمان 23/93 ± 52/13 و درصد پاسخگویی صحیح به سؤالات آگاهی در کل 16/35 ± 56/68 بوده است، که از لحاظ آماری این تفاوت در میزان آگاهی در سه حیطه مورد بررسی معنی‌دار است (0/001 p value &lt;).</p> <p><strong>&nbsp;نتیجه‌گیری</strong>: در مطالعه‌ی حاضر نشان داده شد، بیشترین میزان آگاهی مناسب در دانشجویان در حیطه‌ی آگاهی نظری ضایعات اندودنتیک- پریودنتال و کم‌ترین آگاهی مناسب در زمینه‌ی تشخیص این بیماری‌ها می‌باشد. آگاهی کلی دانشجویان در این مطالعه نسبت به ضایعات اندودنتیک- پریودنتال متوسط نشان داده شد.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها</strong>: آگاهی، پالپ دندان، بافت پریودنتال.</p> 2022-06-25T09:18:50+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1954 میزان اعتماد به نفس دانشجویان دندان‌پزشکی در انجام درمان ریشه در دانشکده دندان‌پزشکی رفسنجان 2022-06-25T11:52:52+0430 Mohammad Mahdi Yaghooti Khorasani محمدمهدی یاقوتی خراسانی m.yaghooti@yahoo.com Pouya Abedi پویا عابدی gpouya95@gmail.com Khatereh Tahernejad خاطره طاهرنژاد khatareh.tahernejad@yahoo.com Mostafa Sadeghi مصطفی صادقی mostafasadeghi@yahoo.com Foad Iranmanesh فؤاد ایرانمنش foad.iranmanesh@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> احساس اطمینان دانشجویان دندان‌پزشکی، یکی از عوامل اثرگذار بر موفقیت آموزش اندودنتیکس می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان احساس اطمینان دانشجویان دندان‌پزشکی در درمان ریشه در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1400 طراحی شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی مقطعی، پرسش‌نامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیک، تجربه‌ی اندودنتیکس، نگرش در رابطه با احساس اطمینان در مراحل مختلف درمان ریشه و همچنین پیشنهادها جهت بهبود کیفیت آموزشی اندودنتیکس همراه با پرسش‌نامه‌ی اعتماد به نفس عمومی بین 54 دانشجوی سال پنجم و ششم توزیع شد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط آزمون‌های t-test ، Pearson و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> از تعداد 49 دانشجو، 24/5 درصد اولین درمان ریشه را سخت عنوان کردند. کم‌ترین نمره‌ی میانگین اطمینان برای پیدا کردن تمام کانال‌های موجود در دندان‌هایی با چند کانال، تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی و نحوه‌ی صحیح مدیریت مشکلات ناشی از درمان ریشه گزارش شد. میانگین نمره‌ی کل اطمینان بین دانشجویان سال‌های پنجم و ششم، تفاوت معنی‌داری نداشت (0/648 = p value). همچنین ارتباطی میان اعتماد به نفس عمومی و سطح اطمینان دانشجویان نیز دیده نشد (0/372 = p value). همچنین سطح اطمینان دانشجویان با سن، درجه‌ی سختی درمان کانال ریشه و تعداد درمان کانال ریشه، ارتباط معنی‌داری نشان نداد (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong><strong>گیری:</strong> دانشجویان در برخی مراحل درمان ریشه مانند پیدا کردن تمام کانال‌های موجود در دندان‌هایی با چند کانال، نحوه‌ی صحیح مدیریت مشکلات ناشی از درمان ریشه و تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی اعتماد به نفس پایین‌تری داشتند. بنابراین آموزش اندودنتیکس می‌تواند با افزایش جلسات بالینی و استفاده از پیشرفت‌های اخیر اندودنتیکس بهبود یابد.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها: </strong>احساس اطمینان، دانشجویان دندان‌پزشکی، درمان ریشه، آموزش</p> 2022-06-25T09:32:45+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1924 ارتباط بین تیپ شخصیتی با میزان همکاری و رضایت‌مندی از درمان در بیماران بالغ تحت درمان ارتودنسی ثابت 2022-06-25T11:52:53+0430 Tahereh Ahmadpour طاهره احمدپور dr.nasim106@gmail.com Nasim Esnaashari نسیم اثنا عشری dr.nasim106@gmail.com Hadi Farhadi هادی فرهادی dr.nasim106@gmail.com Nafiseh Shirani نفیسه شیرانی Nafiseh.shirani@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> همکاری بیمار در درمان ارتودنسی، یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی کننده‌های نتیجه‌ی‌ درمان می‌باشد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﻌﯿﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ شیوه‌‌ی درﻣﺎن، ﮐﯿﻔیت آن و ﻫﻤﭽﻨین رابطه‌ی‌ ﭘﺰشک و ﺑﯿﻤﺎر بشمار می‌رود. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط میان برخی ویژگی‌های شخصیتی بیماران با میزان همکاری آنان در درمان ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی، 135 نفر از افرادی که برای درمان ثابت ارتودنسی، به بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. بعد از انتخاب افراد، پرسش‌نامه‌های NEO-FFI و رضایت‌مندی در اختیار آن‌ها قرار گرفت. همبستگی میان 5 فاکتور روانشناسی نظریه‌ی پنج عاملی شخصیت Costa و McCrae، با میزان همکاری و رضایت بیماران در طی درمان ارتودنسی بررسی شد. داده‌ها با استفاده از ضرایب همبستگی Pearson، Spearman و Regression &nbsp;آنالیز شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین نمره‌ی همکاری بین 2 و 6 ماه بعد از شروع درمان، اختلاف معنی‌دار نداشت (0/66 = p value). نمره‌ی رضایت‌مندی از درمان با نمره‌ی عامل شخصیتی مسؤولیت‌پذیری رابطه‌ی مستقیم داشت (0/01 = p value) اما با نمرات سایر عوامل شخصیتی رابطه‌ی معنی‌دار نداشت (0/05 &lt; p value). نمره‌ی همکاری 2 و 6 ماه بعد از شروع درمان با نمرات عوامل شخصیتی، رابطه‌ی معنی‌دار نداشت (0/05 &lt; p value). بین نمره‌ی همکاری 2 ماه (0/57 = p value) و 6 ماه بعد از شروع درمان (0/99 = p value) با نمره‌ی رضایت‌مندی از درمان رابطه‌ی معنی‌دار وجود نداشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بین همکاری بیماران ارتودنسی و تیپ شخصیتی آن‌ها، ارتباطی وجود نداشت. بین رضایتمندی بیماران ارتودنسی و نمره‌ی عامل شخصیتی مسؤولیت‌پذیری رابطه‌ی مستقیم وجود داشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> ارتودنسی، روانشناسی، همکاری بیماران</p> 2022-06-25T10:16:03+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1946 بررسي مقادير نرمال آناليز McNamara در بالغين ايراني ساکن در اهواز 2022-06-25T11:52:53+0430 Ehsan Naghdipour احسان نقدی پور ehsandentt@gmail.com Fataneh Ghorbanyjavadpour فتانه قربانی جوادپور ghorbani-f@ajums.ac.ir <p><strong>مقدمه:</strong> امروزه تشخیص و طرح درمان‌های ارتودنسی و جراحی بهتر است بر اساس میزان نورم استاندارد اختصاصی هرگونه نژادی باشد. هدف از این مطالعه، تعیین مقادیر نورم سفالومتریک بالغین ایرانی ساکن در شهر اهواز بر اساس شاخص‌های آنالیز McNamara و تعیین تفاوت‌های جنسیتی و مقایسه‌ی آن‌ها با مقادیر استاندارد و سایر مطالعات مشابه بود.</p> <p><strong>مواد</strong> <strong>و</strong> <strong>روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی توصيفي- مقطعی، تعداد 79 رادیوگرافی سفالومتری (39 زن و 40 مرد با دامنه‌ی سنی 29-1۹ سال) از آرشیو بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز و یک بخش خصوصی در شهر اهواز طی سال‌های 1398-1397 انتخاب شد. 8 پارامتر خطی و 4 پارامتر زاویه‌ای بر اساس آنالیز McNamara با روش دستی توسط خط‌کش ارتودنسی بررسی گردید. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری Mann<strong>-</strong>Whitney، Shapiro-Wilk، Independent t-test تحلیل شدند، سطح معنی‌دار، 0/05 &gt; p value در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: بر اساس نتایج این مطالعه، شاخص‌های زیر تفاوت معنی‌دار داشتند (0/05 &gt; p value): طول مؤثر ماگزیلا، طول مؤثر مندیبل، فاصله‌ی میلی‌متری نقطه‌ی A در ماگزیلا و چانه تا خط عمود از نقطه‌ی N، اختلاف طول ماگزیلا نسبت به مندیبل، ارتفاع 1/3 تحتانی صورت در این شاخص‌ها تفاوت معنی‌دار نبود (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>با وجود تفاوت‌هایی میان تعدادی از پارامترهای سفالومتریک با مقادیر نرمال نژاد سفید اروپایی بر اساس آنالیز McNamara، از این آنالیز در جهت تشخیص و طرح درمان بیماران ارتودنسی- جراحی در جمعیت ایرانی می‌توان استفاده کرد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: بالغ، گروه نژادی، ارتدونتیک، سفالومتری، ایرانی</p> 2022-06-25T10:37:19+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1852 بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون فوریت‌های پزشکی 2022-06-25T11:52:53+0430 Elham Faghihian الهام فقیهیان e.faghihian@dnt.mui.ac.ir Zahra Saied Moallemi زهرا سید معلمی smoallemi@mui.ac.ir Nafiseh Zare نفیسه زارع nafisezr74@gmail.com <p><strong>مقدمه</strong>: وقوع فوریت‌های پزشکی حین درمان دندان‌پزشکی امری محتمل است. توانمندی دندان‌پزشک در مواجهه با اورژانس‌های پزشکی نیازمند داشتن آگاهی و اطلاعات علمی کافی است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی سطح آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون فوریت‌های پزشکی در درمان دندان‌پزشکی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی در سال 1398 میان 60 نفر از دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسش‌نامه‌ای بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید واقع شد. داده‌ها با روش‌های توصیفی آمار، محاسبه‌ی Correlation Coefficients و Independent t-test با سطح معنی‌داری 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: در این مطالعه مجموع نمرات آگاهی شرکت‌کنندگان 2/58 ± 7/53 از 12 به دست آمد. تفاوت معنی‌داری میان سطح آگاهی خانم‌ها و آقایان یافت نشد (0/72 = p value). همچنین مشخص گردید ارتباط نسبی میان نمره‌ی درس فوریت‌های پزشکی دانشجویان با میزان آگاهی آن‌ها در زمینه‌ی فوریت‌های پزشکی در دندان‌پزشکی وجود دارد (0/48 = r، 0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: میزان آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی پیرامون فوریت‌های پزشکی در دندان‌پزشکی در سطح مطلوبی نمی‌باشد. پیشنهاد می‌شود محتوای آموزشی ارائه شده به آن‌ها مورد بازبینی قرار گیرد، مضاف بر آن با برگزاری کلاس‌های علمی و کارگاه‌های عملی، دانش و مهارت دانشجویان در این زمینه ارتقاء یابد.</p> <p><strong>واژه‌های کلیدی</strong>: آگاهی، دانشجویان دندان‌پزشکی، اورژانس‌ها</p> 2022-06-25T10:50:14+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1950 مقايسه‌ی نتایج کلینیکی و راديوگرافیک ايمپلنت تک دندان با درمان ريشه و ترمیم پست و کور 2022-06-25T11:52:53+0430 Mohammad Ali Esmaeeli محمدعلي اسماعيلي Dr_ehsanrafiei@yahoo.com Ehsan Rafiei احسان رفيعي dr_ehsanrafiei@yahoo.com Parisa Ranjbarian پريسا رنجبريان dr_ehsanrafiei@yahoo.com Nasim Maghamipour نسيم مقامي پور maghamipour2013@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> انتخاب بین دو روش درماني، درمان ریشه و ایمپلنت تک دندان به لحاظ طراحي، تعريف موفقيت، روش‌هاي ارزيابي، فرد درمانگر و اندازه‌ی نمونه بسيار متفاوت هستند. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک ایمپلنت تک دندان در مقابل درمان ریشه با ترمیم پست و کور در بيماران مراجعه‌كننده به دانشكده‌ی دندان‌پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) بود.</p> <p><strong>موادو روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی تحلیلی- مقطعی در سال تحصيلي 1400- 1399، تعداد 90 (46 زن و 44 مرد) بيمار پس ازثبت اطلاعات دموگرافيك و وضعيت پزشكي، در سه بازه‌ی زمانی سپری شده از اتمام درمان (زیر 3 سال، 3 تا 5 سال و بالای 5 سال) از نظر باليني و راديوگرافي (پری‌اپیکال) مورد بررسي قرار گرفتند. نتیجه‌ی درمان بر اساس یافته‌های بالینی و رادیوگرافیک در سه دسته موفق، بقا یافته و ناموفق طبقه‌بندی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون Chi-squared تحلیل شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در اين مطالعه 60 درصد از زنان و 40 درصد از مردان درمان ریشه و 42/2 درصد از زنان و 8/57 درصد از مردان ایمپلنت تک دندان داشتند. اختلاف معنی‌داری بین نتیجه‌ی درمان در گروه‌های مورد بررسی دیده نشد (0/521 p value &gt;). بین جنسیت و نوع درمان همچنین جنسیت و میزان رضایت درمان نیز ارتباط آماری معنی‌دار مشاهده نشد (0/05 p value &gt;).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با در نظر گرفتن حفظ دندان طبیعی در صورت امکان درمان ریشه به عنوان درمان انتخابی اصلی و در غیر این‌صورت ایمپلنت تک دندان به عنوان درمان با موفقیت بالا می‌تواند جایگزین مناسبی برای دندان از دست رفته باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> نتیجه‌ی درمان، ایمپلنت تک دندان، درمان کانال ریشه، ايمپلنت دندان</p> 2022-06-25T11:16:42+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1941 بررسی میزان رضایتمندی بیماران دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در جریان COVID-19 2022-06-25T11:52:53+0430 Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی Vakilitermeh@gmail.com Fatemeh Vakili فاطمه وکیلی Vakilitermeh@gmail.com <p><strong>مقدمه: </strong>هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان رضایتمندی بیماران دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جریان پاندمی COVID-19 (سال تحصیلی 1400-1399) بوده است.</p> <p><strong>مواد و روش ها</strong><strong>: </strong>مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی حاضر به صورت مقطعی، میزان رضایتمندی 251 بیمار از بیماران دانشکده در جریان پاندمی کووید-19 در سال تحصیلی 1400-1399 با استفاده از یک پرسش‌نامه‌ی خود ساخته متشکل از 34 سؤال (که روایی و پایایی آن تأیید شد) شامل اطلاعات مورد نیاز در 5 بخش دموگرافیک، عوامل بین فردی، کیفیت خدمات، تسهیلات و دسترسی و کنترل عفونت، به دست آمد. در انتها داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی، و روش‌های آمارتحلیلی شامل آزمون t مستقل، ضریب همبستگی Pearson و آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه و تحلیل گردید. (0/005 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته ها:</strong> بیشترین بیماران شرکت‌کننده در پژوهش از بخش اندو عمومی (20 نفر- 8 درصد) بود. بیشترین رضایتمندی کلی بیماران از بخش جراحی تخصصی با میانگین 24/92 ± 144/25، کم‌ترین آن از بخش پروتز تخصصی با میانگین 8/30 ± 128/41 و به طور کلی میزان رضایتمندی کلی بیماران با نمره‌ی میانگین کلی 60/32 ± 136/19 از 170 (80/35 درصد) گزارش شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>به طور کلی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه‌کنندگان به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در جریان پاندمی کرونا، نسبتاً مطلوب بوده است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>خدمات بهداشتی دندانی، رضایتمندی بیمار، کووید-19</p> 2022-06-25T11:30:28+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1915 مدیریت درمان پالپ دندان‌های مولر شیری در بیمار مبتلا به آنمی فانکونی: گزارش یک مورد 2022-06-25T11:52:52+0430 Nosrat Nourbakhsh نصرت نوربخش nourbakhsh@dent.mui.ac.ir Mona Esmaeli منا اسماعیلی Mona.esmaili.p@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> آنمی فانکونی، یک بیماری نادر اتوزومال مغلوب است که مرتبط با شکست کروموزوم و اختلال در ترمیم DNA می‌باشد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، گزارش یک مورد مبتلا به آنمی فانکونی و مدیریت درمان پالپ دندان‌های شیری و پیگیری‌های کلینیکی دوره‌ای وی می‌باشد.</p> <p><strong>شرح مورد:</strong> بیمار مورد نظر پسر شش ساله با تشخیص قطعی آنمی فانکونی است که به دلیل پوسیدگی دندان‌های شیری و درد هنگام غذا خوردن به بخش تخصصی دندان‌پزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده است. برخی علائم از جمله قامت کوتاه، پرمویی، صورت پیگمانته، ابروان بهم پیوسته، موی خشن، پیشانی برآمده، پل بینی صاف و گوش‌های بزرگ در وی به چشم می‌خورد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با وجود پایین بودن سطح پلاکت‌ها موفق به انجام درمان همزمان دو دندان در یک جلسه شده و تا زمان گزارش ارائه مورد مشکل خاصی مشاهده نشده است. توصیه بر این است که در نظر گرفتن سلامت عمومی بیمار در ارائه طرح درمان بسیار مهم می‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>آنمی فانکونی، درمان پالپ، مولر شیری</p> 2022-06-25T11:45:07+0430 ##submission.copyrightStatement##