http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/issue/feed مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2022-01-19T13:08:48+0330 Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف jids@dnt.mui.ac.ir Open Journal Systems <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1864 ویژگی‌های رادیولوسنسی مجاور اپیکال به عنوان عامل خطر آسیب به عصب آلوئولار تحتانی 2022-01-17T10:16:21+0330 Mahvash Hasani مهوش حسنی hasanim8@gmail.com Nasim Razavi نسیم رضوی hasani_m@sums.ac.ir Motahareh Zarifi مطهره ظریفی m.zarifi74@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> رادیولوسنسی اپیکال مجاور JAR (Juxta-apical radiolucency)، به عنوان یک عامل خطر جدید آسیب به عصب آلوئولار تحتانی؛ بعد از خارج کردن مولر سوم مطرح است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی ارتباط JAR با عصب (Inferior alveolar nerve canal) IAN، صفحه‌ی کورتیکال، موقعیت آن نسبت به IAN و زاویه‌ی دندان بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در مطالعه‌ی مورد- شاهدی حاضر، از تعداد 545 نمونه‌ی سی‌تی با دسته‌ی اشعه‌ی مخروطی CBCT (Cone-beam computed tomography) از دندان مولر سوم فک پایین، 75 مورد JAR و 75 مورد شاهد بررسی گردید. رابطه‌ی JAR با عصب آلوئولار تحتانی، موقعیت JAR نسبت به IAN، نازک‌شدگی صفحه‌ی کورتیکال لینگوال، موقعیت دندان و زاویه‌ی آن مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل توصیفی به کمک آزمون‌های Fisher's exact test و Chi-square در سطح معنی‌داری (0/05 = p value) تجزیه و تحلیل گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> مزیوآنگولار، شایع‌ترین موقعیت دندانی در هر دو گروه بود. از نظر زاویه‌ی دندان، تفاوت معنی‌داری میان دو گروه مشاهده نشد (0/346 =p value). هیچ‌گونه اختلاف معنی‌داری میان دو گروه بر اساس JAR و مجاورت دندان با IAN مشاهده نشد (0/578 = p value). اگرچه شایع‌ترین موقعیت در گروه JAR لینگوال و در گروه شاهد فوقانی بود، اما تفاوت معنی‌داری میان آن‌ها مشاهده نشد (0/122 =p value ). اغلب نمونه‌ها در هر دو گروه JAR (84 درصد) و شاهد (77/3 درصد) دچار درجاتی از نازک‌شدگی کورتیکال لینگوال بودند. بر این اساس، تفاوت معنی‌داری میان دو گروه JAR و شاهد مشاهده نشد (0/626 =p value ).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> در بیشتر موارد JAR با IAN در تماس است و درجاتی از نازک‌شدگی کورتیکال نیز دیده می‌شود. این یافته‌ها بیانگر احتمال افزایش خطر آسیب عصبی هنگام بیرون‌ کشیدن دندان‌های آسیای سوم مي‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> عصب مندیبولار، مولار سوم، توموگرافی کامپیوتری با دسته‌‌ی اشعه‌ی مخروطی.</p> 2021-12-22T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1840 بررسی ارتباط کونکابلوزا و انحراف تیغه‌ی بینی با سینوزیت مزمن ماگزیلاری در CBCT (Cone beam computed tomography) 2022-01-17T10:24:02+0330 Zahra Tafakhori زهرا تفاخری ztafakhori@yahoo.com Mahboobeh Pourabdolahi محبوبه پورعبداللهی drpurabdolahi@gmail.com Mostafa Sadeghi مصطفی صادقی mostafa.sadeghi110@yahoo.com Mehran Khaleghi مهران خالقی mehran-khaleghi@yahoo.com <p><strong>مقدمه</strong>: با توجه به ارتباط احتمالی بین سینوزیت مزمن با واریاسیون‌های آناتومیک ناحیه، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین شیوع کونکابلوزا و انحراف تیغه‌ی بینی و ارتباط آن‌ها با سینوزیت مزمن انجام شد تا با حذف عوامل زمینه‌ساز، میزان موفقیت عمل جراحی آندوسکوپیک بینی بیشتر شود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی مقطعی- تحلیلی، تصاویر CBCT (Cone beam computed tomography) ماگزیلای 100 بیمار مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی همدان در سال‌های 1395- 1396 بررسی شدند. هوادار شدن کونکای میانی (کونکابولوزا) در هر دو سمت، انحراف تیغه‌ی بینی و ضخیم‌شدگی مخاط ثبت شد. داده‌ها با آزمون آماری Chi-square بر حسب جنسیت و سن تجزیه و تحلیل شدند (0/05 p value ≤ ).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین میانگین سن و جنسیت و وجود کونکابلوزا وجود ندارد (0/05 &lt;p value ). پنجاه درصد از نمونه‌ها، انحراف تیغه‌ي بینی و ۴۲ درصد سینوزیت مزمن داشتند که بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/05 &lt;p value )؛ همچنین بین انحراف بینی و سینوزیت مزمن، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/05 &lt; p value)، ولی سینوزیت مزمن در افراد با کونکابلوزا به طور معنی‌داری بیشتر بود و نیز کونکابلوزا در افراد با انحراف تیغه‌ی بینی به طور معنی‌داری بیشتر بود (0/05 p value ≤ ).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان کونکابولوزا را یک عامل مستعدکننده برای سینوزیت مزمن در نظر گرفت.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>کلید واژه‌ها: </strong>سپتوم بینی، ابنورمالیتی ماگزیوفیشیال، تصویربرداری تشخیصی، سینوزیت.</p> 2021-12-22T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1829 تأثیر درمان ایمپلنت بر شاخص تأثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (Oral Impact on Daily Performance) در شهر اصفهان 2022-01-17T10:39:09+0330 Mozhgan Motahari مژگان مطهری Dr_ehsanrafiei@yahoo.com Ehsan Rafiei احسان رفيعي dr_ehsanrafiei@yahoo.com Danoosh Dehghanian دانوش دهقانیان dehghanian.1354@yahoo.com Mozhdeh Bourbourshirazi Mahmoudi مژده بوربورشيرازي محمودي dehghanian.1354@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> از دست دادن دندان‌ها و پيامدهاي آن براي سلامتي، همچنين ناراحتي رواني كه به همراه دارد، تأثير منفي بر وضعيت سلامتي و كيفيت زندگي می‌گذارد. ايمپلنت دندان با هدف افزايش سلامت و رضايت بيماران و بهبود همه‌ی جنبه‌هاي كيفيت زندگي انجام مي‌شود. لذا اين مطالعه با هدف تأثیر درمان ایمپلنت بر شاخص‌های کیفیت مرتبط با سلامت دهان و دندان در بیماران تحت درمان ایمپلنت در شهر اصفهان انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ي تحلیلی- مقطعی، کیفیت زندگی 73 بیمار مراجعه‌کننده به دانشکده‌ي دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و مراکز خصوصی قبل و بعد از درمان ایمپلنت، در سال تحصیلی 1398-99 با استفاده از شاخص OIDP (Oral impact on daily performance) بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های Paired t- test، Independent t- test و تحلیل واریانسى (ANOVA) انجام شد (0/05 = α).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> در مطالعه‌ی حاضر، شایع‌ترین مشکل و بیشترین عامل مؤثر در شرایط دهانی بر کیفیت رضایت، کشیدن و از دست دادن دندان‌ها بود که بیش از همه (83/6 درصد) در کیفیت غذا خوردن، بر لذت بردن از ارتباط با دیگران (68/5 درصد) و بر کیفیت لبخند زدن (64/4 درصد) تأثیر داشت. میانگین نمره‌ی OIDP قبل از درمان ایمپلنت نسبت به بعد از دریافت درمان در تمام جنبه‌های پرسش‌نامه کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی‌دار بود (0/05 p value &lt;).</p> <p><strong>نتيجه‌‌‌</strong><strong>‌</strong><strong>‌</strong><strong>گيري: </strong>با توجه به داده‌های مطالعه‌ی حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که درمان ایمپلنت بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر مثبت دارد.</p> <p><strong>كليد واژه‌ها: </strong>ايمپلنت دندانی، سلامت دهان، كيفيت زندگي.</p> 2021-12-22T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1784 شناسایی و فراوانی فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در مقاطع هیستولوژیک سلول‌های اپی‌تلیالی مخاط دهان مبتلایان به پریودنتیت مزمن 2022-01-19T13:08:48+0330 Roya Yahyaabadi رویا یحیی‌آبادی roksanarmcf@gmail.com Atousa Aminzadeh Gohari آتوسا امین‌زاده گوهری a.aminzadeh@khuisf.ac.ir Shirin Zahra Farhad شیرین زهرا فرهاد drsh.farhad@khuisf.ac.ir Mehrnoush Ebrahimi Dastgerdi مهرنوش ابراهیمی دستگردی m.ebrahimi.d@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> در ایجاد بسیاری از عفونت‌های حفره‌ی دهان و ساختمان‌های مجاور آن، باکتری‌های بی‌هوازی موجود در فلور میکروبی دهان نقش دارند. اعتقاد بر این ‌است که تفاوت فوزوباکتریوم نوکلئاتوم با سایر باکتری‌ها، در تداخل آن با سلول‌های اپی‌تلیوم مخاط دهان می‌باشد. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت حضور باکتری فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در سلول‌های اپی‌تلیالی مخاط دهان افراد مبتلا به پریودنتیت در مقایسه با افراد سالم بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، بر روی 15 نمونه‌ی لثه‌ی بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و 15 نمونه‌ی لثه با ظاهر کلینیکی سالم انجام شد. برای تشخیص حضور فوزوباکتریوم نوکلئاتوم از تکنیک Realtime-PCR استفاده گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری Fisher's Exact و Independent t-test و سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> آزمون Fisher’s Exact نشان داد که شانس حضور فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در گروه مورد، به طور معنی‌دار بیشتر از گروه شاهد بوده است. همچنین آزمون Independent t-test نشان داد که میانگین تعداد فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در افراد مبتلا به پریودنتیت، به طور معنی‌دار بیشتر از افراد غیر مبتلا بود (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بین پریودنتیت و حضور باکتری فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در سلول‌های اپی‌تلیالی مخاط دهان، رابطه وجود داشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> فوزوباکتریوم نوکلئاتوم، پریودنتیت، مخاط دهان، PCR متعدد.</p> 2021-12-22T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1790 مقايسه‌ی كمي (تعداد) و كيفي (مورفولوژي) سلول‌هاي ماست‌سل‌ در وضعيت‌هاي مختلف سلامت و بيماري لثه به روش هيستوشيمي 2021-12-22T13:10:09+0330 Masoud Ahmadi مسعود احمدی zohreh.noruzi1@gmail.com Atousa Aminzadeh Gohari آتوسا امین‌زاده zohreh.noruzi1@gmail.com Shirin Zahra Farhad شیرین زهرا فرهاد zohreh.noruzi1@gmail.com Zohreh Norouzi زهره نوروزی zohreh.noruzi1@gmail.com <p><strong>مقدمه</strong>: آگاهی از پاتوژنز پریودنتیت مزمن، می‌تواند در پیشگیری و درمان این بیماری کمک‌کننده باشد. در خصوص نقش ماست‌سل‌ در پریودنتیت، مطالعات متعدد با نتایج ضد و نقیض وجود دارد. لذا در این مطالعه سعی شد تا تراکم ماست‌سل در پریودنتیت مزمن با لثه‌ی سالم مورد مقایسه قرار گیرد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی از نوع مقطعی، بر روی 36 نمونه‌ی لثه (14 مورد پریودنتیت مزمن و 22 مورد لثه‌ی سالم بالینی از بین مراجعه‌کنندگان به یک مرکز درمانی تخصصی در سال 1392) انجام شد. از رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و نیز تولوییدن بلو برای تشخیص ماست‌سل‌ها استفاده شد. تعداد کلی ماست‌سل‌ها (سالم و دگرانوله) در پنج میدان میکروسکوپی متوالی با قدرت بالا و درشت‌نمایی 400، مورد شمارش قرار‌ گرفتند. تمامی داده‌ها با استفاده از آزمون Independent t-test با سطح معنی‌داری 0/05 &gt; p value تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: بر اساس آزمون Independent t-test، میانگین تعداد ماست‌سل‌های دگرانوله در گروه مبتلا به پریودنتیت مزمن، 17/78 و در گروه با لثه‌ی سالم برابر با 29/72 بوده و اختلاف آماری معنی‌دار ندارند (0/071 = p value). میانگین تعداد ماست‌سل‌ها در گروه مبتلا به پریودنتیت، 20/57 و در گروه شاهد، 36/54 و از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (0/042 = p value). نسبت ماست‌سل‌های دگرانوله شده به کل ماست‌سل‌ها در گروه مبتلا، برابر با 0/857 و در گروه شاهد، برابر با 0/866 و از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد (0/891 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: طبق بررسی‌های انجام شده، اینگونه می‌توان بیان کرد که تعداد ماست‌سل‌های دگرانوله و نیز نسبت ماست‌سل‌های دگرانوله به کل ماست‌سل‌ها در گروه شاهد و بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن مارجینال، تفاوت معنی‌داری نداشتند، ولی تعداد کل ماست‌سل‌ها به طور معنی‌داری در گروه سالم بیشتر بود.</p> <p><strong>کلید</strong> <strong>واژه‌ها</strong>: ماست‌سل، پریودنتیت مزمن، ژنژیویت، تلوییدن بلو.</p> 2021-12-22T10:57:22+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1884 مقایسه‌ی شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران کلاس ΙΙ با سابقه‌ی درمان ارتودنسی، بدون درمان و با درمان ارتوسرجری 2021-12-22T13:10:09+0330 Mohammad Najafian محمد نجفیان dr.elnaz59@gmail.com Susan Sadeghian سوسن صادقیان dr.elnaz59@gmail.com Eilinaz Ehrami ایلناز احرامی e.ehrami@khuisf.ac.ir Nasim Esnaashari نسیم اثنا عشری dr.elnaz59@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> اکثر ارتودنتیست‌ها بر این باورند که درمان ارتودنسی، باعث ایجاد (Temporomandibular disorder) TMD نمی‌شود اما برخی محققین بر این باورند که درمان ارتودنسی، باعث بروز TMD می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع علائم اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران اسکلتال کلاس II در سه گروه با سابقه‌ی درمان ارتو، ارتوسرجری و بدون درمان بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 99 بیمار بالغ اسکلتال کلاس ΙΙ مراجعه‌کننده به بخش تخصصی ارتودنسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1398 انتخاب شدند. شیوع TMD در سه زیر گروه: دریافت‌کننده‌ی درمان ارتودنسی بدون ارتوسرجری، دریافت‌کننده‌ی درمان ارتودنسی به همراه ارتو سرجری، بدون دریافت درمان ارتودنسی بررسی شدند. با استفاده از ایندکس و پرسش‌نامه‌ی Helkimo به بررسی شاخص‌های Anamnestic و Dysfunction پرداخته شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری Kruskal-Wallis، Chi-Square و Fisher's exact test تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در بررسی شدت و شیوع TMD در افراد بالغ دارای مال‌اکلوژن کلاس ΙΙ، بین سه گروه مورد مطالعه، در مقایسه‌ی شاخص Anamnestic و شاخص Dysfunction بین بیماران با سابقه‌ی درمان ارتودنسی، ارتوسرجری و بدون درمان، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (0/05 &lt;p value ). در بررسی TMD در افراد بالغ دارای مال‌اکلوژن کلاس II Div1 و Div 2 بین سه گروه مورد مطالعه، در مقایسه‌ی شاخص Anamnestic و شاخص Dysfunction بین بیماران سابقه‌ی درمان ارتودنسی، ارتوسرجری و بدون درمان، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (0/05 &lt;p value ).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> شدت و شیوع TMD در افراد بالغ دارای مال‌اکلوژن کلاس ΙΙ، بین سه گروه مورد مطالعه، تفاوت نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اختلال مفصل گیجگاهی- فکی، ارتودنسی، ارتوگناتیک سرجری.</p> 2021-12-22T11:12:50+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1803 مقایسه‌ی میزان ریزنشت لبه‌ای در ترمیم‌های کلاس II رزین کامپوزیت در دو روش Open Sandwich و Snowplow 2021-12-22T13:10:09+0330 Mohammad Ali Moghadam محمدعلی مقدم drmoghadam@zums.ac.ir Mohammad Ali Moghadam محمدعلی مقدم mfaramarzi100@gmail.com Atefeh Yousefi Jordehi عاطفه یوسفی جوردهی dr.yousefi.j@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> انطباق كامپوزيت‌هاي خلفي به ديواره‌های دندان به دلایل مختلف از جمله انقباض ناشي از پليمريزاسيون مورد سؤال است. به همین دلیل در مطالعه‌ی حاضر، ریزنشت در روش‌های مختلف ترمیم کامپوزیت کلاس II بررسی شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در اين مطالعه‌ی آزمايشگاهي که در سال 1396 و در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی زنجان انجام شد، حفرات كلاس II بر روي 64 دندان پرمولر با مارجين جینجيوالي mm 1 زیر CEJ (Cementoenamel junction) تهیه و دندان‌ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول (ساندویچ باز): گلاس آینومر تزریقی در کف حفره قرار داده و سپس حفره با کامپوزیت به صورت لایه لایه ترمیم شد. گروه دوم (Snowplow): کامپوزیت سیال در کف حفره قرار داده و با اولین لایه از رزین کامپوزیت به طور همزمان کیور شد. مابقی حفره، مشابه گروه اول ترمیم گردید. جهت ارزیابی ریزنشت، دندان‌ها بعد از 3000 مرتبه سیکل حرارتی، 72 ساعت در محلول متیلن بلو 1 درصد قرار گرفتند. سپس به صورت مزیودیستالی برش داده و با استریومیکروسکوپ بررسی شدند. آناليز آماري با استفاده از آزمون‌های Mann-Whitney و Fisher's exact test انجام و سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>میانگین میزان ریزنشت در گروه اول (μm 494/04 ± 795/76) کمتر از گروه دوم (μm 457/83 ± 972/99) بود اما نتایج از نظر آماری معنی‌دار نبود (0/117 = value p).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> به نظر می‌رسد، میزان ریزنشت در هنگام استفاده از روش ساندویچ باز و روش Snowplow مشابه بوده و از هر دو روش می‌توان استفاده نمود.</p> <p><strong>واژه‌های کلیدی:</strong> لیکیج دندانی، کامپوزیت سیال، سمان گلاس آینومر.</p> 2021-12-22T11:20:50+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1903 بررسي ميزان استرس محيطي دانشجويان دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان 2021-12-22T13:10:10+0330 Fatemeh Ebrahimzadeh فاطمه ابراهیم‌زاده hashemzadeh_z@kaums.ac.ir Negar Mousavi نگار موسوی hashemzadeh_z@kaums.ac.ir Hooman Fakhar هومان فخار hashemzadeh_z@kaums.ac.ir Ramin Mosharraf رامین مشرف hashemzadeh_z@kaums.ac.ir Zahra Hashemzadeh زهرا هاشم زاده hashemzadeh_z@kaums.ac.ir <p><strong>مقدمه: </strong>تحصیل در رشته‌ی دندان‌پزشکی، با سطوح بالایی از استرس همراه است. این مطالعه با هدف بررسي ميزان استرس محيطي دانشجويان دانشکده‌ی دندان‌پزشكي كاشان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلی ۹۹-1398 انجام گردید.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه، تمامی دانشجویان مقطع بالینی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی کاشان (۱۱۸ نفر) به شیوه‌ی سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. از پرسش‌نامه‌ی استاندارد استرس محیطی دندان‌پزشکی DES (Dental environment stress) به همراه مشخصات دموگرافیک جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در این مطالعه، 57/6 درصد دانشجویان، استرس محیطی بالایی داشتند. بیشترین فراوانی استرس محیطی در حیطه‌ی درمان بیماران ‏(75/4 درصد) و آموزش کلینیکی (66/9 درصد) مشاهده شد. میزان استرس محیطی از نظر جنسیت، محل سکونت و شغل پدر، معنی‌دار بود (05‏/0 &gt; p value). در حالی‌که این متغیر از نظر وضعیت تأهل، معدل ترم گذشته، میانگین سنی، شغل و میزان تحصیلات مادر و پدر، تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (05‏/0 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>با توجه به سطح بالاي استرس در دانشجويان دندان‌پزشكي در حين تحصيل و همچنين خطرات سطوح بالاي استرس، لازم است كه مسؤولان به اين موضوع بيشتر توجه كنند. علاوه بر اين، دانشجويان دختر، ساکن خوابگاه و دانشجویانی که شغل پدرشان دولتی بود، بيشترين نياز به حمايت را داشتند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>استرس، روان‌شناختی، دانشجوی دندان‌پزشکی، آموزش.</p> 2021-12-22T11:37:38+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1875 کیفیت زندگی وابسته به محیط زندگی دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی و ارتباط آن با استرس 2021-12-22T13:10:10+0330 Bahareh Tahani بهاره طحانی tahani@dnt.mui.ac.ir Shiva Jami شیوا جامی tahani@dnt.mui.ac.ir <p><strong>مقدمه:</strong> هدف از این مطالعه، بررسی نمره‌ی کیفیت زندگی و استرس، ارتباط بین این دو و عوامل مؤثر بر آن‌ها در دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بر روی 235 نفر از دانشجویان دندان‌پزشکی و 488 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از فروردین تا تیرماه ۱۳۹۸ انجام شده است. در این مطالعه، 24 آیتم کیفیت جسمی، کیفیت روانی، کیفیت اجتماعی، کیفیت محیطی و 2 آیتم سلامت عمومی مربوط به کیفیت زندگی و 14 آیتم مربوط به سطح استرس ادراک شده با پرسش‌نامه‌ی الکترونیک WHOQOL-Bref بررسی گردید. اطلاعات پس از جمع‌آوری با آزمون‌های ANOVA، t-test و ضرایب همبستگی و همچنین آزمون رگرسیون خطی آنالیز شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین کیفیت زندگی کل 1/14 ± 5/78 (120-26) و میانگین استرس 2/7 ± 6/27 (56-10) بود. در هر دو رشته، رابطه‌ی معنی‌دار و معکوس بین ارتباط بین کیفیت زندگی و استرس کل دیده شد (78/0- = r، 001/0 &gt; p value). در دانشجویان دندان‌پزشکی، نمرات کل و چهار حیطه به طور معنی‌داری بالاتر و استرس، بطور معنی‌داری پایین‌تر از دانشجویان پزشکی بود. در هر دو رشته، بطور معنی‌داری میزان استرس در خانم‌ها بیشتر از آقایان بود (0/03 = p value). بر اساس سال تحصیلی، در دانشجویان پزشکی، میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی کل (0/04 = p value) و نمرات کیفیت جسمی (0/001 &gt; p value) و کیفیت روانی (0/07 = p value) تفاوت معنی‌دار داشت و هر چه سال تحصیلی بالاتر رفته، نمره‌ی کیفیت زندگی پایین‌تر آمده است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>بین کیفیت زندگی و سطح استرس، ارتباط معنی‌دار و معکوس وجود داشت. سطح استرس در خانم‌ها، همچنین در دانشجویان پزشکی نسبت به دانشجویان دندان‌پزشکی بیشتر بود. نمره‌ی کیفیت زندگی و افزایش سال تحصیلی، ارتباط معکوس داشتند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>کیفیت زندگی، استرس روحی، دانشجویان پزشکی، دانشجویان دندان‌پزشکی.</p> 2021-12-22T11:47:52+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1834 بررسی آناتومی و آنالیز آنتروپومتریک کانال اپتیک و ساختارهای اطراف با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی 2021-12-22T13:10:10+0330 Ali Salehi علی صالحی Salehiali.fb@gmail.com Shahab Etemadi شهاب اعتمادی shahab.etemadi@gmail.com Afshin Yadegari افشین یادگاری Afshin32121@gmail.com Paniz Ranji پانیذ رنجی r.paneez86@gmail.com Mahtab Salehi Kahrizsangi مهتاب صالحی کهریزسنگی mahtabsalehik@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> هدف از این مطالعه، بررسی آناتومی و آنالیز آنتروپومتریک کانال اپتیک و ساختارهای اطراف آن با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی‌ توصیفی- تحلیلی که از پاییز 1398 تا تابستان 99 انجام شد، تصاویر CBCT (Cone-beam computed tomography) از 150 بیمار مراجعه‌کننده به یک مرکز درمانی شهر تهران انتخاب گردید. شکل، طول و عرض نقطه‌ی میانی کانال اپتیک، ابعاد حفره‌ی اربیتال و فاصله‌ی بین کانال اپتیک تا نازیون و ستونک بینی، اندازه‌گیری شد. داده‌ها توسط آزمون‌های t-test و One-way ANOVA تجزیه و تحليل شدند و سطح معنی‌داری 05/0 &gt; p value در نظر گرفته‌ شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> شکل کانال در سمت راست در 64/7 درصد افراد، قیفی شکل، در 32 درصد، ساعت شنی و در 3/3 درصد، آمورف و در سمت چپ، 64 درصد، قیفی شکل، 34/7 درصد، ساعت شنی و 1/3 درصد، آمورف بوده است. میانگین طول کانال در سمت راست به طور معنی‌داری بزرگ‌تر از سمت چپ بود، اما میانگین عرض نقطه‌ی میانی کانال در سمت راست به طور معنی‌داری از سمت چپ کمتر بود (0/001 &gt; p value). ارتفاع حفره‌ی اربیتال در سمت راست به طور معنی‌داری کوچک‌تر از سمت چپ بود (0/034 = p value)، اما عرض اربیتال بین سمت راست و چپ تفاوت معنی‌داری نداشت (0/232 = p value). فاصله‌ی بین نازیون تا انتهای اربیتال کانال و انتهای کرانیال کانال و همچنین فاصله‌ی بین ستونک بینی تا انتهای اربیتال و کرانیال کانال، در مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان بودند و همچنین در سمت راست بطور معنی‌داری از سمت چپ، کمتر بودند (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong><strong>گیری</strong>: دانستن آناتومی کانال اپتیک و ساختارهای اطراف آن، به جلوگیری از اتفاقات ناخواسته کمک خواهد کرد.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>کلید واژه‌ها</strong>: توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی، عصب اپتیک، اربیت.</p> 2021-12-22T11:59:47+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1870 ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی علوم پزشکی قطب ۷ کشور 2021-12-22T13:10:10+0330 Hassan Ghahnaviyeh حسن قهنویه h.ghahnaviyeh@gmail.com Mohammad Rahim Rasouli Azad رسولی آزاد mrrazad@gmail.com Fahimeh Babalhavaeji فهیمه باب الحوائجی f.babalhavaeji@gmail.com Nadjla Hariri نجلا حریری nadjlahariri@gmail.com <p><strong>مقدمه: </strong>هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد مؤثر مدیریت داده‌های پژوهشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، قطب ۷ کشور بود.</p> <p><strong>مواد و روش‎ها: </strong>پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی است که در سال 1399 در کتابخانه‎های دانشگاهی علوم پزشکی قطب 7 کشور انجام شد. داده‌های بخش کیفی با پرسش‌نامه‌ی ‌ساختاریافته به روش دلفی‌فازی گردآوری شده و در بخش کمی، داده‌ها منتج از نتایج بخش کیفی بوده که برای گردآوری آن‌ها از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، 127 نفر از کتابداران دانشگاه‎های علوم پزشکی قطب 7 کشور بودند. در بخش کمی، از آزمون رتبه‌بندی Friedman، آزمون کفایت نمونه‌گیری‌ Bartlett's Test of Sphericity، آزمون t-test، آزمون‌ای تحلیل عاملی تأییدی و تكنيك مدل‌يابي معادلات ساختاري استفاده شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین بارهای‌ عاملی همه‌ی مؤلفه‎های مدیریت داده بالاتر از 8/0 و قابل ‌قبول بوده است. با اطمینان 99 درصد، نکوئی برازش مدل‌های اندازه‌گیری در بخش کیفی، سبب اکتشاف مؤلفه‌های 12گانه زیرساخت داده، نقش نظارتی، استفاده‌ی مجدد، بودجه، سازماندهی، خدمات اطلاعاتی، اشتراک‌گذاری، آموزش و به‌روزرسانی، توزیع و انتشار، سیاست‌گذاری، ذخیره و نگهداری، حفاظت محتوای داده‌ها و تأیید آن‌ها توسط خبرگان شد. نتایج آزمون t در بخش‌کمی نشان داد که بین وضعیت ‌مطلوب و موجود مدیریت داده در کتابخانه‌های دانشگاه‎های علوم پزشکی قطب 7، تفاوت معنی‌داری (18/050= t-value) وجود داشته و وضعیت موجود نسبت به مطلوب در حد پایین‌تر از متوسط بوده است.</p> <p><strong>نتیجه‎گیری: </strong>وضعیت مدیریت‌ داده‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی علوم پزشکی (قطب 7 کشوری) در دستیابی به اهداف سازمانی، با چالش‎هایی مواجه است؛ لذا توجه و تقویت ابعاد مختلف شناسایی شده توسط این پژوهش در مدیریت داده‌ها، زمینه را برای دستیابی به اهداف سازمانی، پژوهشی و ارتقای سطح فعالیت‎های آموزش پزشکی و سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی فراهم خواهد ساخت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>طراحی داده‌، سیستم‎های مدیریت داده، مراکز آموزشی.</p> 2021-12-22T12:10:29+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1510 بررسی قدرت گزینه بزرگنمایی در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال 2021-12-22T13:10:10+0330 Ahmad Reza Talaeipour احمدرضا طلایی پور sahelkamkar93@gmail.com Sahel Kamgar ساحل کامگار sahelkamkar93@gmail.com Babak Naziri بابک نظیری sahelkamkar93@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> یکی از مشکلات دندان‌پزشکان، تشخیص پوسیدگی پروگزیمال است. رادیوگرافی بایت‌وینگ، مرسوم‌ترین روش برای تشخیص این پوسیدگی است. البته از سیستم دیجیتال نیز می‌توان برای تشخیص این پوسیدگی استفاده نمود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر بزرگ‌نمایی تصاویر بایت‌وینگ دیجیتال در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال بوده است.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی، 40 دندان دائمی مولر و پرمولر انسانی انتخاب شدند. بر اساس استاندارد طلایی، حفراتی زیر سطح تماس پروگزیمال ایجاد گردید. دندان‌ها مانت شده و رادیوگرافی بایت‌وینگ دیجیتال گرفته شد و تصاویر در بزرگ‌نمایی‌های 1x، 2x، 3x، 4x و 5x بررسی گردید. در مورد هر یک از دندان‌ها، تشخیص پوسیدگی طبق روش 5 درجه‌ای رتبه‌بندی شدند. داده‌ها توسط آزمون Cochrane تجزیه و تحلیل شد (0/05 &gt; α).</p> <p><strong>یافته</strong><strong>‌</strong><strong>ها:</strong> بین حساسیت قطعی و PPV قطعی تشخیص پوسیدگی پروگزیمال در رادیوگرافی دیجیتال در گروه با بزرگ‌نمایی‌های 1، 2 و 3 با گروه دارای بزرگ‌نمای 4 و 5، تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/04 = p value). ولی بین حساسیت احتمالی (0/218 = p value)، NVP قطعی (0/461 = p value) و NVP احتمالی (819/819 = p value)، ویژگی قطعی (0/864 = p value) و ویژگی احتمالی (0/652 = p value) تشخیص پوسیدگی پروگزیمال در بزرگ‌نمایی‌های مورد مطالعه، تفاوت معنی‌دار وجود نداشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> افزایش بزرگ‌نمایی، می‌تواند باعث افزایش دقت تشخیص پوسیدگی پروگزیمال شود. بزرگ‌نمایی 2 و 3 دارای بالاترین دقت تشخیص هستند ولی با افزایش بیش از حد بزرگ‌نمایی، دقت تشخیص کاهش می‌یابد.</p> <p><strong>کلید واژه</strong><strong>‌</strong><strong>ها</strong>: پوسیدگی دندانی، رادیوگرافی بایت‌وینگ، رادیوگرافی دیجیتال، رادیوگرافی تشخیصی.</p> 2021-12-22T12:22:49+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1837 خون‌رسانی مجدد پالپ به دنبال آسیب اکستروژن در دندان انسیزور دائمی نابالغ ماگزیلا (گزارش مورد) 2021-12-22T13:10:08+0330 Farnaz Ghorbani فرناز قربانی mostafa1372@yahoo.com Mostafa Ghandi مصطفی قندی mostafa1372@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> تروماهای دندانی، به طور شایع دندان‌های قدامی را درگیر می‌کند که می‌تواند تأثیرات مهمی روی عملکرد دندان‌ها، زیبایی و صحبت کردن داشته باشد. اکستروژن به جابه‌جایی نسبی دندان به بیرون از ساکت اطلاق می‌شود که درمان اورژانس در این آسیب، جایگذاری مجدد دندان و اسپلینت منعطف برای 2 هفته می‌باشد.</p> <p><strong>معرفی مورد:</strong> بیمار، پسری 8 ساله با شکایت از ضربه به دندان‌ها مراجعه نمود، بعد از تأیید تشخیص آسیب اکستروژن تروماتیک، دندان 9# تحت جایگذاری مجدد و اسپلینت قرار گرفت، طی پیگیری یک ساله، کلسیفیکاسیون کانال ریشه و پاسخ نرمال به تست‌های حساسیتی پالپ مشاهده شد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>آسیب‌های دندانی، جابه‌جایی دندان، آپکس باز.</p> 2021-12-22T12:55:26+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1871 درمان ترکیبی اندو، ارتو و پروتز در دندان شکسته‌ی سانترال ماگزیلا (گزارش یک مورد) 2021-12-22T13:10:09+0330 Mohammad Mehdi Soltani محمد مهدی سلطانی mehdi.soltani6937@gmail.com Samaneh Moradi سمانه مرادی samane.moradi94@gmail.com Ashkan Motinia اشکان مطیع‌نیا samane.moradi94@gmail.com Shirin Marzoughi شیرین مرزوقی shirin.marzoughi@gmail.com Reza Salari-Moghaddam رضا سالاری مقدم reza.salari70@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> آسیب تروماتیک دندانی، معمولاً باعث صدمه به بافت سخت دندان، بافت پریودنتال و پالپ دندان می‌شود. اینتروژن جابه‌جایی اپیکالی دندان به سمت استخوان آلوئولار می‌باشد که می‌تواند باعث عفونت، شکستگی استخوان آلوئولار و غیره گردد.</p> <p><strong>گزارش مورد:</strong> در این گزارش، مدیریت اینتروژن یک دندان سانترال ماگزیلای راست پسری ده ساله که با ترومای دندانی به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان مراجعه کرده بود، نشان داده می‌شود. در پیگیری‌های 6، 12 و 18 ماهه، بهبود علایم بالینی مشاهده شد.</p> <p><strong>کلید واژه</strong><strong>‌</strong><strong>ها:</strong> اینتروژن، آسیب‌های دندانی، اوالژن.</p> 2021-12-22T13:00:09+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1872 اپکسیفیکاسیون دندان مولر اول دائمی نابالغ با سرامیک سرد: گزارش یک مورد 2021-12-26T11:36:30+0330 Shirin Marzoughi شیرین مرزوقی shirin.marzoughi@gmail.com Reza Salari-Moghaddam رضا سالاری مقدم reza.salari70@yahoo.com Reyhaneh Faghihian ریحانه فقیهیان reza.salari70@yahoo.com Samaneh Moradi سمانه مرادی samane.moradi94@gmail.com Mehdi Soltani مهدی سلطانی mehdi.soltani6937@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> اپکسیفیکاسیون، روشی برای ایجاد سد کلسیفیه در دندان‌ها با آپکس باز و پالپ نکروز می‌باشد. برای سال‌های متمادی، کلسیم هیدروکساید متداول‌ترین ماده برای این روش بود. امروزه اپکسیفیکاسیون با موادی که بتواند در یک جلسه نتیجه‌ی مناسب را دهد مقبولیت بیشتری یافته است.</p> <p><strong>گزارش مورد:</strong> بیمار پسری 9 ساله با شکایت خرابی دندان‌ها، تحت درمان اپکسیفیکاسیون با (Mineral trioxide aggregate) MTA در دندان 6 راست پایین و سرامیک سرد در دندان 6 چپ پایین قرار گرفت. در پیگیری یک ساله، عدم وجود علایم در معاینه‌ی کلینیکی و رادیوگرافی هر دو دندان مشاهده شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> سرامیک سرد مانند MTA، می‌تواند در اپکسیفیکاسیون دندان نابالغ با پالپ نکروز مؤثر در نظر گرفته شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> سرامیک‌ها، اپکسیفیکاسیون، مواد زیست‌سازگار.</p> 2021-12-22T13:12:31+0330 ##submission.copyrightStatement##