http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/issue/feed مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2019-08-18T08:48:21+0430 Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف jids@journalonweb.ir Open Journal Systems <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1527 بررسی وجود کیت اورژانس و توانایی استفاده از آن توسط دندان‌پزشکان عمومی اصفهان 2019-08-17T09:48:08+0430 Ahmad Motaghi احمد متقی mo@gmail.com Somayeh Bahrami سمیه بهرامی somayehbahrami60@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> فور‌یت‌های پزشکی، یکی از استرس‌زاترین شرایط در مطب دندان‌پزشکی است. اولین و مهم‌ترین قدم در کنترل اورژانس‌‌‌‌های پزشکی، توانایی ارائه‌ی اقدامات حیاتی پایه BLS (Basic life support) می‌باشد که نیازمند داشتن آگاهی‌، مهارت و تجهیزات می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت تجهیزات و داروهای اورژانس و توانایی استفاده از آنها توسط دندان‌پزشکان عمومی می‌باشد که در سه شهر استان اصفهان انجام گرفته است.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که با مراجعه به ۸۵ مطب دندان‌پزشک عمومی و با استفاده از پرسش‌نامه انجام شده است. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 تجزیه و تحلیل شد و نتایج به صورت میانگین برای داده‌های کمی و فراوانی جهت داده‌های کیفی نمایش داده شد‌ند. از آزمون تی‌مستقل با سطح معنی‌داری (0/05 &gt; p value) نیز جهت بررسی روابط آماری استفاده شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> بر طبق نتایج این مطالعه، (39/7 درصد) از دندان‌پزشکان در طول یک سال گذشته، با حوادث اورژانس برخورد کرده بودند که شایع‌ترین مورد آن، سنکوپ وازوواگال گزارش شده بود. هیدروکورتیزون (35/6 درصد) و نیتروگلیسیرین (32/8 درصد)، بیش‌ترین داروهای اورژانس و کپسول اکسیژن (54/7 درصد)، فراوان‌ترین وسیله‌ی موجود در مطب‌ها بودند. آزمون تی‌مستقل، ارتباط آماری معنی‌داری را بین سابقه‌ی گذراندن دوره‌های آموزشی کنترل فوریت‌های اورژانس با تجهیزات کیت مطب را نشان داد (0/04=&nbsp; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> اغلب مطب‌های دندان‌پزشکی، کیت اورژانس ناقصی داشتند و بیشتر دندان‌پزشکان، مهارت کافی در خدمات اورژانسی نظیر تزریق وریدی یا زیر پوستی نداشتند. یافته‌های این مطالعه قویاً آموزش‌های مناسب عملی را هم برای دندان‌پزشکان و هم برای دانشجویان دندان‌پزشکی پیشنهاد می‌کند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اورژانس پزشکی، دارو، دندان‌پزشکان</p> 2019-08-13T13:32:53+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1568 اثر درمان ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن دندان‌های پرمولر اول بالا بر ارتفاع عمودی صورت در بیماران Class II div I 2019-08-17T09:48:47+0430 Sakineh Shirali سکینه شیرعلی dr.s.shirali@gmail.com Mehdi Aragh Bidi Kashani مهدی عرق‌بیدی کاشانی makashani@yahoo.com <p><strong>مقدمه:&nbsp;</strong>خارج ساختن دندان پرمولر اول و به تبع آن حرکت مزیالی دندان مولر، سبب حرکت Counter clockwise فک پایین و موجب کاهش ارتفاع صورت می‌گردد. از طرفی اکستروژن مولرها در طی درمان‌های ارتودنسی، باعث تغییر در ارتفاع عمودی صورت می‌شود. در نتیجه با حفظ موقعیت عمودی دندان‌های خلفی، می‌توان از تغییرات ارتفاع عمودی صورت جلوگیری کرد. این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات رخ داده در ارتفاع عمودی صورت در بیماران Class II div I درمان شده با کشیدن پرمولرهای اول ماگزیلا، طراحی شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:&nbsp;</strong>در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 20 بیمار با متوسط سنی 17/8 سال از مطب خصوصی، جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند. نمونه‌ها دارای مال‌اکلوژن Class II div I و با رشد عمودی نرمال بودند. برای کاهش اثر رشد روی نتیجه‌ی مطالعه، بیماران به گونه‌ای انتخاب شدند که بیشتر از 15 سال داشته باشند. پرمولر اول بالا جهت درمان، در همه‌ی نمونه‌ها خارج شده بود. لترال سفالومتری‌های بیماران به صورت دیجیتال درآورده شد. تصاویر تهیه شده توسط نرم‌افزار View box 3.1.1 مورد آنالیز قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 تحلیل شد. مقایسه‌ی هر یک از متغیرها، قبل و بعد از درمان، با استفاده از آزمون تی صورت گرفت (0/05 = p value).</p> <p><strong>يافته‌ها:&nbsp;</strong>در این مطالعه، متغیرهای اسکلتی، هیچ کدام از نظر آماری تغییر معنی‌دار پیدا نکردند. متغیرهای دندانی U1-FH، U1-NA، U1-NA (mm)، Overjet دچار کاهش معنی‌داری شدند (0/05 &gt; p value). هیچ کدام از تغییرات متغیرهای مربوط به انسیزور‌های پایین، از نظر آماری معنی‌دار نبود. متغیرهای U6-Palatal P interincisal angle، U1- Palatal P افزایش معنی‌داری را نشان دادند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد، درمان بیماران Class II div I همراه با خارج کردن دو پرمولر اول بالا، باعث اکستروژن مولرها و کاهش پروتروژن انسیزورهای ماگزیلا می‌شود، ولی ارتفاع عمودی صورت تغییر نمی‌کند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> ارتفاع عمودی، خارج ساختن دندان، مال‌اکلوژن Class II div I.</p> 2019-08-14T09:07:19+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1582 مقایسه‌ی میزان گیر روکش‌های سرامیکی زیرکونیوم اکساید در زاویه‌ی تقارب 24 درجه با چهار نوع سمان متفاوت 2019-08-17T09:49:18+0430 Farshad Bajoghli فرشاد باجغلی keimasi_m@yahoo.com Mitra Keymasi میترا کیماسی keimasi_m@yahoo.com Ali Salehi علی صالحی keimasi_m@yahoo.com Samane Shams سمانه شمس keimasi_m@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> این مطالعه با هدف مقایسه‌ی میزان گیر روکش‌های سرامیکی زیرکونیوم اکساید، در زاویه‌ی تقارب 24 درجه با چهار نوع سمان متفاوت به انجام رسید.&nbsp;</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی، 40 دندان پرمولر اول و دوم به روش تصادفی در چهار گروه ده‌تایی تقسیم و پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، copingهای زیرکونیا با استفاده از سمان‌های RelyX Ultimate، Panavia F ،Resin modified GI و Zinc phosphate چسبانده و تحت نیروی kg5 قرار گرفتند. سپس تحت ترموسایکلینگ (3000 دور c 55-5) به مدت 24 ساعت در آب با 7 = pH و دمای 37 درجه قرار گرفتند و تحت تست Tensile strength با Electromechanical universal testing machine با سرعت mm/min 0/5 جدا گردیدند، سپس میزان گیر آنها اندازه‌گیری شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 25 با آزمون‌های کروسکال- والیس و من‌ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> میانگین و انحراف معیار قدرت گیر در گروه RelyX ultimate 1/13 ± 7/01، در گروه Panavia F 0/37± 4/26، در گروه Resin Modified GI 0/43± 2/72و در گروه Zinc phosphate 0/57± 2/3 مگاپاسکال بود و تفاوت معنی‌دار بین گروه‌ها وجود داشت (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> قدرت گیر روکش‌ها در زاویه‌ی تقارب 24 درجه بر حسب نوع سمان، متفاوت و سمان RelyX Ultimate بالاترین قدرت گیر را داشت.&nbsp;</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> زیرکونیوم، آماده‌سازی دندان، گیر، سمان‌های دندانی، روکش‌ها.</p> 2019-08-14T09:28:25+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1592 بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ارتودنسی شهر اصفهان از کاربردهای CBCT در ارتودنسی 2019-08-17T09:35:53+0430 Mojdeh Mehdizadeh مژده مهدی‌زاده mojdehmehdizadeh@gmail.com Maryam Salehi مریم صالحی amirhosein.habibollahi1992@gmail.com Elham Goharian الهام گوهریان amirhosein.habibollahi1992@gmail.com Amirhosein Habibollahi امیرحسین حبیب‌الهی amirhosein.habibollahi1992@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> امروزه توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی CBCT (Cone beam computed tomography)، یک روش تصویربرداری نسبتاً جدید در زمینه‌ی تشخیص و پیگیری مشکلات دهان و دندان، با قابلیت‌ها و کاربردهای متنوع است. استفاده از CBCT در ارتودنسی، مزایای بسیاری دارد که اساساً ناشی از مزیت نسبی رادیوگرافی سه‌ بعدی نسبت به دو بعدی است. هدف از این مطالعه، تعیین آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ارتودنسی شهر اصفهان از کاربردهای CBCT در ارتودنسی در سال 1396 بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ از نوع توصیفی- تحلیلی و بر روی 104 نفر دندان‌پزشک عمومی و 33 نفر متخصص ارتودنسی انجام شد. جامعه‌ی هدف، دندان‌پزشکان شاغل در شهر اصفهان بودند و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یک پرسش‌نامه مشتمل بر 13 پرسش در مورد میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ارتودنسی در مورد شاخص‌های استفاده از CBCT در درمان‌های ارتودنسی، طراحی و بین دندان‌پزشکان توزیع گردید. بر اساس مجموع نمرات، بیش‌ترین نمره، 39 و کم‌ترین نمره، صفر، سطح آگاهی دندان‌پزشکان به سه دسته‌ی «ضعیف»، «متوسط» و «خوب» طبقه‌بندی می‌شود. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 گردیده و از آنالیزهای آماری تی جهت مقایسه‌ی نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ارتودنسی و مدت زمان سابقه‌ی کار دندان‌پزشکان، آنالیز 2 ???? برای جنسیت و درجه‌ی تحصیلی نمونه‌ها (عمومی/ متخصص ارتودنسی) و ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط سابقه‌ی کار و میانگین نمره‌ی آگاهی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای بررسی اثر جنسیت و سطح تحصیلات بر میزان آگاهی، از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه استفاده شد.&nbsp;</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> در بین 104 نفر دندان‌پزشک عمومی و 33 نفر متخصص ارتودنسی، میانگین نمره‌ی آگاهی متخصصین ارتودنسی، 28/66 بود که در طبقه‌بندی جزء سطح آگاهی «خوب» تقسیم می‌شود. همچنین این مقدار در مورد دندان‌پزشکان عمومی، 27/83 بود که جزو سطح آگاهی «متوسط» تقسیم می‌گردد. اما تفاوت آماری معنی‌داری بین این دو گروه وجود نداشت. بین میانگین نمره‌ی آگاهی در دو نیز جنس تفاوت معنی‌داری به دست نیامد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> ببر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، سطح آگاهی در مورد کاربردهای CBCT در ارتودنسی در مورد دندان‌پزشکان عمومی «متوسط» و در مورد متخصصین ارتودنسی «خوب» می‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی، ارتودنسی، آگاهی.&nbsp;</p> 2019-08-14T09:40:04+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1551 بررسی مصرف سیگار بر ارتفاع کرست استخوان اطراف ایمپلنت 7 سال بعد از بارگذاری فیکسچر ایمپلنت 2019-08-17T09:35:53+0430 Iman Mohammadi ایمان محمدی Iman_mohamadi59@yahoo.com Milad Etemadi میلاد اعتمادی iman-mohanadi59@yahoo.com Ehasn Hekmatian احسان حکمتیان iman-mohanadi59@yahoo.com Javad Pourentezari Zarch جواد پورانتظاری زارچ jpoorentezary@yahoo.com <p><strong>مقدمه:&nbsp;</strong>با توجه به رشد روزافزون مصرف سیگار و عوارض متعدد آن از جمله مشکلات دندانی و استخوانی و با توجه به اهمیت استخوان در بحث ایمپلنت دندانی به نظر می‌رسد که انجام پژوهش‌هایی با هدف یافتن میزان و مقدار عوارض سیگار در بحث ایمپلنت دندانی ضروری باشد. با توجه به آمار گوناگون گزارش شده، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سیگار بر تحلیل کرست استخوان اطراف ایمپلنت انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی کوهورت گذشته‌نگر، اطلاعات بیماران دو گروه که یکی مصرف‌کننده‌ی سیگار بوده و دیگری سیگار مصرف نمی‌کردند، ثبت شد. از هر گروه 25 نفر به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. از بیماران تصاویر پانورامیک گرفته شد و سپس میزان تحلیل استخوان با توجه به گرافی پانورامیک اولیه به دست آمد. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری نظیر محاسبه‌ی درصد و همچنین آزمون تی‌ در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تحلیل آماری گردید (0/05&nbsp; = α).</p> <p><strong>يافته‌ها: </strong>سن بیشتر افراد مورد مطالعه در این پژوهش، بین 40 تا 45 سال بود. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های آماری نشان داد که میانگین تغییرات کرست آلوئول در بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (0/443 = p value) و بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین تغییرات کرست آلوئول بین دو جنس نیز تفاوت معنی‌داری نداشت <br> (0/891 = p value)</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> مطالعه‌ی حاضر نشان داد که میزان تحلیل ارتفاع کرست استخوان آلوئول در افراد سیگاری بیشتر از افراد <br> غیر سیگاری است، اما این اختلاف به لحاظ آماری معنی‌دار نبود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>تتحلیل استخوان، ایمپلنت دندانی، سیگار.</p> 2019-08-14T09:59:52+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1432 ارتباط بروز پروتئین E-cadherin با درجه ی آسیب شناختی سرطان سلول سنگفرشی دهان 2019-08-17T09:35:53+0430 Nader Kalbasi Gharavi نادر کلباسی غروی esmaeel0dg87@gmail.com Nooshin Afshar Moghadam نوشین افشار مقدم esmaeel.dg87@gmail.com Hossein Dehghan Dehnavi حسین دهقان دهنوی esmaeel.dg87@gmail.com Esmaeel Dadgar اسماعیل دادگر esmaeel.dg87@gmail.com Ali Razavi Roohani علی رضوی روحانی esmaeel.dg87@gmail.com <p><strong>مقدمه: </strong>سرطان دهان، هشتمین سرطان شایع در مردان و پانزدهمین سرطان شایع در زنان می‌باشد. تقریباً 94 درصد بدخیمی‌هاي دهان را کارسینوم سلول سنگفرشی SCC (Squamous cell carcinoma) تشکیل می‌دهد. سرطان دهان، در خلال دو مرحله‌ی بیولوژیک مهم، گسترش و پیشرفت می‌نماید. در این پژوهش با هدف تعیین نقش میزان بروز پروتئین E-cadherin در درجه‌هاي مختلف سلول سنگفرشی سرطانی مخاط دهان به دنبال بررسی نقش این پروتئین در سرطانی شدن سلول سنگفرشی مخاط دهان بودیم.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی گذشته‌نگر از نوع توصیفی- تحلیلی، تعداد 20 نمونه از بلوک‌هاي پارافینی ثابت شده با فرمالین، شامل 10 نمونه‌ی تشخیص داده شده‌ی Well differentiated oral squamous cell carcinoma و 10 نمونه‌ی تشخیص داده شده‌ی Poorly differentiated oral squamous cell carcinoma بدون توجه به سن و جنس بیماران و 5 نمونه مخاط نرمال دهان به عنوان کنترل تهیه و با روش ایمنوهیستوشیمیایی رنگ‌آمیزي گردید. سپس نمونه‌هاي رنگ‌آمیزي شده توسط دو پاتولوژیست، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر، فیشر و McNemar استفاده شد. آزمون‌ها در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از نسخه‌ی 20 نرم‌افزار SPSS انجام گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong><strong>:</strong> بروز نشانگر E-cadherin در درجه‌هاي تمایز گوناگون SCC هم از نظر مکان، رنگ‌پذیري و هم از نظر بود و نبود یکنواختی رنگ‌پذیري نشانگر، با کاهش درجه‌ی تمایز بافت‌شناختی کارسینوماي سلول سنگفرشی، کاهش قابل توجهی نشان داد. همچنین بین سلول‌هاي خوب و ضعیف تمایز یافته نیز، رنگ‌پذیري نشانگر، از نظر آماري تفاوت معنی‌داري نشان داد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیري:</strong> یافته‌هاي این پژوهش بیانگر این بود که با ضعیف‌تر شدن درجه‌ی تمایز بافت‌شناختی سلول سنگفرشی، بروز پروتئین E-cadherin نیز کاهش می‌یابد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>کارسینوم سلول‌هاي سنگفرشی، درجه‌ی آسیب‌شناختی، پروتئین E-cadherin</p> 2019-08-14T10:35:10+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1515 بررسی نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منابع مطالعاتی در سال تحصیلی 1395-96 2019-08-17T09:35:54+0430 Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی razavi@dnt.mui.ac.ir Razieh Pirmoradian راضیه پیرمرادیان pirmoradian@gmail.com Saeedeh Khalesi سعیده خالصی s_khalesi@dnt.mui.ac.ir <p><strong>مقدمه:</strong> ییکی از مهم‌ترین اهداف آموزش در دانشگاه‌ها، بهبود فرایند آموزشی و افزایش میزان یادگیری است. نوع منابع مطالعاتی، در یادگیری مؤثر و ارتقای پیشرفت تحصیلی نقش بسزایی دارد. به همین منظور مطالعه‌ای با هدف بررسی نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به منابع مطالعاتی در سال تحصیلی 1395-96 انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، در بین 661 نفر از دانشجویان مقطع دکترای عمومی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به روش سرشماری در سال تحصیلی 1395-96، پرسش‌نامه‌ی طراحی شده توزیع گردید که 512 پرسش‌نامه‌ی تکمیل شده، دریافت شد و در نهایت 503 پرسش‌نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات به وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی طراحی شده توسط محققان، که روایی و پایایی آن تأیید شد، جمع‌آوری گردید. اطلاعات به دست آمده، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 شد و با آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی از جمله کای‌اسکوئر، ANOVA، همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05p value &lt;).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> یافیافته‌های این پژوهش نشان دهنده‌ی گرایش (85/3 درصد) 429 نفر از دانشجویان به مطالعه‌ی جزوه کلاسی استاد به عنوان اولین اولویت منبع مطالعاتی در طول ترم بود که این مقدار، در زمان برگزاری آزمون 438 نفر (87/1 درصد) بود. همچنین بین میانگین معدل دانشجویان و فراوانی انتخاب اولویت اول منبع مطالعاتی در طول ترم، ارتباط معنی‌داری مشاهده شد (0/048 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> منبع مطالعاتی اکثر دانشجویان دندان‌پزشکی، جزوه‌های کلاسی بود. با توجه به اینکه منبع مطالعاتی نامناسب، می‌تواند موجب محدود شدن دانش دریافتی در دانشجویان شود، نتایج این مطالعه ضرورت نیاز به بازنگری در برنامه‌ریزی آموزشی و انتخاب روش‌های مناسب جهت افزایش تمایل دانشجویان به مطالعه‌ی کتب مرجع در رشته‌ی دندان‌پزشکی را نشان داد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دانشجویان، نگرش، کتب مرجع، دندان‌پزشکی.</p> 2019-08-17T08:17:15+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1559 بررسی و مقایسه‌ی شیوع خطاهای درمان ریشه‌ی دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی آموزش‌دیده با و بدون ماکت سر در دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان 2019-08-18T08:48:21+0430 Seyed Hamid Rrazaviyan سید حمید رضویان hamidrazavian@yahoo.com Ariyan Heshmati آرین حشمتی arianheshmati802@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> درمان ریشه، یکی از مهم‌ترین درمان‌ها جهت رسیدن به سلامت دهان و دندان می‌باشد و تا حدود زیادی، موفقیت درمان وابسته به خطاهای درمان ریشه است و با توجه به این‌که خطاهای درمان، تحت تأثیر نوع آموزش دندان‌پزشکان قرار دارد، هدف ما از این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی شیوع خطاهای ایجاد شده در درمان‌های ریشه‌ی دانشجویان آموزش‌دیده با و بدون ماکت سر انسان در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم‌ پزشکی اصفهان در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong>&nbsp; ددر این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی (کوهورت تاریخی)، تعداد ۴۰۰ پرونده مربوط به دانشجویان ورودی ۸۹ که بدون هدفانتوم آموزش دیده بودند و تعداد ۴۰۰ پرونده مربوط به دانشجویان ورودی ۹۱ که با هدفانتوم آموزش دیده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. پرونده‌ها ابتدا توسط یک نفر از اعضای بخش پذیرش، کدگذاری شدند و سپس توسط دو محقق خطاهای درمان ریشه، طی مراحل تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی، آماده‌سازی و پر کردن کانال‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. این خطاها به صورت دوسوکور جمع‌آوری شد و با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و با آزمون آماری کای‌اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. p value کمتر از 0/05، به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در مطالعه‌ی حاضر درمان کانال ریشه‌ی انجام شده در بین دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 67/5 درصد موارد به طور مناسب و کافی بوده است و میزان شیوع کلی خطای درمان ریشه نیز در بین دانشجویان، برابر با 32/5 درصد بود. بیش‌ترین میزان فراوانی خطاهای درمان ریشه بین دانشجویان مربوط به خطای Overfill با 43/9 درصد و کم‌ترین خطای درمان ریشه بین دانشجویان، مربوط به خطای Furcal perforation با 0/37 درصد بود. میزان شیوع خطای درمان ریشه در بین دانشجویان ورودی ۸۹ برابر با 41/6 درصد و برای دانشجویان ورودی ۹۱ برابر با 23/4 درصد بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> مطالعه‌ی حاضر نشان داد که میزان شیوع خطاهای درمان ریشه در دانشجویانی که با استفاده از هدفانتوم آموزش دیده‌اند به طور معنی‌داری کمتر از دانشجویان آموزش دیده بدون هدفانتوم بود، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آموزش دانشجویان دندان‌پزشکی با استفاده از ماکت سر، می‌تواند باعث کاهش خطاهای درمان ریشه بین دانشجویان شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دانشجوی دندان‌پزشکی، اندودنتیکس، خطای پزشکی، درمان ریشه، آماده‌سازی ریشه، پر کردگی ریشه، مدل دندان‌پزشکی، آموزش دندان‌پزشکی</p> 2019-08-17T08:26:50+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1597 بررسی اثرات روانی- اجتماعی درمان‌های ارتوگناتیک و جراحی فک در بیماران کاندیدای جراحی فک و صورت 2019-08-17T09:35:54+0430 Parisa Poost Ashkan پریسا پوست آشکن dr.maygoly@gmail.com Masoud Feyzbakhsh مسعود فیض‌بخش dr.maygoly@gmail.com Hasan Momeni حسن مؤمنی dr.maygoly@gmail.com Mohammad Hassan Talebian محمدحسن طالبیان dr.maygoly@gmail.com Mohammad Reza Maygolynejhad محمدرضا میگلی‌نژاد dr.maygoly@gmail.com <p><strong>مقدمه: </strong>هدف از درمان‌های ارتوسرجی، نه تنها شامل درمان اجزای عملکردی و بهبود زیبایی ناهنجاری‌های فکی- دندانی است، بلکه توجه به عوامل روانی بیمار نیز می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تعیین اثرات روانی- اجتماعی درمان‌های ارتودنسی و جراحی فک در بیماران کاندیدای جراحی فک و صورت بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: <br></strong>در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد 27 بیمار متقاضی جراحی ارتوگناتیک انتخاب شدند که وضعیت روانی- اجتماعی آن‌ها با پرسش‌نامه‌ی شخصیت‌سنج MMPI (Minnesota multiphasic personality inventory) یک ماه قبل از عمل جراحی و دو ماه بعد از آن، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با 30 دانشجوی دندان‌پزشکی دارای اکلوژن کلاس I که از نظر سن و جنس تقریباً مشابه بودند، به عنوان گروه شاهد مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون‌های تی زوجی، تی مستقل و کای‌اسکوئر انجام شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته ها: <br></strong>نمره‌ی اسکیزوفرنی، ضعف روانی، پارانویا و افسردگی در گروه بیماران قبل از جراحی، به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (0/05 &gt; p value)، اما سایر نیمرخ‌های روانی- اجتماعی بین گروه شاهد و گروه آزمون، اختلاف معنی‌دار نداشت. میانگین نمره‌ی افسردگی بعد از عمل، به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (0/04 = p value)، اما سایر نیمرخ‌های روانی، اختلاف معنی‌داری نداشتند. میانگین نمره‌ی اسکیزوفرنی و ضعف روانی بعد از عمل نسبت به قبل از عمل، به طور معنی‌داری کاهش یافته بود (0/04 = p value) ولی در مورد سایر جنبه‌های روانی، تفاوت معنی‌دار نبود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>ناهنجاری‌های فکی- صورتی، می‌تواند سبب ایجاد برخی از اختلالات روانی- اجتماعی در بیماران گردند و جراحی ارتوگناتیک، ممکن است کمک به کاهش برخی از این اختلالات کند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> جراحی دهان، جراحی ارتوگناتیک، روان‌شناسی.</p> <p>&nbsp;</p> 2019-08-17T08:39:30+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1581 تعیین موقعیت آناتومیک شریان آلوئولار خلفی- فوقانی درون سینوس ماگزیلا با استفاده از تصاویر CBCT در افراد بالای 20 سال 2019-08-17T09:35:54+0430 Mohamad Amin Tavakoli Harandi محمدامین توکلی هرندی tavakoliata@gmail.com Roshanak Ghaffari روشنک غفاری tavakoliata@gmail.com Mohamad Tavakoli Ataabadi محمد توکلی عطاآبادی tavakoliata@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> به منظور جلوگیری از عوارض ناخواسته در جراحی‌ها، دانستن نحوه‌ی تأمین جریان خون سینوس ماگزیلا اهمیت دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی شریان آلوئولار خلفی- فوقانی در سینوس ماگزیلا با استفاده از تصاویر CBCT در افراد بالای 20 سال بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصيفي- تحليلي، تصاویر CBCT تعداد 135 نفر با میانگین سنی 34/4 سال، مورد بررسی قرار گرفت. قطر شریان، فاصله تا دیواره‌ی مدیال سینوس و وضعیت قرارگیری درون دیواره‌ی سینوس در نمای کرونال، ارزیابی شد. در پایان، داده‌های به دست آمده از نرم‌افزار SIDEXIS 3D وارد برنامه‌ی SPSS نسخه‌ی 20 شد و با استفاده از آزمون‌های آماری تی، کای‌اسکوئر و ANOVA تجزیه و تحلیل گردید (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong> يافته‌ها:</strong> تعداد 243 (90 درصد) شریان آلوئولار خلفی- فوقانی، درون سینوس ماگزیلا مشاهده شد که توزیع فراوانی شریان درون سینوس، بین زنان و مردان، تفاوت معنی‌دار نداشت (0/33 = p value). محل شریان با بیش‌ترین فراوانی در ناحیه‌ی مولر اول و کم‌ترین فراوانی در ناحیه‌ی پرمولر اول مشاهده شد. شایع‌ترین تایپ شریان، نوع داخل استخوانی (تیپ I) بود. بیش‌ترین میانگین فاصله‌ی شریان تا دیواره‌ی مدیالی، در ناحیه‌ی مولر سوم و کم‌ترین مقدار در ناحیه‌ی پرمولر اول بود. همچنین با افزایش سن، فاصله‌ی شریان تا دیواره‌ی مدیالی و قطر عمودی کاهش یافت (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> مشخص کردن ساختارهای آناتومیک ذاتی و شریان در سینوس ماگزیلاری، اطلاعات مفیدی را فراهم کرده تا از بروز عوارض ناخواسته طی جراحی اجتناب شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> ششریان خلفی- فوقانی فک، شریان تحت کاسه‌ی چشمی، سینوس ماگزیلاری، سی‌تی‌اسکن با اشعه‌ی مخروطی.</p> 2019-08-17T08:57:32+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1610 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان 2019-08-17T09:35:54+0430 Ali Akhavan علی اخوان akhavan@dnt.mui.ac.ir Masoud Saatchi مسعود ساعتچی saatchi@dnt.mui.ac.ir Hamzeh Baharlouei حمزه بهارلوئی Hamzehbaharlouei@gmail.com Negar Sarami نگار صرامی negarsarami@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> مطالعات انجام شده در مورد خطرات شغلی، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از دندان‌پزشکان در معرض ابتلا به انواع ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی ناشی از این حرفه هستند. با توجه به اینکه جامعه‌ی دندان‌پزشکی، نقش مؤثری در ارتقای وضع بهداشتی جامعه ایفا می‌کند، بروز مشکلات اسکلتی- عضلانی در این افراد، باعث کاهش عمر خدمات مفید فرد می‌شود. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان بود. پرداختن به این موضوع، موجب افزایش عمر مفید و سلامت دندان‌پزشک و نیز افزایش کیفیت زندگی وی می‌گردد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong>&nbsp; در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، تعداد 278 نفر از دندان‌پزشکان عمومی شاغل در شهر اصفهان شرکت نمودند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش‌نامه‌ی استاندارد نوردیک استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 و آزمون‌های آماری مجذور کای و تی، تجزیه و تحلیل شد و سطح معنی‌داری، (0/05 = α) <br> به دست آمد.</p> <p><strong>یافته ها :</strong>&nbsp; تعداد 95/7 درصد از دندان‌پزشکان، دارای اختلالات اسکلتی- عضلانی در یک یا چند ناحیه از نواحی 9 گانه‌ی بدن بودند. تنها 4/3 درصد از دندان‌پزشکان، اختلالی را ذکر نکردند. ترتیب درصد فراوانی اختلالات اسکلتی- عضلانی در دندان‌پزشکان مورد بررسی به تفکیک ناحیه‌ی مبتلا، عبارتند از: گردن، 78/1 درصد، شانه، 57/2 درصد، کمر، 56/8 درصد، دست و مچ دست، 52/9 درصد، ناحیه‌ی فوقانی پشت، 52/2 درصد، زانو، 34/5 درصد، آرنج، 17/3 درصد، لگن و ران، 16/9 درصد و پا و مچ پا، 15/8 درصد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> یافته‌های این مطالعه نشان داد، اختلالات اسکلتی- عضلانی در دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان، شیوع بالایی دارد و اجرای مداخله و اقدامات اصلاحی ضروری می‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> شیوع، اختلالات اسکلتی- عضلانی، دندان‌پزشک.</p> 2019-08-17T09:09:36+0430 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1611 بررسی مقایسه‌ای خاصیت ضد باکتریای دو ماده‌ی جدید پرکننده‌ی انتهای ریشه‌ی دندان و MTA بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس 2019-08-17T10:08:10+0430 Ali Akhavan علی اخوان akhavan@dnt.mui.ac.ir Fariba Heidari فریبا حیدری f_heydarie@dnt.mui.ac.ir Zohre Salimi زهره سلیمی Zohre.shida@yahoo.com <p><strong>مقدمه</strong>: جهت جراحی اندودنتیک، نیازمند موادی با فعالیت ضد باکتریایی هستیم. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه‌ای فعالیت ضد باکتریایی دو سمان جدید پر کننده‌ی انتهای ریشه‌ی دندان و MTA (Mineral trioxide aggregate) بر انتروکوکوس فکالیس بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، به روش تست تماس مستقیم DCT (Direct contact test) صورت گرفت. ترکیبات مورد مطالعه سمانی با بیس کلسیم آلومینات (Calcium aluminate α-aluminate cement) CAAC و سمانی با بیس کلسیم سیلیکات که مخلوطی از (Wollastonite and CAAC) WOLCA با MTA بود. هر یک از سمان‌ها بلافاصله پس از مخلوط شدن (ست نشده)، 3 روز و 1 هفته پس از زمان ست شدن‌شان، تهیه شده و در کف 4 حفره از پلیت 96 حفره‌ای قرار داده شدند (گروه a). 10 میکرو لیتر از سوسپانسیون باکتری انتروکوکوس فکالیس به غلظت 0/5 مک فارلند و 245 میکرو لیتر BHI به آنها اضافه شد و در حفرات گروه a و حفرات گروه b (حفرات خالی) اضافه گردید. در نهایت میزان رشد باکتری در هر یک از حفرات گروه b هر نیم ساعت به مدت 7 ساعت و یک‌بار 24 ساعت بعد، توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مشاهده و ثبت شد. داده‌های به دست آمده با روش‌های آماری آنالیز واریانس برای داده‌های مکرر و آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون توکی تحلیل آماری شدند (0/05 = α).</p> <p>&nbsp;<strong>يافته‌ها:</strong> نتایج آزمون توکی، نشان داد که بین MTA تازه مخلوط شده و MTA یک هفته پس از ست شدن، تفاوت معنی‌دار وجود دارد (0/033 = p value). همچنین بین MTA یک هفته پس از ست شدن و CAAC یک هفته پس از ست شدن و بین MTA یک هفته پس از ست شدن و WOLCA سه روز پس از ست شدن نیز تفاوت معنی‌دار وجود داشت (به ترتیب 0/039 = p value و 0/043 = p value). اما سایر گروه‌ها تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: به دلیل شباهت فعالیت ضد باکتریایی دو سمان مورد آزمایش، با MTA و حتی بیشتر بودن فعالیت ضد باکتریایی CAAC یک هفته پس از ست شدن و WOLCA سه روز پس از ست شدن، نسبت به MTA تهیه شده یک هفته پس از ست شدن، می‌توان این سمان‌ها را جهت بررسی‌های آزمایشگاهی و کلینیکی بیشتر در آینده مورد توجه قرار داد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> انتروکوکوس فکالیس، فعالیت ضد باکتریایی، مینرال تری اکسید اگریگیت، تست تماس مستقیم.</p> 2019-08-17T09:27:27+0430 ##submission.copyrightStatement##