http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/issue/feed مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2023-06-03T12:14:32+0330 Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف jids@dnt.mui.ac.ir Open Journal Systems <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1990 مقایسه‌ی سه روش دیستاله کردن مولرهای ماگزیلا با دستگاه‌های انکوریج موقت: آنالیز المان محدود 2023-06-03T12:14:30+0330 Hadis Majd حدیث مجد elfsh@yahoo.com Alahyar Gerami اللهیار گرامی dr_ghorbanipour@yahoo.com Sedegheh Sheikhzadeh صدیقه شیخ‌زاده elfsh@yahoo.com Meysam Mirzaie میثم میرزایی maysam2352@gmail.com Reza Ghorbanipour رضا قربانی‌پور dr_ghorbanipour@yahoo.com <p>مقدمه: هدف از اين مطالعه، مقايسه‌ی روش‌هاي مختلف استفاده از انکوریج موقتی اسکلتی براي دیستالیزاسیون مولرهاي ماگزيلا با روش آنالیز المان محدود بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه، سه مدل مختلف المان محدود ساخته شده است که سه روش مختلف دیستالیزاسیون را نشان می‌دهد. در مدل 1، مینی اسکرو در ناحیه‌ی میانی کام وارد شده و به عنوان انکوریج اسکلتی برای حرکت دیستال مولرهای ماگزیلا اول و دوم استفاده شده است. در مدل 2، مینی اسکرو در باکال قرار دارد. در مدل 3، از پلیت پالاتالی برای دیستالیزاسیون مولر استفاده شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در مدل 1 و 2، حرکت دیستالی هر دو مولر قابل مشاهده است. اما در مدل 3، مقداری حرکت مزیالی در کاسپ باکال مولر اول و هر دوکاسپ مولر دوم مشاهده شد. حداکثر میزان دیستالیزاسیون مولر اول و دوم در مدل 2 رخ داد.</p> <p>نتيجه‌گيري: حداكثر جابجايي باكولینگوالی در مدل 1 مشاهده شد. حداكثر دیستالیزاسیون و تیپینگ مزیودیستالی مولر اول و دوم در مدل 2 رخ داد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> پیچ استخوانی؛ آنالیز المان محدود؛ انکوریج </p> 2023-06-03T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1914 مقایسه‌ی اثر پلاسماهاي غني از فيبرين پيشرفته با لکوسیت‌دار در میزان چسبندگی فیبروبلاستي روي غشای کلاژنی 2023-06-03T12:14:30+0330 Arash Fendereski آرش فندرسکی ar.Fendereski@yahoo.com Mohammad Ketabi محمد کتابی ar.Fendereski@yahoo.com Ehsan Rafiee احسان رفیعی ar.Fendereski@yahoo.com <p><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>مقدمه</strong></span>: حضور فاکتورهای رشدی و سایتوکین‌ها در پلاکت‌ها، نقش کلیدی در التهاب و ترمیم زخم‌ها دارند. از این‌رو Advanced-platelet rich fibrin<strong>&nbsp;</strong>و Leukocyte-platelet rich fibrin <strong>&nbsp;</strong>به عنوان محصولات پلاکتی در درمان‌های پریودنتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی اثر L-PRF و&nbsp;A-PRF بر روی میزان چسبندگی فیبروبلاست‌های لثه‌ای بر روی غشاي کلاژنی انجام شد.</p> <p>‎<span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>مواد</strong></span> <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>و</strong></span> <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>روش</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>‌ها</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>:</strong></span> در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی (in vitro) که در زمستان 1399 در مرکز ذخایر ژنتیکی ایران انجام شد، غشاء به پنج قطعه 5×5 میلی‌متری تبديل و در ته چاهک یک محیط کشت 5 چاهکی قرار داده شد. یک میلی‌لیتر A-PRF به دو چاهک و به دو چاهک دیگر نیز حجم وزنی مشابه A-PRF، از ماده‌ی L-PRF اضافه گردید. به طور کلی در مطالعه، 5 گروه اصلی (4 گروه آزمون و یک گروه شاهد) در نظر گرفته شد و در هر گروه، 6 نمونه و در مجموع 30 نمونه جهت تصویربرداری انتخاب گردید. به هر کدام از گروه‌ها، تعداد 10<sup>4</sup> سلول فیبروبلاست اضافه شد. چسبندگی سلولی توسط میکروسکوپ الکترونی پس از 24 ساعت از فیکساسیون بررسی شد. میزان چسبندگی با استفاده از آزمون‌های آماری ANOVA و Scheffe با سطح معنی‌داری (0/001 &gt; p value)&nbsp;آنالیز گردید.</p> <p>‎<span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>ی</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>افته</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>‌ها</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>:</strong></span> آزمون ANOVA اختلاف معنی‌داری بین میانگین تعداد فیبروبلاست‌های لثه‌ای چسبیده به غشا کلاژنی در حضور&nbsp;A-PRF، L-PRF (به ترتيب با ميانگين 12/50 و 13/75) و گروه شاهد (با ميانگين 4/67) نشان داد (0/001 &gt; p value). بر اساس نتایج آزمون Scheffe، میانگین تعداد فیبروبلاست‌های لثه‌ای چسبیده به غشاء کلاژنی در حضور&nbsp;A-PRF و L-PRF&nbsp;اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری نداشت (0/05 &lt; p value).</p> <p>‎<span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>نت</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>ی</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>جه</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>‌گیری</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>:</strong></span> افزودن لخته‌ی فیبرینی منجر به افزایش چسبندگی سلول‌های فیبروبلاست می‌شود هرچند از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین A-PRF و L-PRF در چسبندگی سلول‌های فیبروبلاست وجود نداشت.</p> <p>‎<span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>کل</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>ی</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>دواژه</strong></span><strong>‌<span style="font-weight: normal !msorm;">ها</span><span style="font-weight: normal !msorm;">:</span></strong> غشاها؛ فیبرین غنی از پلاکت؛ فیبروبلاست‌ها</p> 2023-06-03T09:23:57+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2002 آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان 2023-06-03T12:14:31+0330 Razieh Hoseinifar راضیه حسینی‌فر r_hoseiniffar@yahoo.com Niloofar Shadman نیلوفر شادمان niloo_shad@yahoo.com Romina Hajizadeh رومینا حاجی‌زاده rominaha96@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> بهداشت دهان و دندان، یکی از اجزای مهم سلامت محسوب شده و تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی افراد دارد. این مطالعه ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧ‌‌ﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در زﻣﻴﻨﻪ‌ی ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان، در ﺳﺎل ١٣٩٩ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، پرسش‌نامه توسط 240 دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی در سال 1399تکمیل گردید و اطلاعات مربوط به سن، جنسیت، سنوات تحصیلی، تحصیلات والدین، آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندان‌پزشکی در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ Pearson و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﻪ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن Baron، Kenny و Chi-square اﺳﺘﻔﺎده شد. ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ‌دارى ﻛﻤﺘﺮ از ٠٥/٠ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: 48 درصد از دانشجویان، آگاهی بالا و 42 درصد، نگرش مناسب در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان داشتند. بین متغیرهای سن و نوع ورود به رشته‌ی دندان‌پزشکی و متغیرهای نگرش، آگاهی و عملکرد، رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت (0/05 &lt; p value). زنان و افرادی که والدین‌شان دندان‌پزشک بودند، بطور معنی‌داری عملکرد بهتری در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان داشتند. بین نگرش و آگاهی و همچنین آگاهی و عملکرد، ارتباط معنی‌داری وجود داشت (0/05 p value &lt;).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان در سطح متوسطی قرار داشت و طراحی برنامه‌های منسجم برای بهبود این متغیرها در ارتقای عملکرد فردی و حرفه‌ای دانشجویان در این زمینه ضروری است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> نگرش؛ آگاهی؛ بهداشت دهان؛ دانشجویان</p> 2023-06-03T09:32:05+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1999 بررسی اثر دو تکنیک بلیچینگ بر بهبود رنگ کامپوزیت رزین تغییر رنگ یافته با دهانشویه‌ی کلرهگزیدین 0/2 درصد 2023-06-03T12:14:31+0330 Azin Farzad آذین فرزاد Hf1374@gmail.com Hooman Fakhar هومان فخار Hf1374@gmail.com Fatemeh Ebrahimzadeh فاطمه ابراهیم زاده Hf1374@gmail.com Ramin Mosharraf رامین مشرف Hf1374@gmail.com Zahra Zarebidaki زهرا زارع بیدکی Hf1374@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> تغییر رنگ ترمیم‌های کامپوزیت رزین، منجر به نارضایتی بیماران می‌شود. دهانشویه‌ی کلرهگزیدین، یکی از موادی است که موجب تغییر رنگ قابل مشاهده‌ی کامپوزیت رزین‌ها می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی میزان اثربخشی دو روش بلیجینگ خانگی و بلیچینگ استریپ بر نمونه‌های کامپوزیت رزین تغییر رنگ یافته با کلرهگزیدین 0/2 درصد بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی مداخله‌ای، تعداد 24 نمونه دیسک مانند از جنس کامپوزیت رزین Charisma Diamond ساخته شد. رنگ اولیه‌ی نمونه‌ها با استفاده از سیستم CIELab در اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد. نمونه‌ها به مدت 2 هفته و 2 بار در روز و هر بار به مدت یک دقیقه در دهانشویه‌ی کلرهگزیدین 0/2 درصد قرار گرفتند. رنگ نمونه‌ها مجدداً اندازه‌گیری شد. نمونه‌ها به 3 گروه (8 = n) تقسیم شدند. یک گروه به عنوان گروه شاهد در آب مقطر قرار گرفت. دو گروه بعدی تحث تأثیر بلیچینگ خانگی با ژل کارباماید پروکساید ۲۰ درصد و استریپ Crest 3D white luxe قرار گرفتند. رنگ نمونه‌ها برای آخرین بار اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از ANOVA One-way آنالیز شدند (سطح معنی‌داری 0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میزان l، a و b در همه‌ی گروه‌ها با دهانشویه‌ی کلرهگزیدین افزایش یافت. البته تفاوت معنی‌دار آماری بین گروه‌ها مشاهده نشد (0/05 &lt; P). پس از استفاده از تکنیک‌های بلیچینگ بر نمونه‌های رنگ گرفته توسط کلرهگزیدین 0/2 درصد میزان l، a و b کاهش یافت و تفاوت بین گروه‌ها از لحاظ آماری معنی‌دار بود(0/05 &gt; P).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> همه‌ی نمونه‌ها به وسیله‌ی دهانشویه‌ی کلرهگزیدین 0/2 درصد تغییر رنگ یافتند. پس از استفاده از تکنیک‌های بلیچینگ، میزان بازگشت رنگ در بلیچینگ خانگی و بلیچینگ استریپ بیشتر از گروه شاهد بود.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها: </strong>تغییر رنگ دندان؛ کامپوزیت رزین؛ دهانشویه‌ی کلرهگزیدین؛ بلیچینگ</p> 2023-06-03T09:37:56+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1958 بررسی مقایسه‌ای آنتی‌ژن p53 در ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوما به روش ایمونوهیستوشیمی 2023-06-03T12:14:31+0330 Forooz Keshani فروز کشانی f_keshani@dnt.mui.ac.ir Seyed Amir Farzam سیدامیر فرزام kforuz@yahoo.com Mohammad Ali Seddigh محمدعلی صدیق ma_seddigh@yahoo.com Atefe Esfandpour عاطفه اسفندپور at.esfandpure@yahoo.com Kosar Rafiei کوثر رفیعی rafiei_k@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> ادنتوژنیک کراتوسیست، نوعی کیست تکاملی ادنتوژنیک با رفتار کلینیکی تهاجمی و احتمال عود بیشتر از سایر کیست‌های ادنتوژنیک است. هدف از این پژوهش، توجیه رفتار بیولوژیک ادنتوژنیک کراتوسیست با مقایسه‌ی بیان ژن پروتئین p53 به عنوان القاگر آپوپتوز به روش ایمونوهیستوشیمیایی در آملوبلاستوما و ادنتوژنیک کراتوسیست بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 14 ادنتوژنیک کراتوسیست و 15 آملوبلاستوما از بلوک‌های پارافینه‌ی بخش پاتولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی قزوین در سال 94-1393 استخراج و پس از تأیید، تحت رنگ‌آمیزی ایمنوهیستوشیمی قرار گرفتند و سپس از لحاظ شدت و نحوه‌ی رنگ‌آمیزی بررسی شدند. در نهایت داده‌ها با استفاده آزمون‌های آماری Kruskal–Wallis و Mann–Whitney تجزیه و تحلیل شد (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>&nbsp;یافته‌ها:</strong> در میان نمونه‌های آملوبلاستوما، در 86/7 درصد بیان نشاگر p53 مشاهده گردید (77 درصد بیان ضعیف و 33 درصد بیان متوسط- 84/ 6 درصد به صورت کانونی 15/4 درصد به صورت منتشر). در میان نمونه‌های ادنتوژنیک کراتوسیست در 4/71 درصد بیان نشانگر p53 مشاهده شد (80 درصد ضعیف، 20 درصد متوسط- 50 درصد کانونی و 50 درصد منتشر) بودند. بین ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوما از نظر شدت و نحوه‌ی انتشار نشانگر p53 اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بیان نشانگر p53 در تومور آملوبلاستوما و ادنتوژنیک کراتوسیست تقریباً یکسان بوده و احتمالاً رفتار تهاجمی ادنتوژنیک کراتوسیست به خاطر افزایش بیان ژن p53 جهش یافته در سلول‌های اپی‌تلیالی ادنتوژنیک می‌باشد و ممکن است تا حدی رفتار بیولوژیک ادنتوژنیک کراتوسیست را توجیه نماید.</p> <p><strong>کلید واژه ها</strong>: آملوبلاستوما؛ ادنتوژنیک کراتوسیست؛ ژن p53؛ ایمونوهیستوشیمی</p> 2023-06-03T09:46:48+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1973 ارزیابی محیط آموزشی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اردبیل بر اساس مدل DSLES 2023-06-03T12:14:31+0330 Soheila Darisavi سهیلا دریساوی s.derisavy@gmail.com Shadieh Molaei شادیه مولایی dr.sh.molaei@gmail.com Nahid Ahmadian Yazdi ناهید احمدیان یزدی ahmadianyn1@gmail.com Hesam Paivan حسام پایون hesam.paivan@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی محیط آموزشی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی از دیدگاه دانشجویان دندان‌پزشکی اردبیل بر اساس مدل DSLES انجام پذیرفت.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، 197 دانشجوی پیش بالینی و بالینی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اردبیل مشغول تحصیل در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه DSLES نسخه‌ی 48 سؤالی استفاده گردید. تحليل داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون T-test انجام پذیرفت (سطح معنی‌داری 0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج تحلیل 7 مؤلفه‌ی محیط آموزشی بر اساس پرسش‌نامه‌ی DSLES نشان داد که به ترتیب میانگین و انحراف استاندارد روابط بین دانشجویان (0/50 ± 2/18)، سازمان‌دهی برنامه‌ی آموزشی (0/49 ± 2/16)، تناسب فعالیت‌های آموزشی با اهداف آموزشی (0/46 ± 1/81)، توجه به دغدغه‌های دانشجویان (0/49 ± 1/70)، توسعه‌ی فعالیت‌های یادگیری و فوق‌ برنامه (0/47 ± 1/66)، انعطاف برنامه‌ی آموزشی (0/43 ± 1/61) و جو عاطفی (0/41 ± 1/54) می‌باشد. همچنین میانگین و انحراف استاندارد در کل پرسش‌نامه (محیط آموزشی) برابر (0/30 ± 1/82) برآورد گردید. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری در وضعیت محیط آموزشی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان دندان‌پزشکی اردبیل بر اساس جنسیت وجود ندارد (0/05 &lt; p value)؛ اما تفاوت معنی‌داری بر اساس دوره‌ی آموزشی پری‌کلینیک و کلینیک وجود داشت (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بر اساس نتايج پيشنهاد مي‌شود، توجه بيشتري به انعطاف‌پذيري در محتواي برنامه‌ی درسی و همچنين به راهاي ارتباطي بيشتر بين دانشجويان و مسؤولين دانشكده جهت پاسخ به دغدغه‌هاي آن‌ها انديشيده شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>آموزش دندان‌پزشکی؛ محیط؛ برنامه‌ی درسی</p> 2023-06-03T11:27:26+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1969 ارزیابی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان و پزشکان عمومی شهر اصفهان در ‌خصوص بیماری کووید-19 2023-06-03T12:14:31+0330 Hamid Razavian حمید رضویان asgari_i@dnt.mui.ac.ir Ali Ghazalgoo علی غزلگو asgari_i@dnt.mui.ac.ir Amir Karimi امیر کریمی asgari_i@dnt.mui.ac.ir Imaneh Asgari ایمانه عسگری asgari_i@dnt.mui.ac.ir <p><strong>مقدمه:</strong> از سال ۲۰۱۹ تاکنون، ویروس کرونا تبدیل به یک معضل جهانی شده و ایران نیز آمار مرگ و میر بالایی را در این رابطه به ثبت رسانده است. دندان‌پزشکی و پزشکی جزء شغل‌های پر خطر در دوران پاندمی شناخته می‌شوند و اطلاعات کافی دندان‌پزشکان و پزشکان جهت مقابله با این ویروس الزامی بوده است. هدف ما از این مطالعه، ارزیابی و مقایسه‌ی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان و پزشکان عمومی شهر اصفهان در‌خصوص بیماری کووید-۱۹ می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، از نوع مقطعی در تابستان 1400، در میان 200 نفر از دندان‌پزشکان و پزشکان عمومی شهر اصفهان انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی روا شده‌ی محقق ساخته بوده و داده‌های به دست آمده به وسیله‌ی محاسبه‌ی میانگین، آزمون‌های t مستقل و ANOVA با سطح معنی‌داری 05/0 تحلیل شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>میانگین نمره‌ی آگاهی عمومی دندان‌پزشکان و پزشکان به ترتیب 1/24 ± 4/19 و 1/36 ± 4/35 و میانگین نمره‌ی آگاهی تخصصی آنان به ترتیب 1/49 ± 3/71 و 1/32 ± 4/46 از ۷ به دست آمد. ارتباط نمره‌ی آگاهی تخصصی با مدرک تحصیلی معنی‌دار شد (0/001 = p value). میانگین نمره‌ی نگرش با موضوع «نگرانی در مورد کرونا» در دندان‌پزشکان و پزشکان به ترتیب 3/12 ± 21/39 و 2/68 ± 20/86 و میانگین نمره‌ی نگرش با موضوع «حفاظت شخصی و اقدامات پیشگیرانه» در هر دو گروه 26/32 از ۳۵ گزارش شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> در مطالعه‌ی حاضر، دندان‌پزشکان و پزشکان عمومی دارای آگاهی کافی در مورد اکثر جنبه‌های بیماری کووید-19 بودند، اما در ‌مورد ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت شخصی، آگاهی کافی نداشتند و در این مورد نیاز به آموزش دارند. همچنین آنان نگرش مثبتی برای استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی داشتند.</p> <p>&nbsp;<strong>کلیدواژه‌ها:</strong> آگاهی، نگرش؛ دندان‌پزشک عمومی؛ پزشک عمومی؛ کووید- 19</p> 2023-06-03T11:38:42+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1905 بررسی نگرش و عملکرد متخصصین دندان‌پزشکی کودکان ایران در کاربرد فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری 2023-06-03T12:14:32+0330 Sanaz Ziaei ساناز ضیائی sanaz20_2005@yahoo.com Reyhaneh Faghihian ریحانه فقیهیان reyhane.fgh@gmail.com Armita Vali Sichani آرمیتا والی سیچانی rmita_esfdnt@yahoo.com Neda Safari Dehaghani ندا صفری دهاقانی ned.sfr@gmail.com <p><strong>مقدمه</strong>: مهم‌ترین هدف از آماده‌سازي فضاي کانال ریشه، پاك‌سازي کانال ریشه می‌باشد. استفاده از وسایل روتاری، افزون بر آسان کردن آماده‌سازي فضاي کانال، به پاك‌سازي بهتر آن کمک می‌کنند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان کودکان ایران در مورد استفاده از فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی در سال 1399، تعداد 150 متخصص دندان‌پزشکی کودکان شاغل در ایران وارد مطالعه شدند. پرسش‌نامه توسط 148 نفر تکمیل شد. اطلاعات دموگرافیک و نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان کودکان ایران در مورد استفاده از فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون Chi-Square در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در مطالعه‌ی حاضر 45/6 درصد افراد از فایل‌های روتاری استفاده می‌کردند. در حالی‌که 55/8 درصد از دندان‌پزشکان گزارش کردند که مهم‌ترین مزیت فایل‌های روتاری در مقایسه با فایل‌های دستی، کاهش زمان کار است، 62/2 درصد از دندان‌پزشکان گزارش کردند که مهم‌ترین عیب استفاده از فایل‌های روتاری در مقایسه با فایل‌های دستی در دندان‌های شیری، قیمت زیاد فایل‌های روتاری و تجهیزات لازم می‌باشد. در این مطالعه، 85 درصد از دندان‌پزشکان اعلام کردند که برای هر دو دندان شیری E و D از فایل‌های روتاری استفاده می‌کنند.</p> <p><strong>&nbsp;نتیجه‌گیری</strong>: به طور کلی بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، میزان شیوع کلی استفاده از فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری در متخصصین دندان‌پزشکی کودکان شاغل در ایران برابر 45/6 درصد می‌باشد.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها:</strong> نگرش؛ عملکرد؛ دندان‌پزشکی کودکان؛ پالپکتومی</p> 2023-06-03T11:46:21+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2021 مروری بر استفاده و اثربخشی فتودینامیک‌تراپی در درمان‌های دندان‌پزشکی 2023-06-03T12:14:30+0330 Mohammad Mostafa Aghamohseni محمدمصطفی آقامحسنی mm5656.aghamohseni@gmail.com Seyed Ali Jafarian Mohammadi سید علی جعفریان محمدی mm5656.aghamohseni@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> استفاده از فتودینامیک‌تراپی در علم پزشکی، یک رویکرد نسبتاً جدید با پیشینه‌ای قدیمی است. در این روش می‌توان با استفاده از نور به غیر فعال‌سازی و تخریب سلول‌ها و میکروارگانیسم‌ها پرداخت. در درمان‌های دندان‌پزشکی، فتودینامیک‌تراپی می‌تواند در بسیاری از جنبه‌های درمانی مانند درمان بیماری‌های لثه، ضایعات دهانی و پیش‌بدخیم و درمان ریشه مؤثر باشد. فتودینامیک‌تراپی در ابتدا به عنوان یک درمان ضدعفونی معرفی شد اما امروزه با پیشرفت‌های مختلف در این بخش، به یک روش درمانی امیدوارکننده تبدیل شده است.</p> <p><strong>شرح مقاله:</strong> با توجه به یافته‌های مختلف این مطالعه، فتودینامیک‌تراپی می‌تواند در درمان بیماری‌های لثه و درمان ریشه به عنوان یک عامل کمکی و نیز پروسه‌ای کم تهاجمی، مفید واقع شده و نتایج درمان را بهبود بخشد. همچنین از فتودینامیک‌تراپی می‌توان در درمان ضایعات پیش‌بدخیم و سطحی در ناحیه‌ی سر و گردن و نیز جهت تشخیص اولیه‌ی ضایعات پیش‌بدخیمی که پتانسیل تبدیل شدن به بدخیمی را دارند استفاده کرد.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>با توجه به پیشرفت‌های اخیر در خصوص استفاده از فتودینامیک‌تراپی در درمان‌های دندان‌پزشکی، امروزه می‌توان در بسیار از پروسه‌های درمانی از این روش به عنوان یک درمانی کمکی استفاده نمود. جهت اینکه بتوان از فتودینامیک‌تراپی به تنهایی جهت درمان‌های دندان‌پزشکی استفاده کرد، همچنان به مطالعات بیشتری نیاز است.</p> <p><strong>واژگان کلیدی:</strong> فتودینامیک‌تراپی؛ مواد حساس به نور؛ عوامل ضد باکتریایی؛ ایمپلنت‌های دندانی</p> 2023-06-03T11:54:21+0330 ##submission.copyrightStatement##