http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/issue/feed مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2019-02-05T10:25:57+0330 Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف jids@journalonweb.ir Open Journal Systems <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1257 بررسی آزمایشگاهی اثر چند ماده‌ی ضد پوسیدگی با زمان‌های کاربری مختلف در پیشگیری از پوسیدگی مینا 2019-01-24T12:40:09+0330 فرزانه احراری farzaneh.ahrari@gmail.com ابراهیمی ابراهیمی farzaneh.ahrari@gmail.com مریم فرقانی farzaneh.ahrari@gmail.com مریم مهرابخانی farzaneh.ahrari@gmail.com ایمان پریسای farzaneh.ahrari@gmail.com ملیحه جهان‌تیغ farzaneh.ahrari@gmail.com یگانه آرین farzaneh.ahrari@gmail.com <p><strong>مقدمه:&nbsp; </strong>هدف از این مطالعه، بررسی اثر چند ماده‌ی ضد پوسیدگی در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینا بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها:&nbsp;</strong>در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، تعداد 60 دندان پرمولر سالم انتخاب و به صورت مزیودیستالی به دو نیمه تقسیم شدند تا 120 نمونه به دست آید. نمونه‌ها به طور تصادفی به 8 گروه 15‌تایی تقسیم شدند. در گروه‌های 1 و 2، کرم حاوی کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات و فلوراید (MI Paste Plus)، در گروه‌های 3 و 4، کرم حاوی هیدروکسی آپاتایت و فلوراید (Remin Pro)، در گروه‌های 5 و 6، ژل سدیم فلوراید (NaF) و در گروه‌های 7 و 8 بزاق مصنوعی استفاده شد. در گروه‌های 1، 3، 5 و 7، مدت مواجهه با ماده‌ی ضد پوسیدگی، 5 دقیقه و در گروه‌های 2، 4، 6 و 8، زمان مواجهه 30 دقیقه بود. این روند به صورت روزانه به مدت 4 روز انجام شد و در فواصل آن نمونه‌ها در آب مقطر نگهداری شدند. سپس، نمونه‌ها به مدت 21 روز در محلول دمینرالیزاسیون قرار گرفتند. در نهایت، تصاویر فلوئورسنت از سطح نمونه‌ها با استفاده از دستگاه VistaCam iX گرفته شد و میزان محتوای معدنی دندان‌ها ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 توسط آزمون‌های کروسکال والیس و من‌ویتنی در سطح معنی‌داری 0/05&nbsp; &gt; p value آنالیز شد.</p> <p><strong>یافته ها:&nbsp;</strong>اختلاف آماری معنی‌داری در میزان محتوای معدنی دندان‌ها بین 4 گروه مورد مطالعه در زمان‌های کاربری 5 یا 30 دقیقه وجود نداشت (0/05 &lt; p value). مقایسه‌ی محتوای معدنی دندان‌ها بین دو زمان کاربری 5 و 30 دقیقه، تفاوت معنی‌داری را در هیچ یک از گروه‌های مورد بررسی نشان نداد (0/05 &lt; p value).&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> تحت شرایط این مطالعه تأثیر MI Paste Plus، Remin Pro یا NaF با زمان‌های کاربری 5 یا 30 دقیقه در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینا مشابه با بزاق مصنوعی بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات، هیدروکسی آپاتایت، سدیم فلوراید، دمینرالیزاسیون، پوسیدگی، مینا</p> 2018-09-23T11:40:26+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1347 ارزیابی دیدگاه دندان‌پزشکان شهر اصفهان از سیستم‌های ایمپلنت، شناخت و رضایت‌مندی آنها، موفقیت و شکست سیستم‌ها 2019-01-24T13:18:48+0330 منیره نیلی احمدآبادی nili@dnt.mui.ac.ir داوود داوری nili@dnt.mui.ac.ir <p><strong>مقدمه:</strong>&nbsp; با توجه به روند روزافزون استفاده از ایمپلنت، این مسأله مورد سؤال بسیاری از دندان‌پزشکان است که میزان رضایت و فراوانی استفاده از سیستم‌های مختلف ایمپلنت به چه میزانی است، تا با استفاده از این تجربیات، دندان‌پزشکان خود نیز از شک پیرامون استفاده از سیستم ارجح بیرون آیند. در این مطالعه، تجربیات دندان‌پزشکان پیرامون سیستم‌های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که با استفاده از پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر 40 پرسش در مورد جوانب مختلف درمان انجام شد و با ارائه به 100 نفر از دندان‌پزشکان شامل 51 نفر عمومی، 21 نفر متخصص پروتز و 28 نفر جراح لثه و فک و صورت جمع‌آوری گردید. نتایج با استفاده از آزمون کای‌اسکوئر و کروسکال والیس در سطح 0/05&nbsp; = α مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.</p> <p><strong>يافته‌ها: </strong>تفاوت معنی‌داری میان دندان‌پزشکان عمومی و متخصص در انتخاب نوع سیستم وجود نداشت<br> (0/417 = p value). استفاده از سیستم DIO (کره جنوبی) بیشتر از سایر سیستم‌ها بود. به طور معنی‌داری متخصصین پروتز بیشتر از جراحان و جراحان، بیشتر از دندان‌پزشکان عمومی در جلب نظر بیماران موفق بودند (0/02 = p value). در مورد شایع‌ترین علت شکست، تفاوت معنی‌داری میان دندان‌پزشکان مشاهده نگردید (0/817 = p value). 88 درصد از دندان‌پزشکان، رد کردن درمان ایمپلنت توسط بیمار را مشکلات مالی می‌دانستند. 65 درصد دندان‌پزشکان، رضایت‌مندی بیماران از درمان ایمپلنت را متوسط ارزیابی نمودند..</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>استفاده‌ی بیشتر از سیستم DIO به دلیل قیمت مناسب‌تر، کیفیت و خدمات بهتر آن بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:&nbsp;</strong>ایمپلنت دندانی، دندان‌پزشک، پرسش‌نامه</p> 2018-09-23T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1394 طراحی و ساخت نرم‌افزار Iran CDX برای تشخیص بدخیمی و دیسپلازی در نمونه‌های سیتولوژی با برس دهان و ارزیابی عملکرد آن 2019-01-24T13:23:05+0330 سارا عرب لودریچه saarab1363@yahoo.com آرش متقی arash.mottaghi@gmail.com نوشین افشارمقدم arash.mottaghi@gmail.com بهزاد Behzad صادقیان arash.mottaghi@gmail.com مهدی ثمن‌بوی arash.mottaghi@gmail.com <p><strong>مقدمه: </strong>تشخیص زود هنگام سرطان، به دلیل مرگ و میر بالای ناشی از آن، امری حیاتی است. ضایعات پیش‌سرطانی دهان، پتانسیل تبدیل به SCC (Squamous cell carcinomas) یا سرطان سلول سنگفرشی را دارند و باید بررسی شوند. براش سیتولوژی، یک روش ساده است که نمونه‌ای از اپی‌تلیوم می‌دهد. آنالیز کامپیوتری، نقش مهمی در تفسیر نمونه‌های پاتولوژی دارد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>نرم‌افزار مورد نظر، توسط گروه مهندسی در شبکه‌ی عصبی طراحی شد و توسط نمونه‌های تهیه شده از بیماران، آموزش دید. در مرحله‌ی بعد، از تعداد 20 بیمار مبتلا به سرطان و 20 فرد سالم، نمونه‌ی براش سیتولوژی تهیه شد. از هر لام، 50 تصویر دیجیتال توسط دوربین زیر‌میکروسکوپ گرفته شد و وارد نرم‌افزار گردید. نتایج به صورت سالم و ناسالم ثبت گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار Excel مورد بررسی آماری قرار گرفتند.</p> <p><strong>يافته‌ها:&nbsp;</strong>نرم‌افزار مورد مطالعه در کل 2000 تصویر دیجیتال، 91 خطا داشت. مقایسه‌ی نتایج نرم‌افزار با نتایج اسکالپل بیوپسی بیماران، توسط آزمون فیشر، تفاوت معنی‌داری نشان نداد (0/004 = p value ).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>بر اساس نتایج این مطالعه، نرم‌افزار طراحی شده، دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی می‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong>&nbsp; کارسینومای سلول سنگفرشی، شبکه‌ی عصبی، براش سیتولوژی</p> 2018-09-23T13:38:40+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1399 بررسی شیوع ویروس HSV-1 در پاکت پریودنتال افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن شهر قم 2019-01-24T13:26:29+0330 بابک آفرین‌زاده kabiri_10@yahoo.com فائزه کبیری kabiri_10@yahoo.com حامد صفری kabiri_10@yahoo.com مریم طبیبی kabiri_10@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> پریودنتیت، بیماری التهابی بافت‌های حمایت کننده‌ی دندان است که توسط میکروارگانیسم‌ها ایجاد شده که در نتیجه‌ی فعالیت آنها، لیگامان پریودنتال و استخوان آلوئولار، تخریب و تحلیل لثه ایجاد می‌شود. در طی سال‌های اخیر، شواهدی از هرپس ویروس انسانی با بیماری‌های پریودنتال به دست آمده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی حضور ویروس HSV-1 در پاکت پریودنتال افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن در شهر قم می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، در مجموع 92 نفر از بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن مراجعه کننده به درمانگاه‌های حکیم و علی‌بن‌ابی‌طالب قم در سال 1395-1396 به عنوان نمونه تحت مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از تکنیک Real-Time PCR نمونه‌ی بیماران از لحاظ آلودگی به ویروس HSV-1 بررسی شد و سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20، از لحاظ بررسی ارتباط بین سن، جنسیت، حدت پریودنتیت مزمن و شیوع ویروس HSV-1 مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی‌داری، 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> از مجموع بیماران پریودنتیت مزمن مورد بررسی، 3 مورد ویروس HSV-1 مشاهده گردید که میزان شیوع، 3/3 درصد را نشان داد. ارتباط معنی‌داری بین بیماری پریودنتیت مزمن، سن و جنسیت افراد با ویروس HSV-1 مشاهده نگردید.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> یافته‌های این مطالعه نشان داد، روش‌های غربال‌گری و تشخیص ویروس HSV-1 دقیق‌تر، مطالعات بیشتر و نمونه‌گیری در حجم بزرگ‌تر جهت روشن شدن نقش ویروس HSV-1 در ابتلا به پریودنتیت مزمن توصیه می‌شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong>&nbsp;پریودنتیت مزمن، هرپس ویروس تیپ 1، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز.</p> 2018-09-23T13:41:19+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1402 مقایسه‌ی شیوع بیماری پریودنتال بین زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص و زنان سالم 2019-02-05T10:24:35+0330 مائده رضایی f.rashidi@khuisf.ac.ir فاطمه رشیدی میبدی f.rashidi@khuisf.ac.ir عاطفه آخانی a.akhani@khuisf.ac.ir شیرین زهرا فرهاد f.rashidi@khuisf.ac.ir ماندانا رشیدی میبدی f.rashidi@khuisf.ac.ir <p><strong>مقدمه:</strong> هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی شیوع بیماری پریودنتال بین زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص و زنان سالم بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:&nbsp;</strong>این مطالعه‌ی مورد- شاهدی از نوع مقطعی، بر روی 86 زن (43 زن نابارور و 43 زن سالم) 20 تا 35 ساله در شهر تهران انجام شد. یک پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته، جهت جمع‌آوری اطلاعات پایه و بالینی افراد مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و دو گروه از نظر نمایه‌ی توده‌ی بدنی و سطح قند خون همسان شدند. شاخص‌های بیماری پریودنتال، شامل عمق پروبینگ کلینیکی، خون‌ریزی در حین پروبینگ، میزان از دست رفتن چسبندگی کلینیکی و شاخص لثه‌ای با استفاده از روش‌های استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه‌ی متغیرهای کمی در دو گروه با استفاده از آزمون t مستقل و متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون کای‌دو، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و سطح معنی‌داری، 0/05 p value &lt; در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:&nbsp;</strong>میانگین کلیه‌ی شاخص‌های پریودنتال در گـــروه مــورد، به شکل معنی‌داری بالاتر از گروه شاهـــد بود<br> (0/001 &gt; p value). علاوه بر این مقایسه‌ی شیوع ژنژیویت و پریودنتیت بین گروه مورد و شاهد، نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص و زنان سالم از نظر شیوع پریودنتیت وجود داشت (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که شیوع بیماری پریودنتیت در زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص، بالاتر از زنان سالم بود. اگرچه، تفاوت معنی‌داری در شیوع ژنژیویت بین دو گروه وجود نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:&nbsp;</strong>ناباروری با علت نامشخص، بیماری پریودنتال، پریودنتیت، ژنژیویت.</p> 2018-09-24T10:18:37+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1407 شیوع و موقعیت دندان‌های اضافه در کلاس‌های مختلف مال‌اکلوژن در بین بیماران ارتودنسی 2019-01-24T14:22:39+0330 زهرا رضوی روحانی sa_razvirohani@yahoo.com محمدحسین رازقی‌نژاد sa_razavirohani@yahoo.com علی رضوی روحانی sa_razavirohani@yahoo.com اسماعیل دادگر sa_razavirohani@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> هايپردونشيا يا دندان اضافه، ممکن است با عوارض جانبی مختلفی در دندان‌ها، اکلوژن و زیبایی ایجاد کند. هدف از این مطالعه، بررسی شيوع و موقعيت دندان‌های اضافی در انواع مختلف مال‌اکلوژن در بيماران ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی گذشته‌نگر، تعداد 102 بیمار (زن و مرد) دارای دندان اضافه، مراجعه‌کننده به مطب خصوصی در طی سال‌های 1387 تا 1395، که برای انجام معاینه‌ی مرسوم دندان‌پزشکی، مشاوره یا انجام درمان‌های ارتودنسی مراجعه کرده بودند، شناسایی گردید. دندان‌های اضافی از نظر حضور، تعداد، شکل، موقعیت (فک بالا یا پایین) با استفاده از عکس‌های رادیوگرافی پانورامیک، شناسایی و ثبت شدند. وضعیت مال‌اکلوژن بیماران نیز بر اساس روابط مولری، به کلاس I، II و III طبقه‌بندی شد و در چک‌لیست مربوطه ثبت گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20، با استفاده از آزمون آماری کای‌اسکوئر تجزیه و تحلیل و سطح معنی‌داری، 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> شیوع دندان‌های اضافه در مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان بود (0/036 = p value). همچنین در فک بالا نیز بیشتر از فک پایین بود (0/001 &gt; p value). شیوع دندان‌های اضافه بین کلاس‌های مختلف مال‌اکلوژن (I، II و III) تفاوت معنی‌داری نداشت. کراودینگ دندانی، 22/5 درصد، نهفتگی دندان‌های دائمی،21/6 درصد، مالپوزیشن دندان‌های مجاور دندان اضافه، 5/9 درصد، بیشترین اختلالات همراه با دندان اضافه را داشتند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> یافته‌های این مطالعه نسبتاً با آنچه در مطالعات مختلف آمده است همخوانی داشت و تفاوت‌های اندک موجود ممکن است به علت فاکتورهای نژادی و محیطی باشد. دندان اضافه در بیماران ارتودنتیک مورد بررسی، از شیوع نسبتاً پایینی برخوردار می‌باشد. شیوع دندان اضافه در مردان و در فک پایین بیشتر بود و شیوع دندان اضافه با اکلوژن بیماران، ارتباطی نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دندان اضافی، مال‌اکلوژن، شیوع، موقعیت.</p> 2018-09-24T10:38:03+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1418 مقایسه‌ی هیستولوژیک واکنش بافت لثه به نخ بخیه‌ی ویکریل و ابریشم 2019-02-05T10:25:57+0330 شیرین امینی orodtaghva@gmail.com آتوسا امین‌زاده orodtaghva@gmail.com المیرا گنجی orodtaghva@gmail.com ارد تقوا orodtaghva@gmail.com <p><strong>مقدمه: </strong>استفاده از بخیه، یک روش معمول در جراحی‌ها به منظور ثابت نگه داشتن فلپ‌های جراحی، جهت بهبود یکپارچگی بافتی در طی فاز ترمیم می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی هیستولوژیک پاسخ بافت لثه به نخ ویکریل و ابریشم در طی فاز اولیه‌ی ترمیم بافتی در جراحی‌های افزایش طول تاج بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>مطالعه‌ی حاضر، از نوع کلینیکی دو سویه‌کور (Paired design) بود که در 24 ناحیه از دندان‌های مولر و پرمولر در 12 بیمار با محدوده‌ی سنی 40-20 سال که نیازمند به افزایش طول تاج کلینیکی و فاقد هرگونه مشکل سیستمیک و یا التهاب لثه بودند، انجام شد. 7 روز قبل از جراحی افزایش طول تاج، به صورت اتفاقی، نخ بخیه‌ی ویکریل و ابریشم در نواحی مزیال یا دیستال دندان مورد نظر قرار داده شد. تمام نخ‌های بخیه‌ی مورد استفاده در این پژوهش، از نظر ابعادی مشابه بودند (4-0). پس از 7 روز، بافت‌های حاوی نخ‌های بخیه، طی جراحی افزایش طول تاج، جهت بررسی‌های هیستولوژیک، استخراج شد. سپس درجه‌ی التهاب و ارتشاح سلول‌های التهابی در نمونه‌های بافتی از طریق آزمون ویلکاکسون ارزیابی شد (0/05 = α).</p> <p><strong>يافته‌ها:&nbsp;</strong>مطالعه‌ی حاضر نشان داد که نخ بخیه‌ی ویکریل، ارتشاح سلول‌های التهابی کمتری در بافت‌های لثه‌ای نسبت به نخ بخیه‌ی ابریشم دارد (0/001 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>با توجه به میزان کمتر ارتشاح سلول‌های التهابی در مجاورت نخ بخیه‌ی ویکریل، به نظر می‌رسد که در جراحی‌هایی مانند جراحی‌های دهان، نخ بخیه‌ی ویکریل می‌تواند جایگزین مناسبی برای نخ بخیه ابریشم باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> افزایش طول تاج، التهاب، بخیه، پلی گالاکتین 910، سیلک.</p> 2018-09-25T09:38:26+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1428 تأثير صدمات دنداني همراه با وضعيت اكلوژن بر كيفيت زندگي كودكان 8 تا 10 ساله و خانواده‌هاي‌ آنها 2019-01-24T14:28:06+0330 رومینا مظاهری zeinabpakizeh@gmail.com سیدابراهیم جباری‌فر zeinabpakizeh@gmail.com زینب پاکیزه zeinabpakizeh@gmail.com فرانک فرحمند zeinzbpakizeh@gmail.com رویا فروغی ابری zeinabpakizeh@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن می‌تواند تأثیر فیزیکی، روانی و اجتماعی بر کودک داشته باشد و به دلیل ارتباط نزدیک کودک و خانواده، اثرات ناشی از بیماری‌های دهان و دندان کودک به خانواده منعکس شود. لذا بر آن شدیم که تأثیر صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن را بر کیفیت زندگی کودک و خانواده بررسی کنیم.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد 296 دانش‌آموز نواحی 1 تا 6 آموزش پرورش اصفهان و والدین آنها، پرسش‌نامه‌های درک سلامت کودک و تأثیر بر خانواده را تکمیل کردند. همچنین در کودکان مصدوم، فرم ارزیابی سازمان جهانی بهداشت، مربوط به صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن توسط پژوهشگر تکمیل گردید. اطلاعات حاصل از دو پرسش‌نامه و وضعیت اکلوژن و صدمات دندانی، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 گردید و با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی و تحلیلی و آزمون‌های <sup>2</sup>χ، تی‌مستقل، من‌ویتنی، آنالیز واریانس یک‌طرفه و تعقیبی LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و داده‌هایی با(p value &lt; 0/05) معنی‌دار در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> بر اساس اطلاعات نمونه‌ی پژوهش، بیشتر کودکان مصدوم ) 79/8 درصد) از کیفیت زندگی متوسط برخوردار بودند. اما اکثر کودکان غیر مصدوم) 82/4 درصد) کیفیت زندگی خوب داشتند. تفاوت معنی‌داری در کیفیت زندگی گروه مصدوم (9/7 ± 59/7) و گروه غیر مصدوم (15/2 ± 81/6) وجود داشت. همچنین اختلاف معنی‌داری بین نمره‌ی شاخص تأثیر سلامت دهان و دندان بر خانواده در گروه مصدوم و غیر مصدوم وجود داشت (p value &lt; 0/001). در این پژوهش مشخص شد بین آسیب‌های دندانی با کیفیت زندگی، رابطه‌ی معکوس وجود داشت (p value = 0/02) و بین آسیب‌های دندانی با وضعیت اکلوژن رابطه‌ی معنی‌دار وجود داشت (p value = 0/01). همچنین بین کیفیت زندگی کودک و وضعیت اکلوژن رابطه‌ی معنی‌داری یافت نشد (p value = 0/39).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که صدمات دندانی بر کیفیت زندگی کودک و خانواده تأثیر دارد. اما وضعیت اکلوژن بر کیفیت زندگی کودک و خانواده تأثیر ندارد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> صدمات دندانی، وضعیت اکلوژن، درک سلامت کودک، تأثیر بر خانواده، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان.</p> 2018-09-25T10:40:33+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1429 بررسی رابطه‌ی علایم سابژکتیو و بهبودی در بیماران مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی مراجعه‌‌کننده به بخش اکلوژن دانشکده‌ی دندان‌پزشکی مشهد 2019-01-24T14:29:51+0330 اعظم‌السادات مدنی mirmortazaviat@mums.ac.ir امیر طاهر میرمرتضوی mirmortazaviat@mums.ac.ir فریده خانی mirmortazaviat@mums.ac.ir <p><strong>مقدمه:</strong> اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی، به عنوان شرایط بالینی که عضلات جونده‌ی مفصل گیجگاهی- فکی یا هر دو را درگیر می‌کند، شناخته شده است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی رابطه‌ی علایم سابژکتیو و بهبودی در بیماران مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی بود..</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی مقطعی، 165 پرونده از بیماران دارای اختلالات مفصلی مراجعه‌کننده به بخش اکلوژن دانشکده‌ی دندان‌پزشکی مشهد بین سال‌های 1391- 96 بررسی شدند. قبل از معاینه‌ی کلینیکی، همه‌ی بیماران، یک پرسش‌نامه در مورد اطلاعات شخصی و وضعیت علایم اختلالات مفصلی خود پر کردند. با همه‌ی بیماران تماس گرفته شد و نسبت به کاهش علایم اختلال مفصلی یا بهبود کامل آن، اطلاع حاصل گردید. نتایج درمانی به صورت عدم بهبودی و بهبودی برای علایم صدای فکی و درد مفصل مشخص می‌شد، به این صورت که کاهش علایم نسبت به قبل، نشان از بهبودی و در غیر این صورت، عدم بهبودی ثبت می‌شد. تحليل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و به کمک آزمون‌هاي <sup>2</sup>χ و فیشر با سطح معني‌داري (0/05 ≥ p value) در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> پرونده‌ها متعلق به 53 مرد (32/1 درصد) و 112 زن (درصد 67/9) بودند. میانگین سنی افراد شرکت‌کننده در مطالعه (13/6 ± 31/7) سال بود. جوان‌ترین فرد، 12 ساله و مسن‌ترین فرد، 70 سال داشت. اگرچه بیشتر بهبودیافتگان زن بودند، اما اختلاف بین زنان و مردان بهبودیافته از نظر آماری معنی‌دار نبود (0/145 = p value). افرادي که اختلال ایجاد صدا در مفصل، هنگام جویدن یا باز کردن دهان داشتند، نسبت به افرادی که این اختلالات را نداشتند به طور معني‌داري بیشتر بهبود يافتند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> به طور کلی استفاده از روش‌های محافظه‌کارانه در درمان اختلالات TMJ، توصیه می‌گردد. این روش‌های درمانی بدون توجه به متغیرهایی مانند سن و جنس، علایم بالینی بیماران و عادات مختلف بیماران می‌توانند برای همه‌ی افراد دارای TMD، مفید واقع شوند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی، علایم، درمان.&nbsp;</p> 2018-09-25T10:50:07+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1435 اثر ضد میکروبی عصاره‌ی برگ آووکادو در افراد با بهداشت دهانی نامطلوب: یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی 2019-01-24T14:31:35+0330 امیر قاسمی mohammad_khan206@yahoo.com محمد کتابی mohammad_khan206@yahoo.com سیدمحمدحسین میرخانی mohammad_khan206@yahoo.com <p><strong>مقدمه</strong><strong>:</strong> جستجو برای عوامل ضد میکروبی جدید با منشأ گیاهی به منظور کنترل بیماری‌های عفونی دهان مانند پوسیدگی دندان و بیماری پریودنتال ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌ی برگ آووکادو در برابر میکروارگانیسم‌های حفره‌ی دهان انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش</strong>‌<strong>ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، عصاره‌ی اتانولی برگ آووکادو با غلظت‌های 25، 50 و 100 درصد تهيه شد. از پنج بیمار با بهداشت دهان و دندان نامطلوب [پلاک ایندکس اولری O’Leary Index)) &gt; 60 درصد: تغییر رنگ در بیش از 60 درصد از کل سطوح دندانی پس از جویدن قرص نمایانگر]، نمونه‌های فلور دهانی با سواب پنبه‌ای استریل جمع‌آوری شد و در لوله‌های حاوی آگار (Nutrient broth) کشت شد. اثربخشی ضد میکروبی عصاره‌های برگ آووکادو و کنترل (کلرهگزیدین 0/12 درصد و آب مقطر) با استفاده از روش انتشار دیسک (در هر گروه 5 دیسک) بر روی پلیت‌های آگار مورد ارزیابی قرار گرفت. اثربخشی ضد میکروبی بر حسب ناحیه‌ی بازدارندگی (میلی‌متر) اندازه‌گیری شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 17 با استفاده از آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه و Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05&nbsp; &gt; p value).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> ناحیه‌ی بازدارندگی براي عصاره‌های آووکادو 25، 50 و 100 درصد به ترتیب mm 14، mm 15 و mm 5/17 بود (0/001 &gt; p value). عصاره‌های آووکادو، ناحیه‌ی بازدارندگی بزرگتری را در مقایسه با كلرهگزيدين (9 mm) و آب مقطر (6 mm) نشان دادند (0/001 &gt; p value). (9 mm) و آب مقطر (6 mm) نشان دادند(0/001 &gt; P value).</p> <p><strong>نتيجه‌گيری:</strong> بر اساس این يافته‌ها، عصاره‌هاي برگ آووکادو داراي اثر ضد ميكروبي بر پاتوژن‌هاي دهانی هستند و مي‌توانند به عنوان يك عامل ضد ميكروبي در محصولات بهداشت دهان و دندان مورد استفاده قرار گيرند.</p> <p><strong>کلید واژه</strong>‌<strong>ها: </strong>امریکانا پرسیا، میکروبیوتا، کلرهگزیدین.</p> 2018-09-25T12:48:21+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1437 مقایسه‌ی هیستولوژیک سه نوع آلوگرفت FDBA، DFDBA و پارشیال در کمیت و کیفیت ترمیم حفرات استخوانی ایجاد شده در کالواریوم خرگوش 2019-01-24T14:34:52+0330 محمد بختیاری mhdbakhtiari66@yahoo.com محمد کتابی mhdbakhtiari66@yahoo.com محمدحسین نصر اصفهانی mhdbakhtiari66@yahoo.com فاطمه مشهدی عباس mhdbakhtiari66@yahoo.com نادر کلباسی mhdbakhtiari66@yahoo.com بهناز ملک احمدی mhdbakhtiari66@yahoo.com محمدامین درخشان mhdbakhtiari66@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> آلوگرفت‌های FDBA، DFDBA و PARTIAL، به صورت وسیعی به عنوان مواد جایگزین استخوان مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی هیستولوژیک ویژگی‌های رژنراتیو این سه نوع آلوگرفت تولید شده در شرکت همانندساز بافت کیش ایران بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی حیوانی- آزمایشگاهی، تعداد 32 دیفکت استخوانی با قطر 8 میلی‌متر و عمق تقریباً 1 میلی‌متر با ترفاین در کلواریا 8 خرگوش (هر خرگوش 4 حفره) ایجاد شد. در هر حیوان، یک نقص بدون درمان باقی‌مانده و سه دیفکت دیگر با FDBA و DFDBA و PARTIAL پر شد. یکی از خرگوش‌ها، 5 روز بعد از جراحی مرد. پس از یک ماه (چهار هفته)، مقاطع بافتی تهیه شد. درصد تشکیل استخوان جدید و درصد مواد باقی‌مانده‌ی التهاب، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با آزمون‌های آماری فریدمن و کوکران در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> بین چهار گروه مورد بررسی (DFDBA، FDBA، PARTIAL و شاهد)، میانگین درصد استخوان‌سازی (0/001&nbsp; = p value) و میانگین درصد مواد باقی‌مانده (0/002 = p value)، اختلاف آماری معنی‌دار وجود داشت. ولی میزان التهاب، بین چهار گروه مورد مطالعه، تفاوت آماری معنی‌دار وجود نداشت (0/572 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> باوجود تفاوت در مقادیر عددی بازسازی استخوان، هیچ تفاوت آماری در میزان تولید استخوان، در میان گروه‌های DFDBA و FDBA وجود نداشت، اما درباره‌ی آلوگرفت PARTIAL، بایستی بررسی‌ها و مطالعات بیشتری صورت بگیرد.</p> 2018-10-08T10:33:38+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1461 بررسی کلسیفیکاسیون شریان کاروتید در رادیوگرافی پانورامیک افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت 2019-01-24T14:36:31+0330 داریوش هاشمی‌نیا dhasheminia@hotmail.com احسان حکمتیان hekmatian@dnt.mui.ac.ir محمدعلی بلاغی اینالویی mohamadbalaghi95@gmail.com گلناز امامی نایینی golnazemami91@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> دیابت موجب افزایش آترواسکلروز می‌شود. سکته‌ی مغزی، عموماً معلول آترواسکلروز عروق کاروتید است. رادیوگرافی پانورامیک می‌تواند در شناسایی آترواسکلروز کمک کند. در مطالعه‌ی حاضر به بررسی فراوانی کلسیفیکاسیون عروق کاروتید در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مبتلا و غیر مبتلا به دیابت پرداخته شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه از نوع مقطعی (cross-sectional)، در سال 1393- ۹4 در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به بررسی فراوانی کلسیفیکاسیون شریان کاروتید، در ۴۰ بیمار مبتلا به دیابت و ۸۰ بیمار غیر مبتلا به دیابت پرداخته شد. از تمامی بیماران، رادیوگرافی پانورامیک تهیه شده و اطلاعات دموگرافیک بیماران شامل سن، جنس، درمان دیابتی دریافتی، مدت زمان دیابت و قند خون ناشتا ثبت گردید و همه‌ی آنها تحت گرافی پانارومیک قرار گرفتند. سپس اطلاعات افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های <sup>2</sup>χ، فیشر و رگرسیون لجستیک استفاده گردید. در این مطالعه، (0/05 &gt; p value) معنی‌دار در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> ددر بررسی رادیوگرافی بیماران مبتلا به دیابت، ۱۳ نفر دارای کلسیفیکاسیون شریان کاروتید بودند، در حالی‌که تنها در ۷ نفر از افراد غیر مبتلا به دیابت، کلسیفیکاسیون شریان کاروتید مشاهده شد (0/001 = p value). متغیرهای سن، جنس، نوع درمان دیابت، مدت زمان بیماری و قند خون ناشتا، ارتباطی با بروز کلسیفیکاسیون عروق کاروتید نداشتند (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> ططبق مطالعه‌ی حاضر، در رادیوگرافی پانورامیک به عنوان روشی کم- تهاجم، کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران مبتلا به دیابت بیشتر از غیر مبتلا به دیابتی‌‌ها بود، اما این شیوع معنی‌دار بالاتر، ارتباطی با عوامل دموگرافیک نداشت. مطالعات بیشتری با جامعه‌ی آماری بالاتر توصیه می‌گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> آترواسکلروز، شریان کاروتید، رادیوگرافی پانورامیک، دیابت.</p> 2018-10-08T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1427 درمان محافظه‌کارانه‌ی کرودینگ دندان‌های قدامی: گزارش چند مورد 2019-01-24T14:37:31+0330 حمید مظاهری mazaheri@dnt.mui.ac.ir مائده قاسمی m.ghasemi@dnt.mui.ac.ir <p><strong>مقدمه</strong><strong>: </strong>زیبایی دندانی یکی از اجزای مهم تعیین‌کننده‌ی زیبایی صورتی است که نقش کلیدی در تقابلات اجتماعی انسان دارد. در این میان، ترتیب کلی دندان‌ها، به خصوص دندان‌های قدامی، از عوامل تأثیرگذار در ظاهر کلی دندان‌ها است. درمان‌های ساده‌ی ترمیمی در موارد ناهنجاری‌های محدود می‌توانند به عنوان جایگزین مناسب، سریع، ارزان‌قیمت و بی‌ضرر مورد توجه قرار گیرند.</p> <p><strong>شرح مورد:</strong> این مقاله، چگونگی درمان در چند بیمار دارای کرودینگ دندان‌های قدامی بررسی گردید.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کرودینگ، زیبایی، کامپوزیت، دندان‌های قدامی.</p> 2018-10-08T11:56:41+0330 ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1099 نقدی بر مقاله‌ی ارتباط پوسیدگی دندان‌های شیری و دائمی با دود سیگار محیطی در کودکان 12-8 سال در منطقه‌ی شرق اصفهان 2019-01-24T14:40:39+0330 طیبه‌السادات طباطبایی tsba_t@yahoo.com فهیمه سلامی fahimehsalami69@yahoo.com قاسم یادگارفر yadegarfar@gmail.com <p>قدی بر مقاله‌ی ارتباط پوسیدگی دندان‌های شیری و دائمی با دود سیگار محیطی در کودکان 12-8 سال در منطقه‌ی شرق اصفهان</p> <p><strong><strong>&nbsp;</strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> 2018-10-08T12:47:47+0330 ##submission.copyrightStatement##