مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences fa-IR مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2008-6989 <ol> <li class="show"><strong> اهداف و دامنه</strong> <strong>فعالیت</strong><strong>: </strong>مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی رسمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که با هدف افزایش دانش محققان، دندان‌پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی و ارائه نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد برخی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها در دندان‌پزشکی و علوم مرتبط منتشر می‌شود.</li> </ol> <p>این فصلنامه مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری، مقالات آموزش مداوم، گزارش مورد، نامه علمی و نامه به سردبیر را در زمینه‌های دندان‌پزشکی و موضوعات مرتبط می‌پذیرد (دسترسی آزاد) و (داوری همتا).</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong>&nbsp;فرستادن مقاله‌ها: </strong>فرستادن مقاله‌ها فقط از طریق سایت فصلنامه قابل قبول است: http://jids.journalonweb.ir مقاله باید همراه با نامه‌ای به سردبیر، شامل عنوان و نام نویسنده (ها) و تعهد به عدم چاپ یا ارسال به جای دیگر، فرستاده شود. در صورتی که مقاله قبلاً به مجله دیگری ارسال و رد شده باشد، نویسندگان باید اطلاعات کامل در مورد روند بررسی پیشین ارائه نمایند. نویسندگان باید در این نامه اعلام کنند که مقاله تنها برای فصلنامه دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان فرستاده شده است.</li> </ol> <p>مقاله باید به صورت یک خط در میان و در اندازه کاغذ A-4 تایپ شود و حاشیه آن در هر دو طرف مشخص باشد. متن مقاله باید فقط در قالب Microsoft Word ارسال شود.</p> <p>جدول‌ها و همچنین شکل‌ها باید در صفحات جداگانه تایپ و قرار داده شوند. جدول‌ها به صورت عکس فرستاده نشوند. تصویرها باید در قالب JPEG یا GIF فرستاده شوند تا تصویرهایی با کیفیت بالا در نسخه آنلاین فصلنامه تولید گردد.</p> <p>تا حد امکان از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده شود و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند، پرهیز گردد.</p> <p>تمام عددها در متن و جدول‌ها باید به فارسی نوشته شوند و به ویژه ممیزها به صورت رسم الخط فارسی و به شکل (/) نوشته شوند و نه به صورت نقطه.</p> <table width="567"> <tbody> <tr> <td width="126"> <p>نوع مقاله</p> </td> <td width="126"> <p>سقف واژگان</p> </td> <td width="165"> <p>سقف مجموع جداول و تصاویر</p> </td> <td width="151"> <p>سقف منابع و مآخذ</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله اصلی</p> </td> <td width="126"> <p>2500</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله کوتاه</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>2</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله مروری و بازآموزی</p> </td> <td width="126"> <p>7000</p> </td> <td width="165"> <p>بدون محدودیت</p> </td> <td width="151"> <p>بدون محدودیت</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>نامه به سردبیر</p> </td> <td width="126"> <p>400</p> </td> <td width="165"> <p>1</p> </td> <td width="151"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>تحقیقات کیفی</p> </td> <td width="126"> <p>3000</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>گزارش مورد</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>5</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>فرستادن مقاله و پیگیری‌های بعدی در این مجله فقط از طریق وب‌سایت اختصاصی مجله به آدرس http://jids.journalonweb.ir و پس از ثبت نام (Registration) در آن ممکن می‌باشد.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong>شرایط فنی تهیه و ارسال مقاله: </strong>مقاله باید شامل: صفحه عنوان، چکیده مقاله (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، مقدمه، موادو روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری و منابع باشد.</li> </ol> <ul> <li class="show">شماره گذاری صفحات از صفحه عنوان شروع و در قسمت پایین و سمت چپ کاغذ درج گردد.</li> </ul> <p><strong>صفحه </strong><strong>اول (</strong><strong>عنوان):</strong> شامل عنوان مقاله (حداکثر 15 کلمه)؛ نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی و محل خدمت نویسنده (ها)؛ نشانی کامل پستی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسؤول؛ عنوان مکرری (حداکثر 40 حرف)؛ قدر دانی با ذکر نام مرکز یا سازمان تأمین‌کننده بودجه پژوهشی (برای مقالات اصیل پژوهشی) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی. <strong>شناسه ارکید (</strong><strong>ORCID ID</strong><strong>) </strong><strong>همه نویسندگان باید در این قسمت وارد شود.</strong></p> <p><strong>صفحه دوم (چکیده فارسی):</strong> چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها باشد. چکیده «گزارش مورد» شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه‌ها است.</p> <p>از اصطلاحات فهرست عناوین پزشکیMeSH) ) یا فهرست Index Medicus به آدرس (<a href="https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search%20%20">https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search</a>) استفاده کنید. نویسندگان باید مراقب باشند که چکیده، مطالب مقاله را به طور دقیق منعکس کند.</p> <p><strong>صفحه سوم به بعد (متن):</strong> شامل متن مقاله (تحقیقی، مروری، گزارش مورد) باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (</strong><strong>سپاسگزاری</strong><strong>):</strong> ارائه شماره طرح تحقیقاتی و مرکز تأمین کننده بودجه برای مقالات پژوهشی در این قسمت لازم است.</p> <p><strong>صفحه مجزا (منابع):</strong> برای ذکر مراجع و منابع که بر اساس الگوی مجله (ادامه) تنظیم شده باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (چکیده انگلیسی):</strong> چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی و حداکثر 250 کلمه باشد در انتهای آن در سطر مجزا کلید <br> واژه‌ها ذکر شود.</p> <p><strong>صفحات مجزا (جداول و نمودارها):</strong> هر جدول و یا نمودار در یک صفحه مجزا در نرم‌افزار WORD تایپ و به ترتیب استفاده در متن به صورت 1، 2 و 3 شماره‌گذاری شود. عنوان هر جدول در بالا و توضیحات آن با استفاده از علائم <sup>*</sup>، <sup>**</sup>، … ،……و ..... در پایین جدول آورده شود. از ارائه جدول و نمودارهایی که به اطلاعات آن‌ها در متن بطور کامل اشاره شده است اجتناب گردد. <strong><em><u>از ارسال جدو‌ل‌ها یا نمودارها به صورت تصویر و شکل خودداری گردد.</u></em></strong></p> <p><strong>صفحات مجزا (تصویرها):</strong> تصویرهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند تعداد محدود تصویر همراه ذکر عنوان در زیر آن و با فرمت GIF &nbsp;و &nbsp;JPEGقابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول‌ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند. تصور اشخاص بدون اجازه کتبی آن‌ها نباید قابل شناسایی باشد. عنوان هر تصویر در پایین آن آورده شود.</p> <p><strong>اصول کلی متن مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">متن مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.</li> <li class="show">متن مقاله مروری شامل: هدف، شرح مقاله، بحث و نتیجه‌گیری باشد. مقاله مروری صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی در مورد موضوع مقاله را داشته و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می‌شود.</li> <li class="show">متن گزارش مورد شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه‌گیری باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای تعداد محدودی تصویر و تعداد معدودی منبع باشد.</li> <li class="show">متن نامه به سردبیر شامل: حداکثر400 کلمه و در صورت لزوم یک شکل یا یک جدول و حداکثر پنج منبع باشد. نامه علمی که محتوای پژوهشی دارد، باید در بر گیرنده مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد ولی تقسیم‌بندی عناوین در متن لازم نیست.</li> <li class="show">نویسندگان اجازه دارند قسمت‌های طولانی مقاله خود را به زیر بخش‌هایی مانند: انتخاب بیمار، پرسش‌نامه، تحلیل آماری و ... تقسیم کنند.</li> </ul> <p><strong>شیوه نگارش اجزای مقاله:</strong></p> <p><strong>مقدمه: </strong>این بخش باید هدف و منطق مطالعه را به طور خلاصه بیان کند. نیازی به مرور گسترده موضوع یا بیان نتایج مطالعه یا نتیجه‌گیری از آن باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این بخش باید شامل بیان دقیق روش کار یا انجام مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از دستگاهی استفاده می‌شود، نام و آدرس سازنده آن باید در پرانتز آورده شود. اگر روش کار یک روش جا افتاده و ثابت شده است، ذکر مرجع ضروریست اما اگر روش جدید است، اطلاعات کافی نوشته شود تا نویسندگان دیگر هم قادر به انجام آن باشند. در صورت استفاده از دارو، باید نام کلی، دوز و روش تجویز آن ذکر شود. برای بیماران؛ بیان سن و جنس با میانگین سنی و انحراف معیار ضروریست. روش آماری باید ذکر شود و برنامه آماری رایانه مورد استفاده هم مشخص شود.</p> <p><strong>رهنمودهای اخلاقی:</strong> ملاحظات اخلاقی باید در بخش مواد و روش‌ها ذکر شود.</p> <p>1) لطفاً اعلام شود كه <strong>رضایت آگاهانه</strong> از تمام شركت‌كنندگان انسانی بزرگسال و والدین یا سرپرستان قانونی افراد زیر سن قانونی گرفته شده است. <strong>کد اخلاق</strong> مطالعه که از مؤسسه یا دانشگاه مربوطه گرفته شده در این بخش ذکر گردد.</p> <p>2) در متن نشان دهید که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشی مطابق با دستورالعمل‌های ملی بهداشت برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی شما انجام شده است. تمام آزمایشات بالینی باید قبلاً در سایت ثبت آزمایشات بالینی ایران به نشانی www.IRCT.ir &nbsp;ثبت شوند و شماره ثبت آن‌ها باید در بخش «مواد و روش‌ها» ذکر شود.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>این بخش باید به صورت متن، جدول و تصویر ارائه شود. محتوای جداول نباید در متن تکرار شود. در عوض، ممکن است به شماره جدول ارجاع داده شود. مقالات طولانی ممکن است برای روشن کردن مطالب خود به عناوین فرعی در برخی بخش‌ها (به ویژه بخش‌های نتایج و بحث) نیاز داشته باشند.</p> <p><strong>بحث: </strong>این بخش باید بر یافته‌های مطالعه حاضر و تغییرات یا شباهت‌های آن با سایر کارهای انجام شده در این زمینه توسط سایر نویسندگان تأکید کند. جزییات داده‌ها نباید دوباره در بحث تکرار شوند. بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن‌ها تأکید کنید. در ابتدای این قسمت باید ذکر شود که آیا فرضیه صفر ذکر شده در مقاله صحیح است، نادرست است و یا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.</p> <p><strong>تعارض منافع:</strong> نویسندگان باید هرگونه تعارض منابع مالی و منافع احتمالی، مانند دریافت وجوه یا هزینه، یا دارا بودن سهام در سازمانی که ممکن است از طریق انتشار مقاله شما سود یا ضرر داشته باشد، تأیید و اعلام کنند. اعلام علاقه رقابتی منجر به رد مقاله نمی‌شود، اما لازم است که ما از آن آگاه شویم.</p> <p><strong>تقدیر و تشکر: </strong>در این بخش لازم است از همه مشارکت‌کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند، تشکر گردد. این موارد می‌توانند افرادی که کمک فنی یا نوشتاری کرده و یا مثلا مدیرانی باشند که فقط پشتیبانی کلی از مقاله داشته‌اند. منابع حمایت‌های مالی و مادی نیز باید ذکر شود.</p> <p><strong>جدول‌ها: </strong>به تعداد محدود و با ذکر <strong>عنوان جدول در بالای آن</strong> ارسال شوند. از ارسال جدول‌ها به صورت عکس یا تصویر خودداری شود. در صورت نیاز به ذکر توضیحات آن را در زیر جدول قرار دهید نه در عنوان.</p> <p><strong>تصویرها: </strong>باید به تعداد محدود، با کیفیت بالا و در صفحات جداگانه ارسال شوند. <strong>عنوان هر تصویر باید در زیر قرار بگیرد</strong>. داده‌های تکراری نباید همزمان در جدول‌ها، شکل‌ها و متن ارائه شود.</p> <p><strong>اختصارات و نمادها: </strong>فقط از اختصارات استاندارد استفاده کنید. <strong>از استفاده از آن‌ها در عنوان و چکیده خودداری کنید</strong>. اصطلاح کاملی که نشان دهنده معنای کامل آن اختصار است؛ باید قبل از اولین استفاده از اختصار مربوطه در متن آورده شود.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <ul> <li class="show">منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و شماره هر منبع داخل پرانتز () قرار گیرد.</li> <li class="show">تمام منابع باید به زبان انگلیسی ذکر شوند. بنابراین منابع فارسی در صورت دارا بودن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، با استفاده از این مشخصات و در صورت نداشتن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، لازم است به زبان انگلیسی ترجمه و سپس در این بخش درج گردند.</li> <li class="show">ذکر نام شش نویسنده اول الزامی است. چنان که تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر بود. پس از ذکر نام شش نفر اول، از عبارت “et al” &nbsp;استفاده شود.</li> <li class="show">فقط حرف اول نام کوچک نویسنده(ها) نوشته شود.</li> </ul> <p>شیوه نگارش فهرست منابع بر اساس الگوی ونکوور و مطابق نمونه‌های زیر باشد:</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت مجله</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فصاله) حرف اول نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله(فاصله) سال انتشار(:) دوره (شماره)(:) صفحات(.)</p> <p>مثال:</p> <p>Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigates to the apical third of root canal systems. J Endod 2006; 32(5): 417-20.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت کتاب</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشد: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) نام نویسندگان با علامت (،) از هم جدا شوند مثال:</p> <p>Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental material. 8th&nbsp;ed. St Louis: Mosby Co; 2004. p. 113-25.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که هر فصل کتاب توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده باشد: نام خانوادگی نویسنده آن فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) در: (In) نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب(.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) مثال:</p> <p>Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th ed. St Louis: Mosby Co.; 2002. p. 246-8.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت پایان‌نامه</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) استاد راهنما (:) نام خانوادگی استاد راهنما (فاصله) نام(.) عنوان پایان‌نامه (.) مقطع پایان‌نامه (،) نام دانشکده (،) نام دانشگاه(.) سال انتشار.</p> <p>مثال:</p> <p>Torkan S. Supervising teacher: Mosharraf R. Evaluation of the fracture resistance of composite bridges reinforced with two types of pre-impregnated and non-impregnated fibers. Thesis for DDS. School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2008.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت الکترونیکی</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجله الکترونیکی روی اینترنت</p> <p>نام خانوادگی نویسنده ( فاصله) نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله الکترنیکی (فاصله .[Serial online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) شماره صفحات یا قاب‌ها (.) روز، ماه و سال دسترسی (:) آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:)</p> <p>مثال:</p> <p>Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphotogy of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004; 5: [3 Screens][ cited 2018 Feb 23]. Available from: https://journal.dentalanthropology.org/index.php/jda/article/view/153</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت صفحه وب</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام] یا شرح پدید آور[ (.) عنوان(.) سال نشر در صورت دسترسی(:) ] شماره صفحات یا قاب‌ها[ ] روز، ماه و سال دسترسی (:)آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:).</p> <p>مثال:</p> <p>Dentsply Co. Biopure(MTAD) Cleanser. [2 screens] [Cited 2006 Nov 26]. Available from: https://www.dentsplysirona.com/en-ca/products/endodontics/irrigation activation.html/Endodontics/Irrigation-&amp;-Activation/Irrigants/BioPure-MTAD-Root-Canal-Cleanser/p/TUL-BP48R/c/1000241.html</p> <p><strong>حق چاپ (</strong><strong>Copyright</strong><strong>) و دسترسی آزاد (</strong><strong>Open access</strong><strong>)</strong><strong>: </strong>بر اساس توافق با نویسنده مقاله در موقع ارسال، «مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان» صاحب حق چاپ مقاله منتشر شده است. با این حال، این یک مجله دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام مطالب به طور رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آن‌ها برای اهداف قانونی دیگر هستند، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه بگیرند.</p> <p><strong>فرایند ارزیابی مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">مقاله پس از ثبت در سایت مجله، اعلام وصول گردیده و پس از دریافت هزینه سابمیت و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد. نتایج داوری در شورای نویسندگان بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد. مقالات پس از اصلاح و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ تأیید مقاله در مجله چاپ می‌شوند.</li> <li class="show">مقالات <u>کارآزمایی بالینی</u> بایستی قبلا در سایت (<a href="http://www.irct.ir/">www.IRCT.ir</a>) ثبت و شماره ثبت آن‌ها در ابتدای مواد و روش‌های متن مقاله ذکر شده باشد.</li> <li class="show">مقالات <u>گزارش مورد</u> لازم است دارای رضایتنامه و کد اخلاق باشند.</li> <li class="show">مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و در صورت نیاز خلاصه سازی مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می‌باشد.</li> <li class="show">مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز درست بودن مرتبه علمی نویسندگان را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده تمامی نویسنده (ها) می‌باشد.</li> <li class="show">پس از ورود مقاله به مرحله نهایی (چک رفرنس) امکان انصراف نویسنده (گان) از انتشار مقاله وجود ندارد.</li> <li class="show">پس از تأیید نسخه صفحه‌بندی شده توسط نویسنده مسؤول، امکان تغییر در تعداد یا ترتیب نام نویسندگان مقاله وجود ندارد.</li> </ul> <p><strong>نشانی:</strong> اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دفتر مجله دانشکده دندان‌پزشکی.</p> <p>کد پستی:72461-81746</p> <p>تلفن: 37925523-031</p> <p>نمابر:36687080-031</p> <p>Email: jids@dnt.mui.ac.ir</p> <p>URL: <a href="http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids">http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids</a>&nbsp;</p> بررسی شیوع ریشه رادیکس انتومولاریس درمولر اول فک پایین با استفاده از توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2026 <p><strong>مقدمه:</strong> دندان‌ها از نظر مورفولوژیک و ژنتیک در نژاد و شهرهای مختلف تفاوت دارند. ریشه‌ی رادیکس، یک ریشه‌ی اضافی در سمت دیستو لینگوال یا مزیوباکال در مولرهای پایین می‌باشد که معمولاً یک کانال دارد. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی ریشه‌ی رادیکس در مولر اول فک پایین با استفاده از توموگرافی کامپیوتری اشعه‌ی مخروطی (Cone beam computed tomography) CBCT بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- مشاهده‌ای، 2000 پرونده‌ی موجود در مراکز تصویربرداری CBCT غرب تهران در سال 1397-1398 مورد بررسی قرار گرفت. ۳۸۹ پرونده دارای یک یا هر دو دندان مولر چپ و راست استخراج گردید. نتایج از نظر وجود ریشه‌ی رادیکس در سمت چپ، راست و یا هر دو سمت ثبت گردید. داده‌ها توسط آزمون آماری Chi-squared تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در 3/3 درصد افراد و در 2/8 درصد دندان‌های مورد مطالعه، ریشه‌ی رادیکس انتومولاریس مشاهده شد. رابطه‌ی معنی‌داری میان جنسیت و فراوانی ریشه‌ی سوم در مولر اول پایین یافت نشد (0/07 = p value). رابطه‌ی معنی‌داری میان سمت و فراوانی ریشه‌ی رادیکس انتومولاریس یافت نشد (0/76 = p value). تمامی ریشه‌های رادیکس یافت شده، دیستولینگوالی بوده و هیچ مورد مزیوباکالی یافت نشد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> میان جنسیت و فراوانی ریشه‌ی سوم در مولر اول فک پایین و همچنین میان سمت و فراوانی ریشه‌ی رادیکس، ارتباطی وجود نداشت و تفاوت در نژاد، اصلی‌ترین نقش را در فراوانی ریشه‌ی رادیکس انتومولاریس ایفا می‌کرد.</p> <p><strong>واژگان کلیدی:</strong> رادیکس انتومولاریس، توموگرافی کامپیوتری اشعه‌ی مخروطی، اندودانتیکس</p> Seyedeh Shima Ghazi Mir Saeed سیده شیما قاضی‌ میرسعید Kamal Amini کمال امینی Neda Jafarzadeh ندا جعفرزاده ##submission.copyrightStatement## 2023-10-01 2023-10-01 177 183 10.48305/v0i0.2026 میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر در مورد سبب‌شناسی و اقدامات درمانی سرطان سلول‌های سنگفرشی دهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2060 <p><strong>مقدمه:</strong> سسرطان‌زایی حفره‌ی دهان، فرایندی پیچیده است، تشخیص و درمان زودهنگام ضایعات سرطانی و پیش‌سرطانی، مهم‌ترین عامل در کاهش مرگ و میر می‌باشد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1400-1401 در مورد سبب‌شناسی و اقدامات درمانی سرطان سلول‌های سنگفرشي حفره‌ی دهاني بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> مطالعه‌ی حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه‌ی سرشماری انجام شد. پرسش‌نامه‌ی محقق ساز به صورت حضوری توزیع و تکمیل گردید؛ تجزیه و تحلیل دادها در دو بخش توصيفي و استنباطي انجام شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون ناپارامتری Mann–Whitney و ضريب همبستگی &nbsp;Spearmanدر سطح خطای 0/05درصد مورد بررسی قرار گرفت (0/05 p value ≤).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در مطالعه‌ی حاضر حدود 6/60 درصد دانشجویان ترم 11 و حدود 39/4 درصد ترم 12 بودند و میانگین سنی دانشجویان 25/73 سال بود. طبق بررسی دادهای جمع‌آوری شده، میانگین نمره‌ی آگاهی 5/74 از 10 بود. تفاوت معنی‌داری بین میانگین آگاهی دانشجويان ترم 11 و 12 در حیطه‌ی سبب‌شناسی وجود نداشت (0/147 = p value) در حالی که بین میانگین آگاهی دانشجویان ترم 11 و 12 در حیطه‌ی پیش‌آگهی و درمان، تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/001 = p value)، همچنین تفاوت معنی‌داری بین میانگین آگاهی دانشجویان (در دو حیطه‌ی سبب‌شناسی و درمان) با سنین مختلف وجود نداشت (0/245 = p value و 0/425 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد، سطح دانش و آگاهی دانشجویان در رابطه با سرطان سلول‌های سنگفرشی دهان تا حد مطلوب و رضایت‌بخش فاصله دارد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دهان؛ کارسینوم سلول سنگفرشی؛ دانش؛ علت‌شناسی؛ درمان</p> Mansour Sardarpour منصور سردارپور Atousa Aminzadeh Gohari آتوسا امین‌زاده گوهری ##submission.copyrightStatement## 2023-10-01 2023-10-01 184 196 10.48305/v0i0.2060 تأثیر چسب مخاطی حاوی تانیک اسید و عصاره‌ی سنجد به همراه مداخله‌ی روانشناختی بر رفلکس گگ http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2036 <p><strong>&nbsp;مقدمه: </strong>بسیاری از اعمال دندان‌پزشکی باعث تحریک رفلکس گگ می‌شود. تاکنون پژوهش‌های انجام شده برای کاهش این رفلکس کم اثر، وقت‌گیر و یا تهاجمی بوده است. در مطالعات قبلی، تأثیر تانیک اسید و عصاره‌ی سنجد بر کاهش رفلکس گگ تأیید شده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر سینرژیک تانیک اسید و عصاره‌ی سنجد به فرم چسب مخاطی (پچ) به همراه مداخله‌ی روانشناختی در کاهش رفلکس گگ بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، تعداد 128 نمونه به شیوه‌ی غیراحتمالی آسان و از بین بیمارانی که در سال 1399 و 1400 به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان مراجعه کردند، انتخاب شدند. افراد انتخاب شده به 4 گروه تقسیم شدند. گروه‌ها شامل گروه دریافت‌کننده‌ی پچ به تنهایی، گروه دریافت‌کننده‌ی مداخله‌ی روانشناختی به تنهایی، گروه دریافت‌کننده‌ی پچ و مداخله‌ی روانشناختی و یک گروه شاهد دریافت‌کننده‌ی دارونما بودند. داده‌ها جمع‌آوری و به وسیله‌ی آزمون‌های &nbsp;Chi-Squareو &nbsp;McNemarمورد ارزیابی قرار گرفتند. سطح معنی‌داری 0/001 p value &lt; در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> آزمون &nbsp;Kruskal-Wallisنشان داد که بین میانگین تغییرات نمره‌ی رفلکس گگ در 4 گروه، تفاوت معنی‌دار وجود دارد. در تکمیل آن، آزمون&nbsp; Mann-Whitney &nbsp;نشان داد که بین گروه چسب مخاطی (پچ) و سایکولوژی تفاوت معنی‌دار وجود دارد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> در گروه دریافت‌کننده‌ی چسب مخاطی حاوی تانیک اسید و عصاره‌ی سنجد به همراه مداخله‌ی روانشناسی، بیشترین تأثیر بر کاهش رفلکس گگ مشاهده شد.</p> <p><strong>کلیدواژه ها: </strong>تانیک اسید، سنجد، مداخله‌ی روانشناختی، رفلکس گگ</p> Seyed Mohsen Hasheminia سید محسن هاشمی‌نیا Ali Ghazalgoo علی غزلگو Arezo Vatankhah آرزو وطن‌خواه Shima Kaviani شیما کاویانی ##submission.copyrightStatement## 2023-10-01 2023-10-01 197 207 10.48305/v0i0.2036 میزان آگاهي دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر در مورد راه‌های تشخیص ضایعه‌ی (Oral squamous cell carcinoma ) http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2069 <p><strong>مقدمه:</strong> سرطان دهان، یک تومور بدخیم شایع در میان سرطان‌های سر و گردن است (Oral squamous cell carcinoma) OSCC و 90 درصد سرطان‌های دهان را تشكيل مي‌دهد. تشخیص و درمان زودهنگام، مهم‌ترین عامل در کاهش مرگ و میر OSCC است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی میزان آگاهي دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در مورد راه‌های تشخیص ضایعه‌ی OSCC بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی که در سال تحصیلی 1400-1401 در بین 82 نفر از دانشجوهای سال آخر دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به صورت سرشماری انجام شد؛ پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساز حضوراً بین دانشجوها توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش توصيفي و استنباطي انجام شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون ناپارامتری Mann–Whitney و ضريب همبستگی &nbsp;Spearmanدر سطح خطای 0/05 درصد مورد بررسی قرار گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بود که از بین 82 نفر شرکت‌کننده در پژوهش، 47/9 درصد دانشجویان زن، 80/5 درصد دانشجویان مجرد و 74/4 درصد بومی بودند. میانگین نمره‌ی آگاهی بیش از متوسط (48/3 از 6) بود، همچنین تفاوت معنی‌داری بین میانگین آگاهی دانشجویان زن و مرد، مجرد و متأهل و بومی و غیر بومی دیده نشد (0/05 p value &gt;).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد، سطح دانش و آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکی سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در رابطه با تشخیص ضایعه‌ی OSCC متوسط بود و تا حد ایده‌آل فاصله دارد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دانش، کارسینوم سلول سنگفرشی، سلول‌های اپی‌تلیال، تشخیص</p> Mansoor Sardarpour منصور سردارپور Atousa Aminzadeh Gohari آتوسا امین‌زاده گوهری ##submission.copyrightStatement## 2023-10-01 2023-10-01 208 218 10.48305/v0i0.2069 شیوع پریودنتیت اپیکال و فاکتورهای مرتبط با آن در دندان‌های درمان ریشه شده با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2091 <p><strong>مقدمه:</strong> هدف مطالعه‌ی حاضر، بررسی شیوع پریودنتیت اپیکال و برخی فاکتورهای مرتبط با آن در دندان‌های درمان‌ ریشه ‌شده با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی (Cone-beam computed tomography) CBCT در یک جمعیت ایرانی می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی بین سال‌های 2017-2020 بر روی اسکن‌های بیماران مراجعه‌کننده به یک مرکز تخصصی رادیولوژی فک و صورت در شیراز انجام شد. 470 اسکن CBCT (شامل 1287 دندان درمان ‌ریشه‌ شده) به طور تصادفی انتخاب شدند. جهت ارزیابی پریودنتیت اپیکال از (Cone-Beam Computed Tomography Periapical Index) CBCTPAI استفاده شد. در دندان‌های درمان‌ ریشه ‌شده مبتلا به پریودنتیت اپیکال، طول پرکردگی ریشه و وجود کانال‌‌های‌ پیدا نشده مورد بررسی قرار‌ گرفت. از آزمون &nbsp;Chi-squareبرای سنجش رابطه‌ی‌ بین حضور پریودنتیت اپیکال و سن و جنس بیماران، محل و نوع دندان استفاده شد. سطح معنی‌داری 0/05 در ‌نظر گرفته ‌شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> پریودنتیت اپیکال در 23/5 درصد از دندان‌های درمان‌ ریشه ‌شده مشاهده ‌شد. شیوع پریودنتیت اپیکال در مردان (26/3 درصد) به‌طور معنی‌داری بیشتر از زنان (21/2 درصد) بود (0/035 = p value). شیوع پریودنتیت اپیکال در دندان‌های درمان ‌ریشه‌ شده در بیماران زیر 50 سال (26/2 درصد) به طور معنی‌داری بالاتر از بیماران بالای 50 سال (3/20 درصد) بود (0/012 = p value). شایع‌ترین دندان‌های مبتلا به پریودنتیت اپیکال، مولرهای اول ماگزیلا و مندیبل بودند. در ‌بین دندان‌های درمان‌ ریشه‌ شده که دارای پریودنتیت اپیکال بودند، پرکردگی کوتاه ریشه در 37/6 درصد موارد، پرکردگی بلند ریشه در 2/16 درصد موارد و کانال ‌پیدا نشده در 13/9 درصد موارد مشاهده شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع پریودنتیت اپیکال در دندان‌های درمان‌ ریشه ‌شده نسبتاً بالا (23/5 درصد) می‌باشد. سن، جنس و نوع دندان فاکتورهای مؤثر بر شیوع پریودنتیت اپیکال در دندان‌های درمان ‌ریشه‌ شده می‌باشند.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها</strong>: پریودنتیت اپیکال، Cone-beam computed tomography، درمان کانال ریشه.</p> Bahar Asheghi بهار عاشقی Sayedeh Zahra Khosravanii سیده زهرا خسروانی Maryam Zangoie Booshehri مریم زنگویی بوشهری Milad Zanjani میلاد زنجانی Golshan Mohammadi گلشن محمدی ##submission.copyrightStatement## 2023-10-01 2023-10-01 219 226 10.48305/v0i0.2091 ارزیابی فاصله‌ی مدیولترالی سینوس ماگزیلا با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2075 <p><strong>مقدمه:&nbsp;</strong>امروزه درمان نواحی بی‌دندانی با استفاده از ایمپلنت‌ها، بسیار رواج پیدا کرده است، اما در بسیاری از بیماران که مدت بسیاری از بی‌دندان بودن ناحیه گذشته است، تغییر پوزیشن سینوس باعث کامپلیکیشن‌هایی در هنگام جایگذاری ایمپلنت می‌شود که برای حل آن می‌توان با تکنیک‌های مختلف، موقعیت سینوس را تا حد نیاز جابجا نمود. هدف از این مطالعه، ارزیابی فاصله‌ی مدیولترالی سینوس ماگزیلا با استفاده از <br> (Cone beam computed tomography) CBCT بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ی مشاهده‌ای- مقطعی، از بین مراجعه‌کنندگان (160 بیمار) به بخش رادیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) که نیاز به تصویربرداری CBCT داشتند انتخاب شدند. برش کرونال قسمت میانی هر دندان از دست‌ رفته، برای اندازه‌گیری فاصله‌ی مدیولترالی سینوس (عرض سینوس) انتخاب شد. در برش کرونال انتخاب ‌شده، ارتفاع ریج باقی‌مانده و عرض سینوس در ارتفاع 5، 10 و 15 میلی‌متری از کف سینوس اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون‌های t-test و Man-Whitney آنالیز شدند (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>میامیانگین عرض سینوس در زنان در فواصل ۵ و ۱۵ میلی‌متری بیشتر از آقایان بود و در فاصله‌ی ۱۰ میلی‌متری عرض سینوس در خانم‌ها کمتر از آقایان بود. ميانگين ريج باقي‌مانده برای زنان و مردان به ترتيب برابر با 9/69 و 8/27 بود که نشان‌دهنده‌ی بالاتر بودن میزان ریج باقی‌مانده در خانم‌ها بود اما این تفاوت معنی‌دار گزارش نگردید. بیشترین ریج باقی‌مانده در ناحیه‌ی پرمولر اول بود و کم‌ترین میزان ریج باقی‌مانده در مولر اول می‌باشد</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> هر چه نواحی بی‌دندانی از پرمولرها به سمت مولرها می‌رود، شاهد عریض‌تر شدن سینوس هستیم و همچنین هرچه میزان ریج باقی‌مانده کمتر باشد، ممکن است در سطح پایین‌تری با سینوس مواجه شویم.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> سینوس ماگزیلاری؛ توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی؛ جراحی دهان.&nbsp;</p> Ali Nooraei Sefid Dashti علی نورائی سفید دشتی Mahdi Abrishami مهدی ابریشمی Azar Eslami آذر اسلامی Hamid Bashiri حمید بشیری ##submission.copyrightStatement## 2023-10-01 2023-10-01 227 234 10.48305/v0i0.2075 شيوع شكستگي‌هاي فك و صورت در بيمارستان كاشاني اصفهان قبل و بعد از پاندميك COVID-19 http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2077 <p><strong>مقدمه:</strong>با توجه به اهمیت شکستگی‌های سر و صورت بدلیل مجاورت آن‌ها با عناصر حیاتی و عدم کاهش ظرفیت‌های بیمارستانی برای این فوریت در دوران پاندمی کرونا، هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی میزان شیوع شکستگی‌های سر و صورت قبل و بعد از پاندمی کووید- ۱۹ بود</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، بر روی 4942 پرونده‌ی بیماران دارای شکستگی صورت و فک بستری در بیمارستان کاشانی اصفهان در دو دوره‌ی زمانی قبل و بعد از پاندمی کووید-19 (1397 تا 1400) انجام شد. فراوانی شکستگی‌های سر و صورت با توجه به سن، جنس، محل و علت شکستگی بررسی گردید. داده‌ها با آزمون‌هایChi-square&nbsp; وt-test &nbsp;آنالیز شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> ففراوانی پرونده‌های ثبت شده از بیماران زن بعد از پاندمی کووید-19 بطور معنی‌داری کمتر بود. بین رده‌ی سنی بیماران در قبل و بعد از پاندمی کووید-19 اختلاف معنی‌داری وجود داشت (0/001 = p value). بین بیماران در رده‌های سنی بالاتر، تفاوت معنی‌داری قبل و بعد پاندمی وجود نداشت. بیشترین دلیل شکستگی قبل و بعد از کرونا، تصادف بود. اختلاف بین شکستگی‌های مندیبل، دندان، استخوان‌های مالار و ماگزیلا، سقف اوربیت، استخوان‌های بینی، بیس جمجمه، بیس جمجمه، طاق جمجمه پس از پاندمی کووید-19 بطور معنی‌داری بیشتر بود (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> تتعداد موارد شکستگی سر و صورت در دوران بعد از پاندمی کرونا افزایش داشت که علت آن می‌تواند افزایش مسافرت‌های بین شهری به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونایی نسبت به قبل باشد. بیشترین دلیل آن تصادف با وسایل نقلیه، در آقایان در بازه‌ی سنی زیر 39 سال و در ناحیه‌ی بینی، ماگزیلا، دندان‌ها و کف اوربیت بود.</p> <p><strong>کلیدواژه ها:</strong> کووید-19؛ پاندمی؛ جراحی دهان؛ شکستگی</p> Maryam Haghani مريم حقاني Hasan Momeni حسن مومنی Farid Esmailbeig فرید اسماعیل بیگ ##submission.copyrightStatement## 2023-10-01 2023-10-01 235 241 10.48305/v0i0.2077 ديدگاه دانشجويان دندان‌پزشکی شهر اصفهان در مورد محیط یادگیری و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2032 <p><strong>مقدمه: </strong>کیفیت محیط یادگیری در یادگیری فراگیران مؤثر است و ویژگی‌های خاص محیط یادگیری بر فرسودگی دانشجویان پزشکی تأثیر می‌گذارد. این مطالعه با هدف تعيين ديدگاه دانشجويان دندان‌پزشکی در مورد محیط یادگیری دندان‌پزشکی و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در مطالعه‌ی مقطعی حاضر در سال 1400 به بررسی دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی شهر اصفهان از دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به روش نمونه‌گیری آسان پرداخته شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی «زیرشاخه‌ی بالینی فرسودگی شغلی» و پرسش‌نامه‌ی «محیط یادگیری دانشکده‌ی‌ دندان‌پزشکی» از طریق شبکه‌های اجتماعی واتسپ و تلگرام جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Mann-whitney U، Kruskal–Wallis ، Spearman &nbsp;و Logistic Regression تجزیه و تحلیل شد ( p value &lt; 0/05).</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: از 300 دانشجوی داوطلب با میانگین سنی 2/72 ± 24/25 ، تعداد 54/7 درصد زن بودند. نمره‌ی کیفیت محیط یادگیری 0/30 ± 2/922 از 5 ارزیابی شد. بالاترین نمره‌ی کیفیت محیط یادگیری مربوط به بعد سازماندهی برنامه‌ی آموزشی (0/45 ± 3/13) بود. نمره‌ی فرسودگی تحصیلی 0/66 ± 2/61 از 5 گزارش شد. بالاترین نمره‌ی فرسودگی تحصیلی دانشجویان مربوط به بعد بار اضافی (0/87 ± 3/34) بود. بین کیفیت محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی، ارتباطی معکوس مشاهده شد (0/2- = r &nbsp;و&nbsp; p value &lt;0/001).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong><strong>:</strong> دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان کیفیت محیط یادگیری و نیز فرسودگی تحصیلی خود را در حد متوسط گزارش کردند. با توجه به ارتباط معکوس بین کیفیت محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی، پیشنهاد می‌شود مداخلاتی در جهت ارتقاء کیفیت محیط یادگیری و به تبع آن کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان در دستور کار قرار بگیرد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong><strong>:</strong> دانشجویان دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، یادگیری، فرسودگی شغلی</p> Fatemeh Shojaii فاطمه شجاعی Hajar Shekarchizadeh هاجر شکرچی زاده Simin Zahra Mohebbi سیمین زهرا محبی ##submission.copyrightStatement## 2023-10-01 2023-10-01 242 252 10.48305/v0i0.2032