مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences fa-IR مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2008-6989 <p>موارد حقوقی تعهدات نویسنده مسؤول مقاله و سایر نویسندگان ـ پذیرش مسؤولیت محتوای مقاله و توان دفاع از آن در مجامع علمی ـ تفویض حق چاپ به مجله ـ پاسخ‌گویی به هرگونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتوا ـ عدم ارسال مقاله به مجله فارسی زبان دیگر تا اعلام نظر نهایی شورای نویسندگان )حداکثر 3 ماه پس از اعلام وصول مقاله به دفتر مجله) ـ ذكر منابع مالي و اعتباري طرح پژوهشي در صفحه عنوان مقاله ضروري است. ـ حق نشر و نمایه‌سازی از مقالات چاپ شده یا در حال بررسی در مجله، منوط به کسب اجازه از دفتر مجله می‌باشد. ـ چاپ کامل مقاله‌ای که قبلاً به صورت سخنرانی یا پوستر در همایش‌ها ارائه و بطور خلاصه منتشر شده است، در مجله با ذکر محل و نوع ارائه قبلی بلامانع است. ـ مقالات چاپ شده در مجله برای ارائه به همایش‌ها نیازمند مجوز دفتر مجله می‌باشد. ـ چاپ هر مقاله منوط به رعایت معیارهای اخلاقی در هر یک از بخش‌های مجله می‌باشند. ـ نویسنـدگان مقاله در قبال کسانی که از آنها در بخش قـدردانی با ذکر نام تشکر می‌کنند، مسؤولیت پاسخ‌گویی دارند. ـ مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر را برعهده نخواهد داشت. ـ مجله در قبول يا رد مقالات آزاد است و نيز حق ويرايش علمي و ادبي و تخليص مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد. نسخه نهايي قبل از چاپ به رؤيت نوسينده مقاله خواهد رسيد. ـ مجله متعهد است با توجه به پاسخ‌گویی نویسنده به اشکالات و سؤالات مطرح شده در مدت معین، ظرف 3 ماه از زمان اعلام وصول مقاله به دفتر مجله، در مورد پذیرش یا رد آن اعلام نظر نماید.</p> ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر جذابیت لبخند در بیماران متقاضی درمان ارتودنسی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1125 <p><strong>مقدمه:</strong> آگاهی از این که چه عواملی در جذابیت لبخند بیماران متقاضی درمان ارتودنسی نقش بیشتری دارند، به ارتودنتیست در طرح‌ریزی درمان و نیز تصمیم به ارجاع بیماران جهت انجام درمان‌های جانبی کمک می‌کند. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر در میزان جذابیت لبخند بیماران متقاضی درمان ارتودنسی از نظر افراد عادی بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها:</strong> داین یک مطالعه‌ی‌ توصیفی- تحلیلی، از نوع مقطعی بود. تعداد 45 فتوگراف لبخند از نمای روبه‌رو، مربوط به 45 بیمار خانم متقاضی درمان ارتودنسی که مال‌اکلوژن کلاس یک، کلاس دو و یا کلاس سه داشتند، بررسی شد. نظر 60 فرد عادی (30 مرد و 30 زن) در مورد میزان جذابیت فتوگراف‌های لبخند سنجیده شد. از هر ارزیاب، خواسته شد که به تصاویر، بر اساس مقیاس VAS (Visual Analogue Scale) نمره‌ای از 0 تا 100 اختصاص دهند. سپس تصاویر لبخند، وارد نرم‌افزار Smile Analyzer شد و میزان دیده ‌شدن دندان‌های ثنایای بالا و لثه، درصد باکال‌کریدور، ایندکس لبخند، ارتفاع فیلتروم و ارتفاع کامیشور اندازه‌گیری گردید. در نهایت، تأثیر ویژگی‌های مختلف روی جذابیت لبخند با استفاده از آزمون رگرسيون خطی چندگانه بررسی شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> آآزمون رگرسیون خطی نشان داد که بر اساس نظر کل داوران و نیز داوران مرد، از بین متغیرهای مورد بررسی، فقط ارتفاع فیلتروم، روی جذابیت لبخند تأثیر قابل توجهی داشت (p value &lt; 0/05). بر اساس نظر داوران زن، دو متغیر ارتفاع فیلتروم و ارتفاع کامیشور، روی نمره‌ی جذابیت لبخند تأثیر قابل توجهی داشتند (p value &lt; 0/05).</p> <p><strong>&nbsp;نتیجه گیری: </strong>نتایج این مطالعه نشان داد که از دید افراد عادی، دو متغیر ارتفاع فيلتروم و ارتفاع کاميشور تأثیر قابل توجهی روی میزان جذابیت لبخند در بیماران متقاضی درمان ارتودنسی دارند، به‌طوری که با کاهش ارتفاع فیلتروم و افزایش ارتفاع کامیشور، جذابیت لبخند به صورت قابل پیش‌بینی کاهش می‌یابد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> جذابیت لبخند، درمان ارتودنسی، میزان دیده‌ شدن لثه، باکال‌کریدور، مال‌اکلوژن، ارتفاع کامیشور، ایندکس لبخند</p> فرزانه احراری Farzaneh Ahrari فرزین هروی Farzin Heravi پریا هروی Parya Heravi روزبه راشد Roozbeh Rashed نگین غفاری Negin Ghaffari الهه شادکام Elaheh Shadkam ##submission.copyrightStatement## 2018-03-14 2018-03-14 113 122 تأثیر آسیب‌های تروماتیک دندانی همراه با وضعیت اکلوژن بر کیفیت زندگی کودکان 3-5 سال و خانواده‌ی آنها http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1161 <p><strong>مقدمه:&nbsp;</strong>صدمات دندانی و مال‌اکلوژن، باعث ایجاد درد و ناراحتی در کودکان شده و به دلیل ارتباط نزدیک کودک و خانواده، باعث نگرانی و اضطراب خانواده‌ها نیز می‌گردد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آسیب‌های دندانی همراه با وضعیت اکلوژن دندان‌های شیری، بر کیفیت زندگی کودکان 3 تا 5 ساله‌ی شهر اصفهان و خانواده‌های آنها بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها: </strong>داین یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، از نوع مقطعی بود. والدین 295 کودک 3-5 ساله‌ی دختر و پسر چهار ناحیه‌ی آموزش و پرورش شهر اصفهان، پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی را تکمیل کردند. در کودکان مصدوم، فرم ارزیابی (پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت) مربوط به صدمات دندانی توسط شخص معاینه‌کننده‌ای که از قبل آموزش‌ دیده، تکمیل گردید. اطلاعات حاصل از وضعیت اکلوژن، آسیب‌های دندانی و کیفیت زندگی، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 گردید. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی، تحلیلی و ارتباط متغیرهای کمی و کیفی از طریق آزمون‌های <sup>2</sup>χ، من‌ویتنی، تی‌مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و تعقیبی LSD، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و داده‌هایی که (p value &lt; 0/05) بودند، معنی‌دار در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته ها:&nbsp;</strong>بیشتر کودکان مصدوم (51/4 درصد)، از کیفیت زندگی متوسطی برخوردار بودند. تعداد زیادی از کودکان غیر مصدوم (81/7 درصد)، کیفیت زندگی خوب داشتند. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان کودک و خانواده در گروه مصدوم، به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از گروه غیر مصدوم بود (p value &lt; 0/001). میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی در گروه Distal step به‌طور معنی‌داری کمتر از دو گروه دیگر بود (p value = 0/01). آسیب‌های جابه‌جایی و شکستگی هر دو باعث کاهش کیفیت زندگی شده بودند، اما بین آسیب‌های جابه‌جایی و شکستگی تفاوت معنی‌داری در میزان کاهش کیفیت زندگی مشاهده نشد (p value = 0/904).</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>نآسیب‌های دندانی همراه با مال‌اکلوژن، باعث کاهش کیفیت زندگی در کودک و خانواده می‌شود. سن، جنس، وضعیت اقتصادی و سطح تحصیلات خانواده ارتباطی با میزان صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن کودکان نداشت.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>صدمات دندانی، وضعیت اکلوژن، کودکان پیش‌دبستانی، شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان</p> رومینا مظاهری Romina Mazaheri سیدابراهیم جباری‌فر Seyed Ebrahim Jabarifar رویا فروغی ابری Roya Foroughi Abari شکوفه نوبهار Shokoufeh Nobahar مریم زره‌پوش Maryam Zerehpoush ##submission.copyrightStatement## 2018-03-18 2018-03-18 123 134 بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی پژوهش‌های انسانی و حیوانی در بازنگری پایان‌نامه‌های تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی 15 ساله (1380-1394) http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1175 <p><strong>مقدمه:</strong> امروزه در پژوهش‌های انسانی و حیوانی، پرداختن به رعایت اصول اخلاقی بیشتر شده است، اما در مطالعات دندان‌پزشکی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی در پایان‌نامه‌های تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی زمانی 15 ساله (1380-1394) انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه، از نوع توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 300 پایان‌نامه انجام گرفت. ابتدا چک‌لیستی از کدهای اخلاقی کار با آزمودنی‌های انسانی و حیوانی تهیه گردید و در مرحله‌ی بعد، اطلاعات پایان‌نامه‌ها با استفاده از این چک‌لیست جمع‌آوری شد و با آزمون‌های آنالیز واریانس دو طرفه و روش حداقل اختلاف معنی‌دار (LSD) ارزیابی گردید (α = 0/05).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> از مجموع 70 پایان‌نامه در تحقیقات انسانی، در 38 مورد (54/2 درصد) رضایت کتبی و در 10 مورد (14/2 درصد) رضایت شفاهی کسب شده بود. در 46 مورد (65/7 درصد) آزمودنی‌ها داوطلبانه وارد مطالعه شده بودند و در 18 مورد (25/7 درصد) درباره‌ی اختیار خروج از مطالعه در هر زمان آگاهی داشتند. در 20 مورد (52/6 درصد) به جبران خسارت اشاره شده بود. از مجموع 51 پایان‌نامه در تحقیقات حیوانی (46/5 درصد) کدهای اخلاقی رعایت گردیده بود و در 36 مورد (70/5 درصد) از سازمان‌های کمک‌کننده نام برده شده بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> هرچند روند کلی رعایت کدهای اخلاقی در مطالعات دستیاران تخصصی، رو به بهبود است ولی به نظر می‌رسد رعایت اصول اخلاقی در پژوهش‌های انسانی و حیوانی تا رسیدن به حد مطلوب راهی طولانی در پیش دارد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کدهای اخلاقی، پایان‌نامه‌ها،کارآزمایی بالینی، حیوانات.&nbsp;</p> احمد مقاره‌عابد Ahmad Moghareh Abed سیدمحمد رضوی Seyd Mohmmad Razavie آرش قدوسی Arash Ghodousi سعیده امینی Saeide Amini حمیرا شامیر Homeira Shamir مروارید فنایی Morvarid Fanai ##submission.copyrightStatement## 2018-03-18 2018-03-18 135 144 مقایسه‌ی تعداد کلونی کاندیدا آلبیکانس در مایع شیار لثه‌ای بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک مبتلا به پریودنتیت مزمن http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1219 <p><strong>مقدمه</strong>:پریودنتیت، یک بیماری التهابی با علت میکروبی است؛ از طرفی دیابت یک بیماری متابولیک با مشخصه‌ی افزایش قند خون می‌باشد، با توجه به این‌که کاندیدا آلبیکنس یک قارچ فرصت‌طلب است که می‌تواند منجر به عفونت گردد؛ هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی میانگین تعداد کلونی کاندیدا آلبیکنس در مایع شیار لثه‌ای بیماران مبتلا به دیابت و غیر مبتلا به دیابت با پریودنتیت مزمن می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش ها</strong>: این مطالعه‌، از نوع مورد- شاهدي بود که در آن 60 بیمار با سن 40-60 سال، در 4 گروه 15 نفره: سالم، دیابت بدون پریودنتیت، پریودنتیت مزمن بدون دیابت و دیابت با پریودنتیت مزمن قرار گرفتند. نمونه‌ها با استفاده از کن کاغذی استریل، از شیار لثه‌ای گرفته و سانتریفیوژ شد. سپس در محیط کشت کروم آگار، کشت داده و انکوبه گردید. تعداد کلونی‌ها شمارش و اطلاعات با آزمون واریانس یک‌طرفه و پس‌آزمون LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p><strong>نتایج</strong> : شمارش كلوني در گروه‌هاي مختلف نشان داد كه در گروه سالم در 33/3 درصد افراد با ميانگين 4/2 و در گروه مبتلا به ديابت بدون پریودنتیت در 66 درصد افراد با میانگین 13، کلونی كانديدا آلبيكنس رشد نمودند؛ در حالي‌كه در دو گروه ديگر در تمامي نمونه‌ها، كانديدا آلبيكنس يافت شد و به ترتيب بيشترين ميانگين تعداد كلوني در گروه ديابت با پريودنتيت مزمن (80/5) و سپس پريودنتيت مزمن (37/8) بود. ميانگين تعداد كلوني در بین گروه‌هاي مختلف تفاوت معنی‌داری داشت (p value &lt; 0/001).</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: همراهی پریودنتیت مزمن و دیابت می‌تواند بر افزایش تعداد کلونی کاندیدا آلبیکنس در شیار لثه‌ای، اثر مضاعف داشته باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کاندیدا آلبیکنس، دیابت ملیتوس، پریودنتیت مزمن، مایع شیار لثه‌ای.</p> فاطمه رشیدی ‌میبدی Fateme Rashidi Meibodi شیرین زهرا فرهاد Shirin Zahra Farhad هاجر محبی‌نیا Hajar Mohebinia فرزانه شعبانی Farzaneh Shabani ##submission.copyrightStatement## 2018-03-18 2018-03-18 145 152 تعیین تعداد پریوپاتوژن‌ها در افراد سیگاری فعال، سیگاری غیر فعال و غیر سیگاری دارای پریودنتیت و سالم از نظر پریودنتال http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1245 <p><strong>مقدمه:</strong> باکتری‌های پریوپاتوژن، در افراد سالم نیز یافت می‌شوند، ولی در نواحی دچار بیماری به میزان بالاتری قابل ردیابی هستند. در حفره‌ی دهان، مکانیسم‌های متعددی برای تأثیر سیگار کشیدن بر تقابل بین میزبان- باکتری وجود دارد. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر پریودنتیت و وضعیت سیگار کشیدن بر پریوپاتوژن‌های زیر‌لثه‌ای بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، تعداد 33 بیمار 25 تا 65 سال دارای پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید و 33 بیمار 25 تا 65 سال سالم از نظر پریودنتال انتخاب شدند. در هر گروه، 11 بیمار سیگاری، 11 بیمار سیگاری غیر فعال و 11 بیمار سالم وجود داشت. پس از معاینات کامل پریودنتال از عمیق‌ترین پاکت هر کوادرانت، مایع شیار لثه‌ای جمع‌آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. تعداد کلونی‌های باکتری‌های مورد مطالعه، شمارش و ثبت گردید. داده‌ها توسط آزمون ANOVA و پس آزمون LSD (Least Significant Difference) تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).</p> <p><strong>یافته‌ها :&nbsp;</strong>هم بیماری پریودنتیت (p value &lt; 0/001) و هم وضعیت سیگار کشیدن (p value &lt; 0/001)، در تعداد کلونی‌های باکتری P.Gingivalis تأثیر معنی‌دار داشته‌اند. همچنین در مورد تعداد کلونی‌های باکتری P.Intermedia، هم بیماری پریودنتیت (p value &lt; 0/001) و هم وضعیت سیگار کشیدن (p value &lt; 0/001) تأثیر معنی‌دار داشتند و نیز در مورد تعداد کلونی‌های باکتری F.Nucleatum، هم بیماری پریودنتیت (p value &lt; 0/001) و هم وضعیت سیگار کشیدن (p value &lt; 0/001) تأثیر معنی‌دار داشته‌اند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>وضعیت سیگار کشیدن (سیگاری فعال و غیر فعال) تأثیر معنی‌داری بر روی تعداد کلونی‌های باکتریایی P.I و F.N، P.G در پریودنتیت داشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> پریودنتیت، پورفیوناس ژنژیوالیس، پروتلااینترمدیا، فوزوباکتریونوکلئاتوم، سیگار کشیدن.</p> شیرین‌زهرا فرهاد Shirin Zahra Farhad محبوبه دانشور Mahboobeh Daneshvar مهرداد برکتین Mehrdad Barekatain احسان بیرنگ Ehsan Birang علیرضا دهدشتی‌زاده Alireza Dehdashtizadeh ##submission.copyrightStatement## 2018-03-18 2018-03-18 153 160 مقایسه‌ی میزان استحکام باند برشی و شاخص ادهزیو باقی مانده‌ی براکت‌های فلزی باند شده توسط کامپوزیت Ortho-force, Resillience, Transbond XT http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1306 <p><strong>مقدمه:</strong> در درمان ارتودنسي، ايجاد يک باند مناسب بين مينا و براکت ضروري است. بررسی کارآیی ادهزیوهای مختلف در پیوند براکت‌های ارتودنسی به مینا، نتایجی گوناگون داشته است. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی میزان استحکام باند برشی و شاخص ادهزیو باقی‌مانده‌ی براکت‌های فلزی باند شده توسط کامپوزیت Ortho-force، Trans bond XT و Resilience انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>60در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، 60 دندان کشیده شده‌ی پرمولر اول فک بالا سالم انتخاب گردید. دندان‌ها به صورت تصادفی به سه گروه 20تایی تقسیم شدند: گروه اول توسط کامپوزیت نوری Trans bond XT، گروه دوم توسط کامپوزیت نوری Resilience و گروه سوم توسط کامپوزیت نوری Ortho-force باند شدند. پس از 24 ساعت، آزمون قدرت باند برشی با سرعت کراس‌هد 5/0 میلی‌متر بر دقیقه انجام گرفت. مقادیر شاخص باقی‌مانده‌ی ادهزیو توسط استریومیکروسکوپ محاسبه شد. نتایج قدرت باند برشی توسط آزمون ANOVA و Tukey بررسی گردید. نتایج شاخص باقی‌مانده‌ی ادهزیو نیز توسط آزمون کای اسکوئر بررسی گردید و سطح معنی‌داری (p value &lt; 0/05) در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> قدرت باند برشی در سه گروه از نظر آماری، اختلاف معنی‌داری را نشان داد (p value &lt; 0/01). بیشترین قدرت باند، مربوط به کامپوزیت Trans bond XT به میزان 15/26 مگاپاسکال و کمترین مربوط به کامپوزیت Ortho-force به میزان 11/96 مگاپاسکال بود. از نظر شاخص باقی‌مانده‌ی ادهزیو، تفاوت آماری معنی‌داری بین سه گروه مشاهده نشد (p value = 0/561).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> میانگین استحکام باند برشی کامپوزیت Ortho-force نسبت به دو کامپوزیت دیگر کمتر است، اما در محدوده‌ی قابل قبول کلینیکی قرار داشت.</p> <p><strong> کلید واژه‌ها:</strong> براکت ارتودنسی، کامپوزیت، استحکام برشی باند.</p> کوثر عزیزلو Kowsar Azizlo فرشته صفریان Fereshteh Safarian سمانه صادقی Samaneh Sadeghi ##submission.copyrightStatement## 2018-03-18 2018-03-18 161 168 آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی در زمینه‌ی دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1323 <p><strong>مقدمه:&nbsp;</strong>دندان‌پزشكي مبتني بر شواهد EBD (Evidence-based Dentistry) رويكردي براي حفظ سلامت دهان است كه شامل تلفيق مناسب شواهد علمي با وضعيت دهاني و عمومي بيمار، مهارت كلينيكي دندان‌پزشك و اولويت‌هاي بيمار می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی آگاهی، دانش خودارزياب و نگرش در زمینه‌ی EBD در دانشجویان دندان‌پزشکی واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است.</p> <p><strong>مواد و روشها</strong>: در اين مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، پرسش‌نامه‌هاي EBD در بين 95 نفر از دانشجويان توزيع گرديد. سؤالات پرسش‌نامه شامل سه بخش آگاهي، دانش و نگرش در زمينه‌ی EBD بود. در بررسی نتايج، از آزمون همبستگي Pearson استفاده گرديد. سطح معنی‌داري کمتر از 0/05 بود.</p> <p><strong>يافته ها</strong>: تعداد 82 دانشجو، پرسش‌نامه را تكميل کردند (مشاركت 86 درصد). در بخش آگاهي از EBD،62/2 درصد، آگاهي متوسط، 26/8 درصد، آگاهي نامطلوب و تنها 11 درصد، آگاهي مطلوب داشتند. در زمينه‌ی سطح دانش EBD،7/3 نيمي داراي سطح دانش نامطلوب، 41/5 درصد با دانش متوسط و تنها درصد داراي سطح دانش مطلوب بودند. در ارزيابي سطح نگرش، 56/1 درصد، نگرش متوسط، 42/7 درصد، نگرش مطلوب و تنها 1/2 درصد، داراي نگرش نامطلوب بودند.</p> <p><strong>نتيجه گيري</strong>: با وجود نگرش مطلوب و آگاهی متوسط در زمینه‌ی EBD، سطح دانش و توانایی به کارگیری و استفاده‌ی بالینی از آن، در حد مطلوبی نیست و نیاز به یک برنامه‌ی آموزشی کاربردی احساس می‌گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دندان‌پزشكي مبتني بر شواهد، آگاهي، دانش، نگرش.</p> مهران طارمسری Mehran Taramsari بردیا ودیعتی Bardia Vadiati نیلوفر عطاران مشهدی Niloofar Attaran Mashhadi مریم بیدار Maryam Bidar محبوبه دهقانی Mahboobe Dehghani ##submission.copyrightStatement## 2018-03-18 2018-03-18 169 176 بررسی فراوانی ایمپلنت‌های قرار داده شده در بخش ایمپلنت‌های دندانی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تفکیک فاکتورهای جراحی و پروتزی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1352 <p>&nbsp;</p> <p><strong>مقدمه:&nbsp;</strong>تاکنون در مورد اطلاعات دموگرافیک ایمپلنت‌های قرار گرفته در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارشی داده نشده است. هدف از این پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات به صورت سازمان‌یافته از پرونده‌های بخش ایمپلنت و تشکیل یک پایگاه داده به منظور تسهیل دسترسی به آنها بود.</p> <p><strong>مواد و روش</strong> <strong>ها:&nbsp;</strong>در این مطالعه‌ی توصیفی، پرونده‌ی تمامی بیماران از مهرماه 1391 تا مهرماه 1395 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات موجود در پرونده‌ها به تفکیک فاکتورهای دموگرافیک، تاریخچه‌ی پزشکی، اطلاعات جراحی، پروتزی و پیگیری استخراج شد. در نهایت داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 گردید و توسط روش‌های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> در مجموع 640 بیمار، 1890 ایمپلنت دریافت کردند. 70/5 درصد ایمپلنت‌ها در گروه سنی 41-70 سال کار شده بود. بیشترین تعداد ایمپلنت در خلف مندیبل (37/2 درصد) و ناحیه‌ی مولر اول قرار داشت. فرایندهای آگمنتاسیون استخوان در 50/5 درصد ایمپلنت‌ها انجام شد که بیشترین میزان آن در قدام ماگزیلا بود. پرمصرف‌ترین پودر استخوان، Cerabone و پرمصرف‌ترین ممبران‌ها، Osseoguard و Cytoplast و پرمصرف‌ترین مارک ایمپلنت (Zimmer) بود. بر اساس ابعاد ایمپلنت، قطر 4/1 میلی‌متر و طول 12 میلی‌متر اغلب مورد استفاده قرار گرفته بود. ایمپلنت‌های Bone level (59/5 درصد) بیش از Tissue level (40/5 درصد) به کار رفتند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:&nbsp;</strong>طبق یافته‌های این پژوهش می‌توان چنین استنباط کرد که بیشتر مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، بیش از 50 سال سن دارند و همچنین تکنیک‌های آگمنتاسیون استخوان در بیش از 50 درصد موارد انجام می‌شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اایمپلنت دندانی، پرونده‌ی دندان‌پزشکی، پروتز دندانی با ساپورت ایمپلنت.</p> روح‌ا... ناصری Roohollah Naseri احمد مقاره‌عابد Ahmad Moghareh Abed وحید ستایش Vahid Setayesh اشکان فروزنده Ashkan Forouzandeh ##submission.copyrightStatement## 2018-03-18 2018-03-18 177 186 بررسی سطح آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان از زمان مناسب درمان‌های ارتودنسی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1357 <p><strong>مقدمه:</strong> آگاهی از زمان صحیح درمان‌های ارتودنسی به ويژه برای دندان‌پزشکان عمومی که معمولاً نخستین حلقه از زنجیره‌ی درمانی بیماران هستند، امری ضروری است. چرا که برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های بیماران، درمان‌های ارتودنسی باید در زمان مناسب انجام گردد. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی دندان‌پزشکان عمومی از زمان مناسب درمان‌های ارتودنسی انجام شد.&nbsp;</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع تصادفی پرسش‌نامه‌هایی مشتمل بر 24 سؤال، بین 100 نفر از دندان‌پزشکان شهر اصفهان جمع‌آوری شد. پرسش‌ها به چهار گروه دوره‌ی دندانی شیری، اوایل دوره‌ی دندانی مختلط، اواخر دوره‌ی دندانی مختلط و دوره‌ی دندانی دائمی تقسیم‌بندی گردید. میانگین اطلاعات به دست آمده به تفکیک دانشگاه محل تحصیل و دهه‌ی فراغت از تحصیل با استفاده از آزمون LSD (α = 0/05)، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نرمال بودن توزیع داده‌ها نیز با استفاده از آزمون کلموگروف– اسمیرنوف و کروسکال والیس بررسی شد (α = 0/05).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> میانگین نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان 14/37 (از 24 نمره) بود. همچنین اطلاعات دندان‌پزشکان فارغ‌التحصیل دهه‌ی 80 به بعد از همه بیشتر (میانگین نمره 15/26) و سپس فارغ‌التحصیلان دهه‌ی 70 (میانگین نمره&nbsp; 14/46) و در نهایت فارغ‌التحصیلان قبل از دهه‌ی 70 (میانگین نمره 13/40) بود. همچنین اطلاعات دندان‌پزشکان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های دولتی با میانگین نمره‌ی 15/63، از همه بیشتر و سپس به ترتیب، فارغ‌التحصیلان دانشگاه اصفهان (میانگین نمره 15/27)، دانشگاه‌های آزاد (میانگین نمره 14/75) و دانشگاه‌های خارج از کشور (میانگین نمره 11/83) قرار داشتند که دارای اختلاف آماری معنی‌داری با یکدیگر بودند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> میزان آگاهی دندان‌پزشکان، در حد متوسطی ارزیابی شد و بنابراین ارتقای سطح آگاهی آنان ضروری به نظر می‌رسد.&nbsp;</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> آگاهی، ارتودنسی، دندان‌پزشک عمومی.</p> علیرضا عمرانی Alireza Omrani فاطمه ذبیحی Fatemeh Zabihi مینا صادقی Mina Sadeghi ##submission.copyrightStatement## 2018-03-18 2018-03-18 187 198 بررسی رابطه‌ی سطح افسردگی مادران با شاخص DMF کودکان در شهر اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1393 <p><strong>مقدمه:</strong> افسردگی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های جهان با شیوع بالا است و بار اجتماعی- اقتصادی بالایی بر جوامع تحمیل می‌کند. پوسیدگی دندان نیز یکی از شایع‌ترین اختلالات سلامت است که با فاکتورهای زیادی از جمله وضعیت اقتصادی- اجتماعی و مشخصات دموگرافیک خانواده در ارتباط می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین سطح افسردگی مادر و وقوع پوسیدگی در کودکان بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه به صورت مقطعی- تحلیلی با نمونه‌گیری دو مرحله‌ای در یک مدرسه‌ی فوتبال و یک کلینیک دندان‌پزشکی در شهر اصفهان در تابستان سال 1396 انجام شده است. تعداد 90 کودک زیر 12 سال از لحاظ تعیین شاخص تعداد دندان‌های پوسیده، کشیده شده یا نداشته و پر شده‌ی شیری dmft (decay, missing, filling teeth) و دایمی DMFT (Decay, Missing, Filling Teeth) معاینه شدند. مادران این کودکان، به پرسش‌نامه‌ی Beck جهت تعیین سطح افسردگی پاسخ دادند. ارتباط بین وضعیت پوسیدگی مادر و شاخص‌های پوسیدگی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مقایسه‌ی میانگین شاخص‌های dmft و DMFT بین گروه‌های مادران با سطح افسردگی مختلف، توسط آزمون آنالیز واریانس و پست هاک Tukey مقایسه شد (α = 0/05).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> میانگین و انحراف معیار نمره‌ی افسردگی مادران کل حجم نمونه، برابر با 2/41&nbsp;± 7/38 بود و میانگین و انحراف معیار dmft و DMFT به ترتیب&nbsp; 2/13 ± 2/89 و 1/03 ± 0/69 می‌باشد. با افزایش نمره و سطح افسردگی بیماران، dmft فرزاندان، به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. تنها مورد معنی‌دار در مقایسه‌ی dmft فرزاندان مادرانی بود که نمره‌ی 17-30 نسبت به گروه 0-10 داشتند، به نحوی که مادران با سطح افسردگی بالاتر، فرزندانی با dmft بیشتر داشتند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بین سطح افسردگی مادران و dmft و DMFT کودکان، رابطه‌ی معنی‌دار وجود داشت که این رابطه در مورد دندان‌های شیری قابل توجه‌تر می‌باشد. به علاوه مادران با سطح افسردگی بالاتر که نیاز به مشاوره و درمان روان‌شناختی در آنها حس می‌شود، کودکانی با dmft بالاتر داشتند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> پوسیدگی دندانی، افسردگی، مراقبت‌های بهداشتی، شاخص DMFT.</p> مهدی جعفرزاده Mehdi Jafarzadeh مهرناز زکی‌زاده Mehrnaz Zakizadeh الهام‌السادات بیننده Elham Sadat Binandeh لیلا جزی Leila Jazi بهاره طحانی Bahareh Tahani ##submission.copyrightStatement## 2018-03-18 2018-03-18 199 206 A بررسي پايايي و روايي پرسش‌نامه‌ی RMS Pictorial Scale در سنجش اضطراب كودكان در مقايسه با پرسش‌نامه‌های Facial Image Scale و Venham Picture Test http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1389 <p><strong>مقدمه:</strong> نحوه‌ی اندازه‌گيري اضطراب كودكان در زمان انجام اعمال دندان‌پزشكي، يكي از مشكلات حين درمان است. پرسش‌نامه‌های مختلفی برای ارزیابی اضطراب کودکان ارائه شده است که برخی از آنها به صورت تصویری بوده و کاربرد آن را برای کودکان تسهیل می‌کند. هدف از این مطالعه، بررسی روایی پرسش‌نامه‌ی تصویری جدید (RMS-PS Pictorial Scale) RMS و مقایسه‌ی آن با مقیاس‌های قدیمی‌تر VPT (Venham Picture Test) و FIS (Facial Image Scale) در سنجش اضطراب کودکان در اولین ملاقات با دندان‌پزشک می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی که در سال 1395 در شهر شیراز انجام شد، 10 کودک که شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند. میزان اضطراب کودکان توسط پرسش‌نامه‌های RMS-PS، VPT و FIS سنجیده شد. برای بررسی پایایی آزمون‌ها، پرسش‌نامه‌ها با فاصله‌ی زمانی دو هفته‌ای در اختیار کودکان قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آماری t-test و همبستگی رگرسیون انجام شد (α = 0/05).</p> <p><strong>یافته ها:</strong> سن و جنسیت، تأثیری بر اضطراب کودکان نداشتند، اما در صورت وجود درد قبل از درمان، اضطراب به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرد. پرسش‌نامه‌ی RMS، ارتباط متوسط (r = 0/622) و معنی‌دار (p value &lt; 0/001) با پرسش‌نامه‌ی VPT و همچنین ارتباط خوب (r = 0/007) و معنی‌د‌ار (p value &lt; 0/001) با پرسش‌نامه‌ی FIS داشت. ارتباط پرسش‌نامه‌های VPT و FIS نیز متوسط (r = 0/623) و معنی‌دار (p value &lt; 0/001) بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> پپرسش‌نامه‌ی RMS، پایا نیست اما بررسی روایی همبستگی آن با پرسش‌نامه‌های FIS و VPT، نشان داد که پرسش‌نامه‌ی RMS از روایی قابل قبول برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان یک شاخص قابل قبول در جهت بررسی اضطراب کودکان استفاده کرد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اضطراب، درمان دندان‌پزشکی، دندان‌پزشکی کودکان.</p> شهرزاد جوادی‌نژاد Shahrzad Javadinejad فاطمه سهیلی‌پور Fatemeh Soheilipour پریناز جادری Parinaz Jaderi نادر نصر Nader Nasr ##submission.copyrightStatement## 2018-03-18 2018-03-18 207 214 شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال بر روی تصاویر CBCT http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1293 <p><strong>مقدمه:</strong> تمام قسمت‌های استخوان تمپورال، ممکن است توسط سلول‌های هوایی ماستوئید، هوادار شوند. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال در تصاویر CBCT (Cone-Beam Computed Tomography) بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:&nbsp;</strong>در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 150 کلیشه CBCT، از نظر وجود یا فقدان حفره‌دارشدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال، بررسی گردید و اطلاعات دیگر مانند سن، جنس و محل حفره‌دارشدگی برای هر مورد، در پرسش‌نامه‌ی مخصوص مشاهده‌گر وارد شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری، در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 وارد گردید و با استفاده از آزمون کای‌اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p><strong>يافته‌ها: </strong>حفره‌دارشدن برجستگی مفصلی، در 9 مورد مشاهده شد (6 درصد). شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی در مردان، 33/7 درصد و در زنان، 7/66 درصد بود، که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (α = 0/05).که از نظر آماری اختلاف معناداری وجود نداشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:&nbsp;</strong>شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال، بیش از آن چیزی هست که تاکنون گزارش شده است ولی به دلیل عدم وجود علایم کلینیکی، کمتر گزارش می‌شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی، حفره‌دار شدن، برجستگی، استخوان تمپورال، مفصل گیجگاهی و فکی.</p> وحید توسلی Vahid Tavasoli آزاده ترک‌زاده Azadeh Torkzadeh روشنک غفاری Roshanak Ghaffari امیرعلی عظیمی Amirali Azimi ##submission.copyrightStatement## 2018-03-19 2018-03-19 215 223