مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences fa-IR مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2008-6989 <ol> <li class="show"><strong> اهداف و دامنه</strong> <strong>فعالیت</strong><strong>: </strong>مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی رسمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که با هدف افزایش دانش محققان، دندان‌پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی و ارائه نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد برخی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها در دندان‌پزشکی و علوم مرتبط منتشر می‌شود.</li> </ol> <p>این فصلنامه مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری، مقالات آموزش مداوم، گزارش مورد، نامه علمی و نامه به سردبیر را در زمینه‌های دندان‌پزشکی و موضوعات مرتبط می‌پذیرد (دسترسی آزاد) و (داوری همتا).</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong>&nbsp;فرستادن مقاله‌ها: </strong>فرستادن مقاله‌ها فقط از طریق سایت فصلنامه قابل قبول است: http://jids.journalonweb.ir مقاله باید همراه با نامه‌ای به سردبیر، شامل عنوان و نام نویسنده (ها) و تعهد به عدم چاپ یا ارسال به جای دیگر، فرستاده شود. در صورتی که مقاله قبلاً به مجله دیگری ارسال و رد شده باشد، نویسندگان باید اطلاعات کامل در مورد روند بررسی پیشین ارائه نمایند. نویسندگان باید در این نامه اعلام کنند که مقاله تنها برای فصلنامه دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان فرستاده شده است.</li> </ol> <p>مقاله باید به صورت یک خط در میان و در اندازه کاغذ A-4 تایپ شود و حاشیه آن در هر دو طرف مشخص باشد. متن مقاله باید فقط در قالب Microsoft Word ارسال شود.</p> <p>جدول‌ها و همچنین شکل‌ها باید در صفحات جداگانه تایپ و قرار داده شوند. جدول‌ها به صورت عکس فرستاده نشوند. تصویرها باید در قالب JPEG یا GIF فرستاده شوند تا تصویرهایی با کیفیت بالا در نسخه آنلاین فصلنامه تولید گردد.</p> <p>تا حد امکان از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده شود و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند، پرهیز گردد.</p> <p>تمام عددها در متن و جدول‌ها باید به فارسی نوشته شوند و به ویژه ممیزها به صورت رسم الخط فارسی و به شکل (/) نوشته شوند و نه به صورت نقطه.</p> <table width="567"> <tbody> <tr> <td width="126"> <p>نوع مقاله</p> </td> <td width="126"> <p>سقف واژگان</p> </td> <td width="165"> <p>سقف مجموع جداول و تصاویر</p> </td> <td width="151"> <p>سقف منابع و مآخذ</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله اصلی</p> </td> <td width="126"> <p>2500</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله کوتاه</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>2</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله مروری و بازآموزی</p> </td> <td width="126"> <p>7000</p> </td> <td width="165"> <p>بدون محدودیت</p> </td> <td width="151"> <p>بدون محدودیت</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>نامه به سردبیر</p> </td> <td width="126"> <p>400</p> </td> <td width="165"> <p>1</p> </td> <td width="151"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>تحقیقات کیفی</p> </td> <td width="126"> <p>3000</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>گزارش مورد</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>5</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>فرستادن مقاله و پیگیری‌های بعدی در این مجله فقط از طریق وب‌سایت اختصاصی مجله به آدرس http://jids.journalonweb.ir و پس از ثبت نام (Registration) در آن ممکن می‌باشد.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong>شرایط فنی تهیه و ارسال مقاله: </strong>مقاله باید شامل: صفحه عنوان، چکیده مقاله (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، مقدمه، موادو روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری و منابع باشد.</li> </ol> <ul> <li class="show">شماره گذاری صفحات از صفحه عنوان شروع و در قسمت پایین و سمت چپ کاغذ درج گردد.</li> </ul> <p><strong>صفحه </strong><strong>اول (</strong><strong>عنوان):</strong> شامل عنوان مقاله (حداکثر 15 کلمه)؛ نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی و محل خدمت نویسنده (ها)؛ نشانی کامل پستی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسؤول؛ عنوان مکرری (حداکثر 40 حرف)؛ قدر دانی با ذکر نام مرکز یا سازمان تأمین‌کننده بودجه پژوهشی (برای مقالات اصیل پژوهشی) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی. <strong>شناسه ارکید (</strong><strong>ORCID ID</strong><strong>) </strong><strong>همه نویسندگان باید در این قسمت وارد شود.</strong></p> <p><strong>صفحه دوم (چکیده فارسی):</strong> چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها باشد. چکیده «گزارش مورد» شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه‌ها است.</p> <p>از اصطلاحات فهرست عناوین پزشکیMeSH) ) یا فهرست Index Medicus به آدرس (<a href="https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search%20%20">https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search</a>) استفاده کنید. نویسندگان باید مراقب باشند که چکیده، مطالب مقاله را به طور دقیق منعکس کند.</p> <p><strong>صفحه سوم به بعد (متن):</strong> شامل متن مقاله (تحقیقی، مروری، گزارش مورد) باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (</strong><strong>سپاسگزاری</strong><strong>):</strong> ارائه شماره طرح تحقیقاتی و مرکز تأمین کننده بودجه برای مقالات پژوهشی در این قسمت لازم است.</p> <p><strong>صفحه مجزا (منابع):</strong> برای ذکر مراجع و منابع که بر اساس الگوی مجله (ادامه) تنظیم شده باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (چکیده انگلیسی):</strong> چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی و حداکثر 250 کلمه باشد در انتهای آن در سطر مجزا کلید <br> واژه‌ها ذکر شود.</p> <p><strong>صفحات مجزا (جداول و نمودارها):</strong> هر جدول و یا نمودار در یک صفحه مجزا در نرم‌افزار WORD تایپ و به ترتیب استفاده در متن به صورت 1، 2 و 3 شماره‌گذاری شود. عنوان هر جدول در بالا و توضیحات آن با استفاده از علائم <sup>*</sup>، <sup>**</sup>، … ،……و ..... در پایین جدول آورده شود. از ارائه جدول و نمودارهایی که به اطلاعات آن‌ها در متن بطور کامل اشاره شده است اجتناب گردد. <strong><em><u>از ارسال جدو‌ل‌ها یا نمودارها به صورت تصویر و شکل خودداری گردد.</u></em></strong></p> <p><strong>صفحات مجزا (تصویرها):</strong> تصویرهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند تعداد محدود تصویر همراه ذکر عنوان در زیر آن و با فرمت GIF &nbsp;و &nbsp;JPEGقابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول‌ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند. تصور اشخاص بدون اجازه کتبی آن‌ها نباید قابل شناسایی باشد. عنوان هر تصویر در پایین آن آورده شود.</p> <p><strong>اصول کلی متن مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">متن مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.</li> <li class="show">متن مقاله مروری شامل: هدف، شرح مقاله، بحث و نتیجه‌گیری باشد. مقاله مروری صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی در مورد موضوع مقاله را داشته و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می‌شود.</li> <li class="show">متن گزارش مورد شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه‌گیری باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای تعداد محدودی تصویر و تعداد معدودی منبع باشد.</li> <li class="show">متن نامه به سردبیر شامل: حداکثر400 کلمه و در صورت لزوم یک شکل یا یک جدول و حداکثر پنج منبع باشد. نامه علمی که محتوای پژوهشی دارد، باید در بر گیرنده مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد ولی تقسیم‌بندی عناوین در متن لازم نیست.</li> <li class="show">نویسندگان اجازه دارند قسمت‌های طولانی مقاله خود را به زیر بخش‌هایی مانند: انتخاب بیمار، پرسش‌نامه، تحلیل آماری و ... تقسیم کنند.</li> </ul> <p><strong>شیوه نگارش اجزای مقاله:</strong></p> <p><strong>مقدمه: </strong>این بخش باید هدف و منطق مطالعه را به طور خلاصه بیان کند. نیازی به مرور گسترده موضوع یا بیان نتایج مطالعه یا نتیجه‌گیری از آن باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این بخش باید شامل بیان دقیق روش کار یا انجام مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از دستگاهی استفاده می‌شود، نام و آدرس سازنده آن باید در پرانتز آورده شود. اگر روش کار یک روش جا افتاده و ثابت شده است، ذکر مرجع ضروریست اما اگر روش جدید است، اطلاعات کافی نوشته شود تا نویسندگان دیگر هم قادر به انجام آن باشند. در صورت استفاده از دارو، باید نام کلی، دوز و روش تجویز آن ذکر شود. برای بیماران؛ بیان سن و جنس با میانگین سنی و انحراف معیار ضروریست. روش آماری باید ذکر شود و برنامه آماری رایانه مورد استفاده هم مشخص شود.</p> <p><strong>رهنمودهای اخلاقی:</strong> ملاحظات اخلاقی باید در بخش مواد و روش‌ها ذکر شود.</p> <p>1) لطفاً اعلام شود كه <strong>رضایت آگاهانه</strong> از تمام شركت‌كنندگان انسانی بزرگسال و والدین یا سرپرستان قانونی افراد زیر سن قانونی گرفته شده است. <strong>کد اخلاق</strong> مطالعه که از مؤسسه یا دانشگاه مربوطه گرفته شده در این بخش ذکر گردد.</p> <p>2) در متن نشان دهید که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشی مطابق با دستورالعمل‌های ملی بهداشت برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی شما انجام شده است. تمام آزمایشات بالینی باید قبلاً در سایت ثبت آزمایشات بالینی ایران به نشانی www.IRCT.ir &nbsp;ثبت شوند و شماره ثبت آن‌ها باید در بخش «مواد و روش‌ها» ذکر شود.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>این بخش باید به صورت متن، جدول و تصویر ارائه شود. محتوای جداول نباید در متن تکرار شود. در عوض، ممکن است به شماره جدول ارجاع داده شود. مقالات طولانی ممکن است برای روشن کردن مطالب خود به عناوین فرعی در برخی بخش‌ها (به ویژه بخش‌های نتایج و بحث) نیاز داشته باشند.</p> <p><strong>بحث: </strong>این بخش باید بر یافته‌های مطالعه حاضر و تغییرات یا شباهت‌های آن با سایر کارهای انجام شده در این زمینه توسط سایر نویسندگان تأکید کند. جزییات داده‌ها نباید دوباره در بحث تکرار شوند. بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن‌ها تأکید کنید. در ابتدای این قسمت باید ذکر شود که آیا فرضیه صفر ذکر شده در مقاله صحیح است، نادرست است و یا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.</p> <p><strong>تعارض منافع:</strong> نویسندگان باید هرگونه تعارض منابع مالی و منافع احتمالی، مانند دریافت وجوه یا هزینه، یا دارا بودن سهام در سازمانی که ممکن است از طریق انتشار مقاله شما سود یا ضرر داشته باشد، تأیید و اعلام کنند. اعلام علاقه رقابتی منجر به رد مقاله نمی‌شود، اما لازم است که ما از آن آگاه شویم.</p> <p><strong>تقدیر و تشکر: </strong>در این بخش لازم است از همه مشارکت‌کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند، تشکر گردد. این موارد می‌توانند افرادی که کمک فنی یا نوشتاری کرده و یا مثلا مدیرانی باشند که فقط پشتیبانی کلی از مقاله داشته‌اند. منابع حمایت‌های مالی و مادی نیز باید ذکر شود.</p> <p><strong>جدول‌ها: </strong>به تعداد محدود و با ذکر <strong>عنوان جدول در بالای آن</strong> ارسال شوند. از ارسال جدول‌ها به صورت عکس یا تصویر خودداری شود. در صورت نیاز به ذکر توضیحات آن را در زیر جدول قرار دهید نه در عنوان.</p> <p><strong>تصویرها: </strong>باید به تعداد محدود، با کیفیت بالا و در صفحات جداگانه ارسال شوند. <strong>عنوان هر تصویر باید در زیر قرار بگیرد</strong>. داده‌های تکراری نباید همزمان در جدول‌ها، شکل‌ها و متن ارائه شود.</p> <p><strong>اختصارات و نمادها: </strong>فقط از اختصارات استاندارد استفاده کنید. <strong>از استفاده از آن‌ها در عنوان و چکیده خودداری کنید</strong>. اصطلاح کاملی که نشان دهنده معنای کامل آن اختصار است؛ باید قبل از اولین استفاده از اختصار مربوطه در متن آورده شود.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <ul> <li class="show">منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و شماره هر منبع داخل پرانتز () قرار گیرد.</li> <li class="show">تمام منابع باید به زبان انگلیسی ذکر شوند. بنابراین منابع فارسی در صورت دارا بودن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، با استفاده از این مشخصات و در صورت نداشتن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، لازم است به زبان انگلیسی ترجمه و سپس در این بخش درج گردند.</li> <li class="show">ذکر نام شش نویسنده اول الزامی است. چنان که تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر بود. پس از ذکر نام شش نفر اول، از عبارت “et al” &nbsp;استفاده شود.</li> <li class="show">فقط حرف اول نام کوچک نویسنده(ها) نوشته شود.</li> </ul> <p>شیوه نگارش فهرست منابع بر اساس الگوی ونکوور و مطابق نمونه‌های زیر باشد:</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت مجله</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فصاله) حرف اول نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله(فاصله) سال انتشار(:) دوره (شماره)(:) صفحات(.)</p> <p>مثال:</p> <p>Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigates to the apical third of root canal systems. J Endod 2006; 32(5): 417-20.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت کتاب</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشد: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) نام نویسندگان با علامت (،) از هم جدا شوند مثال:</p> <p>Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental material. 8th&nbsp;ed. St Louis: Mosby Co; 2004. p. 113-25.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که هر فصل کتاب توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده باشد: نام خانوادگی نویسنده آن فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) در: (In) نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب(.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) مثال:</p> <p>Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th ed. St Louis: Mosby Co.; 2002. p. 246-8.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت پایان‌نامه</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) استاد راهنما (:) نام خانوادگی استاد راهنما (فاصله) نام(.) عنوان پایان‌نامه (.) مقطع پایان‌نامه (،) نام دانشکده (،) نام دانشگاه(.) سال انتشار.</p> <p>مثال:</p> <p>Torkan S. Supervising teacher: Mosharraf R. Evaluation of the fracture resistance of composite bridges reinforced with two types of pre-impregnated and non-impregnated fibers. Thesis for DDS. School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2008.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت الکترونیکی</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجله الکترونیکی روی اینترنت</p> <p>نام خانوادگی نویسنده ( فاصله) نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله الکترنیکی (فاصله .[Serial online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) شماره صفحات یا قاب‌ها (.) روز، ماه و سال دسترسی (:) آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:)</p> <p>مثال:</p> <p>Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphotogy of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004; 5: [3 Screens][ cited 2018 Feb 23]. Available from: https://journal.dentalanthropology.org/index.php/jda/article/view/153</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت صفحه وب</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام] یا شرح پدید آور[ (.) عنوان(.) سال نشر در صورت دسترسی(:) ] شماره صفحات یا قاب‌ها[ ] روز، ماه و سال دسترسی (:)آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:).</p> <p>مثال:</p> <p>Dentsply Co. Biopure(MTAD) Cleanser. [2 screens] [Cited 2006 Nov 26]. Available from: https://www.dentsplysirona.com/en-ca/products/endodontics/irrigation activation.html/Endodontics/Irrigation-&amp;-Activation/Irrigants/BioPure-MTAD-Root-Canal-Cleanser/p/TUL-BP48R/c/1000241.html</p> <p><strong>حق چاپ (</strong><strong>Copyright</strong><strong>) و دسترسی آزاد (</strong><strong>Open access</strong><strong>)</strong><strong>: </strong>بر اساس توافق با نویسنده مقاله در موقع ارسال، «مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان» صاحب حق چاپ مقاله منتشر شده است. با این حال، این یک مجله دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام مطالب به طور رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آن‌ها برای اهداف قانونی دیگر هستند، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه بگیرند.</p> <p><strong>فرایند ارزیابی مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">مقاله پس از ثبت در سایت مجله، اعلام وصول گردیده و پس از دریافت هزینه سابمیت و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد. نتایج داوری در شورای نویسندگان بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد. مقالات پس از اصلاح و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ تأیید مقاله در مجله چاپ می‌شوند.</li> <li class="show">مقالات <u>کارآزمایی بالینی</u> بایستی قبلا در سایت (<a href="http://www.irct.ir/">www.IRCT.ir</a>) ثبت و شماره ثبت آن‌ها در ابتدای مواد و روش‌های متن مقاله ذکر شده باشد.</li> <li class="show">مقالات <u>گزارش مورد</u> لازم است دارای رضایتنامه و کد اخلاق باشند.</li> <li class="show">مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و در صورت نیاز خلاصه سازی مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می‌باشد.</li> <li class="show">مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز درست بودن مرتبه علمی نویسندگان را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده تمامی نویسنده (ها) می‌باشد.</li> <li class="show">پس از ورود مقاله به مرحله نهایی (چک رفرنس) امکان انصراف نویسنده (گان) از انتشار مقاله وجود ندارد.</li> <li class="show">پس از تأیید نسخه صفحه‌بندی شده توسط نویسنده مسؤول، امکان تغییر در تعداد یا ترتیب نام نویسندگان مقاله وجود ندارد.</li> </ul> <p><strong>نشانی:</strong> اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دفتر مجله دانشکده دندان‌پزشکی.</p> <p>کد پستی:72461-81746</p> <p>تلفن: 37925523-031</p> <p>نمابر:36687080-031</p> <p>Email: jids@dnt.mui.ac.ir</p> <p>URL: <a href="http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids">http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids</a>&nbsp;</p> شیوع و تحلیل سطح دیستال ریشه‌های مولر دوم مجاور مولر سوم نهفته در روش توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1918 <p><strong>مقدمه:</strong> دندان مولر سوم نهفته، سطح استخوان را در سطح دیستال دندان مولر دوم مجاور، کاهش داده که می‌تواند منجر به تحلیل خارجی ریشه‌ی دندان مولر دوم مجاور نیز گردد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان و چگونگی شیوع این نوع از تحلیل با استفاده از روش (Cone-beam computed tomography) CBCT بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی، از 60 کلیشه‌ی‌ CBCT (شامل 107 دندان مولر سوم نهفته‌ی ماگزیلا و مندیبل) بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در سال 96-1395، استفاده شد. تصاویر در مقاطع آگزیال، کرونال و ساژیتال، جهت تشخیص تحلیل خارجی ریشه در تصاویر CBCT، (هر کلیشه دوبار و به فاصله‌‌ی یک هفته) بررسی و اطلاعات هر دندان ثبت گردید. داده‌ها با آمارهای توصیفی، شامل جداول توافقی و فراوانی نسبی بررسی گردید.</p> <p><strong>یافته ها</strong>: میزان شیوع تحلیل خارجی ریشه‌ی دندان مولر دو<strong>م</strong>، مجاور مولر سوم نهفته، 43/25 درصد بود. بیشترین نوع نهفتگی دندان مولر سوم، به صورت مزیوانگولار (41/1 درصد) و بعد به ترتیب عمودی (28/1 درصد)، دیستوانگولار (18/7 درصد) و مولرهای سوم افقی (12/1 درصد) بودند. شایع‌ترین محل تحلیل در دندان‌های مولر دوم مندیبل در 1/3 سرویکالی (62/5 درصد) و بعد به ترتیب 1/3 اپیکالی (20/8 درصد) و 1/3 میانی (12/5 درصد) بود. شایع‌ترین محل تحلیل در دندان‌های مولر دوم در ماگزیلا در 1/3 اپیکالی (68/45 درصد) و بعد به ترتیب 1/3 میانی (17/35 درصد) و 1/3 سرویکالی (8/7 درصد) بود، همچنین در 1 دندان (5/55 درصد)، تحلیل در محل 1/3 میانی و اپیکالی قرار گرفته بود. از لحاظ شدت تحلیل، 78/96 درصد تحلیل‌ها، خفیف، 12/03 درصد، شدید و 9/03 درصد، متوسط بودند.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>شیوع تحلیل در سطح ریشه‌ی مولر دوم، تقریباً بالا بود و بیشترین پوزیشن دندان سوم نهفته که باعث این تحلیل می‌شود، پوزیشن مزیوانگولار و افقی می‌باشد. در ماگزیلا، 1/3 اپیکالی و در مندیبل، 1/3 سرویکالی ریشه بیشتر دچار تحلیل شدند که غالباً به شکل تحلیل خفیف بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong><strong>:</strong> توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی، تحلیل ریشه، دندان نهفته، مولر سوم</p> Zeynab Arefifard زینب عارفی فرد Maryam Zareh Jahromi مریم زارع جهرمی Roshnak Ghaffari غفاری Sanaz Mirsattari ساناز میرستاری ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 فراوانی و خصوصیات بالینی ضایعات داخل فکی در یک دوره‌ی 7 ساله http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1859 <p><strong>مقدمه</strong>: استخوان فکین می‌تواند در معرض انواع بیماری‌های ژنتیکی، متابولیک، التهابی تومورال و کیستیک قرار گیرد. آگاهی از فراوانی، خصوصیات بالینی، دموگرافیک این ضایعات می‌تواند در تشخیص صحیح این ضایعات و درمان مناسب آن‌ها مفید باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین خصوصیات بالینی و دموگرافیک ضایعات فکین در یک دوره‌ی هفت ساله در اصفهان انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی گذشته‌نگر بر روی 370 پرونده‌ی موجود در آرشیو بخش پاتولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طی سال‌های 97-1390 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، بالینی و تشخیص هیستوپاتولوژی ضایعات از پرونده استخراج و در چک‌لیست ثبت گردید. سپس داده‌ها به صورت توصیفی بیان و با آزمون آماری ANOVA و &nbsp;Chi- Squareتجزیه و تحلیل شد (0/05 = α)<strong>.</strong></p> <p><strong>&nbsp;یافته‌ها:</strong> فراوانی نسبی ضایعات داخل استخوانی 28/6 درصد&nbsp; (106 مورد) 41/5 درصد در زنان و 58/4 درصد در مردان به دست آمد (0/05 &gt; p value). میانگین سنی 35/96 در آقایان و 33/70 در خانم‌ها بود (0/05 &lt; p value). تورم به عنوان تنها نشانه‌ی بالینی گزارش شده ( در ۱۵ درصد موارد) بود. ضایعات بیشتر در فک پایین (0/05 &gt; p value) و در سمت راست دیده شد. از 106 پرونده مورد بررسی به طور کلی 73 مورد کیست ادونتوژنیک، 19 مورد، ضایعات التهابی و فیبرواسئوس، 9 مورد، تومور ادونتوژنیک، 2 مورد تومور خوش‌خیم غیر ادونتوژنیک و 3 مورد کیست غیرادونتوژنیک بود. کیست پری‌اپیکال و کیست دانتی‌ژور، شایع‌ترین بودند.</p> <p>&nbsp;<strong>بحث و نتیجه‌گیری:</strong> نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد، ضایعات داخل استخوانی، بیشتر در آقایان و در سمت راست فک پایین دیده شد .تفاوت توزیع این ضایعات با مطالعات مشابه بیانگر تفاوت جغرافیایی در بروز ضایعات بود که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد.&nbsp;</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: فک، تومور ادونتوژنیک، کیست ادنتوژنیک</p> Amir Dehghanzadeh امیر دهقان‌زاده Atousa Aminzadeh آتوسا امین‌زاده Mohammad Javad Khodarahmi خدارحمی Mohammad Hossein Shafazand محمد حسین شفازند ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 بررسی توزیع فراوانی شکایات از دندان‌پزشکان بر حسب اصول رعایت اخلاق حرفه‌ای در شهرستان اصفهان در بین سال‌های 1388 تا 1398 http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1813 <p><strong>مقدمه:</strong> یکی از مشکلات وچالش‌های مطرح در زمینه‌ی دندان‌پزشکی، مسأله‌ی شکایات بیمار است که سبب نارضایتی، اتلاف وقت، هزینه و انرژی برای طرفین می‌شود. انجام این مطالعه می‌تواند برای دانشجویان ودندان‌پزشکان مفید باشد؛ زیرا آن‌ها را قادر خواهد کرد تا مواردی را که منجر به شکایت می‌شود، شناخته و در درمان و برخورد با بیماران اصول اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمایند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌ی میان پایبندی به اخلاق حرفه‌ای با شکایات دندان‌پزشکی در شهرستان اصفهان در بین سال‌های 1388 تا 1398 بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 706 پرونده‌ی شکایت از دندان‌پزشکان در سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان شهرستان اصفهان در بین سال‌های 1388 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات مورد نیاز استخراج گردید. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون‌های آماری توصیفی- تحلیلی استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یک روند کلی افزایش در شکایات از دندان‌پزشکان مشاهده شد. بیشترین علت شکایت‌ها مربوط به برخورداری از دانش، مهارت، تجربه‌ی کافی (صلاحیت داشتن)، مشاوره و ارجاع به دندان‌پزشک ذی‌صلاح دیگر، دریافت هزینه‌های اضافی، رفتارهای مخرب و خلاف شئون در محیط کار بود. فراوانی دندان‌پزشکان مذکر و عمومی در پرونده‌ها بیشتر بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> شکایات دندان‌پزشکی، روند صعودی داشتند و بیشترین علت شکایت از دندان‌پزشکان، برخورداری از دانش، مهارت، تجربه‌ی کافی (صلاحیت داشتن)، مشاوره و ارجاع به دندان‌پزشک ذی‌صلاح دیگر بود.</p> <p><strong>کلید واژه ها:</strong> اخلاق حرفه‌‌ای، دندان‌پزشک، شکایت</p> Fahimeh Pakravan فهیمه پاکروان Zohreh Gholami زهره غلامی Fatemeh Abbasi فاطمه عباسی ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 صحت جایگذاری ایمپلنت در روش NAVIGATION در سیستم DIO Navi پیش‌بینی اولیه و بعد از جراحی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1937 <p><strong>مقدمه</strong>: دقت در جراحی هدایت شده‌ی ایمپلنت به معنای تطابق موقعیت از پیش تعیین شده‌ی ایمپلنت توسط نرم‌افزار با موقعیت ایمپلنت در دهان بیمار است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر انجام پیش‌بینی اولیه توسط NAVIGATION در سیستم DIOnavi در دقت جایگذاری ایمپلنت بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها: </strong>در این مطالعه‌ی مداخله‌ای، دو نمونه به حجم 25 و 17 نفر (در مجموع 42 بیمار) از بیماران متقاضی روش Navigation برای جایگذاری ایمپلنت، انتخاب شدند. ابتدا از هر بیمار یک (cone beam Computed tomography)CBCT &nbsp;گرفته شد و سپس مدل مجازی آن با استفاده از سیستم DIO NAVI (شرکت DIO کره جنوبی) تهیه گردید. بعد از جایگذاری ایمپلنت توسط جراح دو تا سه ماه بعد، دوباره از بیمار از همان مقطع CBCT گرفته و ضخامت استخوان باکالی روی ایمپلنت، ضخامت استخوان لینگوالی روی ایمپلنت، فاصله‌ی آپکس ایمپلنت تا نواحی آناتومیک اپیکالی (حفره‌ی بینی، سینوس ماگزیلاری و منتال فورامن)، میزان عمق ایمپلنت از لبه‌ی کرست، فاصله‌ی ایمپلنت از دندان‌های مجاور در صورت وجود در دو تصویر به‌ دست ‌آمده باهم مقایسه شد. داده‌ها با آزمون آماری Paired t-test و Pearson تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α)<strong>.</strong></p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین‌های کل اندازه‌گیری‌ها در هر دو گروه در پیش‌بینی اولیه با بعد از جراحی به‌ طور معنی‌داری در ارتباط بود (0/99 = r، 0/001 &gt; p value) و در گروه ‌ تایی، 98 درصد و در گروه 25‌ تایی، 97/4 درصد واریانس‌های میانگین‌های کل اندازه‌گیری‌ها توسط پیش‌بینی اولیه تبیین می‌شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: صحت قرار‌گیری ایمپلنت با کمک سیستم DIOnavi بیش از 97 درصد برآورد گردید.</p> <p><strong>کلمات کلیدی: </strong>ایمپلنت دندان، سیستم Navigation، جراحی دهان</p> Mitra Johari میترا جوهری Mohammad Ghasabzadeh Naeini محمد قصاب زاده نائینی Mohammad Aminkavoosi محمد امین کاووسی Maryam Hedayatian مریم هدایتیان ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 بررسی تاثیر نوع و mode دستگاه لایت بر درجه تبدیل کامپوزیتهای بالک فیل http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1938 <p><strong>مقدمه:</strong> پلیمریزاسیون کافی کامپوزیت‌ها یکی از فاکتورهای کلیدی جهت حصول خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و عملکرد کلینیکی مطلوب می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر نوع و Mode دستگاه لایت‌کیور بر میزان درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌های بالک‌فیل (Xtra-fill, Tetric N-Ceram Bulk Fill) در مقایسه با کامپوزیت معمول Tetric N-Ceram می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی که در دانشکد‌ه‌ی‌ دندان‌پزشکی کرمان و تهران در سال 1398 انجام شد، 15 نمونه‌ی کامپوزیتی کیور نشده و تعداد 45 دیسک کامپوزیتی به قطر 10 میلی‌متر و ضخامت 4 میلی‌متر تهیه شد و سپس توسط دستگاه‌های لایت‌کیور QTH، LED وLED ramp &nbsp;به مدت 20 ثانیه کیور شدند. کامپوزیت‌های بالک‌فیل (Xtra-fill, Tetric N-Ceram Bulk Fill) به صورت توده‌ای با ضخامت 4 میلی‌متر قرار داده شدند و کامپوزیت معمولی (Tetric N-Ceram) به صورت لایه لایه با ضخامت 2 میلی‌متر قرار داده شد. میزان درجه‌ی پلیمریزاسیون سطح فوقانی و تحتانی نمونه‌ها با دستگاه (Fourier transform infrared spectroscopy) FTIR اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با آزمون‌های Two-way ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شدند. 05/0 &gt; p value به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در تمام نمونه‌ها، درجه‌ی تبدیل در سطح، به صورت معنی‌داری بیشتر از عمق 4 میلی‌متر بود (0/05 &gt; p value). به صورت کلی، درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌ها باهم تفاوت معنی‌داری نداشتند (0/05 &lt; p value)، اما تفاوت بین LED ramp با QTH و LED معنی‌دار بود (0/05 &gt; p value). نوع و Mode دستگاه لایت‌کیور بر میزان درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌های بالک‌فیل تأثیر معنی‌داری نداشت (0/05 &lt; p value)؛ اما درجه‌ی تبدیل کامپوزیت معمولی با QTH و LED ramp به صورت معنی‌داری بیشتر از LED بود (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که درجه‌ی تبدیل کامپوزیت‌های بالک‌فیل مورد مطالعه تحت تأثیر نوع دستگاه لایت نبود و کامپوزیت‌های بالک‌فیل مورد مطالعه، میزان درجه‌ی تبدیل قابل قبول از نظر کلینیکی را هم در سطح و هم در عمق 4 میلی‌متر ایجاد کردند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>رزین کامپوزیت، پلیمریزاسیون طیف‌سنجی تبدیل مادون قرمز.</p> Razieh Hoseinifar راضیه حسینی‌فر Lida Lashkarizadeh لیدا لشکری‌زاده ##submission.copyrightStatement## 2022-06-25 2022-06-25 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی 14 شهر ایران پیرامون ضایعات اندودنتیک- پریودنتال http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1926 <p><strong>مقدمه</strong>: التهاب و عفونت، از پالپ دندان به بافت پریودنشیوم و از پریودنشیوم به پالپ منتقل می‌شود. با توجه به چالش‌بر‌انگیز بودن تشخیص ضایعات اندودنتیک- پریودنتال و اهمیت درمان مناسب به جهت بهبود پروگنوز دندان، این مطالعه با هدف ارزيابي میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکی پیرامون تشخیص ضایعات پالپ و پریودنتال انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی مشاهده‌ای تحلیلی، پرسش‌نامه‌ای جهت بررسی آگاهی پیرامون ضایعات پالپ و پری‌اپیکال در سه حیطه‌ی آگاهی نظری، آگاهی در زمینه‌ی تشخیص و آگاهی در زمینه‌ی درمان در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1400-1399 طراحی و توسط 400 نفر از دانشجویان دندان‌پزشکی به عنوان نماینده از 15 شهر ایران تکمیل شد. آنالیز داده‌ها با آزمون‌های Friedman، Wilcoxon، Mann-Whitney انجام شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> درصد پاسخگویی صحیح دانشجویان دندان‌پزشکی به سؤالات مربوط به آگاهی نظری 18/39 ± 65/70، درصد پاسخگویی صحیح به سؤالات آگاهی تشخیص دانشجویان 33/28 ± 50/75، درصد پاسخگویی صحیح به سؤالات آگاهی درمان 23/93 ± 52/13 و درصد پاسخگویی صحیح به سؤالات آگاهی در کل 16/35 ± 56/68 بوده است، که از لحاظ آماری این تفاوت در میزان آگاهی در سه حیطه مورد بررسی معنی‌دار است (0/001 p value &lt;).</p> <p><strong>&nbsp;نتیجه‌گیری</strong>: در مطالعه‌ی حاضر نشان داده شد، بیشترین میزان آگاهی مناسب در دانشجویان در حیطه‌ی آگاهی نظری ضایعات اندودنتیک- پریودنتال و کم‌ترین آگاهی مناسب در زمینه‌ی تشخیص این بیماری‌ها می‌باشد. آگاهی کلی دانشجویان در این مطالعه نسبت به ضایعات اندودنتیک- پریودنتال متوسط نشان داده شد.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها</strong>: آگاهی، پالپ دندان، بافت پریودنتال.</p> Samineh Massah ثمینه مساح Ehsan Rafiei احسان رفیعی Parisa Ranjbarian پریسا رنجبریان ##submission.copyrightStatement## 2022-06-25 2022-06-25 میزان اعتماد به نفس دانشجویان دندان‌پزشکی در انجام درمان ریشه در دانشکده دندان‌پزشکی رفسنجان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1954 <p><strong>مقدمه:</strong> احساس اطمینان دانشجویان دندان‌پزشکی، یکی از عوامل اثرگذار بر موفقیت آموزش اندودنتیکس می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان احساس اطمینان دانشجویان دندان‌پزشکی در درمان ریشه در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1400 طراحی شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی مقطعی، پرسش‌نامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیک، تجربه‌ی اندودنتیکس، نگرش در رابطه با احساس اطمینان در مراحل مختلف درمان ریشه و همچنین پیشنهادها جهت بهبود کیفیت آموزشی اندودنتیکس همراه با پرسش‌نامه‌ی اعتماد به نفس عمومی بین 54 دانشجوی سال پنجم و ششم توزیع شد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط آزمون‌های t-test ، Pearson و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> از تعداد 49 دانشجو، 24/5 درصد اولین درمان ریشه را سخت عنوان کردند. کم‌ترین نمره‌ی میانگین اطمینان برای پیدا کردن تمام کانال‌های موجود در دندان‌هایی با چند کانال، تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی و نحوه‌ی صحیح مدیریت مشکلات ناشی از درمان ریشه گزارش شد. میانگین نمره‌ی کل اطمینان بین دانشجویان سال‌های پنجم و ششم، تفاوت معنی‌داری نداشت (0/648 = p value). همچنین ارتباطی میان اعتماد به نفس عمومی و سطح اطمینان دانشجویان نیز دیده نشد (0/372 = p value). همچنین سطح اطمینان دانشجویان با سن، درجه‌ی سختی درمان کانال ریشه و تعداد درمان کانال ریشه، ارتباط معنی‌داری نشان نداد (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong><strong>گیری:</strong> دانشجویان در برخی مراحل درمان ریشه مانند پیدا کردن تمام کانال‌های موجود در دندان‌هایی با چند کانال، نحوه‌ی صحیح مدیریت مشکلات ناشی از درمان ریشه و تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی اعتماد به نفس پایین‌تری داشتند. بنابراین آموزش اندودنتیکس می‌تواند با افزایش جلسات بالینی و استفاده از پیشرفت‌های اخیر اندودنتیکس بهبود یابد.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها: </strong>احساس اطمینان، دانشجویان دندان‌پزشکی، درمان ریشه، آموزش</p> Mohammad Mahdi Yaghooti Khorasani محمدمهدی یاقوتی خراسانی Pouya Abedi پویا عابدی Khatereh Tahernejad خاطره طاهرنژاد Mostafa Sadeghi مصطفی صادقی Foad Iranmanesh فؤاد ایرانمنش ##submission.copyrightStatement## 2022-06-25 2022-06-25 ارتباط بین تیپ شخصیتی با میزان همکاری و رضایت‌مندی از درمان در بیماران بالغ تحت درمان ارتودنسی ثابت http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1924 <p><strong>مقدمه:</strong> همکاری بیمار در درمان ارتودنسی، یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی کننده‌های نتیجه‌ی‌ درمان می‌باشد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﻌﯿﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ شیوه‌‌ی درﻣﺎن، ﮐﯿﻔیت آن و ﻫﻤﭽﻨین رابطه‌ی‌ ﭘﺰشک و ﺑﯿﻤﺎر بشمار می‌رود. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط میان برخی ویژگی‌های شخصیتی بیماران با میزان همکاری آنان در درمان ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی، 135 نفر از افرادی که برای درمان ثابت ارتودنسی، به بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. بعد از انتخاب افراد، پرسش‌نامه‌های NEO-FFI و رضایت‌مندی در اختیار آن‌ها قرار گرفت. همبستگی میان 5 فاکتور روانشناسی نظریه‌ی پنج عاملی شخصیت Costa و McCrae، با میزان همکاری و رضایت بیماران در طی درمان ارتودنسی بررسی شد. داده‌ها با استفاده از ضرایب همبستگی Pearson، Spearman و Regression &nbsp;آنالیز شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین نمره‌ی همکاری بین 2 و 6 ماه بعد از شروع درمان، اختلاف معنی‌دار نداشت (0/66 = p value). نمره‌ی رضایت‌مندی از درمان با نمره‌ی عامل شخصیتی مسؤولیت‌پذیری رابطه‌ی مستقیم داشت (0/01 = p value) اما با نمرات سایر عوامل شخصیتی رابطه‌ی معنی‌دار نداشت (0/05 &lt; p value). نمره‌ی همکاری 2 و 6 ماه بعد از شروع درمان با نمرات عوامل شخصیتی، رابطه‌ی معنی‌دار نداشت (0/05 &lt; p value). بین نمره‌ی همکاری 2 ماه (0/57 = p value) و 6 ماه بعد از شروع درمان (0/99 = p value) با نمره‌ی رضایت‌مندی از درمان رابطه‌ی معنی‌دار وجود نداشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بین همکاری بیماران ارتودنسی و تیپ شخصیتی آن‌ها، ارتباطی وجود نداشت. بین رضایتمندی بیماران ارتودنسی و نمره‌ی عامل شخصیتی مسؤولیت‌پذیری رابطه‌ی مستقیم وجود داشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> ارتودنسی، روانشناسی، همکاری بیماران</p> Tahereh Ahmadpour طاهره احمدپور Nasim Esnaashari نسیم اثنا عشری Hadi Farhadi هادی فرهادی Nafiseh Shirani نفیسه شیرانی ##submission.copyrightStatement## 2022-06-25 2022-06-25 بررسي مقادير نرمال آناليز McNamara در بالغين ايراني ساکن در اهواز http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1946 <p><strong>مقدمه:</strong> امروزه تشخیص و طرح درمان‌های ارتودنسی و جراحی بهتر است بر اساس میزان نورم استاندارد اختصاصی هرگونه نژادی باشد. هدف از این مطالعه، تعیین مقادیر نورم سفالومتریک بالغین ایرانی ساکن در شهر اهواز بر اساس شاخص‌های آنالیز McNamara و تعیین تفاوت‌های جنسیتی و مقایسه‌ی آن‌ها با مقادیر استاندارد و سایر مطالعات مشابه بود.</p> <p><strong>مواد</strong> <strong>و</strong> <strong>روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی توصيفي- مقطعی، تعداد 79 رادیوگرافی سفالومتری (39 زن و 40 مرد با دامنه‌ی سنی 29-1۹ سال) از آرشیو بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز و یک بخش خصوصی در شهر اهواز طی سال‌های 1398-1397 انتخاب شد. 8 پارامتر خطی و 4 پارامتر زاویه‌ای بر اساس آنالیز McNamara با روش دستی توسط خط‌کش ارتودنسی بررسی گردید. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری Mann<strong>-</strong>Whitney، Shapiro-Wilk، Independent t-test تحلیل شدند، سطح معنی‌دار، 0/05 &gt; p value در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: بر اساس نتایج این مطالعه، شاخص‌های زیر تفاوت معنی‌دار داشتند (0/05 &gt; p value): طول مؤثر ماگزیلا، طول مؤثر مندیبل، فاصله‌ی میلی‌متری نقطه‌ی A در ماگزیلا و چانه تا خط عمود از نقطه‌ی N، اختلاف طول ماگزیلا نسبت به مندیبل، ارتفاع 1/3 تحتانی صورت در این شاخص‌ها تفاوت معنی‌دار نبود (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>با وجود تفاوت‌هایی میان تعدادی از پارامترهای سفالومتریک با مقادیر نرمال نژاد سفید اروپایی بر اساس آنالیز McNamara، از این آنالیز در جهت تشخیص و طرح درمان بیماران ارتودنسی- جراحی در جمعیت ایرانی می‌توان استفاده کرد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: بالغ، گروه نژادی، ارتدونتیک، سفالومتری، ایرانی</p> Ehsan Naghdipour احسان نقدی پور Fataneh Ghorbanyjavadpour فتانه قربانی جوادپور ##submission.copyrightStatement## 2022-06-25 2022-06-25 بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون فوریت‌های پزشکی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1852 <p><strong>مقدمه</strong>: وقوع فوریت‌های پزشکی حین درمان دندان‌پزشکی امری محتمل است. توانمندی دندان‌پزشک در مواجهه با اورژانس‌های پزشکی نیازمند داشتن آگاهی و اطلاعات علمی کافی است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی سطح آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون فوریت‌های پزشکی در درمان دندان‌پزشکی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی در سال 1398 میان 60 نفر از دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسش‌نامه‌ای بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید واقع شد. داده‌ها با روش‌های توصیفی آمار، محاسبه‌ی Correlation Coefficients و Independent t-test با سطح معنی‌داری 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: در این مطالعه مجموع نمرات آگاهی شرکت‌کنندگان 2/58 ± 7/53 از 12 به دست آمد. تفاوت معنی‌داری میان سطح آگاهی خانم‌ها و آقایان یافت نشد (0/72 = p value). همچنین مشخص گردید ارتباط نسبی میان نمره‌ی درس فوریت‌های پزشکی دانشجویان با میزان آگاهی آن‌ها در زمینه‌ی فوریت‌های پزشکی در دندان‌پزشکی وجود دارد (0/48 = r، 0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: میزان آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی پیرامون فوریت‌های پزشکی در دندان‌پزشکی در سطح مطلوبی نمی‌باشد. پیشنهاد می‌شود محتوای آموزشی ارائه شده به آن‌ها مورد بازبینی قرار گیرد، مضاف بر آن با برگزاری کلاس‌های علمی و کارگاه‌های عملی، دانش و مهارت دانشجویان در این زمینه ارتقاء یابد.</p> <p><strong>واژه‌های کلیدی</strong>: آگاهی، دانشجویان دندان‌پزشکی، اورژانس‌ها</p> Elham Faghihian الهام فقیهیان Zahra Saied Moallemi زهرا سید معلمی Nafiseh Zare نفیسه زارع ##submission.copyrightStatement## 2022-06-25 2022-06-25 مقايسه‌ی نتایج کلینیکی و راديوگرافیک ايمپلنت تک دندان با درمان ريشه و ترمیم پست و کور http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1950 <p><strong>مقدمه:</strong> انتخاب بین دو روش درماني، درمان ریشه و ایمپلنت تک دندان به لحاظ طراحي، تعريف موفقيت، روش‌هاي ارزيابي، فرد درمانگر و اندازه‌ی نمونه بسيار متفاوت هستند. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک ایمپلنت تک دندان در مقابل درمان ریشه با ترمیم پست و کور در بيماران مراجعه‌كننده به دانشكده‌ی دندان‌پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) بود.</p> <p><strong>موادو روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی تحلیلی- مقطعی در سال تحصيلي 1400- 1399، تعداد 90 (46 زن و 44 مرد) بيمار پس ازثبت اطلاعات دموگرافيك و وضعيت پزشكي، در سه بازه‌ی زمانی سپری شده از اتمام درمان (زیر 3 سال، 3 تا 5 سال و بالای 5 سال) از نظر باليني و راديوگرافي (پری‌اپیکال) مورد بررسي قرار گرفتند. نتیجه‌ی درمان بر اساس یافته‌های بالینی و رادیوگرافیک در سه دسته موفق، بقا یافته و ناموفق طبقه‌بندی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون Chi-squared تحلیل شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در اين مطالعه 60 درصد از زنان و 40 درصد از مردان درمان ریشه و 42/2 درصد از زنان و 8/57 درصد از مردان ایمپلنت تک دندان داشتند. اختلاف معنی‌داری بین نتیجه‌ی درمان در گروه‌های مورد بررسی دیده نشد (0/521 p value &gt;). بین جنسیت و نوع درمان همچنین جنسیت و میزان رضایت درمان نیز ارتباط آماری معنی‌دار مشاهده نشد (0/05 p value &gt;).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با در نظر گرفتن حفظ دندان طبیعی در صورت امکان درمان ریشه به عنوان درمان انتخابی اصلی و در غیر این‌صورت ایمپلنت تک دندان به عنوان درمان با موفقیت بالا می‌تواند جایگزین مناسبی برای دندان از دست رفته باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> نتیجه‌ی درمان، ایمپلنت تک دندان، درمان کانال ریشه، ايمپلنت دندان</p> Mohammad Ali Esmaeeli محمدعلي اسماعيلي Ehsan Rafiei احسان رفيعي Parisa Ranjbarian پريسا رنجبريان Nasim Maghamipour نسيم مقامي پور ##submission.copyrightStatement## 2022-06-25 2022-06-25 بررسی میزان رضایتمندی بیماران دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در جریان COVID-19 http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1941 <p><strong>مقدمه: </strong>هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان رضایتمندی بیماران دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جریان پاندمی COVID-19 (سال تحصیلی 1400-1399) بوده است.</p> <p><strong>مواد و روش ها</strong><strong>: </strong>مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی حاضر به صورت مقطعی، میزان رضایتمندی 251 بیمار از بیماران دانشکده در جریان پاندمی کووید-19 در سال تحصیلی 1400-1399 با استفاده از یک پرسش‌نامه‌ی خود ساخته متشکل از 34 سؤال (که روایی و پایایی آن تأیید شد) شامل اطلاعات مورد نیاز در 5 بخش دموگرافیک، عوامل بین فردی، کیفیت خدمات، تسهیلات و دسترسی و کنترل عفونت، به دست آمد. در انتها داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی، و روش‌های آمارتحلیلی شامل آزمون t مستقل، ضریب همبستگی Pearson و آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه و تحلیل گردید. (0/005 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته ها:</strong> بیشترین بیماران شرکت‌کننده در پژوهش از بخش اندو عمومی (20 نفر- 8 درصد) بود. بیشترین رضایتمندی کلی بیماران از بخش جراحی تخصصی با میانگین 24/92 ± 144/25، کم‌ترین آن از بخش پروتز تخصصی با میانگین 8/30 ± 128/41 و به طور کلی میزان رضایتمندی کلی بیماران با نمره‌ی میانگین کلی 60/32 ± 136/19 از 170 (80/35 درصد) گزارش شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>به طور کلی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه‌کنندگان به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در جریان پاندمی کرونا، نسبتاً مطلوب بوده است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>خدمات بهداشتی دندانی، رضایتمندی بیمار، کووید-19</p> Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی Fatemeh Vakili فاطمه وکیلی ##submission.copyrightStatement## 2022-06-25 2022-06-25 مدیریت درمان پالپ دندان‌های مولر شیری در بیمار مبتلا به آنمی فانکونی: گزارش یک مورد http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1915 <p><strong>مقدمه:</strong> آنمی فانکونی، یک بیماری نادر اتوزومال مغلوب است که مرتبط با شکست کروموزوم و اختلال در ترمیم DNA می‌باشد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، گزارش یک مورد مبتلا به آنمی فانکونی و مدیریت درمان پالپ دندان‌های شیری و پیگیری‌های کلینیکی دوره‌ای وی می‌باشد.</p> <p><strong>شرح مورد:</strong> بیمار مورد نظر پسر شش ساله با تشخیص قطعی آنمی فانکونی است که به دلیل پوسیدگی دندان‌های شیری و درد هنگام غذا خوردن به بخش تخصصی دندان‌پزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده است. برخی علائم از جمله قامت کوتاه، پرمویی، صورت پیگمانته، ابروان بهم پیوسته، موی خشن، پیشانی برآمده، پل بینی صاف و گوش‌های بزرگ در وی به چشم می‌خورد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با وجود پایین بودن سطح پلاکت‌ها موفق به انجام درمان همزمان دو دندان در یک جلسه شده و تا زمان گزارش ارائه مورد مشکل خاصی مشاهده نشده است. توصیه بر این است که در نظر گرفتن سلامت عمومی بیمار در ارائه طرح درمان بسیار مهم می‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>آنمی فانکونی، درمان پالپ، مولر شیری</p> Nosrat Nourbakhsh نصرت نوربخش Mona Esmaeli منا اسماعیلی ##submission.copyrightStatement## 2022-06-25 2022-06-25