مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences fa-IR مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2008-6989 <ol> <li class="show"><strong> اهداف و دامنه</strong> <strong>فعالیت</strong><strong>: </strong>مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی رسمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که با هدف افزایش دانش محققان، دندان‌پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی و ارائه نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد برخی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها در دندان‌پزشکی و علوم مرتبط منتشر می‌شود.</li> </ol> <p>این فصلنامه مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری، مقالات آموزش مداوم، گزارش مورد، نامه علمی و نامه به سردبیر را در زمینه‌های دندان‌پزشکی و موضوعات مرتبط می‌پذیرد (دسترسی آزاد) و (داوری همتا).</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong>&nbsp;فرستادن مقاله‌ها: </strong>فرستادن مقاله‌ها فقط از طریق سایت فصلنامه قابل قبول است: http://jids.journalonweb.ir مقاله باید همراه با نامه‌ای به سردبیر، شامل عنوان و نام نویسنده (ها) و تعهد به عدم چاپ یا ارسال به جای دیگر، فرستاده شود. در صورتی که مقاله قبلاً به مجله دیگری ارسال و رد شده باشد، نویسندگان باید اطلاعات کامل در مورد روند بررسی پیشین ارائه نمایند. نویسندگان باید در این نامه اعلام کنند که مقاله تنها برای فصلنامه دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان فرستاده شده است.</li> </ol> <p>مقاله باید به صورت یک خط در میان و در اندازه کاغذ A-4 تایپ شود و حاشیه آن در هر دو طرف مشخص باشد. متن مقاله باید فقط در قالب Microsoft Word ارسال شود.</p> <p>جدول‌ها و همچنین شکل‌ها باید در صفحات جداگانه تایپ و قرار داده شوند. جدول‌ها به صورت عکس فرستاده نشوند. تصویرها باید در قالب JPEG یا GIF فرستاده شوند تا تصویرهایی با کیفیت بالا در نسخه آنلاین فصلنامه تولید گردد.</p> <p>تا حد امکان از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده شود و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند، پرهیز گردد.</p> <p>تمام عددها در متن و جدول‌ها باید به فارسی نوشته شوند و به ویژه ممیزها به صورت رسم الخط فارسی و به شکل (/) نوشته شوند و نه به صورت نقطه.</p> <table width="567"> <tbody> <tr> <td width="126"> <p>نوع مقاله</p> </td> <td width="126"> <p>سقف واژگان</p> </td> <td width="165"> <p>سقف مجموع جداول و تصاویر</p> </td> <td width="151"> <p>سقف منابع و مآخذ</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله اصلی</p> </td> <td width="126"> <p>2500</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله کوتاه</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>2</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله مروری و بازآموزی</p> </td> <td width="126"> <p>7000</p> </td> <td width="165"> <p>بدون محدودیت</p> </td> <td width="151"> <p>بدون محدودیت</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>نامه به سردبیر</p> </td> <td width="126"> <p>400</p> </td> <td width="165"> <p>1</p> </td> <td width="151"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>تحقیقات کیفی</p> </td> <td width="126"> <p>3000</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>گزارش مورد</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>5</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>فرستادن مقاله و پیگیری‌های بعدی در این مجله فقط از طریق وب‌سایت اختصاصی مجله به آدرس http://jids.journalonweb.ir و پس از ثبت نام (Registration) در آن ممکن می‌باشد.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong>شرایط فنی تهیه و ارسال مقاله: </strong>مقاله باید شامل: صفحه عنوان، چکیده مقاله (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، مقدمه، موادو روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری و منابع باشد.</li> </ol> <ul> <li class="show">شماره گذاری صفحات از صفحه عنوان شروع و در قسمت پایین و سمت چپ کاغذ درج گردد.</li> </ul> <p><strong>صفحه </strong><strong>اول (</strong><strong>عنوان):</strong> شامل عنوان مقاله (حداکثر 15 کلمه)؛ نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی و محل خدمت نویسنده (ها)؛ نشانی کامل پستی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسؤول؛ عنوان مکرری (حداکثر 40 حرف)؛ قدر دانی با ذکر نام مرکز یا سازمان تأمین‌کننده بودجه پژوهشی (برای مقالات اصیل پژوهشی) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی. <strong>شناسه ارکید (</strong><strong>ORCID ID</strong><strong>) </strong><strong>همه نویسندگان باید در این قسمت وارد شود.</strong></p> <p><strong>صفحه دوم (چکیده فارسی):</strong> چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها باشد. چکیده «گزارش مورد» شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه‌ها است.</p> <p>از اصطلاحات فهرست عناوین پزشکیMeSH) ) یا فهرست Index Medicus به آدرس (<a href="https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search%20%20">https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search</a>) استفاده کنید. نویسندگان باید مراقب باشند که چکیده، مطالب مقاله را به طور دقیق منعکس کند.</p> <p><strong>صفحه سوم به بعد (متن):</strong> شامل متن مقاله (تحقیقی، مروری، گزارش مورد) باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (</strong><strong>سپاسگزاری</strong><strong>):</strong> ارائه شماره طرح تحقیقاتی و مرکز تأمین کننده بودجه برای مقالات پژوهشی در این قسمت لازم است.</p> <p><strong>صفحه مجزا (منابع):</strong> برای ذکر مراجع و منابع که بر اساس الگوی مجله (ادامه) تنظیم شده باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (چکیده انگلیسی):</strong> چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی و حداکثر 250 کلمه باشد در انتهای آن در سطر مجزا کلید <br> واژه‌ها ذکر شود.</p> <p><strong>صفحات مجزا (جداول و نمودارها):</strong> هر جدول و یا نمودار در یک صفحه مجزا در نرم‌افزار WORD تایپ و به ترتیب استفاده در متن به صورت 1، 2 و 3 شماره‌گذاری شود. عنوان هر جدول در بالا و توضیحات آن با استفاده از علائم <sup>*</sup>، <sup>**</sup>، … ،……و ..... در پایین جدول آورده شود. از ارائه جدول و نمودارهایی که به اطلاعات آن‌ها در متن بطور کامل اشاره شده است اجتناب گردد. <strong><em><u>از ارسال جدو‌ل‌ها یا نمودارها به صورت تصویر و شکل خودداری گردد.</u></em></strong></p> <p><strong>صفحات مجزا (تصویرها):</strong> تصویرهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند تعداد محدود تصویر همراه ذکر عنوان در زیر آن و با فرمت GIF &nbsp;و &nbsp;JPEGقابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول‌ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند. تصور اشخاص بدون اجازه کتبی آن‌ها نباید قابل شناسایی باشد. عنوان هر تصویر در پایین آن آورده شود.</p> <p><strong>اصول کلی متن مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">متن مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.</li> <li class="show">متن مقاله مروری شامل: هدف، شرح مقاله، بحث و نتیجه‌گیری باشد. مقاله مروری صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی در مورد موضوع مقاله را داشته و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می‌شود.</li> <li class="show">متن گزارش مورد شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه‌گیری باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای تعداد محدودی تصویر و تعداد معدودی منبع باشد.</li> <li class="show">متن نامه به سردبیر شامل: حداکثر400 کلمه و در صورت لزوم یک شکل یا یک جدول و حداکثر پنج منبع باشد. نامه علمی که محتوای پژوهشی دارد، باید در بر گیرنده مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد ولی تقسیم‌بندی عناوین در متن لازم نیست.</li> <li class="show">نویسندگان اجازه دارند قسمت‌های طولانی مقاله خود را به زیر بخش‌هایی مانند: انتخاب بیمار، پرسش‌نامه، تحلیل آماری و ... تقسیم کنند.</li> </ul> <p><strong>شیوه نگارش اجزای مقاله:</strong></p> <p><strong>مقدمه: </strong>این بخش باید هدف و منطق مطالعه را به طور خلاصه بیان کند. نیازی به مرور گسترده موضوع یا بیان نتایج مطالعه یا نتیجه‌گیری از آن باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این بخش باید شامل بیان دقیق روش کار یا انجام مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از دستگاهی استفاده می‌شود، نام و آدرس سازنده آن باید در پرانتز آورده شود. اگر روش کار یک روش جا افتاده و ثابت شده است، ذکر مرجع ضروریست اما اگر روش جدید است، اطلاعات کافی نوشته شود تا نویسندگان دیگر هم قادر به انجام آن باشند. در صورت استفاده از دارو، باید نام کلی، دوز و روش تجویز آن ذکر شود. برای بیماران؛ بیان سن و جنس با میانگین سنی و انحراف معیار ضروریست. روش آماری باید ذکر شود و برنامه آماری رایانه مورد استفاده هم مشخص شود.</p> <p><strong>رهنمودهای اخلاقی:</strong> ملاحظات اخلاقی باید در بخش مواد و روش‌ها ذکر شود.</p> <p>1) لطفاً اعلام شود كه <strong>رضایت آگاهانه</strong> از تمام شركت‌كنندگان انسانی بزرگسال و والدین یا سرپرستان قانونی افراد زیر سن قانونی گرفته شده است. <strong>کد اخلاق</strong> مطالعه که از مؤسسه یا دانشگاه مربوطه گرفته شده در این بخش ذکر گردد.</p> <p>2) در متن نشان دهید که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشی مطابق با دستورالعمل‌های ملی بهداشت برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی شما انجام شده است. تمام آزمایشات بالینی باید قبلاً در سایت ثبت آزمایشات بالینی ایران به نشانی www.IRCT.ir &nbsp;ثبت شوند و شماره ثبت آن‌ها باید در بخش «مواد و روش‌ها» ذکر شود.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>این بخش باید به صورت متن، جدول و تصویر ارائه شود. محتوای جداول نباید در متن تکرار شود. در عوض، ممکن است به شماره جدول ارجاع داده شود. مقالات طولانی ممکن است برای روشن کردن مطالب خود به عناوین فرعی در برخی بخش‌ها (به ویژه بخش‌های نتایج و بحث) نیاز داشته باشند.</p> <p><strong>بحث: </strong>این بخش باید بر یافته‌های مطالعه حاضر و تغییرات یا شباهت‌های آن با سایر کارهای انجام شده در این زمینه توسط سایر نویسندگان تأکید کند. جزییات داده‌ها نباید دوباره در بحث تکرار شوند. بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن‌ها تأکید کنید. در ابتدای این قسمت باید ذکر شود که آیا فرضیه صفر ذکر شده در مقاله صحیح است، نادرست است و یا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.</p> <p><strong>تعارض منافع:</strong> نویسندگان باید هرگونه تعارض منابع مالی و منافع احتمالی، مانند دریافت وجوه یا هزینه، یا دارا بودن سهام در سازمانی که ممکن است از طریق انتشار مقاله شما سود یا ضرر داشته باشد، تأیید و اعلام کنند. اعلام علاقه رقابتی منجر به رد مقاله نمی‌شود، اما لازم است که ما از آن آگاه شویم.</p> <p><strong>تقدیر و تشکر: </strong>در این بخش لازم است از همه مشارکت‌کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند، تشکر گردد. این موارد می‌توانند افرادی که کمک فنی یا نوشتاری کرده و یا مثلا مدیرانی باشند که فقط پشتیبانی کلی از مقاله داشته‌اند. منابع حمایت‌های مالی و مادی نیز باید ذکر شود.</p> <p><strong>جدول‌ها: </strong>به تعداد محدود و با ذکر <strong>عنوان جدول در بالای آن</strong> ارسال شوند. از ارسال جدول‌ها به صورت عکس یا تصویر خودداری شود. در صورت نیاز به ذکر توضیحات آن را در زیر جدول قرار دهید نه در عنوان.</p> <p><strong>تصویرها: </strong>باید به تعداد محدود، با کیفیت بالا و در صفحات جداگانه ارسال شوند. <strong>عنوان هر تصویر باید در زیر قرار بگیرد</strong>. داده‌های تکراری نباید همزمان در جدول‌ها، شکل‌ها و متن ارائه شود.</p> <p><strong>اختصارات و نمادها: </strong>فقط از اختصارات استاندارد استفاده کنید. <strong>از استفاده از آن‌ها در عنوان و چکیده خودداری کنید</strong>. اصطلاح کاملی که نشان دهنده معنای کامل آن اختصار است؛ باید قبل از اولین استفاده از اختصار مربوطه در متن آورده شود.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <ul> <li class="show">منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و شماره هر منبع داخل پرانتز () قرار گیرد.</li> <li class="show">تمام منابع باید به زبان انگلیسی ذکر شوند. بنابراین منابع فارسی در صورت دارا بودن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، با استفاده از این مشخصات و در صورت نداشتن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، لازم است به زبان انگلیسی ترجمه و سپس در این بخش درج گردند.</li> <li class="show">ذکر نام شش نویسنده اول الزامی است. چنان که تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر بود. پس از ذکر نام شش نفر اول، از عبارت “et al” &nbsp;استفاده شود.</li> <li class="show">فقط حرف اول نام کوچک نویسنده(ها) نوشته شود.</li> </ul> <p>شیوه نگارش فهرست منابع بر اساس الگوی ونکوور و مطابق نمونه‌های زیر باشد:</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت مجله</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فصاله) حرف اول نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله(فاصله) سال انتشار(:) دوره (شماره)(:) صفحات(.)</p> <p>مثال:</p> <p>Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigates to the apical third of root canal systems. J Endod 2006; 32(5): 417-20.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت کتاب</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشد: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) نام نویسندگان با علامت (،) از هم جدا شوند مثال:</p> <p>Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental material. 8th&nbsp;ed. St Louis: Mosby Co; 2004. p. 113-25.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که هر فصل کتاب توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده باشد: نام خانوادگی نویسنده آن فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) در: (In) نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب(.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) مثال:</p> <p>Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th ed. St Louis: Mosby Co.; 2002. p. 246-8.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت پایان‌نامه</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) استاد راهنما (:) نام خانوادگی استاد راهنما (فاصله) نام(.) عنوان پایان‌نامه (.) مقطع پایان‌نامه (،) نام دانشکده (،) نام دانشگاه(.) سال انتشار.</p> <p>مثال:</p> <p>Torkan S. Supervising teacher: Mosharraf R. Evaluation of the fracture resistance of composite bridges reinforced with two types of pre-impregnated and non-impregnated fibers. Thesis for DDS. School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2008.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت الکترونیکی</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجله الکترونیکی روی اینترنت</p> <p>نام خانوادگی نویسنده ( فاصله) نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله الکترنیکی (فاصله .[Serial online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) شماره صفحات یا قاب‌ها (.) روز، ماه و سال دسترسی (:) آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:)</p> <p>مثال:</p> <p>Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphotogy of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004; 5: [3 Screens][ cited 2018 Feb 23]. Available from: https://journal.dentalanthropology.org/index.php/jda/article/view/153</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت صفحه وب</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام] یا شرح پدید آور[ (.) عنوان(.) سال نشر در صورت دسترسی(:) ] شماره صفحات یا قاب‌ها[ ] روز، ماه و سال دسترسی (:)آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:).</p> <p>مثال:</p> <p>Dentsply Co. Biopure(MTAD) Cleanser. [2 screens] [Cited 2006 Nov 26]. Available from: https://www.dentsplysirona.com/en-ca/products/endodontics/irrigation activation.html/Endodontics/Irrigation-&amp;-Activation/Irrigants/BioPure-MTAD-Root-Canal-Cleanser/p/TUL-BP48R/c/1000241.html</p> <p><strong>حق چاپ (</strong><strong>Copyright</strong><strong>) و دسترسی آزاد (</strong><strong>Open access</strong><strong>)</strong><strong>: </strong>بر اساس توافق با نویسنده مقاله در موقع ارسال، «مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان» صاحب حق چاپ مقاله منتشر شده است. با این حال، این یک مجله دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام مطالب به طور رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آن‌ها برای اهداف قانونی دیگر هستند، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه بگیرند.</p> <p><strong>فرایند ارزیابی مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">مقاله پس از ثبت در سایت مجله، اعلام وصول گردیده و پس از دریافت هزینه سابمیت و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد. نتایج داوری در شورای نویسندگان بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد. مقالات پس از اصلاح و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ تأیید مقاله در مجله چاپ می‌شوند.</li> <li class="show">مقالات <u>کارآزمایی بالینی</u> بایستی قبلا در سایت (<a href="http://www.irct.ir/">www.IRCT.ir</a>) ثبت و شماره ثبت آن‌ها در ابتدای مواد و روش‌های متن مقاله ذکر شده باشد.</li> <li class="show">مقالات <u>گزارش مورد</u> لازم است دارای رضایتنامه و کد اخلاق باشند.</li> <li class="show">مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و در صورت نیاز خلاصه سازی مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می‌باشد.</li> <li class="show">مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز درست بودن مرتبه علمی نویسندگان را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده تمامی نویسنده (ها) می‌باشد.</li> <li class="show">پس از ورود مقاله به مرحله نهایی (چک رفرنس) امکان انصراف نویسنده (گان) از انتشار مقاله وجود ندارد.</li> <li class="show">پس از تأیید نسخه صفحه‌بندی شده توسط نویسنده مسؤول، امکان تغییر در تعداد یا ترتیب نام نویسندگان مقاله وجود ندارد.</li> </ul> <p><strong>نشانی:</strong> اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دفتر مجله دانشکده دندان‌پزشکی.</p> <p>کد پستی:72461-81746</p> <p>تلفن: 37925523-031</p> <p>نمابر:36687080-031</p> <p>Email: jids@dnt.mui.ac.ir</p> <p>URL: <a href="http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids">http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids</a>&nbsp;</p> ویژگی‌های رادیولوسنسی مجاور اپیکال به عنوان عامل خطر آسیب به عصب آلوئولار تحتانی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1864 <p><strong>مقدمه:</strong> رادیولوسنسی اپیکال مجاور JAR (Juxta-apical radiolucency)، به عنوان یک عامل خطر جدید آسیب به عصب آلوئولار تحتانی؛ بعد از خارج کردن مولر سوم مطرح است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی ارتباط JAR با عصب (Inferior alveolar nerve canal) IAN، صفحه‌ی کورتیکال، موقعیت آن نسبت به IAN و زاویه‌ی دندان بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در مطالعه‌ی مورد- شاهدی حاضر، از تعداد 545 نمونه‌ی سی‌تی با دسته‌ی اشعه‌ی مخروطی CBCT (Cone-beam computed tomography) از دندان مولر سوم فک پایین، 75 مورد JAR و 75 مورد شاهد بررسی گردید. رابطه‌ی JAR با عصب آلوئولار تحتانی، موقعیت JAR نسبت به IAN، نازک‌شدگی صفحه‌ی کورتیکال لینگوال، موقعیت دندان و زاویه‌ی آن مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل توصیفی به کمک آزمون‌های Fisher's exact test و Chi-square در سطح معنی‌داری (0/05 = p value) تجزیه و تحلیل گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> مزیوآنگولار، شایع‌ترین موقعیت دندانی در هر دو گروه بود. از نظر زاویه‌ی دندان، تفاوت معنی‌داری میان دو گروه مشاهده نشد (0/346 =p value). هیچ‌گونه اختلاف معنی‌داری میان دو گروه بر اساس JAR و مجاورت دندان با IAN مشاهده نشد (0/578 = p value). اگرچه شایع‌ترین موقعیت در گروه JAR لینگوال و در گروه شاهد فوقانی بود، اما تفاوت معنی‌داری میان آن‌ها مشاهده نشد (0/122 =p value ). اغلب نمونه‌ها در هر دو گروه JAR (84 درصد) و شاهد (77/3 درصد) دچار درجاتی از نازک‌شدگی کورتیکال لینگوال بودند. بر این اساس، تفاوت معنی‌داری میان دو گروه JAR و شاهد مشاهده نشد (0/626 =p value ).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> در بیشتر موارد JAR با IAN در تماس است و درجاتی از نازک‌شدگی کورتیکال نیز دیده می‌شود. این یافته‌ها بیانگر احتمال افزایش خطر آسیب عصبی هنگام بیرون‌ کشیدن دندان‌های آسیای سوم مي‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> عصب مندیبولار، مولار سوم، توموگرافی کامپیوتری با دسته‌‌ی اشعه‌ی مخروطی.</p> Mahvash Hasani مهوش حسنی Nasim Razavi نسیم رضوی Motahareh Zarifi مطهره ظریفی ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 343 350 بررسی ارتباط کونکابلوزا و انحراف تیغه‌ی بینی با سینوزیت مزمن ماگزیلاری در CBCT (Cone beam computed tomography) http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1840 <p><strong>مقدمه</strong>: با توجه به ارتباط احتمالی بین سینوزیت مزمن با واریاسیون‌های آناتومیک ناحیه، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین شیوع کونکابلوزا و انحراف تیغه‌ی بینی و ارتباط آن‌ها با سینوزیت مزمن انجام شد تا با حذف عوامل زمینه‌ساز، میزان موفقیت عمل جراحی آندوسکوپیک بینی بیشتر شود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی مقطعی- تحلیلی، تصاویر CBCT (Cone beam computed tomography) ماگزیلای 100 بیمار مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی همدان در سال‌های 1395- 1396 بررسی شدند. هوادار شدن کونکای میانی (کونکابولوزا) در هر دو سمت، انحراف تیغه‌ی بینی و ضخیم‌شدگی مخاط ثبت شد. داده‌ها با آزمون آماری Chi-square بر حسب جنسیت و سن تجزیه و تحلیل شدند (0/05 p value ≤ ).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین میانگین سن و جنسیت و وجود کونکابلوزا وجود ندارد (0/05 &lt;p value ). پنجاه درصد از نمونه‌ها، انحراف تیغه‌ي بینی و ۴۲ درصد سینوزیت مزمن داشتند که بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/05 &lt;p value )؛ همچنین بین انحراف بینی و سینوزیت مزمن، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/05 &lt; p value)، ولی سینوزیت مزمن در افراد با کونکابلوزا به طور معنی‌داری بیشتر بود و نیز کونکابلوزا در افراد با انحراف تیغه‌ی بینی به طور معنی‌داری بیشتر بود (0/05 p value ≤ ).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان کونکابولوزا را یک عامل مستعدکننده برای سینوزیت مزمن در نظر گرفت.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>کلید واژه‌ها: </strong>سپتوم بینی، ابنورمالیتی ماگزیوفیشیال، تصویربرداری تشخیصی، سینوزیت.</p> Zahra Tafakhori زهرا تفاخری Mahboobeh Pourabdolahi محبوبه پورعبداللهی Mostafa Sadeghi مصطفی صادقی Mehran Khaleghi مهران خالقی ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 351 357 تأثیر درمان ایمپلنت بر شاخص تأثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (Oral Impact on Daily Performance) در شهر اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1829 <p><strong>مقدمه:</strong> از دست دادن دندان‌ها و پيامدهاي آن براي سلامتي، همچنين ناراحتي رواني كه به همراه دارد، تأثير منفي بر وضعيت سلامتي و كيفيت زندگي می‌گذارد. ايمپلنت دندان با هدف افزايش سلامت و رضايت بيماران و بهبود همه‌ی جنبه‌هاي كيفيت زندگي انجام مي‌شود. لذا اين مطالعه با هدف تأثیر درمان ایمپلنت بر شاخص‌های کیفیت مرتبط با سلامت دهان و دندان در بیماران تحت درمان ایمپلنت در شهر اصفهان انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ي تحلیلی- مقطعی، کیفیت زندگی 73 بیمار مراجعه‌کننده به دانشکده‌ي دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و مراکز خصوصی قبل و بعد از درمان ایمپلنت، در سال تحصیلی 1398-99 با استفاده از شاخص OIDP (Oral impact on daily performance) بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های Paired t- test، Independent t- test و تحلیل واریانسى (ANOVA) انجام شد (0/05 = α).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> در مطالعه‌ی حاضر، شایع‌ترین مشکل و بیشترین عامل مؤثر در شرایط دهانی بر کیفیت رضایت، کشیدن و از دست دادن دندان‌ها بود که بیش از همه (83/6 درصد) در کیفیت غذا خوردن، بر لذت بردن از ارتباط با دیگران (68/5 درصد) و بر کیفیت لبخند زدن (64/4 درصد) تأثیر داشت. میانگین نمره‌ی OIDP قبل از درمان ایمپلنت نسبت به بعد از دریافت درمان در تمام جنبه‌های پرسش‌نامه کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی‌دار بود (0/05 p value &lt;).</p> <p><strong>نتيجه‌‌‌</strong><strong>‌</strong><strong>‌</strong><strong>گيري: </strong>با توجه به داده‌های مطالعه‌ی حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که درمان ایمپلنت بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر مثبت دارد.</p> <p><strong>كليد واژه‌ها: </strong>ايمپلنت دندانی، سلامت دهان، كيفيت زندگي.</p> Mozhgan Motahari مژگان مطهری Ehsan Rafiei احسان رفيعي Danoosh Dehghanian دانوش دهقانیان Mozhdeh Bourbourshirazi Mahmoudi مژده بوربورشيرازي محمودي ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 358 368 شناسایی و فراوانی فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در مقاطع هیستولوژیک سلول‌های اپی‌تلیالی مخاط دهان مبتلایان به پریودنتیت مزمن http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1784 <p><strong>مقدمه:</strong> در ایجاد بسیاری از عفونت‌های حفره‌ی دهان و ساختمان‌های مجاور آن، باکتری‌های بی‌هوازی موجود در فلور میکروبی دهان نقش دارند. اعتقاد بر این ‌است که تفاوت فوزوباکتریوم نوکلئاتوم با سایر باکتری‌ها، در تداخل آن با سلول‌های اپی‌تلیوم مخاط دهان می‌باشد. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت حضور باکتری فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در سلول‌های اپی‌تلیالی مخاط دهان افراد مبتلا به پریودنتیت در مقایسه با افراد سالم بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، بر روی 15 نمونه‌ی لثه‌ی بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و 15 نمونه‌ی لثه با ظاهر کلینیکی سالم انجام شد. برای تشخیص حضور فوزوباکتریوم نوکلئاتوم از تکنیک Realtime-PCR استفاده گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری Fisher's Exact و Independent t-test و سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> آزمون Fisher’s Exact نشان داد که شانس حضور فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در گروه مورد، به طور معنی‌دار بیشتر از گروه شاهد بوده است. همچنین آزمون Independent t-test نشان داد که میانگین تعداد فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در افراد مبتلا به پریودنتیت، به طور معنی‌دار بیشتر از افراد غیر مبتلا بود (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بین پریودنتیت و حضور باکتری فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در سلول‌های اپی‌تلیالی مخاط دهان، رابطه وجود داشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> فوزوباکتریوم نوکلئاتوم، پریودنتیت، مخاط دهان، PCR متعدد.</p> Roya Yahyaabadi رویا یحیی‌آبادی Atousa Aminzadeh Gohari آتوسا امین‌زاده گوهری Shirin Zahra Farhad شیرین زهرا فرهاد Mehrnoush Ebrahimi Dastgerdi مهرنوش ابراهیمی دستگردی ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 369 375 مقايسه‌ی كمي (تعداد) و كيفي (مورفولوژي) سلول‌هاي ماست‌سل‌ در وضعيت‌هاي مختلف سلامت و بيماري لثه به روش هيستوشيمي http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1790 <p><strong>مقدمه</strong>: آگاهی از پاتوژنز پریودنتیت مزمن، می‌تواند در پیشگیری و درمان این بیماری کمک‌کننده باشد. در خصوص نقش ماست‌سل‌ در پریودنتیت، مطالعات متعدد با نتایج ضد و نقیض وجود دارد. لذا در این مطالعه سعی شد تا تراکم ماست‌سل در پریودنتیت مزمن با لثه‌ی سالم مورد مقایسه قرار گیرد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی از نوع مقطعی، بر روی 36 نمونه‌ی لثه (14 مورد پریودنتیت مزمن و 22 مورد لثه‌ی سالم بالینی از بین مراجعه‌کنندگان به یک مرکز درمانی تخصصی در سال 1392) انجام شد. از رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و نیز تولوییدن بلو برای تشخیص ماست‌سل‌ها استفاده شد. تعداد کلی ماست‌سل‌ها (سالم و دگرانوله) در پنج میدان میکروسکوپی متوالی با قدرت بالا و درشت‌نمایی 400، مورد شمارش قرار‌ گرفتند. تمامی داده‌ها با استفاده از آزمون Independent t-test با سطح معنی‌داری 0/05 &gt; p value تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: بر اساس آزمون Independent t-test، میانگین تعداد ماست‌سل‌های دگرانوله در گروه مبتلا به پریودنتیت مزمن، 17/78 و در گروه با لثه‌ی سالم برابر با 29/72 بوده و اختلاف آماری معنی‌دار ندارند (0/071 = p value). میانگین تعداد ماست‌سل‌ها در گروه مبتلا به پریودنتیت، 20/57 و در گروه شاهد، 36/54 و از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (0/042 = p value). نسبت ماست‌سل‌های دگرانوله شده به کل ماست‌سل‌ها در گروه مبتلا، برابر با 0/857 و در گروه شاهد، برابر با 0/866 و از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد (0/891 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: طبق بررسی‌های انجام شده، اینگونه می‌توان بیان کرد که تعداد ماست‌سل‌های دگرانوله و نیز نسبت ماست‌سل‌های دگرانوله به کل ماست‌سل‌ها در گروه شاهد و بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن مارجینال، تفاوت معنی‌داری نداشتند، ولی تعداد کل ماست‌سل‌ها به طور معنی‌داری در گروه سالم بیشتر بود.</p> <p><strong>کلید</strong> <strong>واژه‌ها</strong>: ماست‌سل، پریودنتیت مزمن، ژنژیویت، تلوییدن بلو.</p> Masoud Ahmadi مسعود احمدی Atousa Aminzadeh Gohari آتوسا امین‌زاده Shirin Zahra Farhad شیرین زهرا فرهاد Zohreh Norouzi زهره نوروزی ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 مقایسه‌ی شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران کلاس ΙΙ با سابقه‌ی درمان ارتودنسی، بدون درمان و با درمان ارتوسرجری http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1884 <p><strong>مقدمه:</strong> اکثر ارتودنتیست‌ها بر این باورند که درمان ارتودنسی، باعث ایجاد (Temporomandibular disorder) TMD نمی‌شود اما برخی محققین بر این باورند که درمان ارتودنسی، باعث بروز TMD می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع علائم اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران اسکلتال کلاس II در سه گروه با سابقه‌ی درمان ارتو، ارتوسرجری و بدون درمان بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 99 بیمار بالغ اسکلتال کلاس ΙΙ مراجعه‌کننده به بخش تخصصی ارتودنسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1398 انتخاب شدند. شیوع TMD در سه زیر گروه: دریافت‌کننده‌ی درمان ارتودنسی بدون ارتوسرجری، دریافت‌کننده‌ی درمان ارتودنسی به همراه ارتو سرجری، بدون دریافت درمان ارتودنسی بررسی شدند. با استفاده از ایندکس و پرسش‌نامه‌ی Helkimo به بررسی شاخص‌های Anamnestic و Dysfunction پرداخته شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری Kruskal-Wallis، Chi-Square و Fisher's exact test تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در بررسی شدت و شیوع TMD در افراد بالغ دارای مال‌اکلوژن کلاس ΙΙ، بین سه گروه مورد مطالعه، در مقایسه‌ی شاخص Anamnestic و شاخص Dysfunction بین بیماران با سابقه‌ی درمان ارتودنسی، ارتوسرجری و بدون درمان، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (0/05 &lt;p value ). در بررسی TMD در افراد بالغ دارای مال‌اکلوژن کلاس II Div1 و Div 2 بین سه گروه مورد مطالعه، در مقایسه‌ی شاخص Anamnestic و شاخص Dysfunction بین بیماران سابقه‌ی درمان ارتودنسی، ارتوسرجری و بدون درمان، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (0/05 &lt;p value ).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> شدت و شیوع TMD در افراد بالغ دارای مال‌اکلوژن کلاس ΙΙ، بین سه گروه مورد مطالعه، تفاوت نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اختلال مفصل گیجگاهی- فکی، ارتودنسی، ارتوگناتیک سرجری.</p> Mohammad Najafian محمد نجفیان Susan Sadeghian سوسن صادقیان Eilinaz Ehrami ایلناز احرامی Nasim Esnaashari نسیم اثنا عشری ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 مقایسه‌ی میزان ریزنشت لبه‌ای در ترمیم‌های کلاس II رزین کامپوزیت در دو روش Open Sandwich و Snowplow http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1803 <p><strong>مقدمه:</strong> انطباق كامپوزيت‌هاي خلفي به ديواره‌های دندان به دلایل مختلف از جمله انقباض ناشي از پليمريزاسيون مورد سؤال است. به همین دلیل در مطالعه‌ی حاضر، ریزنشت در روش‌های مختلف ترمیم کامپوزیت کلاس II بررسی شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در اين مطالعه‌ی آزمايشگاهي که در سال 1396 و در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی زنجان انجام شد، حفرات كلاس II بر روي 64 دندان پرمولر با مارجين جینجيوالي mm 1 زیر CEJ (Cementoenamel junction) تهیه و دندان‌ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول (ساندویچ باز): گلاس آینومر تزریقی در کف حفره قرار داده و سپس حفره با کامپوزیت به صورت لایه لایه ترمیم شد. گروه دوم (Snowplow): کامپوزیت سیال در کف حفره قرار داده و با اولین لایه از رزین کامپوزیت به طور همزمان کیور شد. مابقی حفره، مشابه گروه اول ترمیم گردید. جهت ارزیابی ریزنشت، دندان‌ها بعد از 3000 مرتبه سیکل حرارتی، 72 ساعت در محلول متیلن بلو 1 درصد قرار گرفتند. سپس به صورت مزیودیستالی برش داده و با استریومیکروسکوپ بررسی شدند. آناليز آماري با استفاده از آزمون‌های Mann-Whitney و Fisher's exact test انجام و سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>میانگین میزان ریزنشت در گروه اول (μm 494/04 ± 795/76) کمتر از گروه دوم (μm 457/83 ± 972/99) بود اما نتایج از نظر آماری معنی‌دار نبود (0/117 = value p).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> به نظر می‌رسد، میزان ریزنشت در هنگام استفاده از روش ساندویچ باز و روش Snowplow مشابه بوده و از هر دو روش می‌توان استفاده نمود.</p> <p><strong>واژه‌های کلیدی:</strong> لیکیج دندانی، کامپوزیت سیال، سمان گلاس آینومر.</p> Mohammad Ali Moghadam محمدعلی مقدم Mohammad Ali Moghadam محمدعلی مقدم Atefeh Yousefi Jordehi عاطفه یوسفی جوردهی ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 بررسي ميزان استرس محيطي دانشجويان دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1903 <p><strong>مقدمه: </strong>تحصیل در رشته‌ی دندان‌پزشکی، با سطوح بالایی از استرس همراه است. این مطالعه با هدف بررسي ميزان استرس محيطي دانشجويان دانشکده‌ی دندان‌پزشكي كاشان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلی ۹۹-1398 انجام گردید.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه، تمامی دانشجویان مقطع بالینی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی کاشان (۱۱۸ نفر) به شیوه‌ی سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. از پرسش‌نامه‌ی استاندارد استرس محیطی دندان‌پزشکی DES (Dental environment stress) به همراه مشخصات دموگرافیک جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در این مطالعه، 57/6 درصد دانشجویان، استرس محیطی بالایی داشتند. بیشترین فراوانی استرس محیطی در حیطه‌ی درمان بیماران ‏(75/4 درصد) و آموزش کلینیکی (66/9 درصد) مشاهده شد. میزان استرس محیطی از نظر جنسیت، محل سکونت و شغل پدر، معنی‌دار بود (05‏/0 &gt; p value). در حالی‌که این متغیر از نظر وضعیت تأهل، معدل ترم گذشته، میانگین سنی، شغل و میزان تحصیلات مادر و پدر، تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (05‏/0 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>با توجه به سطح بالاي استرس در دانشجويان دندان‌پزشكي در حين تحصيل و همچنين خطرات سطوح بالاي استرس، لازم است كه مسؤولان به اين موضوع بيشتر توجه كنند. علاوه بر اين، دانشجويان دختر، ساکن خوابگاه و دانشجویانی که شغل پدرشان دولتی بود، بيشترين نياز به حمايت را داشتند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>استرس، روان‌شناختی، دانشجوی دندان‌پزشکی، آموزش.</p> Fatemeh Ebrahimzadeh فاطمه ابراهیم‌زاده Negar Mousavi نگار موسوی Hooman Fakhar هومان فخار Ramin Mosharraf رامین مشرف Zahra Hashemzadeh زهرا هاشم زاده ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 کیفیت زندگی وابسته به محیط زندگی دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی و ارتباط آن با استرس http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1875 <p><strong>مقدمه:</strong> هدف از این مطالعه، بررسی نمره‌ی کیفیت زندگی و استرس، ارتباط بین این دو و عوامل مؤثر بر آن‌ها در دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بر روی 235 نفر از دانشجویان دندان‌پزشکی و 488 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از فروردین تا تیرماه ۱۳۹۸ انجام شده است. در این مطالعه، 24 آیتم کیفیت جسمی، کیفیت روانی، کیفیت اجتماعی، کیفیت محیطی و 2 آیتم سلامت عمومی مربوط به کیفیت زندگی و 14 آیتم مربوط به سطح استرس ادراک شده با پرسش‌نامه‌ی الکترونیک WHOQOL-Bref بررسی گردید. اطلاعات پس از جمع‌آوری با آزمون‌های ANOVA، t-test و ضرایب همبستگی و همچنین آزمون رگرسیون خطی آنالیز شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین کیفیت زندگی کل 1/14 ± 5/78 (120-26) و میانگین استرس 2/7 ± 6/27 (56-10) بود. در هر دو رشته، رابطه‌ی معنی‌دار و معکوس بین ارتباط بین کیفیت زندگی و استرس کل دیده شد (78/0- = r، 001/0 &gt; p value). در دانشجویان دندان‌پزشکی، نمرات کل و چهار حیطه به طور معنی‌داری بالاتر و استرس، بطور معنی‌داری پایین‌تر از دانشجویان پزشکی بود. در هر دو رشته، بطور معنی‌داری میزان استرس در خانم‌ها بیشتر از آقایان بود (0/03 = p value). بر اساس سال تحصیلی، در دانشجویان پزشکی، میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی کل (0/04 = p value) و نمرات کیفیت جسمی (0/001 &gt; p value) و کیفیت روانی (0/07 = p value) تفاوت معنی‌دار داشت و هر چه سال تحصیلی بالاتر رفته، نمره‌ی کیفیت زندگی پایین‌تر آمده است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>بین کیفیت زندگی و سطح استرس، ارتباط معنی‌دار و معکوس وجود داشت. سطح استرس در خانم‌ها، همچنین در دانشجویان پزشکی نسبت به دانشجویان دندان‌پزشکی بیشتر بود. نمره‌ی کیفیت زندگی و افزایش سال تحصیلی، ارتباط معکوس داشتند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>کیفیت زندگی، استرس روحی، دانشجویان پزشکی، دانشجویان دندان‌پزشکی.</p> Bahareh Tahani بهاره طحانی Shiva Jami شیوا جامی ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 بررسی آناتومی و آنالیز آنتروپومتریک کانال اپتیک و ساختارهای اطراف با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1834 <p><strong>مقدمه:</strong> هدف از این مطالعه، بررسی آناتومی و آنالیز آنتروپومتریک کانال اپتیک و ساختارهای اطراف آن با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی‌ توصیفی- تحلیلی که از پاییز 1398 تا تابستان 99 انجام شد، تصاویر CBCT (Cone-beam computed tomography) از 150 بیمار مراجعه‌کننده به یک مرکز درمانی شهر تهران انتخاب گردید. شکل، طول و عرض نقطه‌ی میانی کانال اپتیک، ابعاد حفره‌ی اربیتال و فاصله‌ی بین کانال اپتیک تا نازیون و ستونک بینی، اندازه‌گیری شد. داده‌ها توسط آزمون‌های t-test و One-way ANOVA تجزیه و تحليل شدند و سطح معنی‌داری 05/0 &gt; p value در نظر گرفته‌ شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> شکل کانال در سمت راست در 64/7 درصد افراد، قیفی شکل، در 32 درصد، ساعت شنی و در 3/3 درصد، آمورف و در سمت چپ، 64 درصد، قیفی شکل، 34/7 درصد، ساعت شنی و 1/3 درصد، آمورف بوده است. میانگین طول کانال در سمت راست به طور معنی‌داری بزرگ‌تر از سمت چپ بود، اما میانگین عرض نقطه‌ی میانی کانال در سمت راست به طور معنی‌داری از سمت چپ کمتر بود (0/001 &gt; p value). ارتفاع حفره‌ی اربیتال در سمت راست به طور معنی‌داری کوچک‌تر از سمت چپ بود (0/034 = p value)، اما عرض اربیتال بین سمت راست و چپ تفاوت معنی‌داری نداشت (0/232 = p value). فاصله‌ی بین نازیون تا انتهای اربیتال کانال و انتهای کرانیال کانال و همچنین فاصله‌ی بین ستونک بینی تا انتهای اربیتال و کرانیال کانال، در مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان بودند و همچنین در سمت راست بطور معنی‌داری از سمت چپ، کمتر بودند (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong><strong>گیری</strong>: دانستن آناتومی کانال اپتیک و ساختارهای اطراف آن، به جلوگیری از اتفاقات ناخواسته کمک خواهد کرد.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>کلید واژه‌ها</strong>: توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی، عصب اپتیک، اربیت.</p> Ali Salehi علی صالحی Shahab Etemadi شهاب اعتمادی Afshin Yadegari افشین یادگاری Paniz Ranji پانیذ رنجی Mahtab Salehi Kahrizsangi مهتاب صالحی کهریزسنگی ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی علوم پزشکی قطب ۷ کشور http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1870 <p><strong>مقدمه: </strong>هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد مؤثر مدیریت داده‌های پژوهشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، قطب ۷ کشور بود.</p> <p><strong>مواد و روش‎ها: </strong>پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی است که در سال 1399 در کتابخانه‎های دانشگاهی علوم پزشکی قطب 7 کشور انجام شد. داده‌های بخش کیفی با پرسش‌نامه‌ی ‌ساختاریافته به روش دلفی‌فازی گردآوری شده و در بخش کمی، داده‌ها منتج از نتایج بخش کیفی بوده که برای گردآوری آن‌ها از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، 127 نفر از کتابداران دانشگاه‎های علوم پزشکی قطب 7 کشور بودند. در بخش کمی، از آزمون رتبه‌بندی Friedman، آزمون کفایت نمونه‌گیری‌ Bartlett's Test of Sphericity، آزمون t-test، آزمون‌ای تحلیل عاملی تأییدی و تكنيك مدل‌يابي معادلات ساختاري استفاده شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین بارهای‌ عاملی همه‌ی مؤلفه‎های مدیریت داده بالاتر از 8/0 و قابل ‌قبول بوده است. با اطمینان 99 درصد، نکوئی برازش مدل‌های اندازه‌گیری در بخش کیفی، سبب اکتشاف مؤلفه‌های 12گانه زیرساخت داده، نقش نظارتی، استفاده‌ی مجدد، بودجه، سازماندهی، خدمات اطلاعاتی، اشتراک‌گذاری، آموزش و به‌روزرسانی، توزیع و انتشار، سیاست‌گذاری، ذخیره و نگهداری، حفاظت محتوای داده‌ها و تأیید آن‌ها توسط خبرگان شد. نتایج آزمون t در بخش‌کمی نشان داد که بین وضعیت ‌مطلوب و موجود مدیریت داده در کتابخانه‌های دانشگاه‎های علوم پزشکی قطب 7، تفاوت معنی‌داری (18/050= t-value) وجود داشته و وضعیت موجود نسبت به مطلوب در حد پایین‌تر از متوسط بوده است.</p> <p><strong>نتیجه‎گیری: </strong>وضعیت مدیریت‌ داده‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی علوم پزشکی (قطب 7 کشوری) در دستیابی به اهداف سازمانی، با چالش‎هایی مواجه است؛ لذا توجه و تقویت ابعاد مختلف شناسایی شده توسط این پژوهش در مدیریت داده‌ها، زمینه را برای دستیابی به اهداف سازمانی، پژوهشی و ارتقای سطح فعالیت‎های آموزش پزشکی و سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی فراهم خواهد ساخت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>طراحی داده‌، سیستم‎های مدیریت داده، مراکز آموزشی.</p> Hassan Ghahnaviyeh حسن قهنویه Mohammad Rahim Rasouli Azad رسولی آزاد Fahimeh Babalhavaeji فهیمه باب الحوائجی Nadjla Hariri نجلا حریری ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 بررسی قدرت گزینه بزرگنمایی در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1510 <p><strong>مقدمه:</strong> یکی از مشکلات دندان‌پزشکان، تشخیص پوسیدگی پروگزیمال است. رادیوگرافی بایت‌وینگ، مرسوم‌ترین روش برای تشخیص این پوسیدگی است. البته از سیستم دیجیتال نیز می‌توان برای تشخیص این پوسیدگی استفاده نمود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر بزرگ‌نمایی تصاویر بایت‌وینگ دیجیتال در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال بوده است.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی، 40 دندان دائمی مولر و پرمولر انسانی انتخاب شدند. بر اساس استاندارد طلایی، حفراتی زیر سطح تماس پروگزیمال ایجاد گردید. دندان‌ها مانت شده و رادیوگرافی بایت‌وینگ دیجیتال گرفته شد و تصاویر در بزرگ‌نمایی‌های 1x، 2x، 3x، 4x و 5x بررسی گردید. در مورد هر یک از دندان‌ها، تشخیص پوسیدگی طبق روش 5 درجه‌ای رتبه‌بندی شدند. داده‌ها توسط آزمون Cochrane تجزیه و تحلیل شد (0/05 &gt; α).</p> <p><strong>یافته</strong><strong>‌</strong><strong>ها:</strong> بین حساسیت قطعی و PPV قطعی تشخیص پوسیدگی پروگزیمال در رادیوگرافی دیجیتال در گروه با بزرگ‌نمایی‌های 1، 2 و 3 با گروه دارای بزرگ‌نمای 4 و 5، تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/04 = p value). ولی بین حساسیت احتمالی (0/218 = p value)، NVP قطعی (0/461 = p value) و NVP احتمالی (819/819 = p value)، ویژگی قطعی (0/864 = p value) و ویژگی احتمالی (0/652 = p value) تشخیص پوسیدگی پروگزیمال در بزرگ‌نمایی‌های مورد مطالعه، تفاوت معنی‌دار وجود نداشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> افزایش بزرگ‌نمایی، می‌تواند باعث افزایش دقت تشخیص پوسیدگی پروگزیمال شود. بزرگ‌نمایی 2 و 3 دارای بالاترین دقت تشخیص هستند ولی با افزایش بیش از حد بزرگ‌نمایی، دقت تشخیص کاهش می‌یابد.</p> <p><strong>کلید واژه</strong><strong>‌</strong><strong>ها</strong>: پوسیدگی دندانی، رادیوگرافی بایت‌وینگ، رادیوگرافی دیجیتال، رادیوگرافی تشخیصی.</p> Ahmad Reza Talaeipour احمدرضا طلایی پور Sahel Kamgar ساحل کامگار Babak Naziri بابک نظیری ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 خون‌رسانی مجدد پالپ به دنبال آسیب اکستروژن در دندان انسیزور دائمی نابالغ ماگزیلا (گزارش مورد) http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1837 <p><strong>مقدمه:</strong> تروماهای دندانی، به طور شایع دندان‌های قدامی را درگیر می‌کند که می‌تواند تأثیرات مهمی روی عملکرد دندان‌ها، زیبایی و صحبت کردن داشته باشد. اکستروژن به جابه‌جایی نسبی دندان به بیرون از ساکت اطلاق می‌شود که درمان اورژانس در این آسیب، جایگذاری مجدد دندان و اسپلینت منعطف برای 2 هفته می‌باشد.</p> <p><strong>معرفی مورد:</strong> بیمار، پسری 8 ساله با شکایت از ضربه به دندان‌ها مراجعه نمود، بعد از تأیید تشخیص آسیب اکستروژن تروماتیک، دندان 9# تحت جایگذاری مجدد و اسپلینت قرار گرفت، طی پیگیری یک ساله، کلسیفیکاسیون کانال ریشه و پاسخ نرمال به تست‌های حساسیتی پالپ مشاهده شد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>آسیب‌های دندانی، جابه‌جایی دندان، آپکس باز.</p> Farnaz Ghorbani فرناز قربانی Mostafa Ghandi مصطفی قندی ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 درمان ترکیبی اندو، ارتو و پروتز در دندان شکسته‌ی سانترال ماگزیلا (گزارش یک مورد) http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1871 <p><strong>مقدمه:</strong> آسیب تروماتیک دندانی، معمولاً باعث صدمه به بافت سخت دندان، بافت پریودنتال و پالپ دندان می‌شود. اینتروژن جابه‌جایی اپیکالی دندان به سمت استخوان آلوئولار می‌باشد که می‌تواند باعث عفونت، شکستگی استخوان آلوئولار و غیره گردد.</p> <p><strong>گزارش مورد:</strong> در این گزارش، مدیریت اینتروژن یک دندان سانترال ماگزیلای راست پسری ده ساله که با ترومای دندانی به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان مراجعه کرده بود، نشان داده می‌شود. در پیگیری‌های 6، 12 و 18 ماهه، بهبود علایم بالینی مشاهده شد.</p> <p><strong>کلید واژه</strong><strong>‌</strong><strong>ها:</strong> اینتروژن، آسیب‌های دندانی، اوالژن.</p> Mohammad Mehdi Soltani محمد مهدی سلطانی Samaneh Moradi سمانه مرادی Ashkan Motinia اشکان مطیع‌نیا Shirin Marzoughi شیرین مرزوقی Reza Salari-Moghaddam رضا سالاری مقدم ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22 اپکسیفیکاسیون دندان مولر اول دائمی نابالغ با سرامیک سرد: گزارش یک مورد http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1872 <p><strong>مقدمه:</strong> اپکسیفیکاسیون، روشی برای ایجاد سد کلسیفیه در دندان‌ها با آپکس باز و پالپ نکروز می‌باشد. برای سال‌های متمادی، کلسیم هیدروکساید متداول‌ترین ماده برای این روش بود. امروزه اپکسیفیکاسیون با موادی که بتواند در یک جلسه نتیجه‌ی مناسب را دهد مقبولیت بیشتری یافته است.</p> <p><strong>گزارش مورد:</strong> بیمار پسری 9 ساله با شکایت خرابی دندان‌ها، تحت درمان اپکسیفیکاسیون با (Mineral trioxide aggregate) MTA در دندان 6 راست پایین و سرامیک سرد در دندان 6 چپ پایین قرار گرفت. در پیگیری یک ساله، عدم وجود علایم در معاینه‌ی کلینیکی و رادیوگرافی هر دو دندان مشاهده شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> سرامیک سرد مانند MTA، می‌تواند در اپکسیفیکاسیون دندان نابالغ با پالپ نکروز مؤثر در نظر گرفته شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> سرامیک‌ها، اپکسیفیکاسیون، مواد زیست‌سازگار.</p> Shirin Marzoughi شیرین مرزوقی Reza Salari-Moghaddam رضا سالاری مقدم Reyhaneh Faghihian ریحانه فقیهیان Samaneh Moradi سمانه مرادی Mehdi Soltani مهدی سلطانی ##submission.copyrightStatement## 2021-12-22 2021-12-22