مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> fa-IR <p>موارد حقوقی تعهدات نویسنده مسؤول مقاله و سایر نویسندگان ـ پذیرش مسؤولیت محتوای مقاله و توان دفاع از آن در مجامع علمی ـ تفویض حق چاپ به مجله ـ پاسخ‌گویی به هرگونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتوا ـ عدم ارسال مقاله به مجله فارسی زبان دیگر تا اعلام نظر نهایی شورای نویسندگان )حداکثر 3 ماه پس از اعلام وصول مقاله به دفتر مجله) ـ ذكر منابع مالي و اعتباري طرح پژوهشي در صفحه عنوان مقاله ضروري است. ـ حق نشر و نمایه‌سازی از مقالات چاپ شده یا در حال بررسی در مجله، منوط به کسب اجازه از دفتر مجله می‌باشد. ـ چاپ کامل مقاله‌ای که قبلاً به صورت سخنرانی یا پوستر در همایش‌ها ارائه و بطور خلاصه منتشر شده است، در مجله با ذکر محل و نوع ارائه قبلی بلامانع است. ـ مقالات چاپ شده در مجله برای ارائه به همایش‌ها نیازمند مجوز دفتر مجله می‌باشد. ـ چاپ هر مقاله منوط به رعایت معیارهای اخلاقی در هر یک از بخش‌های مجله می‌باشند. ـ نویسنـدگان مقاله در قبال کسانی که از آنها در بخش قـدردانی با ذکر نام تشکر می‌کنند، مسؤولیت پاسخ‌گویی دارند. ـ مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر را برعهده نخواهد داشت. ـ مجله در قبول يا رد مقالات آزاد است و نيز حق ويرايش علمي و ادبي و تخليص مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد. نسخه نهايي قبل از چاپ به رؤيت نوسينده مقاله خواهد رسيد. ـ مجله متعهد است با توجه به پاسخ‌گویی نویسنده به اشکالات و سؤالات مطرح شده در مدت معین، ظرف 3 ماه از زمان اعلام وصول مقاله به دفتر مجله، در مورد پذیرش یا رد آن اعلام نظر نماید.</p> jids@journalonweb.ir (Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف) Journals@armri.org (Arman Research Institute - موسسه ی پژوهشی آرمان) یکشنبه, 08 دسامبر 2019 11:01:03 +0330 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 بررسی میزان دوز جذبی پوست میان تنه قدام و خلف بدن هنگام انجام رادیو گرافی پانورامیک http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1593 <p><strong>مقدمه:</strong> امروزه استفاده از رادیوگرافی پانورامیک در دندان‌پزشکی، با توجه به قیمت مناسب و دوز اشعه‌ی نسبتاً کم وارد شده به بیمار در مقایسه با اطلاعات دریافتی، جایگاه بالایی در بین دندان‌پزشکان دارد. دندان‌پزشک همچنین موظف است در طی مراحل تشخیص و درمان، خود و بیمار را از خطرات احتمالی که یکی از آنها خطرات اشعه‌ی یونیزان هنگام انجام رادیوگرافی است، مصون بدارد. لذا بر آن شدیم که با انجام این پژوهش، راهنمایی برای دندان‌پزشکان و تکنسین‌ها برای محافظت جامع‌تر بیماران ارائه دهیم.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعـه‌ی توصیفـی – تحلیلـی به صـورت مقطعی و کاربـردی، تعـداد 4 عدد TLD (Thermoluminescent dosimeter) که کالیبراسیون و صفر کردن روی آنها انجام شده بود در موقعیت مناسب، داخل نگهدارنده قرار داده شدند و در سطح روپوش سربی در قدام و خلف نصب گردید و یک عدد TLD هم به صورت کنترل در محیط قرار داده شد، سپس 100 نفر بیمار بزرگ‌سال کاندید انجام رادیوگرافی پانورامیک، با پوشیدن این روپوش‌ها به صورت متداول، تحت انجام رادیوگرافی پانورامیک قرار گرفتند و تصویربرداری انجام شد. سپس TLDها برای خوانش فرستاده شدند و نتایج با آزمون‌های آماری&nbsp; تی، ANOVA، Post Hoc و تی زوجی بررسی و سطح معنی‌داری، 0/01 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> TLDهایی که 100 بار تحت اکسپوز اشعه قرار گرفته بودند، پس از خوانش، دوز دریافتی را برحسب میلی‌سیورت نشان دادند: دوز جذبی پوست در ناحیه‌ی خلفی و بالا، 0/31 و بیش‌ترین مقدار و سپس به ترتیب، دوز جذبی خلفی پایین، 0/28، دوز جذبی قدامی پایین، 0/22، دوز جذبی قدامی بالا 0/19 و TLD کنترل که در محیط خارج از اتاق قرار داشت، دوز بسیار پایین و غیر قابل اندازه‌گیری را گزارش کردند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> در این پژوهش، دوز جذبی پوست در ناحیه‌ی میان تنه‌ی قدام و خلف بیمار، تفکیک شده است و به طور معنی‌داری، دوز جذبی پوست در ناحیه‌ی خلفی بیمار، بیشتر از ناحیه‌ی قدامی به دست آمد. پس بنابراین بهتر است روپوش یک‌طرفه را از پشت به صورت کت به بیمار بپوشانیم.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> رادیوگرافی، پانورامیک، دوزیمتری، فیلم، فیلم بج دوزیمتری.&nbsp;</p> Ehsan Hekmatian احسان حکمتیان; Mina Alibemani مینا علی‌بمانی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1593 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 00:00:00 +0330 بررسی و مقایسه تغییرات دمایی‏ دیسک‏ های تیتانیوم با سطح SLA پس از تابش سه نوع لیزر دیود 810، دیود 980 و Er:YAG http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1607 <p><strong>مقدمه:</strong> هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین تأثیر سه نوع لیزر دیود 810، دیود 980 و Er:YAG بر تغییرات دمایی دیسک‏ های تیتانیوم با سطح (Sandblast large grit acid etch) SLA بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> طی یک مطالعه‌ی مداخله‌ای آزمایشگاهی، 17 دیسک تیتانیوم با سطح SLA با قطر 5/2 میلی‏ متر و ارتفاع 2 میلی‏ متر تهیه شد. نمونه ‏ها به سه دسته‌ی پنج ‏تایی و یک دسته‌ی دوتایی (به عنوان گروه شاهد) تقسیم شدند. گروه اول با استفاده از لیزر Er:YAG، گروه دوم با استفاده از لیزر دیود 810 و گروه سوم با استفاده از لیزر دیود 980 تحت تابش قرار گرفتند و برای گروه چهارم به عنوان گروه شاهد، اقدامی انجام نشد. در نهایت دما با استفاده از یک دماسنج دیجیتال قبل و بعد از مداخله (تابش لیزر) اندازه‏ گیری شد. داده‏ ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه‌ی 22 و آزمون آنالیز واریانس یک ‏طرفه و آزمون تعقیبی توکی مقایسه شدند. سطح معنی‌داری، 0/05 &lt; α در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> نتایج آنالیز داده‏ ها نشان داد که بین تغییرات درجه‌ی حرارت در چهار گروه، اختلاف معنی‏ دار وجود داشت <br> (0/05 &lt; p value). کم‌ترین مقدار تغییرات دمایی نسبت به گروه شاهد، در گروه نمونه‏ های تابش شده با لیزر Er:YAG و بیش‌ترین مقدار تغییرات دمایی نسبت به گروه شاهد، در گروه نمونه‏ های تابش شده با لیزر <br> دیود ثبت شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به کاهش دما حین کار با لیزر Er:YAG بر روی سطح دیسک‏ های تیتانیوم، این لیزر برای ضدعفونی سطوح ایمپلنت پیشنهاد می ‏شود و از بین دو لیزر دیود، لیزر دیود 810 به دلیل افزایش دمای کمتر، مناسب‏ تر بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> ایمپلنت‏ های دندانی، لیزر، تغییرات دمایی.</p> Reza Birang رضا بیرنگ, Maryam Mohammadi مریم محمدی, Narges Naghsh نرگس نقش, Nilofar Khaleghi Zawareh نیلوفر خالقی زواره ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1607 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 11:36:34 +0330 بررسی میزان شیوع ریشه و کانال سوم در دندان‌های پرمولر فک بالا توسط توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی (CBCT) در شهر اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1606 <p><strong>مقدمه</strong>: استفاده از CBCT (Cone beam computed tomography) برای تعیین مورفولوژی ریشه، میزان شکست درمان و اثرات جانبی آن، از جمله خطاها و پرفوراسیون‌‌ها را به حداقل می‌رساند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین میزان شیوع ریشه و کانال سوم در دندان‌های پرمولر فک بالا توسط توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی CBCT بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: ااین مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، بر روی 120 اسکن CBCT فک بالا از بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انجام گرفت. مشخصات دموگرافیک بیماران (سن، جنس، سمت دندانی)، تعداد ریشه‌‌ها و کانال، مورد بررسی قرار گرفته و ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 و از آزمون‌های آماری ویلکاکسون و من‌ویتنی استفاده و سطح معنی‌داری<br> 0/05 &gt; p value در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> در دندان‌های پرمولر اول ماگزیلا: 31/7 درصد، تک ریشه، 67/1 درصد، دو ریشه و 1/3 درصد، سه ریشه بودند. در دندان‌های پرمولر اول ماگزیلا: 2/9 درصد، تک کاناله، 95/4 درصد، دو کاناله و 1/7 درصد، سه کاناله بودند. در دندان‌های پرمولر دوم ماگزیلا، 94/2 درصد دارای یک ریشه، 5/8 درصد دارای دو ریشه بوده‌اند. در دندان‌های پرمولر دوم ماگزیلا: 74/6 درصد، تک کاناله، 25 درصد، دو کاناله و 0/4 درصد، سه کاناله بودند. تفاوت معنی‌داری بین تعداد کانال و ریشه در دندان‌های پرمولر اول و دوم ماگزیلا بین دو سمت چپ و راست مشاهده نشد (0/05 &lt; p value). تفاوت معنی‌داری بین تعداد کانال و ریشه در دندان‌های پرمولر اول دو سمت چپ و راست بین زنان و مردان مشاهده نشد (0/05 &lt; p value). تعداد ریشه و کانال دندان‌های پرمولر دوم ماگزیلا در هر دو سمت چپ و راست در مردان، بطور معنی‌داری بیشتر از زنان بود (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتيجه‌گيري</strong>: فرم سه ریشه و سه کانال در دندان‌های پرمولر اول و دوم ماگزیلا، بسیار نادر می‌باشد، اما برای هر دندان‌پزشک ضروری است تا از امکان وجود ریشه و کانال اضافه در پرمولر اول و دوم ماگزیلا آگاه باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی، ریشه‌ی دندان، ماگزیلا، مورفولوژی.</p> Majid Mahdavi مجید مهدوی, Amirarsalan Navabi امیرارسلان نوابی, Shahab Etemadi شهاب اعتمادی, Zahra Nasri زهرا نصری ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1606 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 11:37:38 +0330 بررسی تغییرات رادیوگرافیک کندیل مندیبل و رابطه‌ی آن با افزایش سن، اختلالات مفصلی و الگوی ایچنر http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1557 <p><strong>مقدمه:</strong> تغییر مورفولوژی کندیل مندیبل، از مشکلات شایع در گروه‌های سنی مختلف است. این تغییرات کندیل به دلیل تغییرات اولیه‌ی تصاعدی ریمادلینگ، عمدتاً پیش‌رونده می‌باشد. بنابراین تغییر در اندازه و شکل استخوان کندیل در تشخیص بیماری‌های مربوط به مفصل تمپورومندیبولار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین وضعیت تغییرات رادیوگرافیک کندیل مندیبل و عوامل مرتبط در آن انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه به روش کوهورت تاریخی بر روی 99 بیمار در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1395 انجام گرفت و در آن شاخص‌های اختلالات مفصلی TMDs (Temporomandibular disorders)، سن و الگوی ایچنر (Eichner's Model) در نظر گرفته شد. به منظور بررسی تغییرات کندیل مندیبل، از رادیوگرافی پانورامیک (Panoramic radiography) OPG استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های&nbsp;<sup> 2</sup>χ و پیرسون و پکیج آماری برای علوم اجتماعی در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 انجام گرفت. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> در این مطالعه، از 99 مورد رادیوگرافی منتخب، در مجموع 71 مورد (71/7 درصد) تغییر شکل کندیل در سه گروه سنی مختلف دیده شد. کیست الی (Ely's cyst) شایع‌ترین نمای تغییر رادیوگرافی کندیل بود که (50/5 درصد) از افراد حداقل در یک کندیل دچار این حالت بودند و متعاقب آن حدود (49/5 درصد) با وضعیت کندیل صاف‌شده، (16/2 درصد) اروژن و (10/1 درصد) استئوفیت مشاهده شد. اسکلروز با شیوع (1 درصد)، تحدب کندیل با (3 درصد) و تقعر کندیل با (2 درصد) از نماهای نادر بودند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: بر این اساس، با بالا رفتن سن، تغییرات کندیل مندیبل بیشتر نمی‌شود. از نظر آماری TMD، در تغییر شکل کندیل مؤثر نمی‌باشد. همچنین گروه C الگوی ایچنر (بدون تماس اکلوزالی در دندان‌های باقی‌مانده) در افراد 60-70 سال به بیش‌ترین میزان یافت شد. این آمار نشانگر این می‌باشد که نیروی اکلوژن افراد مسن، بسیار کم و ضعیف بوده و نیز اکلوژن و بی‌دندانی رابطه‌ای مستقیم با تغییر شکل کندیل نداشته است. با وجود اکلوژن کامل یا فقدان دندان‌های طبیعی (بی‌دندانی) و رابطه‌ی آنها با عملکرد کندیل و مفصل تمپورومندیبولار TMJ (Temporomandibular joint)، اکیداً توصیه می‌شود که دندان‌های طبیعی حفظ شوند و یا در صورت بی‌دندانی، سریعاً دندان‌های مصنوعی جایگزین گردند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کندیل مندیبل، استئوفیت، اختلالات مفصل تمپورومندیبولار، اکلوژن دندانی، مندیبل، مفصل تمپورومندیبولار.</p> Ezzatollah Jalalian عزت‌اله جلالیان, Mohammad Mehdi Alaei محمد مهدی علایی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1557 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 00:00:00 +0330 بررسی میزان آسیب‌های مینای دندان در دیباند براکت‌های سرامیکی با لیزر CO2 و بدون آن در ارتودنسی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1588 <p><strong>مقدمه:</strong> دیباندینگ براکت‌های سرامیکی، باعث آسیب‌های مینایی دندان و شکستگی براکت می‌شود و علت آن استحکام پیوند بالای براکت‌های سرامیکی و مقاومت پایین آنها به شکست می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی میزان آسیب‌های مینای دندان در دیباند براکت‌های سرامیکی با لیزر CO<sub>2</sub> و بدون آن در درمان‌های ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در اين بررسي تجربی آزمايشگاهي، تعداد 44 دندان پر‌مولر اول كشيده شده انتخاب شد و به روش تصادفي در دو گروه 22 تايي قرار گرفت. بعد از باندینگ، دندان‌ها به دو گروه برای دیباندیگ با تاباندن لیزر CO<sub>2</sub> و بدون لیزر تقسیم شدند. برای تعيين دقيق شمار و طول ترك‌هاي مينايي در پـيش و پس از برداشتن براكت از استريوميكروسـكوپ با بزرگ‌نمـايي 10 برابـر استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری تی مستقل و تی زوجی و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی‌‌‌‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> در دندان‌های گروه بدون لیزر، 4/5 درصد شکستگی مینا و 9/1 درصد شکستگی قاعده‌ی براکت وجود داشت. در گروه دیباند با لیزر CO<sub>2</sub>، هیچ موردی از شکستگی براکت یا مینا دیده نشد و میانگین طول ترک‌ها در این گروه، به طور معنی‌داری کمتر بود (0/001 &gt; p value). تعداد ترک‌های مینای دندان در دو گروه قبل و بعد از دیباندینگ به طور معنی‌داری اختلاف نشان داد (0/018 &gt; p value) و اگر چه بعد از دیباندینگ در هر دو گروه افزایش یافت اما این افزایش در دندان‌های گروه دیباندینگ با لیزر CO<sub>2</sub> کمتر بود (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> دیباندینگ براکت‌های سرامیکی با استفاده از لیزر CO<sub>2</sub>، می‌تواند آسیب‌های مینا حین دیباندینگ را کاهش دهد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> براکت سرامیکی، دیباندینگ، لیزر CO<sub>2</sub>، مینای دندان.</p> <p>&nbsp;</p> Mohammadreza Zare Mohazabieh محمدرضا زارع مهذبیه, Mehdi Rafei مهدی رفیعی, Soosan Sadeghian سوسن صادقیان, Hamid Reza Motazedian حمیدرضا معتضدیان ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1588 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 11:39:35 +0330 بررسی کیفیت زندگی بیماران درمان شده با دنچر کامل در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی همدان در سال‌های 1395-1397 http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1578 <p><strong>مقدمه:</strong> برخی مطالعات نشان داده‌اند که بی‌دندانی و دنچرهای کامل معمولی، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران می‌گذارد، اما برخی دیگر رضایت بالایی از زندگی روزانه را در این بیماران گزارش کرده‌اند. از آنجایی که نتایج مطالعات در این خصوص متناقض بوده و همچنین در ایران مطالعات کمی به ارزیابی این موضوع پرداخته‌اند، لذا در این مطالعه، کیفیت زندگی افراد درمان شده با دنچر کامل در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی همدان طی سال‌های 1395-1397 مورد بررسی قرار گرفت.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> شرکت‌کنندگان از بین مراجعه‌کنندگان به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی همدان در سال تحصیلی 1395-97 انتخاب شدند. اطلاعات فردی و بالینی بیماران ثبت شد و کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهانی توسط پرسش‌نامه‌ی استاندارد 14-OHIP (Oral Health Impact Profile) قبل از تحویل دنچر و یک بار هم یک ماه بعد از تحویل دنچر، ارزیابی و مقایسه شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس یک‌طرفه و رتبه‌ای علامت‌دار ویلکاکسون در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 صورت گرفت (0/05 = α).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> نمره‌ی OHIP پس از تحویل دست دندان جدید در مجموع افراد شرکت‌کننده، به طور معنی‌داری کاهش یافت (0/008 = p value) و این کاهش در زنان معنی‌دار بود اما در مردان معنی‌دار نبود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بطور کلی استفاده از دست دندان، باعث بهبود کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهانی افراد می‌شود که این بهبود، بیشتر مربوط به جنبه‌هایی همچون تکلم، رژیم غذایی و خجالت از وضعیت ظاهری می‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> 14-OHIP، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان، دنچر کامل.</p> Samaneh Abbasi ثمانه عباسی, Fariborz Vafaei فریبرز وفایی, Sara Khazaei سارا خزایی, Maryam Farhadian مریم فرهادیان, Zahra Bagheri زهرا باقری ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1578 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 11:43:38 +0330 بررسی نقش پیش‌بین حساسيت اضطرابی، حساسيت پردازش حسی، سيستم‌های مغزی- رفتاری و ناگويی خلقی بر روی اضطراب دندان‌پزشكی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1530 <p><strong>مقدمه:</strong> با عنایت به تأثیر بهداشت دهان و دندان در سلامت عمومی مردم و نظر به این که تسهیل مراجعه‌ی افراد به دندان‌پزشک موجب اصلاح و ارتقاء شاخص‌های این عرصه از تندرستی خواهد شد، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی متغیرهای حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش‌ حسی، سیستم‌های مغزی- رفتاری و ناگویی خلقی با اضطراب بیماران دندان‌پزشکی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این پژوهش، یک مطالعه‌ی تحلیلی با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس است و جامعه‌ی آماری آن 383 نفر از مردان و زنان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی دندان‌پزشکی شهر اصفهان در سال 1397 بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های حساسیت اضطرابی، شخص با حساسیت بالا، مقیاس بازداری/ فعال‌سازی رفتاری، ناگویی خلقی و اضطراب دندان‌پزشکی بود. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 انجام شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> طبق نتایج، 28/4 درصد تغییرات اضطراب دندان‌پزشكي با حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی؛ 26/1 درصد تغییرات اضطراب دندان‌پزشكي با ابعاد (ترس از نگراني‌های بدني و ترس نداشتن کنترل شناختي) حساسیت اضطرابی و 17/3 درصد تغییرات این متغیر با ابعاد (سهولت تحريک، آستانه‌ی حسي پايين و حساسيت زيبايي‌شناختي) حساسیت پردازش حسی قابل تبیین است (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> از بین چهار متغیر پیش‌بین پژوهش، متغیر حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی با اضطراب دندان‌پزشکی ارتباط معنی‌دار داشتند و سیستم‌های مغزی- رفتاری، ارتباط معنی‌داری با اضطراب دندان‌پزشکی نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اضطراب دندان‌پزشکی، حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش حسی، سیستم‌های مغزی- رفتاری، <br> ناگویی خلقی.</p> Somayeh Najjar Khodabakhsh سمیه نجار خدابخش, Hajar Torkan هاجر ترکان, Mehrdad Abdinian مهرداد عبدی‌نیان ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1530 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 11:44:48 +0330 بررسی نگرش و آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان در مواجهه با فوریت‌های پزشکی در درمان‌های دندان‌پزشکی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1587 <p><strong>مقدمه:</strong> اورژانس‌های پزشکی، هر چند در مطب‌های دندان‌پزشکی شایع نیستند، عدم برخورد مناسب با آنها ممکن است باعث عوارض جبران‌ناپذیری برای بیمار گردد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان در مواجهه با اورژانس‌های شایع پزشکی در درمان‌های دندان‌پزشکی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پرسش‌نامه، 120 دندان‌پزشک عمومی شهر اصفهان (53 مرد و 67 زن) با میانگین سنی 13 ± 41/2، به طور تصادفی انتخاب شدند. یک پرسش‌نامه شامل متغیرهای دموگرافیک، اطلاعات مربوط به سابقه‌ی دریافت آموزش، نگرش دندان‌پزشکان در مورد لزوم دریافت آموزش بیش‌تر و یک آزمون 10 سؤالی در مورد نحوه‌ی برخورد با اورژانس‌های شایع پزشکی در اختیار آنها قرار داده شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری پیرسون، اسپیرمن، تی، کای‌اسکوئر و فیشر در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> تعداد 69 نفر (57/5 درصد) نمره‌ی ضعیف (صفر تا 5)، 32 نفر نمره‌ی متوسط (6)، 13 نفر نمره‌ی خوب (7) و 6 نفر نمره‌ی بسیار خوب (8 و بالاتر) را کسب کردند. 94 درصد شرکت‌کنندگان اظهار کردند که سابقه‌ی دریافت آموزش کافی در این زمینه نداشته‌اند و نزدیک به 97 درصد از دندان‌پزشکان، بر لزوم دریافت آموزش بیشتر تأکید داشتند. میانگین نمره‌ی کل دندان‌پزشکان بین دو جنس، تفاوت معنی‌داری نداشت (0/38 = p value). با افزایش فاصله‌ی فارغ‌التحصیلی، میزان آگاهی افزایش یافت (0/028 = p value). کمتر از 30 درصد دندان‌پزشکان، اظهار کردند که همه‌ی تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای برخورد با اورژانس‌های پزشکی را در مطب خود دارند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان، آگاهی کمی در مورد نحوه‌ی برخورد درست با اورژانس‌های شایع پزشکی دارند و به خوبی جهت برخورد با این حوادث آموزش ندیده و مطب‌های‌شان نیز تجهیز نشده است. دندان‌پزشکان، نیاز قابل توجهی برای دریافت آموزش در این زمینه در خود می‌بینند و آموزش‌های داده شده در گذشته، پاسخگوی نیازهای آنها نبوده است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اورژانس‌ها، دندان‌پزشکان، آگاهی.</p> Mohammad Nasirzadeh محمد نصیرزاده, Maryam Zare Jahromi مریم زارع جهرمی, Hadi Nouri هادی نوری ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1587 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 11:45:42 +0330 مقایسه‌ی استحکام باند برشی ادهزیوهای عاجی آسان‌سازی شده و یونیورسال به عاج دندان‌های شیری http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1541 <p><strong>مقدمه:</strong> فراهم کردن استحکام باند مناسب برای مواد هم‌رنگ دندان، از موارد مهم برای ترمیم دندان‌های شیری است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی استحکام باند برشی باندینگ سلف اچ دو مرحله Clearfil SE bond، باندینگ سلف اچ یک مرحله‌ای Palfique bond با یک باندینگ یونیورسال G-Premio bond بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، جهت تهیه‌ی نمونه‌ها، 45 دندان کانین شیری کشیده شده‌ی سالم جمع‌آوری گردید و به صورت تصادفی، به سه گروه 15‌تایی تقسیم شدند. سطح باکال دندان‌ها با استفاده از دیسک سیلیکون کارباید 600 گریت، تراش خورد. با استفاده از میکروبراش ادهزیو، طبق دستور کارخانه زده شد و کامپوزیت رزین Z350XT, 3M, USA, Universal Restoration با استفاده از مولد پلاستیکی به قطر 2 میلی‌متر و طول 5/2 میلی‌متر قرار داده و کیور شد. در نهایت تست استحکام باند برشی با استفاده از دستگاه تست یونیورسال انجام گردید. آنالیز داده‌ها با آزمون‌های آماری ANOVA و توکی در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 انجام شد (α = 0/05).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> بالاترین میانگین استحکام باند برشی مربوط به G-Premio bond با میانگین 20/6 مگاپاسکال بود. در رتبه‌ی بعدی، Clearfil SE bond با میانگین 18/62 مگاپاسکال و Palfique bond با میانگین 14/64 کم‌ترین استحکام باند برشی را داشت. تفاوت معنی‌داری بین G-premio bond و Palfique bond (p value &gt; 0/001) و SE bond و Palfique bond (p value = 0/01) وجود دارد، ولی بین G-premio bond و SE Bnd تفاوت معنی‌دار موجود نیست (p value = 0/29).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به اینکه استحکام باند لازم برای مقابله با انقباض پلیمریزاسیون 17 مگاپاسکال است، G-premio bond و Clearfil SE bond هر دو از استحکام کافی برای استفاده در دندان‌های شیری برخوردار هستند. Palfique bond، استحکام کم‌تری نسبت به دو باندینگ دیگر در دندان‌های شیری داشت. با توجه به مراحل تکنیکی کم‌تر G-Premio bond در حالت سلف اچ، استفاده از آن در ترمیم دندان‌های شیری منطقی به نظر می‌رسد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> استحکام باند برشی، مواد باندینگ عاجی.</p> <p>&nbsp;</p> Nader Nasr نادر نصر, Fatemeh Soheilipour فاطمه سهیلی‌پور, Parvin Mirzakoucheki Boroujeni پروین میرزاکوچکی بروجنی, Shahrzad Javadinejad شهرزاد جوادی‌نژاد ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1541 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 11:50:32 +0330 بررسی تغییرات رفتاری مرتبط با ترس و اضطراب در کودکان تحت بی‌هوشی عمومی در دندان‌پزشکی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1596 <p><strong>مقدمه:</strong> ترس و اضطراب کودکان از درمان‌های دندان‌پزشکی، می‌تواند باعث تغییرات رفتاری شود. همچنین درد و ناراحتی‌های دندانی نیز باعث اختلالات رفتاری در کودکان می‌شود. ممکن است انجام درمان‌های دندانی تحت بی‌هوشی عمومی، به سبب بهبود در شرایط پزشکی کودک، اختلالات رفتاری او را کاهش دهد. هدف از این مطالعه، تعیین و مقایسه‌ی میانگین نمره‌ی رفتارهای ترس و اضطراب بر اساس پرسش‌نامه‌ی استاندارد (Behavioral change) قبل و بعد از درمان دندان‌پزشکی تحت بی‌هوشی عمومی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی، شامل کودکانی بود که برای انجام درمان‌های دندان‌پزشکی، تحت بی‌هوشی عمومی قرار گرفته بودند. تعداد 78 پرسش‌نامه‌ی استاندارد شامل 22 گویه، بین مادران توزیع شد. این پرسش‌نامه یک‌بار درست قبل از بی‌هوشی و یک‌بار یک ماه بعد از بی‌هوشی توسط آنها تکمیل شد، تا از این طریق میانگین نمره‌ی تغییرات رفتاری به دست آید. داده‌های به دست آمده به واسطه‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 و آزمون‌های آماری تی، تی زوجی و ANOVA، تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> با توجه به داده‌های آماری، نمره‌های اختلالات رفتاری بعد از بی‌هوشی عمومی، در تمامی موارد نسبت به قبل از بی‌هوشی، شرایط بهتری داشت و همچنین با توجه به (r = 0/249 ،p value = 0/028) بین تعداد کار دندان‌پزشکی و میانگین نمره‌ی تغییرات رفتاری، ارتباط معنی‌دار وجود داشت به این معنا که با افزایش تعداد درمان‌های دندان‌پزشکی، بهبود شرایط رفتاری بیشتر می‌شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> انجام کامل درمان‌های دندان‌پزشکی کودک تحت بی‌هوشی عمومی، باعث بهبود در شرایط رفتاری او می‌شود، که اصلی‌ترین دلایل آن می‌تواند بهبود شرایط دندانی بیمار باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> بی‌هوشی عمومی، اضطراب، دندان‌پزشکی کودکان.</p> Nasser Kaviani ناصر کاویانی, Omid Fadeei امید فدایی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1596 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 11:52:03 +0330 ارتباط علایم اختلالات گیجگاهی- فکی با نوع، میزان مصرف و الگوی جویدن آدامس http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1567 <p><strong>مقدمه:</strong> جویدن آدامس، از جمله عادات پارافانکشن دهانی به حساب می‌آید و از علل مرتبط با بروز اختلالات گیجگاهی- فکی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر نوع، میزان مصرف و الگوی جویدن آدامس بر شیوع علایم اختلالات گیجگاهی- فکی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد 73 نفر در محدوده‌ی سنی 20 تا 30 سال که مصرف‌کننده‌ی آدامس بودند، با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و کدهای اخلاق، مورد بررسی قرار گرفتند. نوع آدامس، میزان مصرف و الگوی جویدن آن از طریق پرسش‌نامه و علایم اختلالات گیجگاهی- فکی از طریق معاینه، در هر فرد بررسی و ثبت شد. داده‌ها با استفاده از SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون‌های کای‌اسکوئر، من‌ویتنی و فیشر با سطح معنی‌داری (0/05 ≥ p value) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> در این مطالعه، شایع‌ترین علامت اختلالات گیجگاهی- فکی، صدای مفصل (31/5 درصد) بود. محدودیت در حرکات فکی به طور معنی‌داری در خانم‌ها بیشتر از آقایان بود (0/018 = p value). نوع، سابقه‌ی مصرف و مدت زمان مصرف آدامس با هیچ یک از علایم اختلالات گیجگاهی- فکی رابطه‌ی معنی‌داری نداشتند. ارتباط معنی‌داری میان سرعت سیکل جویدن آدامس (0/04 = p value)، یکنواخت ماندن سیکل جوش (0/048 = p value) و زمان تغییر سیکل جوش (0/04 = p value) با بعضی از علایم اختلالات گیجگاهی- فکی دیده شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> علایم اختلالات گیجگاهی- فکی با نوع آدامس و میزان مصرف آن ارتباط معنی‌داری نداشت ولی با الگوی جویدن آدامس، سرعت سیکل جویدن آدامس، یکنواختی و زمان تغییر سیکل جوش، ارتباط معنی‌دار دیده شد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اختلالات گیجگاهی- فکی، عادت، آدامس، جویدن.</p> Shima Torshizi شیما ترشیزی, Amir Mansour Shirani امیر منصور شیرانی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1567 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 11:53:24 +0330 ارزیابي همبستگي نتایج حاصل از آناليزهای بافت نرم و سخت جهت تعيين تحدب صورت و زاویه‌ی فاسيال در مراجعه کنندگان به کلينيک‌های ارتودنسي شهر بندرعباس http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1576 <p><strong>مقدمه:</strong> از آن‌جا که هارمونی و بالانس صورت در نتیجه‌ی تأثیر متقابل بافت سخت و نرم تعیین می‌گردد، پی بردن به رابطه‌ی این دو بافت در طراحی درمان، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی زاویه‌ی فاسیال و زاویه‌ی تحدب صورت در بافت نرم و میزان ارتباط آن با بافت سخت در افراد مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شهر بندرعباس بود.&nbsp;</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی مقطعی، 75 فیلم لترال سفالومتری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها با دامنه‌ی سنی 18-25 سال، دارای دندان‌های دائمی (به جز مولر سوم) و بدون سابقه‌ی ترومای سر و صورت، سابقه‌ی جراحی ارتوگناتیک، سابقه‌ی درمان قبلی ارتودنسی و آنومالی مادرزادی بودند. مقدار زاویه‌های فاسیال بافت نرم و سخت، زاویه‌ی تحدب صورت بافت نرم و سخت، ضخامت بافت نرم چانه و ضخامت لب بالا اندازه‌گیری شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 آنالیز شد. برای مقایسه‌ی بین دو گروه مرد و زن، از آزمون من‌ویتنی و برای بررسی همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (0/05 &gt; p value).&nbsp;</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> همبستگی بین زاویه‌ی فاسیال (p value &gt; 0/05&nbsp; ،r = 0/9) و زاویه‌ی تحدب صورتی (p value &gt; 0/05 ، r = 0/7) در بافت نرم و سخت، معنی‌دار بود. میانگین ضخامت لب بالا در مردان 2/33 ± 14/58 و در زنان 1/74 ± 12/20 میلی‌متر بود. بین ضخامت بافت نرم چانه با جنس، ارتباط معنی‌دار وجود داشت (0/05 &gt; p value). میانگین ضخامت بافت نرم چانه در مردان (2/32 ± 12/50) بیشتر از زنان (2/32 ± 10/84) می‌باشد.&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به همبستگی بین زاویه‌ی فاسیال و زاویه‌ی تحدب صورتی در بافت نرم و سخت، می‌توان از بافت نرم برای فهم این موارد در بافت سخت استفاده کرد.&nbsp;</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> ارتودنسی، بافت نرم و بافت سخت.&nbsp;</p> Abdolsalam Parastesh عبدالسلام پرستش, Farnaz Fakhri فرناز فخری, Maryamsadat Nikoo مریم‌السادات نیکو, Zahra Mousavi زهرا موسوی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1576 دوشنبه, 02 دسامبر 2019 11:54:41 +0330