مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> fa-IR <p>موارد حقوقی تعهدات نویسنده مسؤول مقاله و سایر نویسندگان ـ پذیرش مسؤولیت محتوای مقاله و توان دفاع از آن در مجامع علمی ـ تفویض حق چاپ به مجله ـ پاسخ‌گویی به هرگونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتوا ـ عدم ارسال مقاله به مجله فارسی زبان دیگر تا اعلام نظر نهایی شورای نویسندگان )حداکثر 3 ماه پس از اعلام وصول مقاله به دفتر مجله) ـ ذكر منابع مالي و اعتباري طرح پژوهشي در صفحه عنوان مقاله ضروري است. ـ حق نشر و نمایه‌سازی از مقالات چاپ شده یا در حال بررسی در مجله، منوط به کسب اجازه از دفتر مجله می‌باشد. ـ چاپ کامل مقاله‌ای که قبلاً به صورت سخنرانی یا پوستر در همایش‌ها ارائه و بطور خلاصه منتشر شده است، در مجله با ذکر محل و نوع ارائه قبلی بلامانع است. ـ مقالات چاپ شده در مجله برای ارائه به همایش‌ها نیازمند مجوز دفتر مجله می‌باشد. ـ چاپ هر مقاله منوط به رعایت معیارهای اخلاقی در هر یک از بخش‌های مجله می‌باشند. ـ نویسنـدگان مقاله در قبال کسانی که از آنها در بخش قـدردانی با ذکر نام تشکر می‌کنند، مسؤولیت پاسخ‌گویی دارند. ـ مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر را برعهده نخواهد داشت. ـ مجله در قبول يا رد مقالات آزاد است و نيز حق ويرايش علمي و ادبي و تخليص مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد. نسخه نهايي قبل از چاپ به رؤيت نوسينده مقاله خواهد رسيد. ـ مجله متعهد است با توجه به پاسخ‌گویی نویسنده به اشکالات و سؤالات مطرح شده در مدت معین، ظرف 3 ماه از زمان اعلام وصول مقاله به دفتر مجله، در مورد پذیرش یا رد آن اعلام نظر نماید.</p> jids@journalonweb.ir (Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف) Journals@armri.org (Arman Research Institute - موسسه ی پژوهشی آرمان) سه‌شنبه, 21 مه 2019 09:33:17 +0430 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 بررسی شاخص‌‌های اپیدمیولوژیک جراحی‌های ارتوگناتیک در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر اصفهان طی سال‌های 1390 تا 1394 http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1540 <p><strong>مقدمه: </strong>ناهنجاری‌های دندانی- صورتی به طور کلی به نقص‌های مرتبط با فکین و دندان‌ها نسبت داده می‌شود. این ناهنجاری‌ها می‌تواند در یک فک و یا در هر دو فک وجود داشته باشند. جراحی ارتوگناتیک فرایندی است که در آن ناهنجاری و مال اکلوژن به وسیله‌ی ارتودنسی و جراحی اسکلت صورت اصلاح می‌شود. این فرایند در بعضی از مواقع همراه با جراحی‌های بافت نرم نیز صورت می‌گیرد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شاخص‌های اپیدمیولوژیک و چند ویژگی مرتبط با جراحی ارتوگناتیک و مقایسه‌ی اطلاعات حاصل از بررسی بیماران نیازمند جراحی با سایر کشورها و جوامع بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعي در بیماران مراجعه‌کننده به یک مرکز جراحی فک و صورت در شهر اصفهان بود. این بیماران در طی سال‌های 1390 تا 1394 برای جراحی مراجعه کردند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS نسخه‌ی 22 و آزمون‌هاي <sup>2</sup>χ، تی، آناليز واريانس يك‌طرفه در سطح معنی‌داری (p value ≤ 0/05) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین کلی سن بیماران 25/9 (بازه‌ی سنی 16 تا 45 سال)، که از این تعداد 64/7 درصد زن و 32/3 درصد مرد (203 زن و 97 مرد) بودند. اکلوژن کلاس III (62 درصد) شایع‌ترین اکلوژن بود و پس از آن کلاس II (32/7 درصد) و کلاس I (5/3 درصد) بود. شایع‌ترین جراحی، جراحی Bimaxillary (57/3 درصد) و پس از آن جراحی (Bilateral sagittal split osteotomy) BSSO &nbsp;(21/3 درصد)،Lefort1 &nbsp;(16/3 درصد) و SARPE (5 درصد) بود. همچنین 5/7 درصد از بیماران، تحت عمل جنیوپلاستی قرار گرفتند. بر روی افراد کلاس III بیشتر جراحی Bimaxillary انجام شد.</p> <p><strong>بحث: </strong>جراحی ارتوگناتیک در بین جوانان و زنان شایع‌تر است. دفورمیتی کلاس III، فراوان‌ترین پروفایل صورتی در بیماران خواستار جراحی در منطقه‌ی مورد بررسی می‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>اپیدمیولوژی، جراحی ارتوگناتیک، اصفهان</p> Bijan Movahedian بیژن موحدیان, Seyed Amir Siadat سید امیر سیادت ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1540 دوشنبه, 20 مه 2019 08:52:21 +0430 بررسی ایمنوهیستوشیمیایی تومور مارکر CK19 در دو گروه ادونتوژنیک کراتوسیست التهابی و غیر التهابی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1519 <p><strong>مقدمه:</strong> کراتوسیست ادنتوژنیک تومور KCOT (Keratocystic odontogenic tumor) یا ادنتوژنیک کراتوسیست OKC (Odontogenic keratocyst)، نوع مشخصی از سیست‌های ادنتوژنیک تکاملی است که به علت ویژگی‌های هیستوپاتولوژیک و مشی بالینی خاص، باید مورد توجه قرار گیرند. سایتوکراتین 19 (CK19) در مخاط نرمال غیر کراتنیزه دیده می‌شود و با التهاب، بیان آن افزایش می‌یابد. به تازگی استفاده از این تومور مارکر جهت شناسایی کیست‌ها و تومورهای ادنتوژنیک پیشنهاد شده است، لذا با توجه به اهمیت OKC، هدف از این مطالعه، بررسی بیان این تومور مارکر در سلول‌های اپت‌لیالی کراتوسیست التهابی و غیر التهابی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ی مورد- شاهدی از نوع گذشته‌نگر بر روی 25 عدد بلوک پارافینی ادنتوژنیک کراتوسیست التهابی و غیر التهابی موجود در بایگانی بخش پاتولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و علوم پزشکی اصفهان انجام شد. پس از انتخاب نمونه‌ها، مقاطع به ضخامت 3-5 میکرومتر از کلیه‌ی بلوک‌های پارافینی تهیه و به روش ایمنوهیستوشیمیایی با استفاده از نشانگر (CK19) رنگ‌آمیزی شدند. رنگ‌پذیری سیتوپلاسمی سلول‌های اپی‌تلیالی کیست، با میکروسکوپ نوری با درشت‌نمایی 10 و 40 در سه لایه‌ی بازال، سوپرابازال و سطحی بررسی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری من‌ویتنی با نرم‌افزار‌ آماری SPSS نسخه‌ی 20 تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در مطالعه‌ی حاضر، در 100 درصد ادنتوژنیک کراتوسیت‌های التهابی و 84 درصد ادنتوژنیک کراتوسیت‌های غیر التهابی، بیان CK19 دیده شد. در ادنتوژنیک کراتوسیست‌های التهابی، بیان این تومور مارکر در لایه‌ی بازال، میانی و سوپرابازال دیده شد، در حالی که در ادنتوژنیک کراتوسیست‌های غیر التهابی، تنها در یک مورد بیان CK19 در لایه‌ی میانی دیده شد (0/001 &gt;(p value .</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>طبق یافته‌های پژوهش حاضر، CK19 در OKCهای التهابی و یا غیر التهابی بیان شده است. اما شدت رنگ‌آمیزی در گروه‌های مورد مطالعه، متفاوت بود. بر خلاف ضایعات مربوط به اپی‌تلیوم مخاط دهان، در اپی‌تلیوم ادنتوژنیک در حالت کراتینیزه نیز بیان CK19 دیده شد. همچنین ضایعات التهابی مخاط دهان با افزایش بیان CK19 دیده شد.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها</strong>: ایمنوهیستوشیمی<sub>، </sub>کیست ادنتوژنیک، التهاب، کراتین 19</p> Farhad Noraei فرهاد نورایی, Sayed Mohhamad Razavi سید محمد رضوی, Atousa Aminzadeh آتوسا امین‌زاده ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1519 دوشنبه, 20 مه 2019 09:11:09 +0430 بررسی کیفیت زندگي مرتبط با سلامت دهان و سلامت روان در بيماران مبتلا به اختلال مفصل گیجگاهی- فکی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1473 <p><strong>مقدمه:</strong> اختلال مفصل گیجگاهی- فکی TMD (Temporomandibular joint disorder)، تأثير بسزايي بر رفتارهاي اجتماعي و حالات رواني بيماران دارد و بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان، تأثیرگذار است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعيين ارتباط اختلال مفصل گيجگاهي- فكي با كيفيت زندگي وابسته به سلامت دهان و سلامت روان بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، از بین بیماران مبتلا به TMD که در سال 1395-1396 به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) مراجعه کرده بودند، تعداد 75 بیمار به عنوان گروه مورد و 75 نفر با همان شرایط و بدون تشخیص بیماری‌ به عنوان گروه شاهد، انتخاب شدند. برای بررسی سلامت دهان، از پرسش‌نامه‌ی اختصاصی سلامت دهانی (Oral Health Impact Profile :OHIP14) و برای بررسی سلامت روانی، از پرسش‌نامه‌ی سلامت‌ عمومی (GHQ-28: General Health Questionnaire) و برای درجه‌بندی درد مزمن، از پرسش‌نامه‌ی RDC/TMD Axisll (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) استفاده شد. داده‌ها توسط آزمون‌های آماری رگرسیون، ANOVA و کروسکال- والیس تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> شاخص کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان OHIP14 (شیوع، شدت و گستردگی) بین دو گروه بیمار و شاهد، تفاوت معنی‌دار داشتند (p value = 0/0001) و در بین زنان بیمار، بیشتر از مردان بود و با بالا رفتن شدت درد مزمن، وضعیت شاخص بدتر می‌شد. شاخص‌های سلامت روان GHQ-28 (جسمانی‌سازی، اضطراب، افسردگی و اختلال روانی) بین دو گروه بیمار و شاهد، تفاوت معنی‌دار داشتند (p value = 0/0001) و با بالا رفتن شدت درد مزمن، وضعیت سلامت روان بدتر می‌شد. در بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان (OHIP14) و سلامت روان (GHQ-28)، بیمارانی که در شاخص‌های GHQ-28 دارای اختلال بودند، از سلامت دهانی پایین‌تری برخوردار بودند (p value &lt; 0/05).</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong><strong>گیری:</strong> اختلال مفصل گيجگاهي- فكي، بصورت منفی، کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان و سلامت روان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بیماران TMD، سلامت روان و سلامت دهان ارتباط نزدیکی باهم دارند، بطوری که بیماران با اختلال روانی، شاخص سلامت دهان و دندان OHRQOL (Oral Health Related Quality of Life) پایین‌تری نیز داشتند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کیفیت زندگی، سلامت روان، سلامت دهان، اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی</p> Niloofar Nazemi نیلوفر ناظمی, Hasan Momeni حسن مؤمنی, Nasrollah Bashardoost نصراله بشردوست, Mehdi Abrishami مهدی ابریشمی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1473 دوشنبه, 20 مه 2019 09:13:37 +0430 ارزیابی مقایسه‌ای حضور میوفیبروبلاست‌ها و ماست‌سل‌های استرومای همبندی در ادنتوژنیک کراتوسیست، ادنتوژنیک میگزوماو تومور ادنتوژنیک آدنوماتوئید http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1550 <p><strong>مقدمه: </strong>کیست‌ها و تومورهای ادنتوژنیک، ضایعات مهم فکی می‌باشند. گاهی رفتار آنها متأثر از عوامل غیر اپی‌تلیالی است. میوفیبروبلاست‌ها، سلول‌های اختصاصی استروما هستند. ماست‌سل‌ها بر تمایز و فانکشن میوفیبروبلاست‌ها تأثیر می‌گذارند. با توجه به اهمیت استروما در پیشرفت تومورها، هدف این مطالعه‌، بررسی حضور ماست‌سل‌ها و میوفیبروبلاست‌ها و تأثیر آنها را بر ادنتوژنیک میگزوما (Odontogenic myxoma) OM، آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور (<em>A</em><em>denomatoid odontogenic tumor</em>) AOT و ادنتوژنیک کراتوسیست (Odontogenic keratocyst) OKC می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، ۱۰ بلوک ادنتوژنیک میگزوما، ۷ ادنتوژنیک کراتوسیست و 6 آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور، از آرشیو بخش آسیب‌شناسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان با روش ایمونوهیستوشیمی با نشانگر αSMA (αSmooth Muscle Actin) و رنگ‌آمیزی هیستوشیمیایی تولوئیدین‌بلو، رنگ‌آمیزی شدند. میانگین تعداد میوفیبروبلاست‌ها و ماست‌سل‌ها، الگوی رنگ‌پذیری میوفیبروبلاست‌ها و شدت التهاب ضایعات بررسی شدند. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و با آزمون‌های آماری کروسکال والیس، من‌ویتنی و کای اسکوئر ارزیابی شدند (p value &lt; 0/05).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> درجه‌ی رنگ‌پذیری میوفیبروبلاست بین ضایعات، اختلاف معنی‌داری نداشت (p value = 0/55)، اما شدت التهاب، تفاوت معنی‌دار داشت (p value = 0/02). شدت التهاب در ادنتوژنیک کراتوسیست، به ‌طور معنی‌داری بیشتر از آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور (p value = 0/025) و ادنتوژنیک میگزوما (p value = 0/023) بود، اما بین آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور و ادنتوژنیک میگزوما، اختلاف معنی‌داری نبود (p value = 0/87). توزیع فراوانی الگو بین ضایعات، تفاوت معنی‌دار داشت (p value = 0/015). به‌طوری‌ که فراوانی الگوی کانونی (Focal) در ادنتوژنیک کراتوسیست، کم‌ترین بود. تعداد ماست‌سل‌های دست نخورده (Intact) (p value = 0/72)، دگرانوله (De granule) (p value = 0/69) و مجموع آن‌ها (p value = 0/75) بین ضایعات، اختلاف معنی‌داری نداشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> تعداد ماست‌سل‌ها و میوفیبروبلاست‌ها بین ضایعات، اختلاف معنی‌داری نداشت، اما میوفیبروبلاست‌ها با درجه‌ی بالاتری در ادنتوژنیک میگزوما که تهاجم بیشتری دارد، بروز یافتند.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>کلید واژه‌ها: </strong>ادنتوژنیک میگزوما، استرومای همبندی، ادنتوژنیک کراتوسیست، آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور، میوفیبروبلاست، ماست‌سل</p> نکیسا ترابی‌نیا Nakisa Torabinia, Neda Kargahi ندا کارگهی, Razieh Goli راضیه گلی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1550 دوشنبه, 20 مه 2019 09:34:01 +0430 بررسی خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک کارسینوم سلول سنگفرشی دهان، در گروه‌های سنی مختلف در یک دوره‌ی 10 ساله http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1496 <p><strong>مقدمه:</strong> بیش از 95 درصد از سرطان‌های دهان، کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous cell carcinoma) SCC می‌باشد. شیوع SCC دهان در بالغین جوان کمتر از 40 سال، بین 0/4 تا 3/9 درصد از کل بیماران مبتلا به این سرطان می‌باشد. در سال‌های اخیر، افزایش شیوع این ضایعه‌ی بدخیم در سنین جوانی دیده شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی شاخص‌های کلینیکوپاتولوژیک SCC دهان در گروه‌های سنی مختلف در بیماران مراجعه کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان بوده است.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 80 پرونده‌ی ثبت شده با تشخیص نهایی SCC مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک و بالینی شامل سن، جنسیت، نمای بالینی، مکان ضایعه و طول مدت آن، از پرونده‌های موجود در بخش پاتولوژی دهان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان استخراج شد. شاخص‌های هیستوپاتولوژیک و درجه‌ی بدخیمی تومور توسط دو پاتولوژیست دهان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 شد و با آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر، من‌ویتنی و فیشر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میزان 0/05 &lt; p value، معنی‌دار تلقی شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>از تعداد 80 نمونه، 42 (52/5 درصد) زن و 38 (47/5 درصد) مرد با نسبت زن به مرد = 1/1 بود. مخاط آلوئولار، شایع‌ترین مکان درگیر در همگی گروه‌های سنی بود. شایع‌ترین تظاهر بالینی به صورت ضایعه‌ی اگزوفیتیک و در تمام گروه‌های سنی، کارسینوم سلول سنگفرشی خوب تمایزیافته، شایع‌ترین نوع هیستوپاتولوژیک بود. هیچ یک از شاخص‌های کلینیکوپاتولوژیک بین گروه‌های سنی، تفاوت معنی‌دار نداشت (p value &lt; 0/05).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>طبق نتایج مطالعه‌ی اخیر، هیچ پارامتر هیستوپاتولوژیک اختصاصی بین گروه‌های سنی مختلف در بیماران مبتلا به SCC وجود نداشت. باوجود افزایش شیوع SCC دهان در بیماران جوان، این تومور بدخیم همچنان یکی از بیماری‌های مختص سنین بزرگسالی می‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کارسینوم سلول سنگفرشی، پاتولوژی،‌ سرطان دهان</p> Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی, Saeedeh Khalesi سعیده خالصی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1496 دوشنبه, 20 مه 2019 09:50:52 +0430 بررسی نوع روش تصویربرداری قبل از جراحی دندان عقل فک پایین در بین دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1556 <p><strong>مقدمه</strong><strong>: </strong>تصویربرداری قبل از جراحی یا کشیدن مولر سوم مندیبل، از نظر بالینی در طرح درمان جراحی، کمک‌کننده است. در این مطالعه به بررسی نوع روش تصویربرداری قبل از جراحی مولر سوم مندیبل پرداخته شده است.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی مقطعی، توسط یک فرد مشاهده‌گر، 20 کلینیک انتخاب شده به طور تصادفی، در شهر اصفهان مورد بازدید قرار گرفت. داده‌ها شامل داده‌های دندان‌پزشک، داده‌های بیماران و نوع تصویر‌برداری قبل از جراحی مولر سوم مندیبل، جمع‌آوری گردید. اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی شد و با استفاده از آمارهای توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سطح معنی‌داری 0/05 p value &lt; 20 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong><strong>: </strong>در مجموع، تعداد 200 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که 103 نفر مرد و 97 نفر زن بودند. در 31 مورد (15/5 درصد) بدون تصویربرداری، اقدام به جراحی شده بودند. 6 مورد (3 درصد) تصویربرداری CBCT، 50 مورد (25 درصد) پانورامیک، 85 مورد (42/5 درصد) پری‌اپیکال و 28 مورد (14 درصد) پانورامیک- پری‌اپیکال قبل از جراحی مولر سوم مندیبل تهیه شده بود. 80 مورد (40 درصد) دندان‌ها به روش Coronectomy و 120 دندان (60 درصد) از طریق Full tooth removal مورد جراحی قرار گرفته بودند. از آنجایی که p value کمتر از 0/001 گزارش شد، مشخص گردید که رابطه‌ی معنی‌داری بین نوع تصویربرداری و جراحی وجود دارد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>بیش‌‌ترین تصویربرداری که مورد استفاده قرار گرفت، پری‌اپیکال بود. در تمامی مواردی که تصویربرداری CBCT استفاده شده بود، نوع جراحی Coronectomy بود. همچنین در تصویربرداری همزمان پانورامیک- پری‌اپیکال نیز در تمامی موارد Coronectomy انجام گرفت.</p> <p><strong>کلیدواژه: </strong>رادیولوژی، مولر سوم، دندان‌پزشک</p> Mojdeh Mehdizadeh مژده مهدی‌زاده, Ali Farhadipoor علی فرهادی پور, Amirhosein Habibollahi امیرحسین حبیب‌الهی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1556 دوشنبه, 20 مه 2019 10:00:41 +0430 تهیه‌ی تمپلیت سفالومتری نسبتی استاندارد برای بالغین نرمال بر پایه‌ی موقعیت طبیعی تخمینی سر http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1460 <p><strong>مقدمه:</strong> موقعیت طبیعی سر، بر اساس تخمین NHO (Natural head orientation)، به عنوان یک جایگزین مناسب از نظر دقت و تکرارپذیری برای موقعیت طبیعی سر به روش ثبتی NHP (Natural head position) مطرح می‌باشد، که مشکلات تکنیکی و خطاهای فیزیولوژیک روش NHP را ندارد. اين مطالعه با هدف تهيه‌ی نوعي تمپليت، كه استفاده از مزاياي موقعيت طبيعي سر و خطوط رفرنس خارج جمجمه‌اي را بر پایه‌ی روش NHO امكان‌پذير سازد، انجام گرفت.</p> <p><strong>مواد و روش</strong><strong>‌</strong><strong>ها:</strong> این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. سفالوگرام و فتوگرافی‌های نیمرخ، از پرونده‌ی 60 بیمار بالغ (30 مرد و 30 زن) که دارای صورت متناسب و اکلوژن نرمال بودند، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا بر روی فتوگرافی‌های بیمار، موقعیت طبیعی سر از راه تخمین، تعیین شد و سپس به سفالوگرام انتقال یافت. در سفالوگرام‌ها، خطوط عمودی و افقی حقیقی از نقطه‌ی نازیون نسج سخت، ترسیم شد و لندمارک‌های نسج سخت و نرم صورت، تعیین و از روی میانگین داده‌ها، نیمرخ استاندارد تهیه و تمپلیت به تفکیک جنس و در اندازه‌های مختلف تهیه شد. اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 17 گردید و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون تی استیودنت استفاده شد. سطح معنی‌داری، p value &lt; 0/05 به دست آمد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در مقايسه‌ی بين تمپليت گروه مذكر و مؤنث كه با انطباق آنها در نقطه‌ی Nasion و خط افقي حقيقي انجام گرفت، نتايج نشان داد، اندازه‌هاي خطي در گروه مذكر نسبت به گروه مؤنث بزرگتر، چانه و پيشاني برجسته‌تر و زاويه‌ی نازوليبال کوچک‌تر است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> استفاده از تمپليت سفالومتری بر پایه‌ی NHO، به عنوان یک ابزار تشخیصی مفید می‌باشد که موجب بالا رفتن سرعت و دقت آناليز در درمان‌های ارتودنسی می‌شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> تمپلیت، سفالومتری، NHO</p> Mohammad Hosein Ahangar محمد حسین آهنگر آتشی, Arman Mohammadi Shayan آرمان محمدی شایان, Sina Ahangar Atashi سینا آهنگر آتشی, Amir Hooman Sadr Haghighi امیرهومن صدر حقیقی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1460 دوشنبه, 20 مه 2019 10:02:32 +0430 مطالعه‌ی مقایسه‌ای ریزساختار و خواص مکانیکی چهار نوع آمالگام دندانی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1548 <p><strong>مقدمه: </strong>آمالگام، یکی از رایج‌ترین مواد پر کننده‌ی عیوب دندانی می‌باشد که همچنان، به واسطه‌ی محتوی جیوه و خطرات ناشی از رهایش آن و مقاومت به خوردگی محدود در محیط بدن، استفاده‌ی کلینیکی آن مورد بحث محققین می‌باشد. در این مطالعه سعی شده است با مقایسه‌ی چهار نوع آمالگام تجاری موجود (در ایران)، خواص مکانیکی، ریزساختاری و مقاومت به خوردگی آنها مقایسه شود.</p> <p><strong>مواد و روش</strong><strong>‌</strong><strong>ها: </strong>در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، تعداد 20 نمونه آمالگام از چهار نوع شرکت تجاری (Cinalux: Owzan Company, Iran Honghai Tech. China, ARDENT Amalgam, Sweden, و SDI (GS-80), Australia) موجود تهیه شد و سپس در آمالگاماتور با جیوه مخلوط شدند. سپس از هر برند، یک نمونه‌ی سخت شده به قطر و ارتفاع 6 میلی‌متر، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، مورد ارزیابی ریزساختاری قرار گرفتند. همچنین توسط دستگاه آزمون فشار تک محوره، خواص مکانیکی 3 نمونه از هر برند آمالگام‌ها، مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقاومت به خوردگی یک نمونه از هر برند، به روش پولاریزاسیون در محلول نمکی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. برای مقایسه‌ی دقیق داده‌های کمی، از تحلیل آماری آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) با استفاده از نرم‌افزار Graph Pad prism 6 استفاده شد. اختلافات در مقادیر p value &lt; 0/05، به صورت معنی‌دار اعلام شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> هر چند هر چهار نوع آمالگام مورد بررسی، عاری از فاز مضر گاما 2 بوده‌اند، اما به خاطر اختلاف در مورفولوژی فازها، مقاومت به خوردگی متفاوتی در محلول نمکی از خود نشان دادند. همچنین خواص مکانیکی آمالگام‌ها نیز به واسطه‌ی اختلاف در مورفولوژی فازها، متفاوت بوده است و هر چهار مورد، رفتار ترد و استحکام بالای 300 مگاپاسکال از خود نشان داده‌اند. به طور کلی، آمالگام نوع 2 (Honghai Tech. China) دارای برترین خواص نسبت به سایرین بوده است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> طبق نتایج به دست آمده، ریزساختار آمالگام پس از سخت شدن، تأثیر قابل توجهی بر استحکام و مقاومت به خوردگی آن داشت. همچنین همه‌ی آمالگام‌های مورد استفاده در این مطالعه، از فازهای یکسانی تشکیل شده بودند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>آمالگام، خواص مکانیکی، ریزساختار، فاز</p> Kamran Amini کامران امینی, Mohammad Khodaei محمد خدائی, Parinaz Mahdavian پریناز مهدویان ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1548 دوشنبه, 20 مه 2019 10:10:32 +0430 بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اردبیل درباره‌ی داروهای تجویز شده در درمان ریشه دندان. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1464 <p><strong>مقدمه: </strong>دندان‌پزشک باید اطلاعات کافی نسبت به داروهایی که تجویز می‏کند و داروهای مورد استفاده‌ی بیماران با مشکلات سیستمیک داشته باشد. هدف این مطالعه، بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اردبیل در زمینه‌ی دارو‏‏های مورد مصرف در درمان‏‏ ریشه‌ی دندان بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی، میزان اطلاعات دندان‌پزشکان عمومی اردبیل در مورد دارو‏های مورد مصرف در درمان‏های ریشه‌ی دندان‌پزشکی در سال 1395-1396 بررسی گردید. بدین منظور، پرسش‌نامه‌ای طراحی شد و تعداد 80 نفر از دندان‌پزشکان عمومی، پرسش‌نامه‌ی مزبور را تکمیل نمودند. در پرسش‌نامه راجع به اطلاعات دموگرافیک و میزان آگاهی دندان‌پزشکان پرسش به عمل آمد. پس از جمع‌آوری داده‏ها، اطلاعات به ‌دست‌ آمده در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 23 با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند (α = 0/05).&nbsp;</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>نتایج نشان داد که میانگین آگاهی (6/91 ± 14/56) در مورد داروهای مورد استفاده در درمان ریشه، متوسط می‌باشد؛ همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری در میانگین آگاهی دندان‌پزشکان در مورد داروهای مورد استفاده در درمان ریشه بر اساس سن، سابقه و نوع دانشگاه وجود دارد (p value &lt; 0/05)؛ اما تفاوت معنی‌داری در میانگین آگاهی دندان‌پزشکان در مورد داروهای مورد استفاده در درمان ریشه بر اساس جنسیت و منبع کسب آگاهی وجود ندارد (p value &lt; 0/05).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد داروهای مورد مصرف دندان‌پزشکی در درمان ریشه، در حد متوسط می‌باشد. ارتباط معکوس میان پیشینه‌ی کار و نمره‌ی آگاهی، نشانگر این موضوع است که اطلاعات دندان‌پزشکان با افزایش پیشینه‌ی کار، به‌ روز نشده و در این زمینه پیگیری جدی وجود ندارد. این مسأله نیاز به دوره‏های بازآموزی برای دندان‌پزشکان، پیرامون داروهای مورد مصرف در دندان‌پزشکی در درمان ریشه را مشخص می‎نماید.</p> <p><strong>کلید واژه‌‌‌‌‌‌‌ها:</strong> اندودنتیکس، پزشک عمومی، تجویز دارو</p> Firouz Zadfatah فیروز زادفتاح, Omran Haj Mohamadi عمران حاج‌محمدی, Mahsa Farzaneh مهسا فرزانه ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1464 دوشنبه, 20 مه 2019 10:19:28 +0430 مقایسه ی آزمایشگاهی سه روش مختلف تهیه ی آکریل دنچر در چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکانس http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1436 <p><strong>مقدمه: </strong>کاندیدیازیس، شایع‌ترین عفونت قارچی حفره‌ی دهان است که اغلب توسط کاندیدا آلبیکانس ایجاد می‌شود. از آنجایی که حضور میکروارگانیسم‌های فرصت‌طلبی چون کاندیدا آلبیکانس و چسبندگی آنها به بیس دنچر در دهان و بروز استوماتیت ناشی از دنچر، از شایع‌ترین بیماری‌های ناشی از دنچر کامل و پارسیل می‌باشد، در این مطالعه، مقایسه‌ی آزمایشگاهی سه روش مختلف تهیه‌ی آکریل بیس دنچر در چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکانس انجام گرفت.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 60 مکعب با ابعاد 10×10×10 میلی‌متر از جنس رزین آکریلی (Ivoclar Vivadent_ Liechtenstein) با سه روش تهیه‌ی سرماسخت، گرماسخت و مولد تزریقی آماده و کاملاً پالیش شدند. سوسپانسیون مخمری روی سطح بلوک‌های رزینی برای مدت 40 دقیقه انکوبه شد. سپس با 1 میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی استریل شسته و 20 میکرولیتر از محلول حاصل بر روی پلیت سابروز دکستروز آگار کشت داده شد. تعداد کلنی‌ها بعد از 24 ساعت و 48 ساعت شمارش شدند. برای زمان‌های 60 و 120 دقیقه هم به همین ترتیب عمل شد. داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس دوطرفه و تی‌زوجی تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>نتایج رشد مخمر هم در روش تهیه‌ی آکریل (p value = 0/001) و هم مدت زمان مجاورت قارچ و آکریل (p value &lt; 0/001) معنی‌دار بود. کم‌ترین میزان کلنی در روش سرماسخت دیده شد. در هر سه نوع روش ساخت آکریل، مدت زمان مجاورت آکریل و قارچ، میانگین تعداد کلنی کاندیدا آلبیکانس در کشت 48 ساعته، به طور معنی‌داری بیشتر از کشت 24 ساعت بود (p value &lt; 0/001).</p> <p><strong>نتیجه‌</strong><strong>‌</strong><strong>گیری: </strong>روش تهیه‌ی آکریل بر روی چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکانس مؤثر می‌باشد و با توجه به میزان کمتر کلونیزاسیون در آکریل سرماسخت بهتر است از این نوع آکریل، به خصوص برای افرادی که مستعد عفونت هستند یا افرادی که بهداشت ضعیفی دارند، استفاده شود.</p> <p><strong>کلید واژه ها</strong>: کاندیدا آلبیکانس، آکریلیک رزین، دنچر استوماتیت، کلونیزاسیون</p> Kimiya Sadeghpour کیمیا صادق‌پور, Fatemeh Rashidi Meybodi فاطمه رشیدی میبدی, Meysam Mahabadi میثم مهابادی, Bahram Majidi بهرام مجیدی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1436 دوشنبه, 20 مه 2019 12:24:36 +0430 بررسی ارتباط سن بیولوژیکی استخراج شده از مراحل تکامل دندان ها و مهره های گردنی در بیماران 9 تا 14 ساله ی مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان وکلینیک های ویژه ی دانشگاه http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1573 <p><strong>مقدمه: </strong>مطلوب‌ترین نتایج درمان ارتودنسی جهت اصلاح رشد، زمانی حاصل می‌شود که درمان در مرحله‌ی رشدی مطلوب آغاز شود. در این صورت، کم‌ترین عوارض بالقوه و ثبات درمان را به دنبال خواهد داشت. بسیاری از محققین نشان داده‌اند، سن تقویمی برای ارزیابی تکامل اسکلتی، قابل اعتماد نمی‌باشد. استفاده از یک شاخص قابل اعتماد برای شناسایی مراحل مختلف بلوغ اسکلتی، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین مراحل کلسیفیکاسیون دندان‌ها و بلوغ مهره‌های گردنی در کودکان 9 تا 14 ساله بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی، از رادیوگرافی پانورامیک و لترال سفالومتری 200 بیمار 9 تا 14 سال مراجعه‌کننده به بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان استفاده شد. در این مطالعه برای تعیین کلسیفیکاسیون دندان‌های کانین، پرمولر اول، پرمولر دوم و مولر دوم از روش دمیرجان و همکاران مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی مراحل مختلف بلوغ اسکلتی، از روش بررسی بلوغ مهره‌های گردنی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 23 و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد (α = 0/05).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>نتایج مطالعه نشان داد، در دختران بین کلسیفیکاسیون دندان کانین، پرمولر اول و دوم، مولر دوم دو سمت چپ و راست با مراحل مختلف بلوغ مهره‌های گردنی، رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (ضریب همبستگی اسپیرمن برای دندان کانین 0/5 :r، پرمولر اول 0/5 :r، پرمولر دوم 0/6 :r و مولر دوم 0/6 :r) (p value &lt; 0/001).</p> <p>ولی در پسران، فقط در دندان مولر دوم چپ 0/3 :r و دندان مولر دوم راست 26/0 :r و دندان کانین سمت چپ 3/0 :r رابطه معنی‌دار بود (p value &lt; 0/001).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> ارتباط بین کلسیفیکاسیون دندان‌ها و بلوغ مهره‌های گردنی در دختران، معنی‌دار بود و در پسران در دندان مولر دوم و کانین چپ، معنی‌دار بود.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها:</strong> مهره‌ی گردنی، رادیوگرافی پانورامیک، سن کرونولوژیک</p> Saied Sadeghian سعید صادقیان, Farnaz Tajmir Riahi فرناز تاجمیرریاحی, Mitra Rezaei میترا رضایی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1573 دوشنبه, 20 مه 2019 12:26:43 +0430 ارزیابی دقت سه نوع اپکس یاب الکترونی با استفاده از سکشن های هیستولوژیک بعنوان گلد استاندارد http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1523 <p><strong>مقدمه: </strong>تعیین دقیق طول کارکرد، یکی از مهم‌ترین مراحل انجام درمان‌های ریشه می‌باشد که به صورت مستقیم در موفقیت درمان مؤثر است. وسایل و روش‌های گوناگونی برای تعیین طول کارکرد کانال ریشه معرفی شده‌اند که از این میان می‌توان به دستگاه‌های آپکس‌یاب الکترونیکی اشاره نمود. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه‌ای دقت سه آپکس لوکیتور الکترونیکی Woodpecker، Root zx و Coxo با طول واقعی انجام گرفت.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی از نوع آزمایشگاهی، تعداد 30 دندان تک کانال سانترال ماگزیلا که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، انتخاب شد و طول کارکرد هر دندان با سه آپکس لوکیتور الکترونیکی Root zx، Woodpecker و Coxo اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری‌های الکترونیکی، طبق دستور شرکت سازنده، با استفاده از k فایل 15 و بعد از شستشو با هیپوکلریت 6 درصد و نرمال‌سالین 0/9 درصد، در محدوده‌ی 0/5 ± و 1 ± میلی‌متری و منطبق بر تنگه‌ی اپیکالی، انجام پذیرفت. طول کارکرد حقیقی با سایش 4 میلی‌متر انتهای ریشه و اندازه‌گیری فاصله‌ی بین نقطه‌ی مرجع کرونالی تا تنگه‌ی اپیکالی در زیر میکروسکوپ محاسبه گردید و سپس داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر و فیشر با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16، بررسی گردید و سطح معنی‌داری (p value &lt; 0/05) در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در محدوده‌ی 0/5 ± میلی‌متر و 1 ± میلی‌متر، دقت آپکس لوکیتورهای Root zx برابر با 76/7 درصد و 100 درصد، Woodpecker برابر با 90 درصد و 100 درصد و Coxo برابر با 93/3 درصد و 100 درصد می‌باشد. تفاوت معنی‌داری بین اندازه‌گیری‌های Root zx، Woodpecker و Coxo با طول کارکرد حقیقی مشاهده نشد (p value = 0/738، 0/687، 0/090).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه‌ی حاضر، هیچ کدام از سه آپکس لوکیتور مورد آزمایش، دقت 100 درصد را در موارد منطبق بر تنگه‌ی اپیکالی گزارش نکردند. اختلاف اندازه‌ی طول کارکرد به دست آمده توسط سه آپکس لوکیتور با طول واقعی، تفاوت آماری معنی‌داری نداشت.</p> <p><strong>&nbsp;کلید واژه‌ها:</strong> آپکس لوکیتور الکترونیکی، طول کارکرد، تنگه‌ی اپیکالی</p> Zahra Nahidi زهرا ناهیدی, Arash Izadi آرش ایزدی, Shabnam Naeimi شبنم نعیمی, Reza Rezai رضا رضایی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1523 سه‌شنبه, 21 مه 2019 09:14:32 +0430