مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> fa-IR <ol> <li class="show"><strong> اهداف و دامنه</strong> <strong>فعالیت</strong><strong>: </strong>مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی رسمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که با هدف افزایش دانش محققان، دندان‌پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی و ارائه نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد برخی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها در دندان‌پزشکی و علوم مرتبط منتشر می‌شود.</li> </ol> <p>این فصلنامه مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری، مقالات آموزش مداوم، گزارش مورد، نامه علمی و نامه به سردبیر را در زمینه‌های دندان‌پزشکی و موضوعات مرتبط می‌پذیرد (دسترسی آزاد) و (داوری همتا).</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong>&nbsp;فرستادن مقاله‌ها: </strong>فرستادن مقاله‌ها فقط از طریق سایت فصلنامه قابل قبول است: http://jids.journalonweb.ir مقاله باید همراه با نامه‌ای به سردبیر، شامل عنوان و نام نویسنده (ها) و تعهد به عدم چاپ یا ارسال به جای دیگر، فرستاده شود. در صورتی که مقاله قبلاً به مجله دیگری ارسال و رد شده باشد، نویسندگان باید اطلاعات کامل در مورد روند بررسی پیشین ارائه نمایند. نویسندگان باید در این نامه اعلام کنند که مقاله تنها برای فصلنامه دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان فرستاده شده است.</li> </ol> <p>مقاله باید به صورت یک خط در میان و در اندازه کاغذ A-4 تایپ شود و حاشیه آن در هر دو طرف مشخص باشد. متن مقاله باید فقط در قالب Microsoft Word ارسال شود.</p> <p>جدول‌ها و همچنین شکل‌ها باید در صفحات جداگانه تایپ و قرار داده شوند. جدول‌ها به صورت عکس فرستاده نشوند. تصویرها باید در قالب JPEG یا GIF فرستاده شوند تا تصویرهایی با کیفیت بالا در نسخه آنلاین فصلنامه تولید گردد.</p> <p>تا حد امکان از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده شود و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند، پرهیز گردد.</p> <p>تمام عددها در متن و جدول‌ها باید به فارسی نوشته شوند و به ویژه ممیزها به صورت رسم الخط فارسی و به شکل (/) نوشته شوند و نه به صورت نقطه.</p> <table width="567"> <tbody> <tr> <td width="126"> <p>نوع مقاله</p> </td> <td width="126"> <p>سقف واژگان</p> </td> <td width="165"> <p>سقف مجموع جداول و تصاویر</p> </td> <td width="151"> <p>سقف منابع و مآخذ</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله اصلی</p> </td> <td width="126"> <p>2500</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله کوتاه</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>2</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله مروری و بازآموزی</p> </td> <td width="126"> <p>7000</p> </td> <td width="165"> <p>بدون محدودیت</p> </td> <td width="151"> <p>بدون محدودیت</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>نامه به سردبیر</p> </td> <td width="126"> <p>400</p> </td> <td width="165"> <p>1</p> </td> <td width="151"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>تحقیقات کیفی</p> </td> <td width="126"> <p>3000</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>گزارش مورد</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>5</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>فرستادن مقاله و پیگیری‌های بعدی در این مجله فقط از طریق وب‌سایت اختصاصی مجله به آدرس http://jids.journalonweb.ir و پس از ثبت نام (Registration) در آن ممکن می‌باشد.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong>شرایط فنی تهیه و ارسال مقاله: </strong>مقاله باید شامل: صفحه عنوان، چکیده مقاله (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، مقدمه، موادو روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری و منابع باشد.</li> </ol> <ul> <li class="show">شماره گذاری صفحات از صفحه عنوان شروع و در قسمت پایین و سمت چپ کاغذ درج گردد.</li> </ul> <p><strong>صفحه </strong><strong>اول (</strong><strong>عنوان):</strong> شامل عنوان مقاله (حداکثر 15 کلمه)؛ نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی و محل خدمت نویسنده (ها)؛ نشانی کامل پستی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسؤول؛ عنوان مکرری (حداکثر 40 حرف)؛ قدر دانی با ذکر نام مرکز یا سازمان تأمین‌کننده بودجه پژوهشی (برای مقالات اصیل پژوهشی) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی. <strong>شناسه ارکید (</strong><strong>ORCID ID</strong><strong>) </strong><strong>همه نویسندگان باید در این قسمت وارد شود.</strong></p> <p><strong>صفحه دوم (چکیده فارسی):</strong> چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها باشد. چکیده «گزارش مورد» شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه‌ها است.</p> <p>از اصطلاحات فهرست عناوین پزشکیMeSH) ) یا فهرست Index Medicus به آدرس (<a href="https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search%20%20">https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search</a>) استفاده کنید. نویسندگان باید مراقب باشند که چکیده، مطالب مقاله را به طور دقیق منعکس کند.</p> <p><strong>صفحه سوم به بعد (متن):</strong> شامل متن مقاله (تحقیقی، مروری، گزارش مورد) باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (</strong><strong>سپاسگزاری</strong><strong>):</strong> ارائه شماره طرح تحقیقاتی و مرکز تأمین کننده بودجه برای مقالات پژوهشی در این قسمت لازم است.</p> <p><strong>صفحه مجزا (منابع):</strong> برای ذکر مراجع و منابع که بر اساس الگوی مجله (ادامه) تنظیم شده باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (چکیده انگلیسی):</strong> چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی و حداکثر 250 کلمه باشد در انتهای آن در سطر مجزا کلید <br> واژه‌ها ذکر شود.</p> <p><strong>صفحات مجزا (جداول و نمودارها):</strong> هر جدول و یا نمودار در یک صفحه مجزا در نرم‌افزار WORD تایپ و به ترتیب استفاده در متن به صورت 1، 2 و 3 شماره‌گذاری شود. عنوان هر جدول در بالا و توضیحات آن با استفاده از علائم <sup>*</sup>، <sup>**</sup>، … ،……و ..... در پایین جدول آورده شود. از ارائه جدول و نمودارهایی که به اطلاعات آن‌ها در متن بطور کامل اشاره شده است اجتناب گردد. <strong><em><u>از ارسال جدو‌ل‌ها یا نمودارها به صورت تصویر و شکل خودداری گردد.</u></em></strong></p> <p><strong>صفحات مجزا (تصویرها):</strong> تصویرهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند تعداد محدود تصویر همراه ذکر عنوان در زیر آن و با فرمت GIF &nbsp;و &nbsp;JPEGقابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول‌ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند. تصور اشخاص بدون اجازه کتبی آن‌ها نباید قابل شناسایی باشد. عنوان هر تصویر در پایین آن آورده شود.</p> <p><strong>اصول کلی متن مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">متن مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.</li> <li class="show">متن مقاله مروری شامل: هدف، شرح مقاله، بحث و نتیجه‌گیری باشد. مقاله مروری صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی در مورد موضوع مقاله را داشته و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می‌شود.</li> <li class="show">متن گزارش مورد شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه‌گیری باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای تعداد محدودی تصویر و تعداد معدودی منبع باشد.</li> <li class="show">متن نامه به سردبیر شامل: حداکثر400 کلمه و در صورت لزوم یک شکل یا یک جدول و حداکثر پنج منبع باشد. نامه علمی که محتوای پژوهشی دارد، باید در بر گیرنده مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد ولی تقسیم‌بندی عناوین در متن لازم نیست.</li> <li class="show">نویسندگان اجازه دارند قسمت‌های طولانی مقاله خود را به زیر بخش‌هایی مانند: انتخاب بیمار، پرسش‌نامه، تحلیل آماری و ... تقسیم کنند.</li> </ul> <p><strong>شیوه نگارش اجزای مقاله:</strong></p> <p><strong>مقدمه: </strong>این بخش باید هدف و منطق مطالعه را به طور خلاصه بیان کند. نیازی به مرور گسترده موضوع یا بیان نتایج مطالعه یا نتیجه‌گیری از آن باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این بخش باید شامل بیان دقیق روش کار یا انجام مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از دستگاهی استفاده می‌شود، نام و آدرس سازنده آن باید در پرانتز آورده شود. اگر روش کار یک روش جا افتاده و ثابت شده است، ذکر مرجع ضروریست اما اگر روش جدید است، اطلاعات کافی نوشته شود تا نویسندگان دیگر هم قادر به انجام آن باشند. در صورت استفاده از دارو، باید نام کلی، دوز و روش تجویز آن ذکر شود. برای بیماران؛ بیان سن و جنس با میانگین سنی و انحراف معیار ضروریست. روش آماری باید ذکر شود و برنامه آماری رایانه مورد استفاده هم مشخص شود.</p> <p><strong>رهنمودهای اخلاقی:</strong> ملاحظات اخلاقی باید در بخش مواد و روش‌ها ذکر شود.</p> <p>1) لطفاً اعلام شود كه <strong>رضایت آگاهانه</strong> از تمام شركت‌كنندگان انسانی بزرگسال و والدین یا سرپرستان قانونی افراد زیر سن قانونی گرفته شده است. <strong>کد اخلاق</strong> مطالعه که از مؤسسه یا دانشگاه مربوطه گرفته شده در این بخش ذکر گردد.</p> <p>2) در متن نشان دهید که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشی مطابق با دستورالعمل‌های ملی بهداشت برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی شما انجام شده است. تمام آزمایشات بالینی باید قبلاً در سایت ثبت آزمایشات بالینی ایران به نشانی www.IRCT.ir &nbsp;ثبت شوند و شماره ثبت آن‌ها باید در بخش «مواد و روش‌ها» ذکر شود.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>این بخش باید به صورت متن، جدول و تصویر ارائه شود. محتوای جداول نباید در متن تکرار شود. در عوض، ممکن است به شماره جدول ارجاع داده شود. مقالات طولانی ممکن است برای روشن کردن مطالب خود به عناوین فرعی در برخی بخش‌ها (به ویژه بخش‌های نتایج و بحث) نیاز داشته باشند.</p> <p><strong>بحث: </strong>این بخش باید بر یافته‌های مطالعه حاضر و تغییرات یا شباهت‌های آن با سایر کارهای انجام شده در این زمینه توسط سایر نویسندگان تأکید کند. جزییات داده‌ها نباید دوباره در بحث تکرار شوند. بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن‌ها تأکید کنید. در ابتدای این قسمت باید ذکر شود که آیا فرضیه صفر ذکر شده در مقاله صحیح است، نادرست است و یا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.</p> <p><strong>تعارض منافع:</strong> نویسندگان باید هرگونه تعارض منابع مالی و منافع احتمالی، مانند دریافت وجوه یا هزینه، یا دارا بودن سهام در سازمانی که ممکن است از طریق انتشار مقاله شما سود یا ضرر داشته باشد، تأیید و اعلام کنند. اعلام علاقه رقابتی منجر به رد مقاله نمی‌شود، اما لازم است که ما از آن آگاه شویم.</p> <p><strong>تقدیر و تشکر: </strong>در این بخش لازم است از همه مشارکت‌کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند، تشکر گردد. این موارد می‌توانند افرادی که کمک فنی یا نوشتاری کرده و یا مثلا مدیرانی باشند که فقط پشتیبانی کلی از مقاله داشته‌اند. منابع حمایت‌های مالی و مادی نیز باید ذکر شود.</p> <p><strong>جدول‌ها: </strong>به تعداد محدود و با ذکر <strong>عنوان جدول در بالای آن</strong> ارسال شوند. از ارسال جدول‌ها به صورت عکس یا تصویر خودداری شود. در صورت نیاز به ذکر توضیحات آن را در زیر جدول قرار دهید نه در عنوان.</p> <p><strong>تصویرها: </strong>باید به تعداد محدود، با کیفیت بالا و در صفحات جداگانه ارسال شوند. <strong>عنوان هر تصویر باید در زیر قرار بگیرد</strong>. داده‌های تکراری نباید همزمان در جدول‌ها، شکل‌ها و متن ارائه شود.</p> <p><strong>اختصارات و نمادها: </strong>فقط از اختصارات استاندارد استفاده کنید. <strong>از استفاده از آن‌ها در عنوان و چکیده خودداری کنید</strong>. اصطلاح کاملی که نشان دهنده معنای کامل آن اختصار است؛ باید قبل از اولین استفاده از اختصار مربوطه در متن آورده شود.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <ul> <li class="show">منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و شماره هر منبع داخل پرانتز () قرار گیرد.</li> <li class="show">تمام منابع باید به زبان انگلیسی ذکر شوند. بنابراین منابع فارسی در صورت دارا بودن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، با استفاده از این مشخصات و در صورت نداشتن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، لازم است به زبان انگلیسی ترجمه و سپس در این بخش درج گردند.</li> <li class="show">ذکر نام شش نویسنده اول الزامی است. چنان که تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر بود. پس از ذکر نام شش نفر اول، از عبارت “et al” &nbsp;استفاده شود.</li> <li class="show">فقط حرف اول نام کوچک نویسنده(ها) نوشته شود.</li> </ul> <p>شیوه نگارش فهرست منابع بر اساس الگوی ونکوور و مطابق نمونه‌های زیر باشد:</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت مجله</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فصاله) حرف اول نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله(فاصله) سال انتشار(:) دوره (شماره)(:) صفحات(.)</p> <p>مثال:</p> <p>Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigates to the apical third of root canal systems. J Endod 2006; 32(5): 417-20.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت کتاب</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشد: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) نام نویسندگان با علامت (،) از هم جدا شوند مثال:</p> <p>Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental material. 8th&nbsp;ed. St Louis: Mosby Co; 2004. p. 113-25.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که هر فصل کتاب توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده باشد: نام خانوادگی نویسنده آن فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) در: (In) نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب(.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) مثال:</p> <p>Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th ed. St Louis: Mosby Co.; 2002. p. 246-8.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت پایان‌نامه</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) استاد راهنما (:) نام خانوادگی استاد راهنما (فاصله) نام(.) عنوان پایان‌نامه (.) مقطع پایان‌نامه (،) نام دانشکده (،) نام دانشگاه(.) سال انتشار.</p> <p>مثال:</p> <p>Torkan S. Supervising teacher: Mosharraf R. Evaluation of the fracture resistance of composite bridges reinforced with two types of pre-impregnated and non-impregnated fibers. Thesis for DDS. School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2008.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت الکترونیکی</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجله الکترونیکی روی اینترنت</p> <p>نام خانوادگی نویسنده ( فاصله) نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله الکترنیکی (فاصله .[Serial online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) شماره صفحات یا قاب‌ها (.) روز، ماه و سال دسترسی (:) آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:)</p> <p>مثال:</p> <p>Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphotogy of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004; 5: [3 Screens][ cited 2018 Feb 23]. Available from: https://journal.dentalanthropology.org/index.php/jda/article/view/153</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت صفحه وب</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام] یا شرح پدید آور[ (.) عنوان(.) سال نشر در صورت دسترسی(:) ] شماره صفحات یا قاب‌ها[ ] روز، ماه و سال دسترسی (:)آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:).</p> <p>مثال:</p> <p>Dentsply Co. Biopure(MTAD) Cleanser. [2 screens] [Cited 2006 Nov 26]. Available from: https://www.dentsplysirona.com/en-ca/products/endodontics/irrigation activation.html/Endodontics/Irrigation-&amp;-Activation/Irrigants/BioPure-MTAD-Root-Canal-Cleanser/p/TUL-BP48R/c/1000241.html</p> <p><strong>حق چاپ (</strong><strong>Copyright</strong><strong>) و دسترسی آزاد (</strong><strong>Open access</strong><strong>)</strong><strong>: </strong>بر اساس توافق با نویسنده مقاله در موقع ارسال، «مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان» صاحب حق چاپ مقاله منتشر شده است. با این حال، این یک مجله دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام مطالب به طور رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آن‌ها برای اهداف قانونی دیگر هستند، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه بگیرند.</p> <p><strong>فرایند ارزیابی مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">مقاله پس از ثبت در سایت مجله، اعلام وصول گردیده و پس از دریافت هزینه سابمیت و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد. نتایج داوری در شورای نویسندگان بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد. مقالات پس از اصلاح و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ تأیید مقاله در مجله چاپ می‌شوند.</li> <li class="show">مقالات <u>کارآزمایی بالینی</u> بایستی قبلا در سایت (<a href="http://www.irct.ir/">www.IRCT.ir</a>) ثبت و شماره ثبت آن‌ها در ابتدای مواد و روش‌های متن مقاله ذکر شده باشد.</li> <li class="show">مقالات <u>گزارش مورد</u> لازم است دارای رضایتنامه و کد اخلاق باشند.</li> <li class="show">مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و در صورت نیاز خلاصه سازی مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می‌باشد.</li> <li class="show">مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز درست بودن مرتبه علمی نویسندگان را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده تمامی نویسنده (ها) می‌باشد.</li> <li class="show">پس از ورود مقاله به مرحله نهایی (چک رفرنس) امکان انصراف نویسنده (گان) از انتشار مقاله وجود ندارد.</li> <li class="show">پس از تأیید نسخه صفحه‌بندی شده توسط نویسنده مسؤول، امکان تغییر در تعداد یا ترتیب نام نویسندگان مقاله وجود ندارد.</li> </ul> <p><strong>نشانی:</strong> اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دفتر مجله دانشکده دندان‌پزشکی.</p> <p>کد پستی:72461-81746</p> <p>تلفن: 37925523-031</p> <p>نمابر:36687080-031</p> <p>Email: jids@dnt.mui.ac.ir</p> <p>URL: <a href="http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids">http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids</a>&nbsp;</p> jids@dnt.mui.ac.ir (Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف) armri.org@gmail.com (Arman Research Institute - موسسه ی پژوهشی آرمان) دوشنبه, 04 آوریل 2022 12:38:10 +0430 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ارتباط بین پروتروژن اسکلتی و تمایل لبیولینگوالی دندان‌ها با ضخامت استخوان آلوئولار قدامی در تصاویر Computed Beam Computed Tomography http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1861 <p><strong>مقدمه:</strong> ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار، برای جایگذاری مناسب ایمپلنت و ساپورت و زیبایی بافت نرم اطراف رستوریشن‌های ایمپلنتی بسیار مهم است. هدف از اين پژوهش، تعیین ارتباط بین پروتروژن اسکلتی فکین و تمایل لبیولینگوالی دندان‌ها با ضخامت استخوان آلوئولار ناحیه‌ی قدامی ماگزیلا و مندیبل با استفاده از توموگرافي كامپيوتري اشعه‌ی مخروطي (Computed beam computed tomography) CBCT بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، از 100 بيمار مراجعه‌كننده به بخش راديولوژي دانشكده‌ی دندان‌پزشكي تبریز كه جهت جايگذاري ايمپلنت بین سال‌های 1392 تا 1394 اقدام كرده بودند، تصوير توموگرافي كامپيوتري اشعه‌ی مخروطي تهيه شد. پروتروژن ماگزیلا و مندیبل با اندازه‌گیری زوایای SNA و SNB و تمایل لبیولینگوالی دندان‌های قدامی ماگزیلا و مندیبل با اندازه‌گیری زوایای U1-NA و L1-NB تعیین گردید. ضخامت استخوان باکال در 3 میلی‌متر زیر (A) CEJ (Chemical engineering journal)، قسمت میانی ریشه (B) و آپکس (C) اندازه‌گیری شد. آنالیز داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی و ضریب همبستگی Pearson در سطح معنی‌داری 0/05 &gt; p value به دست آمد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong>&nbsp;میانگین ضخامت استخوان در سطح C، بیشتر و در سطح A، کمتر از دو سطح دیگر بود. بین میانگین ضخامت استخوان ماگزیلا و SNA (به جز ناحیه‌ی B کانین) ارتباط آماری معنی‌داری وجود نداشت <strong><br></strong> (0/05 &lt; p value). بین میانگین ضخامت ماگزیلا و U1-NA و همچنین میانگین ضخامت مندیبل و SNB و L1-NB ارتباط آماری معنی‌داری وجود ندارد (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:&nbsp;</strong>ارتباط آماری بین پروتروژن ماگزیلا و مندیبل و تمایل لبیولینگوالی دندان‌های قدامی و ضخامت استخوان آلوئولار وجود نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دندان، استخوان آلوئولار، ضخامت، توموگرافي كامپيوتري اشعه‌ی مخروطي.&nbsp;</p> Ali Hafez Qoran علی حافظ قرآن, Roodabeh Koodaryan رودابه کودریان, Vahid Hassanzadeh وحید حسن‌زاده, Elnaz Omrani Rad الناز عمرانی‌راد ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1861 دوشنبه, 04 آوریل 2022 10:24:05 +0430 بررسی تأثیر مدت زمان تابش لیزر در دوز یکسان در درمان آفت عودکننده‌ی دهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1895 <p><strong>مقدمه:</strong> آفت عود‌کننده، یک زخم شایع و دردناک در ناحیه‌ی دهان است. هدف از این مطالعه، بررسی زمان تابش لیزر در دوز یکسان در درمان آفت عود‌کننده‌ی دهان بود و مطالعه‌ی مشابهی دیده نشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، تعداد 30 بیمار مراجعه‌کننده به بخش بیماری‌های دهان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، با آفت دهانی کوچک و به روش نمونه‌گیری آسان و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه مشابه تقسیم شدند. لیزر دیود کم توان nm660، در گروه A با 200 میلی‌وات و20 ثانیه و در گروه B با 20 میلی‌وات و 200 ثانیه به تعداد دو جلسه در روزهای اول و سوم تابانده شد و مدت زمان بهبودی بالینی و شدت درد در دو گروه باهم مقایسه گردید. داده‌ها با استفاده آزمون‌های آماری Independent t-test و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>يافته‌ها:&nbsp;</strong>میانگین درد روز اول بعد از لیزر تا روز هفتم در گروه B، به طور معنی‌داری کمتر از گروه A بود <strong><br> </strong>(0/001 &gt; p value). میانگین اندازه‌ی ضایعه در روزهای سوم (0/03 = p value)، پنجم (0/001 &gt; p value) و هفتم (0/001 = p value) در گروه B به طور معنی‌داری کمتر از گروه A بود. میانگین مدت زمان بالینی بر طرف شدن ضایعه در گروه B به طور معنی‌داری کمتر از گروه A بود (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بر اساس نتایج این مطالعه، توان پایین‌تر و زمان تابش طولانی‌تر لیزر دیود 660 نانومتر برای درمان زخم‌های آفت دهانی پیشنهاد می‌شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> زخم آفت، لیزر کم توان، مدت زمان بهبودی زخم، درد.&nbsp;</p> Farzaneh Aghakhani فرزانه آقاخانی, Amir Mansour Shirani امیرمنصور شیرانی, Nima Amini نیما امینی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1895 دوشنبه, 04 آوریل 2022 10:40:35 +0430 مقایسه‌ی حداکثر نیروی بایت دندانی در بیماران اسکلتال کلاس III قبل و بعد از انجام جراحی ارتوگناتیک http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1885 <p><strong>مقدمه:</strong> جراحی ارتوگناتیک، علاوه بر تغییراتی که در ظاهر صورت و اکلوژن ایجاد می‌کند، بیومکانیک و نیروی حاصل از جویدن را نیز تغییر می‌دهد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تغییرات ماکزیمم نیروی بایت بعد از جراحی‌های ارتوگناتیک در بیماران کلاس III بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 20 بیمار اسکلتال کلاس III مراجعه‌کننده به دانشکد‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال تحصیلی 1397 تا 1398 که تحت درمان ارتودنسی و آماده‌ی عمل جراحی فک بودند، انتخاب شدند. اندازه‌گیری بیت، بلافاصله قبل از انجام جراحی و 3 ماه بعد از انجام جراحی انجام شد. تکنیک جراحی در این بیماران، تکنیک 2 فک بود. حداکثر نیروی بایت دندانی در <br> 2 ناحیه‌ی مولر اول سمت راست ماگزیلا و مولر اول سمت چپ ماگزیلا در دو فاصله‌ی زمانی قبل از جراحی و سه ماه بعد از جراحی اندازه‌گیری شد. سنسور، ابتدا بر روی دندان مولر اول ماگزیلا یک سمت گذاشته و سپس طرف دیگر و بار دیگر بلعکس انجام شد. اندازه‌گیری در هر سمت سه مرتبه تکرار شده و بیشترین عدد حاصله به عنوانMBF (Maximum bite force) بیمار یادداشت گردید، داده‌ها با آزمون‌های آماری ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).<strong><br></strong></p> <p><strong>يافته‌ها: </strong>میانگین حداکثر نیروی بایت دندانی 3 ماه بعد از جراحی فک، کاهش معنی‌داری یافته بود (0/001 &gt; p value) ولی بین نیروی بایت با جنسیت افراد، ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (0/244 = p value).<strong><br></strong></p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> جراحی فک در بیماران کلاس III اسکلتال، باعث کاهش نیروی بایت در 3 ماه بعد از جراحی فک گردید.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> نیروی بایت دندانی، مال‌اکلوژن کلاس III، جراحی ارتوگناتیک</p> Fatemeh Yari فاطمه یاری, Mehdi Rafiei مهدی رفیعی, Arash Golestaneh آرش گلستانه, Eilnaz Ehrami ایلناز احرامی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1885 دوشنبه, 04 آوریل 2022 10:54:46 +0430 مقایسه‌ی تطابق مارژینال و ریزنشت ترمیم‌های CL V دندان‌های قدامی شیری با دو لاینر RMGI متفاوت http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1904 <p><strong>مقدمه:</strong> برای کاهش ریزنشت، تکنیک‌ها و مواد مختلفی پیشنهاد شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسي تطابق لبه‌ای و ریزنشت ترميم‌های كامپوزيت در دندان‌هاي كانين شيري با تكنيك ساندویچ به روش باز (Open sandwich) و لاینرهای متفاوت می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی تجربی و مقطعی در سال 1398، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) صورت گرفت. تعداد 60 دندان کانین شیری سالم در 3 گروه جهت انجام ترمیم کامپوزیت تقسیم شدند. در سطح باکال نمونه‌ها حفره‌ی کلاس V با فاصله‌ی 1 میلی‌متر زیر CEJ (Cementoenamel junction)، تراش داده شده و در گروه یک و دو، 1 میلی‌متر، لاینر یونوسیل و گلاس آینومر Fuji II در کف حفره قرار داده شد. سپس ترمیم با کامپوزیت 3MZ250 صورت گرفت. در گروه 3 (شاهد)، ترمیم بدون لاینر انجام شد. پس از رنگ‌آمیزی، نمونه‌ها در محلول متیلن‌بلو 0/5 درصد، مقاطع برش باکولینگوالی با ضخامت 1 میلی‌متری تهیه و بررسی ریزنشت با استریو میکروسکوپ صورت گرفت. به صورت تصادفی ساده با روش آماری <br> Simple Random Sampling، 5 نمونه از هر گروه برای بررسی تطابق لبه‌ای با SEM <br> (Scanning electron microscope) انتخاب گردید. برای مقایسه‌ی گروه‌های سه‌گانه از آزمون غیر پارامتریک Chi-square و Kruskal-Wallis و برای مقایسه‌ی هر گروه باهم از آزمون غیر پارامتریک Mann-Whitney استفاده شد. سطح معنی‌داری، 0/05 &gt; p value و نرم‌افزار مورد استفاده GPower بود.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> میزان ریزنشت در مارجین جینجیوالی در گروه‌های با تکنیک ساندویچ به روش باز (Open sandwich) و لاینرهای یونوسیل و Fuji II نسبت به شاهد، معنی‌دار بود (0/003 = p value). بین دو گروه یونوسیل و Fuji II تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0/795 = p value). بررسی با SEM، هیچگونه تفاوت معنی‌داری بین 3 گروه در ریزنشت مارجین جینجیوالی مشاهده نگردید (0/232 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> استفاده از دو لاینر یونوسیل و Fuji II در حفره‌های کلاس V ترمیم شده با تکنیک Open sandwich در دندان‌های قدامی شیری می‌تواند ریزنشت لثه را کاهش دهد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> ریزنشت دندانی، یونوسیل، گلاس آینومر، ترمیم دندان.&nbsp;</p> Saeedeh Talebianpour سعیده طالبیان‌پور, Hajar Attarzadeh هاجر عطارزاده ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1904 دوشنبه, 04 آوریل 2022 11:03:56 +0430 مقایسه‌ی تطابق لبه‌ای روکش‌های کامل خارج تاجی Heat press ساخته شده با دو روش پرینت سه بعدی و دستی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1868 <p><strong>مقدمه:</strong> تطابق لبه‌ای، یكی از فاکتورهای کلیدی در موفقیت روکش‌های ثابت است. شناسایی تطابق لبه‌ای به منظور شناسایی فاصله و همچنین جلوگیری از بروز بیماری‌ها امری ضروری می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی دو روش پرینت سه بعدی و دستی به منظور ساخت روکش‌های کامل خارج تاجی Heat press با تطابق لبه‌ای بیشتر بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به روش تجربی- آزمایشگاهی با استفاده از <br> 20 نمونه انجام گرفت. 10 تری برای گروه وکس‌آپ دستی و 10 تری برای گروه پرینت تهیه گردید. تطابق برای هر روکش در نقطه‌ی میانی باکال، نقطه‌ی میانی مزیال، نقطه‌ی میانی لینگوال، نقطه‌ی میانی دیستال و هر چهار لاین انگل اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون Kruskal-Wallis و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> بین فاصله‌ی روکش از لبه‌ی مارجینال در هشت قسمت دندان به روش دستی تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/001 &gt; p value). بین فاصله‌ی روکش از لبه‌ی مارجینال در هشت قسمت دندان به روش پرینت سه بعدی، تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (0/614 = p value). فاصله‌ی روکش از لبه‌ی مارجینال به روش پرینت سه بعدی و دستی، تفاوت معنی‌دار داشت (0/001 &gt; p value).</p> <p>نتیجه‌گیری: تطابق روکش‌های کامل خارج تاجی Heat press در روش پرینت سه بعدی نسبت به روش وکس‌آپ دستی، تفاوت معنی‌داری نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> تطابق لبه‌ای دندانی، روکش دندان، پروتزهای دندانی.&nbsp;</p> Fereshteh Seyedeh فرشته سیده, Reza Darabi رضا دارابی, Monireh Nili منیره نیلی, Pooya Ashtijoo پویا آشتی جو ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1868 دوشنبه, 04 آوریل 2022 11:12:36 +0430 دانش و عملکرد دانشجويان و دندان‌پزشكان عمومي اصفهان درباره‌ی داروهاي تجویزی در دندان‌پزشكي http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1910 <p><strong>مقدمه:</strong> تشخیص و تجویز صحیح دارو، یکی از بخش‌های اصلی درمان توسط کارکنان بهداشتی از جمله دندان‌پزشکان است. لذا در این زمینه باید آگاهی لازم را داشته و عملکرد مناسبی را در انتخاب دارو، دوز مناسب و دوره‌ی درمانی انجام دهند. مطالعه‌ی‌ حاضر با هدف ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی و دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان انجام گرفته است.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی و مقطعی حاضر، بر روی 99 دانشجوی سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نیز 89 دندان‌پزشک عمومی شاغل در این شهر در سال 1398 به انجام رسید. پرسش‌نامه‌ی این مطالعه در 3 بخش اطلاعات دموگرافیک، آگاهی و عملکرد بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری T-test، آنالیز one-way ANOVA و ضریب همبستگی Spearman مورد تحلیل قرار گرفت (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> سطح آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان به ترتیب در سطح ضعیف (2/2 و 3 درصد)، متوسط (82 و 9/82 درصد) و خوب (15/8 و 14/1 درصد) و عملکرد دندان‌پزشکان و دانشجویان به ترتیب در سطح ضعیف (9/7 تا 5 درصد)، متوسط (84/2 تا 89/6 درصد) و خوب (7/9 و 8/1 درصد) به دست آمد. نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان (0/0001 &gt; p value، 0/417 = r) و دانشجویان (03/0- &gt; p value، 0/213 = r) با عملکرد ایشان ارتباط مستقیمی داشت. مقایسه‌ی آگاهی و عملکرد دانشجویان و دندان‌پزشکان، تفاوت آماری معنی‌داری نشان نداد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> به نظر می‌رسد برگزاری بازآموزی و ساخت پمفلت‌های آموزشی در زمینه‌ی آگاهی در تجویز داروها و نیز عملکرد در این زمینه می‌تواند به بالا بردن آگاهی و عملکرد دانشجویان کمک نماید.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دانش، دندان‌پزشکان، داروهای تجویزی</p> Forooz Keshani فروز کشانی, Nakisa Torabinia نکیسا ترابی‌نیا, Neda Dinarvand ندا دیناروند ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1910 دوشنبه, 04 آوریل 2022 11:23:23 +0430 شیوع واکنش‌های آلرژیک ناشی از آلرژن‌های محیط دندان‌پزشکی، گزارش شده میان کارکنان دندان‌پزشکی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1912 <p><strong>مقدمه:</strong> با افزایش استفاده از خدمات دندان‌پزشکی و به طبع آن افزایش به کارگیری مواد مختلف، شیوع واکنش‌های آلرژیک علیه این مواد با افزایش رو به رو بوده است. در این شرایط، تشخیص واکنش‌های آلرژیک و شیوع آن در میان دندان‌پزشکان اهمیت پیدا می‌کند. هدف این مطالعه، بررسی میزان شیوع واکنش‌های آلرژیک به مواد دندان‌پزشکی در دانشجویان، دستیاران و اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی حاضر در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در سال 1397 با استفاده از فرم جمع‌آوری اطلاعات که با راهنمایی اساتید و همکاری گروه ایمونولوژی دانشکده‌ی پزشکی تهیه گردید، بر روی دانشجویان بالینی، دستیاران و اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی انجام شد. در نهایت داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی، آزمون Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> از بین 200 نفر شرکت‌کننده (152 دانشجو، 23 دستیار و 25 اعضای هیأت علمی) 64 درصد از کل افراد، حداقل یک بار در محیط کار دندان‌پزشکی واکنش آلرژیک داشتند (در بین دانشجویان، 69/1 درصد، دستیاران، 40/7 درصد و اعضای هیأت علمی، 56 درصد). شایع‌ترین واکنش آلرژیک خارش پوست، کهیر و واکنش‌های تنفسی بودند. بخش‌های پرکلینیک، بیشترین شیوع واکنش‌های آلرژیک را داشتند (0/003 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> شیوع واکنش‌های آلرژیک ناشی از آلرژن‌های محیط کار دندان‌پزشکی بسیار حائز اهمیت بوده و شایع‌ترین واکنش‌ها، واکنش‌های پوستی و بعد از آن واکنش‌های تنفسی هستند. همچنین بیشترین آلرژی به مواد دندان‌پزشکی مربوط به دستکش لاتکس بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> فراوانی، آلرژن، کارکنان دندان‌پزشکی.&nbsp;</p> Nakisa Torabinia نکیسا ترابی نیا, Roya Sherkat رویا شرکت, Amirhossein Ranjbar امیرحسین رنجبر, Forooz Keshani فروز کشانی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1912 دوشنبه, 04 آوریل 2022 00:00:00 +0430 عوامل مرتبط با تقاضای خدمات دندان‌پزشکی پایه در خانوارهای ایرانی http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1873 <p><strong>مقدمه:</strong> سلامت دهان و دندان، یک عامل مؤثر در کیفیت زندگی محسوب می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مرتبط با تقاضای خدمات دندان‌پزشکی پایه در خانوارهای ایرانی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> مطالعه‌ی‌ حاضر از نوع تحلیل ثانویه داده‌های Cross sectional بود و در آن اطلاعات گردآوری شده در پیمایش ملی هزینه‌- درآمد خانوار در سال‌های 1396 تحلیل شدند. نمونه‌ی پژوهش حاضر شامل 17548 خانوار واجد شرایط از کل کشور بود. برای بررسی تقاضای خدمات دندان‌پزشکی از مدل‌سازی Logistic regression استفاده گردید. در مجموع سه مدل برازش شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> احتمال تقاضای خدمات دندان‌پزشکی پایه در خانوارهایی که سرپرستان تحصیلات بالاتر داشتند، یا غیر متأهل و یا غیر شاغل بودند، به شکل معنی‌داری کمتر بود (0/05 &gt; p value). احتمال تقاضا برای خدمات دندان‌پزشکی پایه، در هر پنجک درآمدی نسبت به پنجک درآمدی اول (کم درآمدترین خانوارها)، به شکل معنی‌داری بالاتر بود (0/05 &gt; p value). همچنین، احتمال تقاضای خانوار برای خدمات دندان‌پزشکی پایه در خانوارهای دارای سالمندان بالای 70 سال و خانوارهای دارای فرد 6 تا 12 سال، نسبت به سایر خانوارها به شکل معنی‌داری بیشتر بود (0/05 &gt; p value). رفتار بعضی متغیرها در مدل‌های مختلف برازش شده متفاوت بود (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> احتمال تقاضای خدمات دندان‌پزشکی پایه توسط خانوار با متغیرهای جمعیت‌شناختی، متغیرهای اقتصادی و ساختار سنی اعضای خانوار ارتباط معنی‌دار داشت. بنابراین، تصمیمات سیاستی مربوط به خدمات دندان‌پزشکی لازم است مبتنی بر وضعیت جمعیت‌شناسی، تفاوت‌های اقتصادی و ساختار سنی افراد جامعه باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> مراقبت دندانی، خانوار، ایران.&nbsp;</p> Elaheh Najafi الهه نجفی, Mostafa Amini-Rarani مصطفی امینی رارانی, Maryam Moeeni مریم معینی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1873 دوشنبه, 04 آوریل 2022 11:41:41 +0430 ارزیابی دوره‌ی آموزشی مهارت بالینی ارتباطی دانشجویان ورودی 1393 دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1687 <p><strong>مقدمه:</strong> تلاش در جهت ارتقا سطح مهارت‌هاي باليني در تمامي دانشجويان رشته‌هاي پزشكي به ويژه دندان‌پزشكي و نقش آن در توسعه‌ی مباني اخلاق حرفه‌اي، لازم و ضروري مي‌باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی دوره‌ی آموزشی مهارت بالینی ارتباطی دانشجویان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان قبل و بعد از تدریس بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> اين مطالعه از نوع شبه آزمایشی (Quasi-experiment) و به صورت Uncontrolled before and after مي‌باشد. در اين مطالعه، 100 نفر از دانشجويان دندان‌پزشکی شهر اصفهان در سال 1395 قبل از گذراندن واحد مذكور و بعد از آن شركت داده شدند و با استفاده از پرسش‌نامه‌ی روايا و پايا شده، نمره‌ی مهارت‌هاي باليني ارتباطي گروه مذكور تعيين و مورد مقايسه قرار گرفتند. داده‌هاي به دست آمده با استفاده از جدول، نمودار، شاخص‌هاي مركزي و پراكندگي توصيف با استفاده از آزمون‌هاي آماري Independent t-test و آناليز کوواریانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معنی‌داری 0/05 = p value به دست آمد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها، اختلاف بین بینش و سطح آگاهی دانشجویان قبل و بعد از تدریس درس مربوطه مشاهده گردید. همچنین بر اساس همین آزمون، میانگین نمره‌ی مهارت بالینی پس از طی دوره‌ی آموزشی در مردان و زنان معنی‌دار نبود (0/845 = p value). بین سایر زیرمقیاس‌ها با جنسیت نیز قبل و بعد از آموزش، ارتباط معنی‌دار مشاهده نگردید (0/2 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها، ارائه‌ی نظری درس مذکور در بینش دانشجویان در رابطه با مهارت‌های بالینی بهبود پیدا کرده است. لذا كسب ديدگاه دانشجويان دندان‌پزشكي از عناصر لازم در بهبود آموزش و تربيت تأمين‌كنندگان سلامت دهان و دندان جامعه در آينده، مهم مي‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دندان‌پزشكي، ‌مهارت‌هاي باليني ارتباطي، دانشجويان دندان‌پزشكي.&nbsp;</p> Firozeh Nilchian فیروزه نیلچیان, Ahmadreza Mohamadsalehi احمدرضا محمد صالحی, Ali Akhavan علی اخوان ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1687 دوشنبه, 04 آوریل 2022 12:00:06 +0430 ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار باکال و پالاتال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر Cone Beam Computed Tomography http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1899 <p><strong>مقدمه:</strong> ارزیابی ابعاد استخوان آلوئولار باکال و پالاتال در دندان‌های قدامی ماگزیلا در بیمارانی که کاندید جایگزینی فوری ایمپلنت میباشند، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار باکال و پالاتال دندان‌های قدامی ماگزیلا بر روی تصاویر CBCT (Cone beam computed tomography) بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تصاویر CBCT 78 بیمار مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 98-1397 مورد بررسی قرار گرفت. ضخامت استخوان آلوئولار باکال و پالاتال دندان‌های قدامی ماگزیلا در سه محل کرست، ناحیه‌ی میانی ریشه و آپکس به وسیله‌ی نرم‌افزار Sidexis اندازه‌گیری گردید و بین دو جنس مذکر و مؤنث مقایسه شد. داده‌ها با آزمون آماریT-test &nbsp;آنالیز شدند (0/05 &gt;p value ).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> ضخامت استخوان آلوئولار باکال در محل کرست و ناحیه‌ی میانی ریشه‌ی دندان‌های سانترال، لترال و کانین کمتر از 1 میلی‌متر بود. ضخامت استخوان آلوئولار باکال در محل آپکس دندان‌های سانترال، لترال و کانین بیشتر از 1 میلی‌متر بود. ضخامت استخوان آلوئولار پالاتال در محل کرست دندان‌های سانترال، لترال و کانین کمتر از 1 میلی‌متر بود ولی ضخامت استخوان آلوئولار پالاتال در ناحیه‌ی میانی ریشه و آپکس بیش از 1 میلی‌متر بود. بین جنسیت و ضخامت استخوان آلوئولار باکال تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت (0/05 &lt; p value). بین جنسیت و ضخامت استخوان آلوئولار پالاتال، در محل کرست دندان‌های لترال و کانین و در ناحیه‌ی میانی ریشه و آپکس هر سه دندان سانترال، لترال و کانین، مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان بود (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: استخوان آلوئولار باکال، در محل کرست و ناحیه‌ی میانی ریشه و استخوان آلوئولار پالاتال، در محل کرست با ضخامت کمتر از یک میلی‌متر وجود داشت.&nbsp;</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها:</strong> توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی، ماگزیلا، ساکت دندانی.</p> Mohammad Sadegh Shiranizadeh محمدصادق شيراني‌زاده, Azadeh Torkzadeh آزاده ترك‌زاده, Afshin Yadegari Naeini افشين يادگاري نائيني, سید ساسان آریا نژاد Seyed Sasan Arianezhad ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1899 دوشنبه, 04 آوریل 2022 00:00:00 +0430 انحنای اسپی در دندان‌های دائمی افراد دارای مال‌اکلوژن‌های کلاس I، ‌II و III و ارتباط آن با اورجت و اوربایت http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1791 <p><strong>مقدمه: </strong>انحنای اسپی در بازسازی‌های کامل دهان، اهمیت زیادی داشته که می‌توان به عنوان یک مرجع برای بازسازی‌های پروتزی و ارتودنسی استفاده کرد. هدف از مطالعه‌ي حاضر، برآورد مقادیر انحنای اسپی در قوس‌های مندیبل و ماگزیلا و تعیین رابطه‌ی آن با اورجت و اوربایت در انواع مال‌اکلوژن‌ها بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، ۷۵ جفت کست دندانی با سیستم دندانی دائمی و واجد مولرهای دوم، موجود در کلینیک واحد دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان و مطب‌های خصوصی ارتودنسی انتخاب شدند و در سه گروه ۲۵تایی بر اساس مال‌اکلوژن I، II و III تقسیم شدند. برای اندازه‌گیری شعاع انحنای اسپی، نوک کاسپ‌های کانین، مزیوبوکال مولر اول و کاسپ دیستوباکال مولر دوم به شکل یک قوس به هم متصل و برای اندازه‌گیری عمق انحنای اسپی پلن‌رفرنس از کاسپ باکال‌کانین تا کاسپ دیستوباکال مولر دوم متصل شده و خطوط عمود از این خط به لبه‌ی کاسپ پرمولرها، مولرهای اول و کاسپ مزیوبوکال مولر دوم کشیده شد. اورجت به صورت میانگین، ۶ دندان جلویی بالا و اوربایت به صورت میانگین، ۴ دندان جلویی پایین اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری ANOVA، Tukey و correlation Pearson تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در مال‌اکلوژن کلاس II، مقادیر اوربایت، رابطه‌ی معنی‌داری با شعاع (0/02 = p value) و عمق انحنای اسپی (0/04 =p value ) داشته و در مال‌اکلوژن کلاس III، مقادیر اوربایت رابطه‌‌ی معنی‌داری با عمق انحنای اسپی (0/001 =p value ) داشت. در مال‌اکلوژن کلاس II، انحنای اسپی عمیق‌تر و اوربایت بیشتر بوده و در مال‌اکلوژن کلاس III، رابطه‌‌ي مستقیمی بین مقادیر انحنای اسپی و اوربایت دیده شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>انحنای اسپی، بر مقادیر اورجت و اوربایت تأثیرگذار بوده و وجود اوربایت افزایش‌یافته از یک انحنای اسپی عمیق ناشی می‌گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>انحنای اسپی، مال‌اکلوژن، اورجت، اوربایت</p> Negin Razavi نگین رضوی, Monireh Nili منیره نیلی, Masoud Feizbakhsh مسعود فیض‌بخش, Bahador Afrooz بهادر افروز, Sina Jamshidi سینا جمشیدی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1791 دوشنبه, 04 آوریل 2022 00:00:00 +0430 بررسی فراوانی تنوعات آناتومیک کانال مندیبولار با استفاده از تصاویر Cone Beam Computed Tomography http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1894 <p><strong>مقدمه:</strong> کانال فک پایین یک ساختار آناتومیک قابل توجه در حیطه‌ی دندان‌پزشکی ایمپلنت است و توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی CBCT (Cone beam computed tomography) یک روش تشخیصی مهم در دندان‌پزشکی است. هدف از این تحقیق ارزیابی فراوانی تنوعات آناتومیکی کانال مندیبولار مشاهده شده در تصاویر CBCT بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی شامل ارزیابی 384 کانال آلوئلار تحتانی در 192 بیمار بود که برای گرفتن سی‌تی‌اسکن با اشعه‌ی مخروطی به بخش رادیولوژی دانشگاه آزاد اصفهان واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1396 ارجاع داده شده بودند. رادیوگرافی‌ها برای ارزیابی فراوانی تنوعات مختلف کانال مندیبولار چپ و راست به تفکیک جنسیت از نظر موقعیت فوقانی- تحتانی، موقعیت باکولینگوالی و شکل مسیر کلی کانال بررسی گردید. فراوانی و تیپ‌های مختلف کانال‌های دو شاخه‌ی مندیبل موجود نیز بررسی شد. داده‌ها توسط آزمون‌های آماری Chi Square،independent T Test ،paired T- test &nbsp;تحلیل شدند (0/05 &gt;p value ).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>کانال مندیبل به صورت 2/1 درصد موقعیت پایینی، 11/9 درصد موقعیت بالایی و 86 درصد موقعیت حد واسط بود. بین موقعیت کانال مندیبل با جنسیت رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (0/004 p value =). شیوع کانال دو شاخه 14/8 درصد گزارش گردید. بین شکل مسیر کلی کانال با جنسیت رابطه‌ي معني‌داری وجود نداشت. بین میانگین فاصله‌ي کانال مندیبولار تا کورتکس باکال در دو ناحیه‌ي مولر و راموس با جنسیت افراد و سمت کانال مورد بررسی تفاوت معني‌داری وجود نداشت (0/05 &lt;p value ).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بیشترین فراوانی کانال مندیبل در غالب افراد مورد بررسی، در سمت راست در موقعیت حد واسط بود. میانگین فاصله‌ی کانال مندیبولار تا کورتکس باکالی در ناحیه‌ی راموس و مولری در دو سمت راست و چپ دو سمت بین آقایان و خانم‌ها تفاوت معنی‌داری نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> مندیبل، توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی، رادیولوژی دندان</p> Shirin Pazhuhandeh شیرین پژوهنده, Hasan Momeni حسن مؤمنی, Shahab Etemadi شهاب اعتمادی, Arman Ebrahimi آرمان ابراهیمی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1894 دوشنبه, 04 آوریل 2022 00:00:00 +0430 کاربرد لیزر CO2 در درمان فیبرومای تحریکی دهان در مجاورت با ایمپلنت: گزارش مورد http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1948 <p><strong>مقدمه: </strong>امروزه از لیزر در بسیاری از اعمال دندان‌پزشکی استفاده می‌شود. برخی مزیت‌های درمان ضایعات بافت نرم دهان شامل کاهش نیاز به بی‌حسی موضعی، خون‌ریزی حداقل، ترمیم سریع و کاهش عوارض پس از جراحی می‌باشد. به این دلایل برای درمان این ضایعه‌ی فیبرومای تحریکی از لیزر استفاده گردید.</p> <p><strong>گزارش مورد: </strong>در این مطالعه، ضایعه‌ی فیبرومای تحریکی در یک خانم ۵۴ ساله به وسیله‌ی جراحی با لیزر CO<sub>2</sub> درمان شد و روند جراحی لیزر، ترمیم و راحتی بیمار مورد بررسی قرار گرفت.</p> <p><strong>کلید واژه</strong><strong>‌</strong><strong>ها:</strong> لیزر CO<sub> 2</sub>، ضایعه‌ی فیبرومای تحریکی</p> Abdolrahim Davari عبدالرحیم داوری, Farzad Ziaei فرزاد ضیائی ##submission.copyrightStatement## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1948 دوشنبه, 04 آوریل 2022 00:00:00 +0430