بررسی زیست فعالی وتوانایی رهایش میزان فلوراید کامپوزیت سمان گلاس‌آینومر/ الیاف ابریشم

  • مینا بهرامی آبادی دانشكده مهندسي مواد ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامي ،نجف آباد ، اصفهان، ايران
  • احمد منشی دانشكده مهندسي مواد ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامي ،نجف آباد ، اصفهان، ايران
  • Mina Bahrami Abadi Department of Materials Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Isfahan, Iran
  • Ahmad Monshi Department of Materials Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran

چکیده

مقدمه: سمان‌ دندانی گلاس آينومر از مهم ترين بیومواد ترميمي مورد استفاده در دندانپزشکي است. هدف اصلی از این پژوهش، ساخت کامپوزیت سمان گلاس آینومر- الیاف ابریشم و بررسی تاثیر افزودن الیاف ابریشم طبیعی صمغ‌زدایی شده بر زیست فعالی ومقدار رهایش فلوراید سمان گلاس آینومربود.

مواد و روش ها: در این مطالعه، سمان گلاس آينومر توسط الیاف ابریشم طبیعی تقویت شد. به این منظور الیاف ابریشم طبیعی، صمغ‌زدایی شده و با سمان گلاس آينومر تجاری (Fuji II GC) با نسبت 3 درصد وزنی کامپوزیت شد. به منظور بررسی شکل و قطر الیاف و همچنین اثبات حضور فیبروئین در الیاف ابریشم به ترتیب از ميکروسکوپ الکتروني روبشي (Scanning Electron Microscopy) و طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ(FourierTransform Infrared Spectroscopy) استفاده شد .از بزاق مصنوعی برای بررسی مقدار رهایش فلوراید در یک دوره زمانی 14 روزه و از محلول شبیه سازی شده بدن(Simulated Body Fluid) برای بررسی زیست فعالی کامپوزیت در دورههای زمانی 1، 3، 7، 14 و 21 روز استفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از تحلیل واریانس یک سویه ((One Way ANOVAانجام شد و تفاوت‌ها بین مقادیر نتایج، در صورتی که 05/0p< بود، معنادار در نظر گرفته شد.تعداد نمونه‌ها 3 در نظر گرفته شد (n=3).

یافته‌ها: نتایج تصاویر SEMو FTIR، حصول فیبروئین را تایید نمودند. در نتایج آزمون رهایش فلوراید، میزان فلوراید آزاد شده از کامپوزیت کمتر از سمان گلاس آینومر بود. تصاویر  SEMو FTIRحضور کلسیم فسفات را بعد آزمون نشان داده واحتمال زیست فعالی کامپوزیت را تقویت نمودند. اختلاف مقادیر نتایج بین تمامی گروه‌ها بر اساس مطالعات آماری معنادار بود(05/0p<).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های مطالعه حاضر مجموعه نتایج نشان داد که کامپوزیت سمان گلاس آینومر/ الیاف ابریشم نسبت به گلاس آینومر دارای میزان رهایش فلوراید کمتر و دوره رهایش طولانی‌تر بوده و احتما لا زیست فعالی بیشتری دارد.

واژه های کلیدی: سمان گلاس آينومر، ابريشم، كامپوزيت، زيست فعالي

چاپ شده
2015-09-23
استناد به مقاله
1.
بهرامی آبادیم, منشیا, Bahrami Abadi M, Monshi A. بررسی زیست فعالی وتوانایی رهایش میزان فلوراید کامپوزیت سمان گلاس‌آینومر/ الیاف ابریشم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2015 [ارجاع شده 25فوریه2024];11(5):378-65. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1038

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد