بررسی ارتباط سندرم متابولیک و پریودنتیت مزمن

  • شیرین زهرا فرهاد استادیار ، گروه پریودانتیکس ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • وحید اصفهانیان استادیار ، گروه پریودانتیکس ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • المیرا ساعیان دندانپزشک، اصفهان، ایران
  • Shirin Zahra Farhad Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Vahid Esfahanian Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Elmira Saian DDS, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: سندرم متابولیک بیماری رایجی است که با افزایش فشارخون، چاقی شکمی، افزایش تری گلیسرید و قند خون و کاهش کلسترول با چگالی بالا مشخص می شود که می تواند با سرکوب سیستم ایمنی منجر به پریودنتیت گردد.با توجه به تعداد کم مطالعات انجام شده و نتایج متفاوت آنها مطالعه حاضر به منظوربررسی رابطه سندرم متابولیک و پریودنتیت مزمن انجام گرفت.

مواد و روش ها:این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 64 فرد بالای 25 سال از مراجعه کنندگان به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) و کلینیک دانشکده پزشکی اصفهان (واحد امام موسی صدر) انجام شد.32 نفر مبتلا به سندرم متابولیک به عنوان گروه مورد و 32نفر سالم به لحاظ سیستمیک به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.هر دو گروه،مورد ارزیابی های پریودنتال شامل از دست رفتن چسبندگی کلینیکی،عمق پاکت و ایندکس خونریزی قرار گرفتند. شمار دندانهای از دست رفته نیز ثبت شد.برای تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شدو سطح معنی داری 0/05  < αدر نظر گرفته شد.

نتایج: در هر دو جنس در افراد مبتلا به سندرم متابولیک میانگین از دست رفتن چسبندگی، عمق پاکت، شاخص خونریزی وشمار دندانهای از دست رفته به طور معناداری بیشتراز گروه کنترل بود(0/001 > p  value). از بین اجزای سندرم متابولیک، چاقی شکمی بیشترین رابطه را با شاخص های پریودنتال مورد ارزیابی دارا بود (0/001 > p value).

نتیجه گیری: بیماران مبتلا به سندرم متابولیک وضعیت پریودنتال ضعیف تری داشتند و سندرم متابولیک می تواند مانند دیگر وضعیت های التهابی منجر به بروز بیشتر پریودنتیت شود. 

کلیدواژ ه ها:سندرم متابولیک،پریودنتیت مزمن،چاقی

چاپ شده
2015-09-23
استناد به مقاله
1.
فرهادشز, اصفهانیانو, ساعیانا, Farhad SZ, Esfahanian V, Saian E. بررسی ارتباط سندرم متابولیک و پریودنتیت مزمن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2015 [ارجاع شده 25فوریه2024];11(5):413-05. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1042

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد