تاثیر آموزش پیش از درمان بر کاهش اضطراب بیماران جراحی دهان و دندان

  • هوشیار عباسی استادیار، گروه جراحی دهان ، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، كرمانشاه، ایران
  • حسام الدین نظری دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
  • محمد حسن شادمان دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
  • حامد نظری دستیار تخصصي، گروه جراحی دهان ،فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Hooshyar Abbasi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Kermanshah University of Medical Sciences
  • Hesam Aldin Nazari Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
  • Mohammad Hasan Shademan Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
  • Hamed Nazari Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: یکی از عوامل مراجعه نکردن افراد به دندان­پزشکی، اضطراب در مورد درد آن است. مطالعه حاضر اثر آموزش پیش از درمان که یکی از انواع روش­های درمان غیردارویی است، بر کاهش اضطراب آشکار و پنهان بیماران مراجعه‌کننده به بخش جراحی را مورد بررسی قرار داد.

موادوروش­ها:در این بررسی کارآزمایی بالینی، جامعه آماری شامل مراجعه کنندگان به مرکز دندان­پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مهر و آبان ماه 1393بود که برای آنان تشخیص جراحی داده شده بود. حجم نمونه برای گروه آزمون و کنترل هر کدام 121 به­دست آمد. برای به­دست آوردن اطلاعات بیمار از پرسشنامه جمعیت شناسی و جهت سنجش اضطراب آشکار و پنهان از پرسشنامه حالت- صفت اسپیل­برگر استفاده شد. تحلیل داده­ها با کمک رگرسیون خطی تعدیل شده انجام گرفت. (05/0α=)

یافته­ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش پیش از درمان با کاهش اضطراب آشکار (001/0 p-value =) و اضطراب پنهان (001/0 p-value =)رابطه معنادار دارد. همچنین ارتباط معناداری بین سطح تحصیلات و اضطراب آشکار و پنهان وجود داشت (001/0 p-value =). در این مطالعه ارتباط معناداری بین جنس و اضطراب آشکار و پنهان مشاهده نشد (09/0= p-value). همچنین ارتباط معناداری بین سن و اضطراب آشکار مشاهده نشد(09/0= p-value) اما ارتباط سن و اضطراب پنهان معنی دار بود (001/0P=).

نتيجه­گيری: نتایج این تحقیق نشان داد که اضطراب آشکار و پنهان در گروه آزمون که آموزش پیش از درمان دریافت کرده بودند، کاهش یافت.

کليدواژه­ها : اضطراب، آموزش بیمار، جراحی، دهان

چاپ شده
2015-09-26
استناد به مقاله
1.
عباسیه, نظریحا, شادمانمح, نظریح, Abbasi H, Nazari HA, Shademan MH, Nazari H. تاثیر آموزش پیش از درمان بر کاهش اضطراب بیماران جراحی دهان و دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26سپتامبر2015 [ارجاع شده 25فوریه2024];11(5):441-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1046

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد