بررسی تأثیر توانمندی بالینی دندان‌پزشکان متخصص بر توسعه‌ی صنعت گردشگری دندان‌پزشکی در شهر اصفهان

  • سارا حسین‌پور Sara Hosseinpour کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سیدابراهیم جباری‌فر Seyed Ebrahim Jabarifar استاد، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • حمید کشاورز Hamid Keshavarz استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.
  • زهرا کرمی Zahra Karami کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: ایران با توجه به قابلیت‌‌های فراوان در بخش درمانی، مانند هزینه‌ی پایین و نیروی انسانی متخصص در پی برنامه‌ریزی‌‌های اساسی در صنعت گردشگری می‌باشد. با توجه به ضرورت شناسایی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر توانمندی دندان‌پزشکان بر توسعه‌ی گردشگری دندان‌پزشکی اصفهان از دیدگاه دندان‌پزشکان متخصص تهیه و تدوین شده است. 

 مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی و با پرسش‌نامه‌ای شامل مشخصات دموگرافیک دندان‌پزشکان متخصص و گردشگران خارجی مراجعه کننده جهت دریافت خدمات دندان‌پزشکی، وضعیت کمیت و کیفیت خدمات قابل ارایه، توانمندی نیروی انسانی جهت ارایه‌ی خدمات، انجام شد. مقیاس اندازه‌گیری، پرسش‌نامه طیف لیکرت با نمره‌های 1ـ5 بود. پس از مطالعه‌ی پیش‌آزمون و تأیید روایی و پایایی پرسش‌نامه، بین 30 نفر از متخصصین دندان‌پزشک که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند (62 نفر) ارایه گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 و آنالیز‌های آمار توصیفی، آزمون t-test، Kruskal-Wallis، ضریب همبستگی Spearman و Pearson و تحلیل عاملی با سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد. 

یافته ها: میانگین متغیرها برای توانمندی نیروی انسانی (0/338 ± 4/09) و کیفیت خدمات دندان‌پزشکی (0/501 ± 3/34) بدست آمد. آزمون تحلیل عاملی نیز نشان داد که توانمندی نیروی انسانی با واریانس 39/778 مهم‌ترین و اثربخش‌ترین عامل است. 

نتیجه گیری: توانمندی نیروی انسانی، ارزان بودن هزینه‌‌های خدمات دندان‌پزشکی، کیفیت بالای خدمات و استفاده از تجهیزات مناسب، از عوامل مهم و مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری دندان‌پزشکی می‌باشد. ثبت آمار گردشگران، استفاده از بسته‌ی تبلیغاتی در فرودگاه‌ها و هتل‌ها، راه‌اندازی سایت‌‌های اینترنتی برای دندان‌پزشکان و تعیین بازار‌های هدف گردشگری دندان‌پزشکی، می‌تواند راهکار مناسبی جهت توسعه‌ی این صنعت باشد.

کلید واژه‌ها: گردشگری، گردشگری پزشکی، دندان‌پزشکی.

 

بیوگرافی نویسنده

سارا حسین‌پور Sara Hosseinpour, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Sara Hosseinpourسح, Seyed Ebrahim Jabarifarسج, Hamid Keshavarzحک, Zahra Karamiزک. بررسی تأثیر توانمندی بالینی دندان‌پزشکان متخصص بر توسعه‌ی صنعت گردشگری دندان‌پزشکی در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(4):418-27. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1047

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد