بررسی شکل کانال ریشه دندان‌های پره‌مولر فک پایین با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی

  • پرنیان علوی‌نژاد Parnian Alavinejad استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • بهرخ چاروسایی Behrokh Charoosaei دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • نسترن فرهادی Nastaran Farhadi استادیار، گروه راديولوژي دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: آگاهی از آناتومی و شکل کانال ریشه دندان در درمان اندودنتیک مهم است. با استفاده از توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی، بررسی کانال ریشه دندان در سطوح مختلف فضایی امکان‌پذیر می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع اشکال مختلف کانال ریشه پره‌مولرهای فک پایین با استفاده از توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی بود.

مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی و گذشته‌نگر حاضر، تصاویر توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی 61 بیمار شامل 150 دندان پره‌مولر فک پایین (75 پره‌مولر اول و 75 دندان پره‌مولر دوم) انتخاب شد. مقاطع اگزیال با ضخامت و فاصله مقطع 1 میلی‌متر بازسازی شد. یک اندودنتیست و یک رادیولوژیست شکل کانال ریشه دندان را در تصاویر بررسی کردند. طبقه‌بندی شکل کانال ریشه Weine شامل چهار گروه استفاده شد. داده‌ها جمع‌آوری و با استفاده از آمار توصیفی، شیوع انواع شکل کانال ریشه دندان‌های پره‌مولر فک پایین تعیین شد.

يافته‌ها: از 75 پره‌مولر اول فک پایین مورد مطالعه، 72 دندان (96%) نوع I، 2 دندان (2/665%) نوع II، 1 دندان (1/335%) نوع III بودند. در بین 75 پره‌مولر دوم فک پایین 73 دندان (97/33%) نوع I، 2 دندان (2/66%) نوع II بودند. نوع III و IV در پره‌مولرهای دوم فک پایین مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر نوع I طبقه‌بندی Weine شایع‌ترین شکل کانال ریشه در پره‌مولرهای اول و دوم فک پایین بود. علاوه بر این نوع IV نادرترین نوع کانال ریشه در پره‌مولرهای فک پایین بود.

کلید واژه‌ها: فک پایین، دندان، توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Parnian Alavinejadپع, Behrokh Charoosaeiبچ, Nastaran Farhadiنف. بررسی شکل کانال ریشه دندان‌های پره‌مولر فک پایین با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(4):374-81. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1076

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد