ارزيابي بالینی ترمیم‌های آمالگام باند شونده در دندان‌هاي پرمولر معالجه ريشه شده

  • H Moosavi
  • M Nojoomian
  • F Ahrari
  • حوريه موسوي استاديار، گروه ترميمي و عضو مرکز تحقيقات دانشكده دندان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  • مه سيما نجوميان استاديار سابق، گروه ترميمي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  • فرزانه احراري استاديار، گروه ارتودنسي و عضو مرکز تحقيقات دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

چکیده

مقدمه: نظرات مختلفي در مورد كارايي باليني ترميم‌هاي آمالگام باند شونده وجود دارد. هدف از اين پژوهش بالینی، مقايسه مقاومت به شکستگي، انطباق لبه‌اي و عود پوسيدگي در دندان‌هاي پرمولری بود که معالجه ريشه شده بودند.

مواد و روش‌‌ها: 35 بيمار که دندان‌هاي پرمولر اول يا دوم بالای آنها درمان ريشه شده بود، انتخاب و به سه گروه تقسيم شدند. در گروه A، وارنيش کوپالايت، در گروه B، Amalgambond Plus و در گروه C، Scotchbond Multi Purpose به عنوان سيلر مورد استفاده قرار گرفت. روش ترميم در هر سه گروه، استفاده از پین داخل کانال و آمالگام به همراه پوشش کاسپ لينگوال بود. بعد از گذشت يک سال مقاومت به شکستگي، انطباق لبه‌اي و عود پوسيدگي بررسي شد. براي آناليز آماري داده‌ها از آزمون دقيق فيشر استفاده گرديد (05/0 = α).

یافته‌‌ها: از نظر مقاومت به شکستگي، تفاوت معنی‌‌داری بين گروه‌ها وجود نداشت
(3/0 = p value). از نظر انطباق لبه‌اي، اختلاف معنی‌داري در انطباق لبه‌ای سه گروه وجود داشت (01/0 = p value). در بررسي بالینی و راديوگرافي دندان‌هاي ترميم شده، در هيچ يک از دندان‌ها عود پوسيدگي مشاهده نشد.

نتیجه‌‌گیری: در دوره بالینی یک ساله، استفاده از عوامل باندينگ Amalgambond Plus يا Scotchbond Multi Purpose براي باند کردن ترميم‌هاي آمالگام پيچيده در دندان‌هاي پرمولری که معالجه ريشه شده بودند، مقاومت به شکستگي دندان و ترميم را به صورت قابل توجهي افزايش نداد و تأثيري در عود پوسيدگي نداشت، اما سبب بهبود چشمگيری در انطباق لبه‌اي گرديد.

كليد واژه‌ها: عامل باندينگ، مقاومت به شكستگي، انطباق لبه‌اي، عود پوسيدگي

چاپ شده
2009-02-20
استناد به مقاله
1.
Moosavi H, Nojoomian M, Ahrari F, موسويح, نجوميانمس, احراريف. ارزيابي بالینی ترمیم‌های آمالگام باند شونده در دندان‌هاي پرمولر معالجه ريشه شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2009 [ارجاع شده 13آگوست2022];4(1):1-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/113

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد