بررسی ارتباط یافته‌های اتفاقی سینوس ماگزیلا در تصاویر رادیوگرافی پانورامیک با علل دندانی در بیماران مراجعه‌ کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان

  • احسان حکمتیان استادیار، مرکزتحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • ستاره سهرابی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ehsan Hekmatian Assistant Professor, DentalImplants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Setareh Sohrabi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع بالای ضایعه‌های سینوس ماگزيلا و اهمیت تشخیص سریع آن و نقش مهم تصاویر رادیوگرافی در تشخیص این ضایعه‌ها، این مطالعه با هدف تعیین شیوع یافته‌های اتفاقی در سینوس ماگزيلا و ارتباط آن با یافته‌های دندانی انجام گردید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی تصاویر پانورامیک 183  نفر از بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی به روش آسان انتخاب شد. تصاویر توسط دو متخصص رادیولوژی به‌صورت هم‌زمان و با مشورت یکدیگر و در شرایط یکسان بررسی شد. شیوع ضایعه‌های سینوس و کلیه ضایعه‌های با منشأ دندانی و دهانی قابل مشاهده در هر دو سمت ماگزيلا در یک فرم جمع‌آوری اطلاعات، ثبت گردید. جهت آنالیز آماری از آزمون‌های آماری توصیفی، آزمون Fisher exact، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون Independent t-test استفاده گردید(0/05 = α).

يافته‌ها: در 366 سینوس مورد بررسی، در 60 سینوس (16/4%) یافته‌های اتفاقی مرتبط با عوامل دندانی و در 7 سینوس (1/9%) یافته‌های اتفاقی غیر‌مرتبط با ضایعه‌های ادنتوژنیک مشاهده گردید و سایر موارد طبیعی بودند. تمامی موارد غیر‌دندانی کیست احتباسی موکوسی بودند. ضخیم‌شدگی مخاط و جا‌به‌جایی کف سینوس از شایع‌ترین یافته‌های اتفاقی سینوس بود. شایع‌ترین علل دندانی در ایجاد مشکلات سینوس به‌ترتیب پری‌اپیکال گرانولوما، تحلیل افقی استخوان و پوسیدگی شدید بودند.

نتیجه‌گیری: ارتباط مستقیم و ضعیفی میان یافته‌های اتفاقی سینوس و علل دندانی وجود داشت.

کلید واژه‌ها: رادیوگرافی، پانورامیک، سینوس ماگزيلا.

چاپ شده
2016-05-05
استناد به مقاله
1.
حکمتیانا, سهرابیس, Hekmatian E, Sohrabi S. بررسی ارتباط یافته‌های اتفاقی سینوس ماگزیلا در تصاویر رادیوگرافی پانورامیک با علل دندانی در بیماران مراجعه‌ کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5می2016 [ارجاع شده 25فوریه2024];12(1):1-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1137

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد