بررسی تأثیر چسب مخاطی تانیک اسید بر رفلکس تهوع در نواحی کامنرم و لوزه

  • الهام شادمهر استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • عطیه هاشمی عضو کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندا‌‌ن‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • سید محسن هاشمی‌نیا استاد، مرکزتحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Elham Shadmehr Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department Of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Atieh Hahshemi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Seyed Mohsen Hasheminia Professor, Dental Materials Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: بسیاری از کارهای دندان‌پزشکی از جمله قالب‌گیری‌ها و تهیه گرافی باعث تحریک رفلکس تهوع می‌شوند که از شایع‌ترین مشکلات دندان‌پزشکان و از عوامل نارضایتی بیماران می‌باشد لذا نیاز به درمان این شرایط کاملاً واضح است.تاکنون پژوهش‌های انجام شده برای کاهش این رفلکس کم ‌اثر یا وقت‌گیر و یا تهاجمی بوده است. در این پژوهش اثر تانیک اسید به فرم چسب مخاطی در کاهش رفلکس تهوع مورد ‌بررسی قرارگرفت.

مواد و روش‌ها: ممطالعه تجربی به‌شیوه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور انجام شد.تعداد 88 نمونه به‌شیوه‌ی غیر احتمالی آسان و از بین دانشجویان دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان انتخاب شدند.شدت رفلکس تهوع با آبسلانگ سنجیده و ثبت شد و در هر درجه شدت رفلکس نمونه‌ها به‌صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. به 44 نفر چسب مخاطی A و 44 نفر دیگر چسب B داده شد. نمونه‌ها چسب را به کام سخت خود چسباندند و پس از 20 دقیقه دوباره شدت رفلکس تهوع در آن‌ها سنجیده و ثبت شد. داده‌ها به‌وسیله روش‌های آماری توصیفی، آزمون‌های آماری  Mann-whitneyو  Wilcoxonمورد ارزیابی قرار‌گرفتند(0/05 = α).

یافته‌ها: آزمون Wilcoxon نشان داد که درجه رفلکس تهوع قبل و بعد از مصرف چسب مخاطی تانیک اسید معنی‌دار است (0/001>p value ). میانگین کاهش شدت رفلکس تهوع در گروه تانیک اسید 0/47±1/23- و در گروه کنترل 0/32± 0/11- بود، آزمون Mann-whitney اختلاف معنی‌داری میان میانگین میزان کاهش در دو گروه نشان داد (0/001>p value ).

نتیجهگیری: چسب مخاطی تانیک اسید سبب کاهش رفلکس تهوع می‌شود.

کلید واژه‌ها: تهوع، کام نرم، لوزه‌های کامی.

 

چاپ شده
2016-05-05
استناد به مقاله
1.
شادمهرا, هاشمیع, هاشمی‌نیاسم, Shadmehr E, Hahshemi A, Hasheminia SM. بررسی تأثیر چسب مخاطی تانیک اسید بر رفلکس تهوع در نواحی کامنرم و لوزه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5می2016 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];12(1):27-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1140

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد