مقایسه اثر دو روش مختلف استریلیزاسیون بر استحکام کششی ماژول‌های الاستومریک

  • سیدمحمد موسوی استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
  • پریناز سعیدی‌قرآنی متخصص ارتودنسی، اهواز، ایران
  • پریسا جعفرنژادی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مرتضی گوران دستیار تخصصی، گروه ارتودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • محمد‌امین راشدی دندانپزشک، اهواز، ایران
  • Seyed Mohammad Musavi Assistant professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Ahvaz University of Medical Science, Ahvaz, Iran.
  • Parinaz Saeidi Ghorani Orthodontist, Ahvaz, Iran.
  • Parisa Jaafar Nezhadi Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Morteza Gooran Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Ahvaz University of Medical Science, Ahvaz, Iran.
  • Mohammad Amin Rashedi DDS, Ahvaz, Iran.

چکیده

مقدمه: ماژول‌های الاستومریک Elastomeric module)) جهت نگه داشتن آرچ وایر در داخل براکت‌های ارتودنسی استفاده می‌شوند. از آن‌جایی که استریلیزاسیون ماژول‌های الاستومریک الزامی می‌باشد، اثر روش‌های رایج استریلیزاسیون بر استحکام این ماژول‌ها هدف این مطالعه بوده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی آزمایشگاهی، ماژول‌های الاستومریک خاکستری رنگ با قطر داخلی و خارجی یکسان از سه شرکت (American orthodontics، Orthoorganizer و Orthotechnology) در سه گروه ده‌تایی مورد ‌بررسی قرار گرفتند. در گروه اول (گروه شاهد) هیچ استریلیزاسیونی انجام نشد، گروه دوم با اتوکلاو (دمای 121درجه سانتی‌گراد و فشار 15پوند-15دقیقه) استریل شدند و گروه سوم با محلول گلوتارآلدئید 2% (در دمای 25 درجه سانتی‌گراد ومدت زمان 3 ساعت) استریل شدند. سپس استحکام کششی نمونه‌ها توسط دستگاه Zwick اندازه‌گیری شد. داده‌های به‌دست آمده با به‌کارگیری آزمون‌های آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون دانکن در سطح معنی‌داری 0/05 تحلیل شدند.

يافته‌ها: گروه سوم بیش‌ترین استحکام کششی (Orthoorganizer: 1625088 گرم، American orthodontic: 2319/957 گرم، Orthotechnology: 1828/061 گرم)، گروه دوم استحکام کششی کمتری داشتند (Orthoorganizer: 1479/718 گرم، Americanorthodontic: 2081/352 گرم، Orthotechnology:1803/190گرم) و گروه شاهد کم‌ترین استحکام کششی را داشتند (Orthoorganizer: 1414/661 گرم، Americanorthodontic: 1840/661 گرم، Orthotechnology: 1567/627 گرم).

نتیجه‌گیری: استریلیزاسیون با اتوکلاو وگلوتارآلدئید باعث افزایش استحکام ماژول‌های الاستومریک شد که استریلیزاسیون با گلوتارآلدئید درمقایسه با اتوکلاو افزایش بیشتری در استحکام کششی را نشان داد.

کلید واژه‌ها: استریلیزاسیون، براکت‌های ارتودنسی، استحکام کششی.

چاپ شده
2016-05-05
استناد به مقاله
1.
موسویس, سعیدی‌قرآنیپ, جعفرنژادیپ, گورانم, راشدیم, Musavi SM, Saeidi Ghorani P, Jaafar Nezhadi P, Gooran M, Rashedi MA. مقایسه اثر دو روش مختلف استریلیزاسیون بر استحکام کششی ماژول‌های الاستومریک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5می2016 [ارجاع شده 13ژوئن2024];12(1):43-1. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1142

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد