میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان از روش‌های مختلف کنترل رفتاری کودکان در مطب‌هاي دندان‌پزشكي

  • رومینا مظاهری استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان،ایران
  • مريم كرمي دانشيار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان،ایران
  • آوین فتاحی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • مسعود امانی فر دندان‌پزشک، اصفهان،ایران
  • Romina Mazaheri Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Maryam Karami Associate Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Avin Fattahi Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Masoud Amanifar DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: از آنجا كه داشتن آگاهي و نيز توانايي در كنترل رفتار كودك يك ركن اساسي در دندان‌پزشكي كودكان مي‌باشد، این تحقیق جهت بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان از روش‌های مختلف کنترل رفتاری کودکان در مطب انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، 102 نفر از دندان‌پزشکان عمومی اصفهان به روش تصادفی آسان از لیست آدرس مطب دندان‌پزشکان بدون هیچ اطلاعی از سابقه آنان در انجام درمان برای کودکان، انتخاب شده و به پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود پاسخ دادند. سؤالات پرسش‌نامه به صورت 4 جوابی و در زمینه آگاهی دندان‌پزشک از تکنیک‌های رایجی که در کنترل رفتار کودکان در مطب مورد استفاده قرار می‌گیرد طراحی شده بود. داده‌ها با آزمون t مستقل، Anova و Mann Whitney ضریب همبستگی Pearson و Spearman مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (0/05= α).

يافته‌ها: میانگین نمره آگاهی کلی دندان‌پزشکان عمومی از روش‌های مختلف هدایت رفتاری کودکان در مطب، 52/9 (نمره از 100) بود و تنها 9/8% آنان آگاهی نسبتاً خوبی از شیوه‌های کنترل رفتاری داشتند. هم‌چنین بین نمره آگاهی کلی دندان‌پزشکان و فاکتورهای مختلف جنس، سن، سابقه کار و میزان علاقمندی به درمان کودکان رابطه معني‌داري وجود نداشت (0/05 <p value).

نتیجه‌گیری: میزان آگاهی کلی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان از روش‌های کنترل رفتاری کودکان در حد متوسط بود.

کلید واژه‌ها: آگاهی، کنترل رفتار، دندان‌پزشكي كودكان.

چاپ شده
2016-05-05
استناد به مقاله
1.
مظاهریر, كرميم, فتاحیآ, امانی فرم, Mazaheri R, Karami M, Fattahi A, Amanifar M. میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان از روش‌های مختلف کنترل رفتاری کودکان در مطب‌هاي دندان‌پزشكي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5می2016 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(1):59-1. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1144

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد