مقایسه اثر پر کردن فضای داخلی اباتمنت بر گیر رستوریشن‌های ثابت متکی بر ایمپلنت

  • میثم مهابادی استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • آرمین فرهمند دستیار تخصصی، گروه پریودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • احسان اخوان‌پور دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Meysam Mahabadi Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Armin Farahmand Postgraduate Student, Department of Periodontics School of Dentistry, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Ehsan Akhavanpour DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: مطالعات محدودی عوامل مؤثر بر گیر پروتزهای ثابت سمان‌شونده به اباتمنت ایمپلنت را بررسی کرده‌اند. هدف از مطالعه‌ی حاضر تعیین اثر مقادیر مختلف پر شدن حفره‌ی دسترسی پیچ اباتمنت بر میزان گیر ریختگی‌های سمان‌شونده به اباتمنت ایمپلنت بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، 40 اباتمنت ایمپلنت با قطر 4/5 میلی‌متر به آنالوگ ایمپلنت متصل گردیدند و در داخل بلوک‌های آکریلی مانت شدند. نمونه‌ها به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. در گروه اول حفره‌ی دسترسی با یک میلی‌متر فضای خالی، در گروه دوم با 2 میلی‌متر فضای خالی، در گروه سوم با سه میلی‌متر فضای خالی و در گروه چهارم به صورت کامل با سیلیکون پر و روکش فلزی با سمان موقت اژنول‌دار سمان گردید. پس از ترموسیکلینگ میزان گیر رستوریشن توسط دستگاه آزمایش یونیورسال با نیروی 5000 نیوتن و با سرعت 5 میلی‌متر در دقیقه اندازه‌گیری و داده‌ها توسط آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی  Least Significant Difference(LSD) ارزیابی شدند (0/05 = α).

يافته‌ها: میانگین گیر در گروه با پر کردگی کامل حفره‌ی دسترسی نسبت به سایر گروه‌ها کمتر بود. آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه، اختلاف معنی‌داری میان میزان گیر در بین گروه‌ها نشان داد (0/032 = p value). اختلاف میان حفره کامل پر شده با بقیه گروه‌ها معنی‌دار بود (0/05 > p value) اما میان گروه‌های با یک میلی‌متر، دو میلی‌متر و سه میلی‌متر فضای خالی، اختلاف معنی‌دار وجود نداشت (0/05 < p value).

نتیجه‌گیری: روش پر کردن حفره‌ی دسترسی می‌تواند بر میزان گیر رستوریشن‌های سمان‌شونده متکی بر ایمپلنت تأثیر بگذارد. پر کردن کامل حفره‌ی دسترسی با استفاده از سیلیکون منجر به کاهش گیر رستوریشن می‌گردد.

کلید واژه‌ها: ایمپلنت، روکش، گیر.

چاپ شده
2016-06-07
استناد به مقاله
1.
مهابادیم, فرهمندآ, اخوان‌پورا, Mahabadi M, Farahmand A, Akhavanpour E. مقایسه اثر پر کردن فضای داخلی اباتمنت بر گیر رستوریشن‌های ثابت متکی بر ایمپلنت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژوئن2016 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(1):81-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1158

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد