تأثیر آسیب‌های تروماتیک دندانی همراه با وضعیت اکلوژن بر کیفیت زندگی کودکان 3-5 سال و خانواده‌ی آنها

  • رومینا مظاهری Romina Mazaheri استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سیدابراهیم جباری‌فر Seyed Ebrahim Jabarifar استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • رویا فروغی ابری Roya Foroughi Abari دستیار تخصصی، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شکوفه نوبهار Shokoufeh Nobahar استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
  • مریم زره‌پوش Maryam Zerehpoush دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: صدمات دندانی و مال‌اکلوژن، باعث ایجاد درد و ناراحتی در کودکان شده و به دلیل ارتباط نزدیک کودک و خانواده، باعث نگرانی و اضطراب خانواده‌ها نیز می‌گردد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آسیب‌های دندانی همراه با وضعیت اکلوژن دندان‌های شیری، بر کیفیت زندگی کودکان 3 تا 5 ساله‌ی شهر اصفهان و خانواده‌های آنها بود.

مواد و روش ها: داین یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، از نوع مقطعی بود. والدین 295 کودک 3-5 ساله‌ی دختر و پسر چهار ناحیه‌ی آموزش و پرورش شهر اصفهان، پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی را تکمیل کردند. در کودکان مصدوم، فرم ارزیابی (پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت) مربوط به صدمات دندانی توسط شخص معاینه‌کننده‌ای که از قبل آموزش‌ دیده، تکمیل گردید. اطلاعات حاصل از وضعیت اکلوژن، آسیب‌های دندانی و کیفیت زندگی، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 گردید. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی، تحلیلی و ارتباط متغیرهای کمی و کیفی از طریق آزمون‌های 2χ، من‌ویتنی، تی‌مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و تعقیبی LSD، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و داده‌هایی که (p value < 0/05) بودند، معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: بیشتر کودکان مصدوم (51/4 درصد)، از کیفیت زندگی متوسطی برخوردار بودند. تعداد زیادی از کودکان غیر مصدوم (81/7 درصد)، کیفیت زندگی خوب داشتند. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان کودک و خانواده در گروه مصدوم، به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از گروه غیر مصدوم بود (p value < 0/001). میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی در گروه Distal step به‌طور معنی‌داری کمتر از دو گروه دیگر بود (p value = 0/01). آسیب‌های جابه‌جایی و شکستگی هر دو باعث کاهش کیفیت زندگی شده بودند، اما بین آسیب‌های جابه‌جایی و شکستگی تفاوت معنی‌داری در میزان کاهش کیفیت زندگی مشاهده نشد (p value = 0/904).

نتیجه گیری: نآسیب‌های دندانی همراه با مال‌اکلوژن، باعث کاهش کیفیت زندگی در کودک و خانواده می‌شود. سن، جنس، وضعیت اقتصادی و سطح تحصیلات خانواده ارتباطی با میزان صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن کودکان نداشت.

 

کلید واژه‌ها: صدمات دندانی، وضعیت اکلوژن، کودکان پیش‌دبستانی، شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان

مراجع

1. Andreasen JO, Andreasen FM, Andreasen L. Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth. 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2013. p. 197-204.
2. Diab M, elBadrawy HE. Intrusion injuries of primary incisors. Part I: Review and management. Quintessence Int 2000; 31(5): 327-34.
3. Jabarifar SE, Golkari A, Ijadi MH, Jafarzadeh M, Khadem P. Validation of a Farsi version of the early childhood oral health impact scale (F-ECOHIS). BMC Oral Health 2010; 10: 4
4. Castilho LR, Sundefeld MLMM, de Andrade DF, Panzarini SR, Poi WR. Evaluation of sixth grade primary school children’s knowledge about avulsion and dental reimplantation. Dental Traumatology 2009; 25(4): 229-32.
5. Tovo MF, dos Santos PR, Kramer PF, Feldens CA, Sari GT. Prevalence of crown fracture in 8-10 years old school children in Canoas, Brazil. Dental Traumatology 2004; 20(5): 251-4.
6. Pahel BT, Rozier RG, Slade GD. Parental perceptions of children’s oral health: the Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS). Health Qual Life Outcomes 2007; 5:6.
7. Do LG, Spencer AJ. Evaluation of oral health-related quality of life questionnaires in a general child population. Community Dent Health 2008; 25(4): 205-10.
8. Abanto J, Paiva SM, Raggio DP, Celiberti P, Aldrigui JM, Bonecker M. The impact of dental caries and trauma in children on family quality of life. Community Dent Oral Epidemiol 2012; 40(4): 323-31.
9. Locker D, Jokovik A, Prakash P, Tompson B. Oral health related quality of life of children with oligodontia. Int J Pediatr Dent 2010; 20(1): 8-14.
10. Aldrigui JM, Abanto J, Carvalho TS, Mendes FM, Wanderley MT, Bonecker M, et al. Impact of traumatic dental injuries and malocclusions on quality of life of young children. Health Qual Life Outcomes 2011; 9: 78.
11. Nilchian F, Jabarifar SE, Larijani M, Navaei H. Evaluation of the impact of children’s oral health on their family quality of life in Amol, Iran. J Isfahan Dent Sch 2013; 8(7): 662-8. [In Persian].
12. Lee GH, McGrath C, Yiu CK, King NM. Translation and validation of a Chinese language version of the Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS). Int J Paediatr Dent 2009; 19(6): 399-405.
13. Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century--the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol 2003; 31(Suppl 1): 3-23.
14. Kramer PF, Feldens CA, Ferreira SH, Bervian J, Rodrigues PH, Peres MA. Exploring the impact of oral diseases and disorders on quality of life of preschool children. Community Dent Oral Epidemiol 2013; 41(4): 327-35.
15. Barbosa T, Gaviao MB. Evaluation of the family impact scale for use in Brazil. J Appl Oral Sci 2009; 17(5): 397-403.
16. Golkari A, Moeini A, Jabbarifar SE. Relationship of socioeconomic status with quality of life related to oral and dental health of 2-5-year-olds in Shiraz. J Isfahan Dent Sch 2014; 9(6): 534-41. [In Persian].
17. Paula JS, Leite IC, Almeida AB, Ambrosano GM, Pereira AC, Mialhe FL. The influence of oral health conditions, socio economic status and home environment factors on schoolchildren’s self-perception of quality of life. Health Qual Life Outcomes 2012; 10: 6.
18. Garcia-Godoy FM. Prevalence and distribution of traumatic injuries to the permanent teeth of Dominican children from private schools. Community Dent Oral Epidemiol 1984; 12(2): 136-9.
19. Garcia-Godoy F, Morban-Laucer F, Corominas LR, Franjul RA, Noyola M. Traumatic dental injuries in schoolchildren from Santo Domingo. Community Dent Oral Epidemiol 1985; 13(3): 177-9.
چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Romina Mazaheriرم, Seyed Ebrahim Jabarifarسج, Roya Foroughi Abariرفا, Shokoufeh Nobaharشن, Maryam Zerehpoushمز. تأثیر آسیب‌های تروماتیک دندانی همراه با وضعیت اکلوژن بر کیفیت زندگی کودکان 3-5 سال و خانواده‌ی آنها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];:123-34. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1161

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد