بررسی رابطه‌ی سطح سرمی HbA1C با وضعيت پريودنتال در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن

  • آتوسا امین‌زاده Atousa Aminzadeh استادیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شیرین‌زهرا فرهاد Shirin Zahra Farhad استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • حمیدرضا پایور Hamidreza Payvar دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • آنیا امین‌زاده Ania Aminzadeh دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت و پریودنتیت مزمن، دو بیماری نسبتاً شایع در جوامع امروزی هستند و از آن‌جایی که افزایش شیوع و شدت پریودنتیت در بیماران مبتلا به دیابت دیده می‌شود، بنابراین هدف از اين مطالعه، بررسي رابطه‌ی سطح سرمی HbA1C با وضعيت پريودنتال می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، میزان هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) 55 نمونه‌ی خون در دو گروه با و بدون پریودنتیت مزمن در بیماران 35-45 ساله که از سایر جهات کاملاً مشابه یکدیگر بودند، مورد بررسی قرار گرفت. 30 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط با عمق پاکت بین 2 تا 4 میلی‌متر و 25 بیمار با لثه‌ی سالم برای انجام پژوهش در نظر گرفته شدند. سطح هموگلوبین گلیکوزیله با استفاده از دستگاه آی کروما اندازه‌گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری t-test مورد مقایسه و تجزیه تحلیل قرار گرفت (α = 0/05). 

يافته‌ها: سطح HbA1C در افراد مبتلا به پریودنتیت، به طور معنی‌داری بالاتر از افراد گروه سالم بود (p value = 0/021).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر، احتمالاً در پاسخ به شرایط التهابی موجود حین پریودنتیت مزمن، اختلال در متابولیسم گلوکز مشاهده می‌شود که ممکن است در درازمدت به ابتلای به دیابت نوع دو منجر گردد. لذا درمان قاطعانه‌ی پریودنتیت مزمن و رعایت بهداشت دهان و دندان توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: پریودنتیت مزمن، دیابت، هموگلوبین گلیکوزیله.

چاپ شده
2017-10-16
استناد به مقاله
1.
Atousa Aminzadehآا, Shirin Zahra Farhadشف, Hamidreza Payvarحپ, Ania Aminzadehآا. بررسی رابطه‌ی سطح سرمی HbA1C با وضعيت پريودنتال در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16اکتبر2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];13(4):421-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1169

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد