تأثیر جراحی ارتوگناتیک بر موقعیت دیسک مفصلی در بیماران اسکلتال CL II

  • GH Firoozeai
  • H Momeni
  • SH Shahnaseri
  • غلامرضا فیروزهای استادیار بخش جراحی دهان، فک و صورت، عضو مرکز تحقیقات دکتر ترابی نژاد، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • حسن مؤمنی متخصص جراحی دهان، فک و صورت
  • شیرین شاه ناصری دستیار تخصصی جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف جراحی ارتوگناتیک تصحیح ناهنجاری صورتی، مال اکلوژن دندانی و برگرداندن عملکرد دهانی- صورتی به حالت طبیعی میباشد. مفصل گیجگاهی - فکی اساس اکلوژن است و دستیابی به نتایج با ثبات و ایدهآل در ارتودنسی و جراحی ارتوگناتیک در حضور یک مفصل بی ثبات و در حال تغییر غیرممکن است. همچنین تغییر در موقعیت دیسک مفصلی میتواند سرآغازی برای سایر مشکلات در مفصل  TMJ(Temporo Mandibular Joint) باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر جراحی ارتوگناتیک بر روی موقعیت دیسک مفصلی و کاهش یا افزایش علایم TMJ بود.

مواد و روش‌‌ها: 15 بیمار (10 زن و 5 مرد) با ناهنجاری اسکلتال CI II که به طور میانگین 12 ماه تحت درمان ارتودنسی ثابت بودند، برای جراحی ارتوگناتیک انتخاب شدند. سن بیماران بین 32-19 (میانگین 23) سال متغیر بود. هر 15 بیمار تحت جراحی SSRO (Sagital Split Ramus Osteotomy) دو طرفه و استئوتومی لفورت I قرار گرفتند. از تمام بیماران 1 روز قبل از جراحی و 3 ماه بعد از آن، MRI تهیه و علائم ابژکتیو و سابژکتیو TMJ ارزیابی و ثبت شد. از آزمونهای Wilcoxon، MC-Nemar و آمار توصیفی برای انجام آنالیزهای آماری استفاده شد.

یافته‌‌ها: مقادیر موقعیت دیسک قبل از عمل بیماران 25/4 تا 09/8 متغیر بودند (21/1 ± 74/5). مقادیر موقعیت دیسک بعد از عمل بیماران 36/4 تا 40/7 متغیر بودند (06/1 ± 65/5). با انجام آنالیز آماری مشخص شد که هر چند دیسک مفصلی پس از جراحی SSRO دوطرفه در بیماران تمایل داشت که به قدام جابه‪جا شود ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی‪دار نبود (05/0p value > ).

نتیجه‌‌گیری: با انجام این تحقیق مشخص گردید که جراحی ارتوگناتیک سبب تغییر در رابطه مجموعه دیسک کندیل نمیشود و تأثیر ناچیزی روی مفصل گیجگاهی فکی سالم و فانکشنال دارد.

كليد واژه‌ها: دیسک مفصلی، MRI ، جراحی ارتوگناتیک

چاپ شده
2009-02-20
استناد به مقاله
1.
Firoozeai G, Momeni H, Shahnaseri S, فیروزهایغ, مؤمنیح, شاه ناصریش. تأثیر جراحی ارتوگناتیک بر موقعیت دیسک مفصلی در بیماران اسکلتال CL II. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2009 [ارجاع شده 16می2022];4(1):39-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/118

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد