بررسی اثر زهر زنبور عسل بر سلول‌های بدخیم اسکواموس سل کارسینوم دهانی (KB) در مقایسه با سلول‌های فیبروبلاست L929

  • فائزه خزیمه Faezeh Khozeimeh دانشیار، مركز تحقيقات ايمپلنت‌هاي دنداني، گروه بيماري‌هاي دهان، فك و صورت، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • زهرا گلستان‌نژاد Zahra Golestannejad استاديار، مركز تحقيقات ايمپلنت‌هاي دنداني، گروه بيماري‌هاي دهان، فك و صورت، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • پوریا دهقان Pouria Dehgahn دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • شاهین گوانجی Shahin Gavanji باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران
  • آرش اسماعیلی Arash Esmaeili دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: میزان زنده ماندن 5 ساله‌ی مبتلایان به کارسینوم سلول‌های سنگفرشی SCC (Squamous Cell Carcinoma) سر و گردن حدود، 50 درصد است و درمان‌های فعلی تقریباً توانایی ارتقا پروگنوز این بدخیمی را طی چهار دهه‌ی اخیر نداشته‌اند. زهر زنبور با دارا بودن موادی مثل ملیتین، فسفولیپاز و آپامین اثر ضد توموری بر بدخیمی‌های کلیه، کبد، مثانه و پروستات دارد. با توجه به موارد مذکور، هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر مهار کنندگی این ماده‌ی طبیعی بر SCC دهانی بود که برای اولین بار خاصیت ضد توموری زهر زنبور را بر این رده‌ی بدخیمی مورد بررسی قرار داد.

مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع تجربی- آزمایشگاهی بود. بررسی سمیت سلولی با روش MTT (Microculture Tetrazolium Test) بر رده‌ی سلولی اسکواموس سل کارسینوم دهانی انجام شد و نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 با آنالیز واریانس یک‌طرفه و مقایسه‌ی میانگین‌ها به روش Tukey  انجام گرفت (α = 0/05).

يافته‌ها: در غلظت‌های کمتر از µg/ml 0/6 زهر زنبور میزان کشندگی سلولی در دو رده‌ی سلولی بدخیم (KB) و نرمال (L929) تفاوت آماری معنی‌دار ندارد (p value > 0/05)، اما از غلظت µg/ml 0/6 به بالا درصد کشندگی در رده‌ی بدخیم به طور معنی‌داری بالاتر از رده‌ی نرمال است (p value < 0/05). 

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد زهر زنبور با الگوی وابسته به غلظت و غیر وابسته به زمان باعث مهار رشد SCC دهانی می‌شود و اثر مهار کنندگی آن بر سلول‌های بدخیم به طور معنی‌داری بیشتر از سلول‌های نرمال بود. 

کلید واژه‌ها: کشندگی سلولی، زهر زنبور عسل، KB.

چاپ شده
2017-04-19
استناد به مقاله
1.
Faezeh Khozeimehفخ, Zahra Golestannejadزگ, Pouria Dehgahnپد, Shahin Gavanjiشگ, Arash Esmaeiliآا. بررسی اثر زهر زنبور عسل بر سلول‌های بدخیم اسکواموس سل کارسینوم دهانی (KB) در مقایسه با سلول‌های فیبروبلاست L929. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2017 [ارجاع شده 20می2022];13(2):158-69. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1184

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد