مقايسه ميزان انتروكوك‌فكاليس باقي‌مانده پس از آماده‌سازي كانال با فايل دستي و روتاري فلکس مستر با تقارب 4 درصد

  • مسعود خبيري استادیار، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • محمدرضا ساعی دستیار تخصصی، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • سینا شیرکوند دستیار تخصصی، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • افسانه استکی دندانپزشک، اصفهان، ایران
  • Masoud Khabiri Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Mohammadreza Saei Postgraduate student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Sina Shirkavand Postgraduate student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Afsaneh Esteki Dentist, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: مهم‌ترين هدف معالجه ريشه، خارج كردن محتويات و عوامل محرك داخلي كانال و گرفتن سيل كامل از سيستم كانال ريشه مي‌باشد. علي‌رغم آماده‌سازي‌هاي مكانيكي، همواره مقداري بافت ارگانيك و باكتري داخل كانال باقي مي‌ماند. هدف از این مطالعه مقایسه ميزان انتركوك‌فكاليس (enterococcus faecalis) باقي‌مانده پس از آماده‌سازي كانال به روش دستي و روتاري‌فلكس‌مستر با تقارب 4% بوده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی 34 دندان تک‌کاناله قدامی انسانی به 2 گروه 12 عددی و 2 گروه کنترل 5 تایی(مثبت و منفی) تقسیم شدند. تمام دندان‌ها با فایل شماره 30 به صورت اولیه آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شده و پس از شستشو در اتوکلاو استریل شدند و برای ایجاد عفونت، انتروکوک‌فکالیس در کانال دندان‌ها تزریق گردید. در گروه اول نمونه‌های دندانی با فایل روتاري‌فلكس‌مستر و در گروه دوم با فایل دستی، در گروه کنترل مثبت بدون عمل فایلینگ در نمونه‌ها، باکتری کشت داده شد و در گروه کنترل منفی باکتری کشت داده نشد. سپس دبری‌ها به میکروتیوب منتقل و انکوبه شدند و پس از 24 ساعت رشد در محیط بایلاسکولین میزان باکتری بر اساس (Colony Forming Units)CFU ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد و سطح معنی‌دار 0/05 = α در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: بین گروه اول ( فایل دستی) و گروه دوم (فایل روتاری با تقارب 4%) تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/001 = p value) و بین دو گروه اول و گروه دوم با گروه کنترل مثبت و گروه کنترل منفی تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/001 =p value).

نتیجه‌گیری: میزان باکتری انتروکوک‌فکالیس داخل کانال پس از آماده‌سازی کانال با فایل روتاری، کاهش بیشتری داشته است.

کلید واژه‌ها: انترکوکوس‌فکالیس، آماده‌سازی ریشه دندان، ابزارهای دندان‌پزشکی

چاپ شده
2016-07-30
استناد به مقاله
1.
خبيريم, ساعیم, شیرکوندس, استکیا, Khabiri M, Saei M, Shirkavand S, Esteki A. مقايسه ميزان انتروكوك‌فكاليس باقي‌مانده پس از آماده‌سازي كانال با فايل دستي و روتاري فلکس مستر با تقارب 4 درصد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30جولای2016 [ارجاع شده 20می2022];12(2):107-14. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1190

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد