ارزیابی کلینیکوپاتولوژیک ضایعات غدد بزاقی در جنوب شرق ایران

  • شیرین سراوانی استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
  • حمیده کده استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، گروه پاتولوژی دهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
  • لیلا فرهاد ملاشاهی دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، گروه بیماری‌های دهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
  • رضا روبین دندان‌پزشک، زاهدان، ایران
  • Shirin Saravani Assistant Professor, Oral and Dental Disease Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
  • Hamideh Kadeh Assistant Professor, Oral and Dental Disease Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
  • Leila FarhadMollashahi Associate Professor, Oral and Dental Disease Research Center, Department of Oral Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
  • Reza Rubin DDS, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran

چکیده

مقدمه: عوامل جغرافیایی و نژادی از جمله عوامل تأثیرگذار بر وقوع ضایعات غدد بزاقی است. در این مطالعه به بررسی شیوع ضایعات غدد بزاقی در شهر زاهدان و مقایسه آن با سایر مطالعات اپیدمیولوژیک پرداخته شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی و گذشته‌نگر، از کل 1112 نمونه بیوپسی شده مرتبط با ضایعات دهان، فک و صورت یک دوره 11 ساله (1380 - 1390) که در بایگانی بخش پاتولوژی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان موجود بود، 95 مورد بیوپسی (8/54%) مرتبط با ضایعات غدد بزاقی یافت شد. نوع ضایعات و اطلاعات دموگرافیک بیماران نظیر سن، جنسیت و محل ضایعات از پرونده بیماران استخراج و با آزمون Fisher's Exact Test و Student T Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/05=α).

يافته‌ها: میانگین سنی بیماران 15/6±31/6 سال بود و نسبت مرد به زن 1 به 1/1 بود. ضایعات نئوپلاستیک در زنان دو برابر مردان شیوع داشت در حالی‌که اکثر ضایعات غیرنئوپلاستیک در مردان دیده شد. غده تحت فکی (27/7%) و لب (27/7%) بیشترین محل ابتلا را به خود اختصاص داده بودند.موکوسل (30/6%) شایع‌ترین ضایعه غیرنئوپلاستیک، پلئومورفیک آدنوما (21%) و موکواپیدرموئید کارسینوما (7/3%) به ترتیب فراوان‌ترین ضایعات نئوپلاستیک خوش‌خیم و بدخیم غدد براقی بودند.

نتیجه‌گیری: بطور کلی ضایعات غیرنئوپلاستیک بیشتر از ضایعات نئوپلاستیک بودند و اکثر ضایعات نیز در غدد بزاقی فرعی رخ داده بودند. تفاوت‌های کمی در فراوانی و توزیع ضایعات غدد بزاقی بین این مطالعه و دیگر جمعیت‌ها وجود داشت.

کلید واژه‌ها: نئوپلاسم‌های غده بزاقی، بیماری‌های غده بزاقی، اپیدمیولوژی.
چاپ شده
2016-07-30
استناد به مقاله
1.
سراوانیش, کدهح, فرهاد ملاشاهیل, روبینر, Saravani S, Kadeh H, FarhadMollashahi L, Rubin R. ارزیابی کلینیکوپاتولوژیک ضایعات غدد بزاقی در جنوب شرق ایران. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30جولای2016 [ارجاع شده 20می2022];12(2):122-30. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1192

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد