بررسی فراوانی دندان‌های عقل نهفته و زاویه‌گیری آنها در فک تحتانی بر اساس رادیوگرافی پانورامیک در بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان در سال 92ـ93

  • احسان حکمتیان استادیار، مرکز تحقیقاتی ایمپلنت‌های دندانی،گروه رادیولوژی دهان،فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • علیرضا رحیم‌ملک دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ehsan Hekmatian Assistant Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Alireza Rahimmalek Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: نهفتگي دندان‌های مولر سوم دایمی شايع است. به علت آسیب‌های احتمالي نهفتگي و اثر الگوي نهفتگي بر شیوه‌ی درمان بررسي اين الگو داراي اهميت است. هدف از این از تحقیق تعیین فراوانی دندان‌های عقل نهفته به تفکیک زاویه قرار‌گیری آنها بر اساس رادیوگرافی پانورامیک در بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: اين تحقيق توصیفی و گذشته‌نگر، بر روي 1000 تصویر پانورامیک موجود در بخش رادیولوژي دانشكده دندان‌پزشكي اصفهان در سال‌های 1392 و 1393 انجام شد مشخصات بیماران شامل جنس، زاویه نهفتگی دندان نهفته، ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری spss نسخه 17و تست

يافته‌ها: بیشترین دندان عقل نهفته مربوط به زنان با 228 مورد (58/91%)، و مردان هم 159 مورد (41/08%) را از این میان دارا بودند که در مجموع 387 مورد دندان عقل نهفته به صورت نهفتگی یک‌طرفه یا دوطرفه یافت شد. بیشترین فراوانی زاویه قرارگیری مربوط به زاویه عمودی با 247 عدد (40/8%)، و کمترین فراوانی مربوط به زاویه بوکولینگوال با 22 عدد (3/62%)، بود و از این میان بیشترین دندان عقل نهفته فک تحتانی به صورت دوطرفه با 218 مورد (56/09%) بوده است. آزمون مجذور کای نشان داد که بین توزیع فراوانی وجود دندان عقل بین دو گروه سری دندانی کامل که هیچ دندان کشیده شده‌‌ای نداشتند و سری دندان‌های دایمی ناقص که یک دندان یا بیشتر کشیده شده داشتند تفاوت معنی‌دار وجود دارد (p value < 0/001) همچنین توزیع فراوانی سری کامل و ناقص در دو جنس تفاوت معنی‌دار نشان نداد (p value = 0/953).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد کهشایع‌ترین زاویه قرارگیري دندان عقل نهفته در فک تحتانی از نوع عمودی و کمترین مربوط به زاویه قرارگیري بوکولینگوال است. بیشترین سمت قرارگیری دندان عقل نهفته مربوط به حالت دوطرفه بوده و فراوانی دندان عقل نهفته در زنان بیشتر از مردان بود.

کلید واژه‌ها: دندان عقل، رادیوگرافی پانورامیک، فک پایین.

چاپ شده
2016-07-30
استناد به مقاله
1.
حکمتیانا, رحیم‌ملکع, Hekmatian E, Rahimmalek A. بررسی فراوانی دندان‌های عقل نهفته و زاویه‌گیری آنها در فک تحتانی بر اساس رادیوگرافی پانورامیک در بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان در سال 92ـ93. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30جولای2016 [ارجاع شده 20می2022];12(2):140-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1194

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد